Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

pytania i odpowiedzi do przetargu nr 3 na ubezp. grupowe

2010-10-18 17:12:56
Łęczna, dnia 2010-10-18

ZP.3431/27/2010
Pytania i odpowiedzi Nr 3


wg. rozdzielnika


Dotyczy: zapytania do treści SIWZ, dotyczącej postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na grupowe ubezpieczenie pracowników, małżonków oraz pełnoletnich dzieci pracowników zamawiającego

W imieniu Starosty Powiatu Łęczyńskiego z siedzibą: Aleja Jana Pawła II 95A, 21-010 Łęczna, przekazuje pytania Nr 3 oraz odpowiedzi na zadane pytania, jakie wpłynęły do Zamawiającego w dniu 15 października 2010r. (piątek ) do postępowania w trybie przetargu nieograniczonym na grupowe ubezpieczenie pracowników, małżonków oraz pełnoletnich dzieci pracowników zamawiającego:
1. Załącznik nr III do SIWZ (Program ubezpieczenia) punkt II.10. Dopuszczalne karencje. Zamawiający wskazuje dopuszczalną karencję na urodzenie dziecka - 9 miesięcy. Czy dotyczy to także martwego urodzenia dziecka?
2. Załącznik nr III do SIWZ (Program ubezpieczenia) punkt II.12. „Wykonawca zobowiązuje się, że osoby które ukończyły 69 rok życia i pozostają w stosunku zatrudnienia z Ubezpieczającym objęte będą ochroną ubezpieczeniową do końca trwania stosunku zatrudnienia z Ubezpieczającym, na warunkach grupowego ubezpieczenia Ubezpieczyciela, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza”. Taka konstrukcja zdania może sugerować, że Ubezpieczycielem może być inny zakład ubezpieczeń niż Wykonawca. Prosimy o jednoznaczne wykluczenie takiej interpretacji.
3. Po wprowadzeniu korekty do SIWZ polegającej na modyfikacji tabeli świadczeń pojawia się niestety, jeszcze jedna kwestia do wyjaśnienia:
- w poz. 2-6 tabeli (zgony ubezpieczonego) dopisano zwrot „-łącznie” co wyjaśnia kwestie co do ostatecznej wysokości świadczenia za dane zdarzenie tego rodzaju. Żeby być konsekwentnym, należy wyjaśnić dlaczego nie ma takiego dopisku w innych punktach, gdzie istnieje ryzyko odmiennej (kumulującej świadczenia w razie NW) interpretacji - chodzi o poz. 10 (zgon NW małżonka) oraz od 22 do 28 (LS).
4. Prosimy o doprecyzowanie o jakim uszczerbku mowa jest w poz. 8 tabeli świadczeń (Załącznik nr III do SIWZ). Czy chodzi o uszczerbek na zdrowiu spowodowany wystąpieniem zawału serca lub krwotoku śródmózgowego?
5. Załącznik nr I do SIWZ (wzór Oferty) część B (Tabela świadczeń), Załącznik nr III do SIWZ (Program ubezpieczenia) punkt II.20 (Tabela świadczeń) contra Załącznik nr III do SIWZ (Program ubezpieczenia) punkt I.1 (KLAUZULE DODATKOWE FAKULTATYWNE podlegające ocenie), Załącznik nr III do SIWZ (Program ubezpieczenia) punkt 21. Definicja poważnego zachorowania:
- Załącznik nr I do SIWZ (wzór Oferty) część B (Tabela świadczeń), Załącznik nr III do SIWZ (Program ubezpieczenia) - wymienione punkty zawierają listę chorób objętych ochroną z tytułu CC w formie obligatoryjnej (cytuję „Zamawiający wymaga co najmniej warunków ubezpieczenia w podanym poniżej zakresie i w podanej wysokości świadczeń”),
- Załącznik nr III do SIWZ (Program ubezpieczenia) punkt I.1 (KLAUZULE DODATKOWE FAKULTATYWNE (podlegające ocenie) - ten punkt wskazuje jednocześnie część z tych chorób jako opcję dodatkową.
- Załącznik nr III do SIWZ (Program ubezpieczenia) punkt 21. Definicja poważnego zachorowania - ten punkt wskazuje część z chorób jako obligatoryjną.
Prosimy o jednoznaczne wyjaśnienie, czy obowiązują zapisy dzielące choroby na obowiązkowe i dodatkowe, czy też obowiązują tabele (obowiązkowe te, które są tam wymienione).
6. Załącznik nr III do SIWZ (Program ubezpieczenia) punkt 21. Definicja dziecka. Prosimy o doprecyzowanie, do których świadczeń ma obowiązywać?
7. Załącznik nr III do SIWZ (Program ubezpieczenia) punkt 21. Definicja rekonwalescencji. UWAGA na zapis o MAKSYMALNIE (nie minimalnie 14 dniach). Prosimy o wyjaśnienie, czy chodziło dokładnie o taki zapis, wykluczający długotrwałe pobyty w szpitalu (trwające DŁUZEJ niż 14 dni) czy też jest to pomyłka redakcyjna?
8. Załącznik nr III do SIWZ (Program ubezpieczenia) punkt I - Klauzule dodatkowe: Definicja: Klauzula wydłużenia okresu wypłaty za świadczenie z tytułu pobytu w szpitalu - wydłużenie maksymalnego okresu pobytu w szpitalu, za który wypłacane jest świadczenie z 4 dni do 20 dni w ciągu każdego roku trwania umowy ubezpieczenia. Czy nie jest to pomyłka redakcyjna? Zapis nie jest zgodny z definicją „Świadczenia z tytułu pobytu w szpitalu”, Załącznik nr III do SIWZ (Program ubezpieczenia) punkt 21.

9. Załącznik nr III do SIWZ (Program ubezpieczenia) punkt I - Klauzule dodatkowe: Definicja: Pobyt na OIOM/OIT- trwający nieprzerwanie co najmniej 48 godzin pobyt na OIOM/OIT w trakcie pobytu w szpitalu. Świadczenie wypłacane jednorazowo. Załącznik nr I do SIWZ (wzór Oferty) część B (Tabela świadczeń), Załącznik nr III do SIWZ (Program ubezpieczenia) punkt II.20 (Tabela świadczeń) nie zostało wykazane świadczenie oraz wysokość tegoż świadczenia.
10. Czy Zamawiający przyjmie, iż zostaną spełnione warunki oferty w odniesieniu do SIWZ (tabela świadczeń, poz.17) oraz Załącznik nr III do SIWZ (Program ubezpieczenia) punkt 21 jeżeli oferent zaproponuje w miejsce podanych poważnych zachorowań dziecka następujące: ciężkie oparzenie, dystrofia mięśni, gorączka reumatyczna z przetrwałymi powikłaniami sercowymi, łagodny guz mózgu, nabyta niedokrwistość plastyczna, niedokrwistość hemolityczna, nabyta przewlekła choroba serca, nagminne porażenie dziecięce, niewydolność nerek, nowotwór złośliwy, porażenie (paraliż), przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby typu B lub C, śpiączka, tężec, utrata kończyn, utrata słuchu, utrata wzroku, zakażenie HIV w wyniku transfuzji krwi, zapalenie mózgu, zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych?
11. Czy Zamawiający przyjmie, iż zostaną spełnione warunki oferty w odniesieniu do SIWZ (tabela świadczeń, poz. 18) jeżeli oferent zaproponuje w miejsce podanego zakresu leczenia specjalistycznego następujący: chemioterapia, radioterapia, terapia interferonowa, wszczepienie kardiowertera/defibrylatora, wszczepienie rozrusznika serca, ablacja?
12. Czy Zamawiający przyjmie, iż zostaną spełnione warunki oferty w odniesieniu do SIWZ (tabela świadczeń, poz. 19) jeżeli oferent zaproponuje katalog operacji chirurgicznych, w skład którego wchodzić będą trzy stopnie trudności w zakresie podanym przez Zamawiającego (400 zł najprostsza operacja, 2500 zł najtrudniejsza)?
13. Załącznik nr III do SIWZ (Program ubezpieczenia),część II Założenia, pkt 15. Czy Zamawiający wymaga zagwarantowania w ofercie prawa Ubezpieczonych do indywidualnej kontynuacji ubezpieczenia z gwarancją dożywotnią: zakresu świadczeń, wysokości świadczeń oraz składki? Prosimy o podanie zakresu świadczeń, wielkości świadczeń oraz składkę jakie muszą być zagwarantowane dla Ubezpieczonych w ofercie.

W odpowiedzi na zadane pytania wyjaśniamy:

Ad1) skreśla się w załączniku nr 3 do siwz (Program, ubezpieczenia) w punkcie 10 wyjątek dotyczący
urodzenia dziecka, aktualna treść załącznika 3 do siwz załącza się do przedmiotowych
odpowiedzi.
Ad.2) Ubezpieczycielem może być tylko zakład ubezpieczeń wybrany w przedmiotowym
postępowaniu jako Wykonawca.
Ad.3) zmienia się zapisy załącznika 1 do siwz formularza oferty w pozycji B, na następujący:Maksymalna, wymagana przez Zamawiającego, składka miesięczna za Ubezpieczonego 63 zł 63zł
Przewidywana liczba Ubezpieczonych 111 111
L.p. Zakres ubezpieczenia Wymagana minimalna wysokość świadczenia w PLN Wysokość świadczenia w PLN proponowana przez Wykonawcę – NIE NIŻSZA NIŻ WYMAGANA MINIMALNA
1. Zgon ubezpieczonego 40 000
2. Zgon ubezpieczonego w wyniku zawału serca lub krwotoku śródmózgowego (lub zamiennie udaru mózgu) - łącznie 80 000
3. Zgon ubezpieczonego w wyniku wypadku komunikacyjnego - łącznie 125 000
4. Zgon ubezpieczonego w wyniku wypadku przy pracy - łącznie 120 000
5. Zgon ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego przy pracy - łącznie 165 000
6. Zgon ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku - łącznie 80 000
7. Powstanie trwałego uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku - za 1% uszczerbku 390
8. Powstanie trwałego uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego za 1% uszczerbku w wyniku zawału serca lub krwotoku śródmózgowego (lub zamiennie udaru mózgu) 360
9. Zgon małżonka ubezpieczonego 14 000
10. Zgon małżonka ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku- łącznie 42 000
11. Zgon rodzica lub teścia ubezpieczonego 2 500
12. Zgon dziecka ubezpieczonego 5 000
13. Urodzenie martwego dziecka 4 000
14. Urodzenie się dziecka ubezpieczonemu 1 500
15. Osierocenie dziecka przez ubezpieczonego (Jedno. świadcz. dla każdego dziecka) 5 500
16. Poważne zachorowanie ubezpieczonego: nowotwór, zawał serca, udar mózgu, chirurgiczne leczenie chorób serca (by pasy), niewydolność nerek, przeszczep dużych narządów, paraliż, utrata kończyn, ślepota, głuchota, utrata mowy, oparzenia, łagodny guz mózgu, śpiączka, operacja aorty, choroba Alzheimera, schyłkowa niewydolność wątroby, operacja zastawek serca, stwardnienie rozsiane, choroba Parkinsona, choroba Creutzfelda Jakoba, zarażenie wirusem HIV w trakcie transfuzji krwi, lub w związku z wykonywanym zawodem. 5 000
17. Poważne zachorowanie dziecka ubezpieczonego: nowotwór złośliwy, niewydolność nerek, guz mózgu, śpiączka, wirusowe zapalenie mózgu, dystrofia mięśniowa, cukrzyca, przewlekła niewydolność wątroby, 4 200
18. Podjęcie leczenia specjalistycznego (świadczenie szpitalne – ablacja, wszczepienie kardiowertera/ defibrylatora, rozrusznika itp. serca, chemioterapia, radioterapia, terapia interferonowa, dializoterapia 3 000
19. Operacje chirurgiczne (najniższa możliwa pojedyncza wypłata z tytułu danej operacji chirurgicznej) 400 zł dla I stopnia trudności (najprostsza do 5 stopnia - najtrudniejsza V Stopień – 2500
IV stopień – 1800
III stopień – 1250
II stopień – 600
I stopień - 400
20. Leczenie szpitalne ubezpieczonego od 1 dnia pobytu w szpitalu, za pobyt minimum 4 dni do 14 dnia, wypłata za każdy dzień:
21. - pobyt w szpitalu spowodowany chorobą 70
22. - pobyt w szpitalu spowodowany zawałem serca lub krwotokiem śródmózgowym (lub zamiennie udarem mózgu)- łącznie 150
23. - pobyt w szpitalu spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem- łącznie 300
24. - pobyt w szpitalu spowodowany wypadkiem komunikacyjnym- łącznie 300
25. - pobyt w szpitalu spowodowany wypadkiem przy pracy- łącznie 350
26. Leczenie szpitalne ubezpieczonego (od 14 dnia pobytu):
27. - pobyt w szpitalu spowodowany chorobą 50
28. - pobyt w szpitalu spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem, zawałem serca lub krwotokiem śródmózgowym (lub zamiennie udarem mózgu)- łącznie 125
29. Świadczenie za dzień rekonwalescencji (rehabilitacyjne) 28
30. Jednorazowe świadczenie z tytułu pobytu na oddziale intensywnej terapii - trwający nieprzerwanie minimum 48 godz. Pobyt na OIT w szpitalu 500
31. SUMA UBEZPIECZENIA PLN
32. SKŁADKA ŁĄCZNIE PLN

Ad. 4) Zmieniono zgodnie z załącznikiem nr 1 do siwz po korekcie.
Ad.5) Obowiązują zapisy w tabelach po aktualnych zmianach.
Ad. 6) Definicja dot. dziecka obowiązuje do pkt. 15 – osierocenie dziecka i pkt. 17 poważne zachorowanie dziecka wg tabel po zmianach.
Ad. 7) Jest to pomyłka redakcyjna, winno być minimalnie 14 dni. Właściwy zapis w brzmieniu jak w zał. nr 3 do siwz po zmianach, będący załącznikiem przedmiotowej odpowiedzi.
Ad. 8) Od 4 do 90 dni, według załącznika nr 3 do siwz po korekcie.
Ad. 9) Wprowadza się dodatkową klauzulę dodatkową nr 13, w brzmieniu jak w w zał. nr 1 do siwz i nr 3 do siwz.
Ad. 10) Tak
Ad. 11) Tak
Ad. 12) Tak
Ad. 13) Zakres ubezpieczeń zgodny z załącznikiem nr 3 do siwz cz. II- Założenia (po korekcie) oraz wysokość składki i świadczeń zgodna z zał. nr 1 do siwz, po wyborze oferty konkretnego Wykonawcy.

Załączniki:

1. zał nr 1 do siwz po korekcie
2. zał. nr 3 do siwz po korekcie.Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie stron wwwtworzenie stron www