Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Strona Główna » Zamówienia publiczne » SIWZ z załącznikami » Przygotowanie do druku i ...

Przygotowanie do druku i druk publikacji pn. „Smaki pogranicza” w ramach realizacji projektu „Gościnne brzegi- promocja ekoturystyki w powiecie łęczyńskim i rejonie żółkiewskim” Znak sprawy ZP. 3431/19/2010

2010-08-17 15:09:56
Znak sprawy ZP. 3431/19/2010Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia :

Przygotowanie do druku i druk publikacji pn. „Smaki pogranicza” w ramach realizacji projektu „Gościnne brzegi- promocja ekoturystyki w powiecie łęczyńskim i rejonie żółkiewskim”

§ 1. Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego.

I. Nazwa zamawiającego
Powiat Łęczyński

II. Adres zamawiającego
al. Jana Pawła II 95 A, 21- 010 Łęczna, NIP 505-001-77-32, REGON 431019425
Adres strony internetowej: www.powiatleczynski.pl; e-mail: e.kowalik@powiatleczynski.pl
tel. (81) 752-64-80
(81) 752-64-21
fax. (81) 752-64-64
Godziny urzędowania: poniedziałek, środa – piątek w godzinach 700 – 1500, wtorek 800 – 1600.

§ 2. Tryb udzielenia zamówienia.

Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1, art. 39 i następnych ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) zwanej dalej ustawą Pzp, dla zamówienia o wartości szacunkowej mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 w/w ustawy Pzp.

§ 3. Opis przedmiotu zamówienia.

1. Przedmiot zamówienia: przygotowanie do druku i druk publikacji pn. „Smaki pogranicza” w ramach realizacji projektu „Gościnne brzegi- promocja ekoturystyki w powiecie łęczyńskim i rejonie żółkiewskim”
Nakład: 2000 egzemplarzy
Format: długość: 180mm, szerokość: 210mm
Objętość: ok. 64 str.
Okładka: oprawa zintegrowana, klejona, druk 4+1 folia matowa, lakier punktowy
Środek: papier kreda matowa biała 135 g/m druk kolor 4+4
Wersja polsko- angielsko- ukraińska (tekst do tłumaczenia ok. 30 str. A4)

Kod CPV- 79800000-2 Usługi drukowania i powiązane
Kod CPV- 79530000-8 Usługi w zakresie tłumaczeń pisemnych

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ

§ 4. Informacje w zakresie:
dopuszczenia składania ofert częściowych, dopuszczenia składania ofert wariantowych, przewidywania zawarcia umowy ramowej, przewidywania wyboru oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej, przewidywania zwrotu kosztów udziału w postępowaniu,
przewidywania wymagań, o których mowa w art. 29 ust 4 ustawy Pzp

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu
Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust 4 ustawy Pzp

§ 5. Informacje o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), jeżeli Zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień.
Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

§ 6. Podwykonawstwo
W przypadku, gdy Wykonawca zamierza powierzyć (zlecić) podwykonawcom części, opisanego w § 3 zamówienia, Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.

§ 7. Termin wykonania zamówienia.
Termin wykonania zamówienia: w ciągu trzech tygodni (21 dni) od dnia zawarcia umowy.

§ 8. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania oraz spełniają warunki dotyczące:
1). posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
Wykonawca spełni warunek jeśli posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
2). posiadania wiedzy i doświadczenia
Wykonawca spełni warunek jeśli wykaże, że należycie wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwie usługi o wartości nie mniejszej niż 10.000 zł brutto każda, obejmujące swym zakresem przygotowanie do druku i druk publikacji, których należyte wykonanie potwierdzi dokumentami
3). dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym.
Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełniania tego warunku.
4). sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełniania tego warunku.
2. Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie dokumentów i oświadczeń załączonych do oferty. Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców prowadzona będzie na podstawie analizy w/w dokumentów metodą "spełnia – nie spełnia". W przypadku braku w ofercie wymaganych dokumentów i oświadczeń Zamawiający wezwie wykonawcę do ich uzupełnienia, we wskazanym terminie, w trybie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) Wykonawca, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu podlega wykluczeniu.
3. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
4. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

8a Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

W celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunki udziału w niniejszym postępowaniu określone w § 8 ust. 1 niniejszej SIWZ Zamawiający wymaga załączenia do oferty:
1. Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 o treści zgodnej ze wzorem określonym w załączniku nr 3a do niniejszej SIWZ.
2. Dokumentów i oświadczeń niżej wymienionych tj.:
2.1. wykazu wykonanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunków wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te usługi zostały wykonane należycie (zgodnie ze wzorem Zał. Nr 4 do SIWZ)

UWAGA:
Dokumenty składane w trakcie postępowania zawierające informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity: Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późniejszymi zmianami), co do których Wykonawca zastrzegł, że nie mogą być udostępnione podmiotom innym niż Zamawiający muszą być oznaczone klauzulą „TAJNE” w prawym górnym rogu każdej strony dokumentu. Brak takiego zastrzeżenia traktowany będzie jako zgoda Wykonawcy na ujawnienie zainteresowanym przedmiotowych informacji.
Za tajemnicę przedsiębiorstwa nie mogą być uznane w szczególności:
- aktualny odpis z właściwego rejestru,
- informacje ujawniane przez Zamawiającego w trakcie otwarcia ofert.
Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity: Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późniejszymi zmianami) rozumie się nieujawnione do publicznej wiadomości informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.

§9 Przesłanki wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu
Wykonawca podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu w przypadku wystąpienia okoliczności wskazanych art. 24 ust.1 i ust 2. ustawy Prawo zamówień publicznych.

9a
Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych
1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania
o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) Wykonawca jest zobowiązany załączyć do oferty:
1. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy o treści zgodnej ze wzorem określonym w załączniku nr 3b do niniejszej SIWZ.
2. aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru,
w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust 1 pkt 2 ustawy
Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
a w przypadku Wykonawcy będącego osobą fizyczną - oświadczenie w zakresie art. 24
ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp
Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla Wykonawcy, określonym w pkt 1 i 2.
2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej składa zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt. 2. - dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
Dokumenty, o których mowa w pkt a) niniejszej uwagi, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
3. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej w ust. 2 zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

§ 10. Informacja o oświadczeniach i dokumentach potwierdzających spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego
Zamawiający nie określa wymagań w w/w zakresie.
§ 11. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych
do porozumiewania się z wykonawcami.
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej. W toku niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wszelkie oświadczenia, zaświadczenia, wnioski, zapytania, zawiadomienia oraz informacje, zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie. Zamawiający dopuszcza ich przekazywanie za pomocą faksu oraz drogą elektroniczną. Z zastrzeżeniem pkt 2, przekazanie oświadczeń, zaświadczeń, zapytań wniosków lub informacji, za pomocą faksu oraz drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona w formie pisemnej.
2. Jeżeli wykonawca lub zamawiający przekazują oświadczenia, zawiadomienia, wnioski oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
3. Numery telefonu i faksu oraz adres e-mail są wskazane w § 1 niniejszej SIWZ.
4. Tryb udzielania wyjaśnień:
4.1. Każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
4.2. Zamawiający przekazuje treść wyjaśnienia jednocześnie wszystkim wykonawcom, którym doręczono Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania oraz udostępnia na stronie internetowej, na której jest zamieszczona Specyfikacja.
5. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami:
W sprawie dokumentacji przetargowej – Główny Specjalista ds. zamówień publicznych Elżbieta Kowalik, tel. (081) 752-64-80, e-mail: e.kowalik@powiatleczynski.pl .
W sprawie przedmiotu zamówienia – Koordynator projektu: Łukasz Pawlak tel. 081 752 64 22, e-mail: l.pawlak@powiatleczynski.pl

§ 12. Termin związania ofertą.
1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

§13. Opis sposobu przygotowania ofert.
1. Ofertę należy przygotować w języku polskim, pisemnie na papierze, pismem czytelnym przy użyciu nośnika pisma nie ulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów. Wszelkie dokumenty urzędowe sporządzone w językach obcych muszą być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.
2. Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty w postaci elektronicznej.
3. Zamawiający wymaga, aby oferta była sporządzona, zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ (formularz oferty) oraz podpisana przez osobę (osoby) uprawnioną do reprezentowania wykonawcy, wymienioną w stosownym akcie prawnym lub upoważnioną do reprezentowania wykonawcy.
4. Do oferty Wykonawca winien załączyć:
4.1. Jeżeli wykonawca składa ofertę poprzez ustanowionego pełnomocnika wymagane jest załączenie do oferty stosownego pełnomocnictwa rodzajowego.
Pełnomocnictwo rodzajowe powinno określać rodzaj czynności oraz jej przedmiot
(np. umocowanie do reprezentowania mocodawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na przygotowanie do druku i druk publikacji w ramach projektu Gościnne brzegi- promocja ekoturystyki w powiecie łęczyńskim i rejonie żółkiewskim) 4.2. jeżeli ofertę składają wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
(np. konsorcjum ) wymagane jest załączenie do oferty stosownego pełnomocnictwa.
Dopuszcza się złożenie oferty wspólnej zgodnie z trybem art. 23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759). Nazwy wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia muszą zostać wskazane w ofercie.
Przy złożeniu oferty wspólnej (np. konsorcjum) wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
UWAGA:
1) Pełnomocnictwo musi wskazywać pełnomocnika (może to być zarówno jeden
z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jak i osoba trzecia). Każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi udzielić pełnomocnictwa, w tym samym zakresie, dla tej samej osoby. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą udzielić pełnomocnictwa na jednym dokumencie, wówczas każdy z nich musi złożyć odpowiednie oświadczenie (podpisują osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy).
2) Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłączniez pełnomocnikiem.
3) Wykonawca składający ofertę wspólną, nie może złożyć w jednym postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego odrębnej oferty własnej lub drugiej oferty wspólnie
z innymi wykonawcami. Wszystkie oferty złożone przez tego wykonawcę Zamawiający odrzuci.
4) Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy – dla Zamawiającego nie są wiążące w tym zakresie wzajemne uregulowania umowne (np. umowa konsorcjum lub spółki cywilnej) pomiędzy wykonawcami. Zamawiający może żądać wykonania zamówienia w całości od któregokolwiek z wykonawców, od kilku lub od wszystkich łącznie, niezależnie od postanowień umowy wewnętrznej (np. umowy konsorcjum lub spółki cywilnej) zawartej przez wykonawców.
5) Jeżeli pełnomocnictwo wystawione jest tylko do reprezentowania wykonawców
w postępowaniu o udzielenie zamówienia, to przed podpisaniem umowy z wykonawcą muszą oni udzielić stosownego pełnomocnictwa lub zawiązać konsorcjum, tj. zawrzeć umowę określającą prawa i obowiązki poszczególnych wykonawców.
6) Oferta składana w ramach działalności gospodarczej prowadzonej w oparciu o umowę spółki cywilnej stanowi ofertę wspólną. Do oferty należy dołączyć odpowiednie pełnomocnictwo(a) udzielone przez wszystkich wspólników dla jednego ze wspólników lub dla osoby trzeciej, upoważniające osobę umocowaną do działania w imieniu i na rzecz wszystkich wspólników spółki w zakresie, o którym mowa powyżej. Jeżeli upoważnienie do złożenia oferty wspólnej wynika z umowy spółki, to do oferty można zamiast pełnomocnictwa załączyć tę umowę.
Załączniki do oferty wspólnej muszą dokumentować spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu dla wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem jednak, że do oceny spełnienia warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2,3 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759.) zostaną przyjęte zsumowane potencjały ekonomiczne i techniczne wszystkich w/w wykonawców.
Każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi odrębnie spełnić warunki wymienione w punkcie § 8 ust 1pkt.1 oraz w §9 SIWZ.
4.3. dokumenty i oświadczenia wymienione w § 8, § 8a oraz w § 9a niniejszej SIWZ
UWAGA:
Wymagane dokumenty Wykonawca składa w formie oryginału lub w formie kserokopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem” przez upoważnioną osobę lub upoważnione osoby, zaś oświadczenia w formie oryginału.
5. Poprawki w ofercie powinny być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.
6. Każdy wykonawca może złożyć w niniejszym przetargu tylko jedną ofertę.
7. Ofertę należy umieścić w wewnętrznej i zewnętrznej kopercie, które należy:
a) zaadresować na adres Zamawiającego podany w § 1 niniejszej SIWZ
b) oznaczyć: „Przygotowanie do druku i druk publikacji pn. „Smaki pogranicza” w ramach projektu Gościnne brzegi- promocja ekoturystyki w powiecie łęczyńskim i rejonie żołkiewskim.” Znak sprawy: ZP3431/19/2010 „Nie otwierać przed 26.08.2010 roku, godz. 13.15.".
Poza oznaczeniami podanymi wyżej, koperta wewnętrzna powinna posiadać nazwę i adres wykonawcy, aby można było odesłać ją nie otwartą w przypadku stwierdzenia opóźnienia złożenia oferty.
8. Koszty opracowania i dostarczenia oferty oraz uczestnictwa w przetargu obciążają wyłącznie wykonawcę.

§ 14. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
1. Miejsce i termin składania ofert:
a) oferty należy składać do dnia 26.08.2010 roku do godz. 13.00 w siedzibie Zamawiającego: Powiat Łęczyński, Al. Jana Pawła II 95A pokój nr 111 (kancelaria ogólna)
b) oferty złożone po terminie będą niezwłocznie zwrócone wykonawcom bez otwierania.
2. Miejsce i termin otwarcia ofert:
a) jawne otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 26.08.2010 roku o godz.13.15 w siedzibie Zamawiającego w sali konferencyjnej.
b) bezpośrednio przed otwarciem Zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

§ 15. Opis sposobu obliczenia ceny.
1. Każdy z wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić.
2. Zaoferowana cena dotyczy całego przedmiotu zamówienia.
3. Cena oferty to cena brutto.
4. Zaoferowana cena musi być podana liczbą oraz słownie w PLN.
5. Sposób obliczenia ceny ofertowej:
5.1. Cena ofertowa brutto (wraz z podatkiem VAT) winna uwzględnić wszelkie koszty wykonania zamówienia.
5.2. Elementy składowe ceny ofertowej brutto należy podać w układzie wskazanym w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.
5.3.Wymienione w ofercie wartości (netto, brutto, kwota podatku VAT) należy podać w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku przy zachowaniu matematycznej zasady zaokrąglania liczb (zgodnie z § 9 ust. 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2008 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towaru i usług (Dz. U. nr 95, poz. 798 z późn. zm.)
5.4.Cena ofertowa brutto nie podlega zmianom.

§ 16. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a wykonawcą.
Rozliczenia między Zamawiającym i wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w złotych polskich (PLN).

§ 17. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.
1. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie nw. kryterium oceny ofert (nazwa kryterium, waga, sposób punktowania):
Cena ofertowa brutto waga - 100 % (max 100 pkt)
2. Ocena oferty będzie dokonywana wg poniższych zasad:
Ocena oferty w kryterium - Cena ofertowa brutto – będzie przeprowadzona wg następującego wzoru matematycznego:
P = (Cmin / Ci) x 100% x 100 pkt
gdzie:
Cmin – najniższa cena ofertowa brutto spośród wszystkich ważnych i nie podlegających odrzuceniu ofert Ci – cena ofertowa brutto oferty ocenianej P – liczba punktów przyznanych w kryterium – cena ofertowa brutto.
UWAGA: Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3. Zamawiający oceni i porówna tylko te oferty, które odpowiadają treści i wymogom Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
4. Obliczając punktację dla poszczególnych ofert, zamawiający zastosuje zaokrąglenie do dwóch miejsc po przecinku.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści (z zastrzeżeniem pkt 6).
6. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze SIWZ, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty (wg trybu art. 87 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych), niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawców, których oferty zostały poprawione.
7. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wystąpi przynajmniej jedna przesłanka unormowana w art. 89 lub na podstawie art. 90 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759)
8. Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę, która uzyska zgodnie z powyższym najwyższą ilość punktów.

§ 18. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty, o:
1.1. Wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru, oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;
1.2. Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;
1.3. Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
1.4 . Terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy Pzp, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia może być zawarta.
2. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759)

§ 19. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

§ 20. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach.
Wzór umowy, jaka zostanie zawarta z wybranym Wykonawcą, stanowi załącznik nr 5 do niniejszej Specyfikacji.

§ 21. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.
Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy. Osobom uprawnionym przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759)

§ 22. Postanowienia końcowe
W sprawach nie uregulowanych niniejszą specyfikacją obowiązują przepisy zawarte wustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2010 nr 113 poz. 759), a w sprawach nie uregulowanych niniejszą ustawą mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 23. Załączniki do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Kompletna SIWZ zawiera następujące załączniki:
1) Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia,
2) Załącznik nr 2 - Formularz oferty,
3) Załącznik nr 3a – Formularz - oświadczenie w trybie art. 22 ust.1 ustawy Pzp.
Załącznik nr 3b – Formularz – oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania.
4) Załącznik nr 4 – Wykaz usług
5) Załącznik nr 5 – Wzór umowy

Zatwierdził: Adam Niwiński- Przewodniczący Zarządu Powiatu
Łęczna, dnia 11.08.2010 r.

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stron wwwprojektowanie stron www