Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Przetarg na organizację imprez kulturalno - rozrywkowych w ramach projektu Magia miejsc - promocja walorów turystycznych Lubelszczyzny

2010-04-16 17:46:52
Łęczna: Organizacja imprez kulturalno - rozrywkowych w ramach projektu Magia miejsc - promocja walorów turystycznych Lubelszczyzny
Numer ogłoszenia: 87617 - 2010; data zamieszczenia: 16.04.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługiZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Łęczyński , Al. Jana Pawła II 95A, 21-010 Łęczna, woj. lubelskie, tel. 081 7526480, faks 081 7526464.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiatleczynski.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Organizacja imprez kulturalno - rozrywkowych w ramach projektu Magia miejsc - promocja walorów turystycznych Lubelszczyzny.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi - organizacja imprez kulturalno - rozrywkowych w ramach projektu Magia miejsc - promocja walorów turystycznych Lubelszczyzny w zakresie wskazanych zadań: _Zadanie 1 Organizacja imprez: Jarmark Łęczyński, Noc Świętojańska, Planer malarski, Jarmark Ginących Kultur; _Zadanie 2 Organizacja imprez: Festiwal szantowy, Rekonstrukcja bitwy cycowskiej, Jarmark Ginących Kultur - Festiwal Pieśni Prawosławnych, Jarmark sztuki i kultury ludowej Polesia. Zakres usług stanowiących przedmiot zamówienia obejmuje usługi: zapewnienia zaplecza i techniki estradowej, dostarczania posiłków, reklamowe, ochrony osób i mienia, odbioru ścieków, usuwania odpadów, rekreacyjne, kulturalne i sportowe, rozrywkowe..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.95.20.00-2, 55.52.00.00-1, 79.34.10.00-6, 79.71.00.00-4, 90.60.00.00-3, 92.00.00.00-1, 92.30.00.00-4.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.08.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca przystępujący do przetargu obowiązany jest wnieść wadium w wysokości: Zadanie 1 - 1500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych); Zadanie 2 - 2500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych).

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca spełni warunek jeśli posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca spełni warunek jeśli wykaże, że należycie wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, usługi polegające na organizacji imprez masowych, których należyte wykonanie potwierdzi dokumentami, w tym: - dla Zadania nr 1 - co najmniej dwie usługi o wartości nie mniejszej niż 30.000,00 zł brutto każda - dla Zadania nr 2 - co najmniej dwie usługi o wartości nie mniejszej niż 40.000,00 zł brutto każda

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiajacy nie określa szczegółowego sposobu oceny spełniania tego warunku.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiajacy nie określa szczegółowego sposobu oceny spełniania tego warunku.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca spełni warunek jeśli posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w tym: - dla Zadania nr 1 - na kwotę minimum 90.000,00 zł. - dla Zadania nr 2 -na kwotę minimum 150.000,00 zł.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej w pkt III.4.3.1) zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.powiatleczynski.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Powiat Łęczyński, Al. Jana Pawła II 95 A pokój nr 114..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 26.04.2010 godzina 12:00, miejsce: Powiat Łęczyński, Al. Jana Pawła II 95 A pokój nr 111 (kancelaria ogólna).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt jest współfinansowny ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Organizacja imprez kulturalno - rozrywkowych w ramach projektu Magia miejsc - promocja walorów turystycznych Lubelszczyzny _Zadanie 1_.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie 1 Organizacja imprez: Jarmark Łęczyński, Noc Świętojańska, Planer malarski, Jarmark Ginących Kultur. Zakres usług stanowiących przedmiot zamówienia obejmuje usługi: zapewnienia zaplecza i techniki estradowej, dostarczania posiłków, reklamowe, ochrony osób i mienia, odbioru ścieków, usuwania odpadów, rekreacyjne, kulturalne i sportowe, rozrywkowe..

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.95.20.00-2, 79.34.10.00-6, 79.71.00.00-4, 90.60.00.00-3, 92.00.00.00-1, 92.30.00.00-4, 55.52.00.00-1.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 22.08.2010.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Organizacja imprez kulturalno - rozrywkowych w ramach projektu Magia miejsc - promocja walorów turystycznych Lubelszczyzny _Zadanie 2_.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie 2 Organizacja imprez: Festiwal szantowy, Rekonstrukcja bitwy cycowskiej, Jarmark Ginących Kultur - Festiwal Pieśni Prawosławnych, Jarmark sztuki i kultury ludowej Polesia.Zakres usług stanowiących przedmiot zamówienia obejmuje usługi: zapewnienia zaplecza i techniki estradowej, dostarczania posiłków, reklamowe, ochrony osób i mienia, odbioru ścieków, usuwania odpadów, rekreacyjne, kulturalne i sportowe, rozrywkowe..

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.95.20.00-2, 79.34.10.00-6, 79.71.00.00-4, 90.60.00.00-3, 92.00.00.00-1, 92.30.00.00-4, 55.52.00.00-1.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.08.2010.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie strontworzenie stron