Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

siwz na udzielenie kredytu na pokrycie deficytu budżetowego

0000-00-00 00:00:00
ZP.3431/13/09
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
I. Zamawiający Powiat Łęczyński, reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Łęcznej, z siedzibą:
Aleja Jana Pawła II 95 A, 21-010 Łęczna.
Strona WWW: www.powiatleczynski.pl zakładki: zamówienia publiczne - ogłoszenia o przetargach oraz siwz, e-mail: t.olszak@powiatleczynski.pl Godziny urzędowania: poniedziałek, środa – piątek w godz. 700 - 1500, wtorek godz. 800 - 1600.
Telefon: /081/ 752-64-80, fax. /081/ 752-64-64, NIP 505 00 17 732, Regon 431019425, zwany dalej „Zamawiającym” zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego z zachowaniem zasad określonych ustawą Prawo zamówień publicznych zgodnie
z wymaganiami określonymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”.

II. Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 1. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 223,
poz. 1655 z późn. zm.), zwana dalej ustawą Pzp.
2. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów
dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy (Dz. U. Nr 87, poz. 605),
3. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 188, poz. 1155),
4. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie średniego kursu
złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień
publicznych (Dz. U z dnia 27 grudnia 2007 r. Nr 241 poz. 1763) ,
5. oraz w sprawach nieuregulowanych ustawą, przepisy ustawy - Kodeks cywilny.
III. Przedmiot zamówienia: Udzielenie kredytu długoterminowego, na pokrycie deficytu budżetowego w kwocie 1 882 065,00 PLN zgodnie z Uchwałą Nr XXXIII/200/2009 Rady Powiatu w Łęcznej, z dnia 18 września 2009 r. w jednej transzy wypłaconej w dniu 28.12.2009 roku, z okresem spłaty 5 lat. CPV: 66130000-0, CPA: 81131
- 81139, rodzaj usług: 6b.

IV. Części zamówienia Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. V. Zamówienia uzupełniające Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających. VI. Oferty wariantowe Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. VII. Termin wykonania zamówienia Wymagany termin wykonania zamówienia – wypłata kredytu 28.12.2009 roku. VIII. Warunki udziału w postępowaniu 1. O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełnią następujące warunki:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania działalności kredytodawczej, określone w Ustawie z dnia
29.08.1997r – Prawo bankowe (tj. z 2002 r. Dz. U. Nr 72, poz. 665 z późn. zm.).
2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia;
5) uznają zabezpieczenie kredytu wekslem własnym in-blanco;
6) przedstawią jako załącznik oferty – projekt umowy kredytowej do akceptacji przez Radcę Prawnego Powiatu i Skarbnika Powiatu.
Będą rozpatrywane tylko te oferty, przy których nie przewiduje się ewentualnych obciążeń związanych z wcześniejszą spłatą kredytu.

2. Ocena spełnienia warunków w postępowaniu o zamówienie publiczne Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się: 1) banki, które nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne,
o których mowa w art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych; 2) banki, które złożyły nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego
postępowania; 3) banki, które nie złożyły oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub
dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków; 4) banki, które nie zgodziły się na przedłużenie okresu związania ofertą;

3. Zamawiający odrzuca ofertę, która:
1) jest niezgodna z ustawą lub jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków
zamówienia; 2) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji; 3) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia; 4) została złożona przez bank wykluczony z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 5) w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia Bank nie zgodził się na poprawienie omyłki
rachunkowej w obliczeniu ceny; 6) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

IX. Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć banki w celu potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu W celu potwierdzenia, że bank posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, bank składa następujące dokumenty: 1. Dokumenty wymagane: 1) formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru- załącznik nr 1; 2) oryginał lub kserokopia, poświadczona przez wykonawcę za zgodność z oryginałem, aktualnego
odpisu z właściwego rejestru KRS, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert; 3) dokumenty potwierdzające uprawnienie osób podpisujących ofertę, o ile nie wynikają z przepisów
prawa lub innych dokumentów rejestrowych; 4) zezwolenie na utworzenie i rozpoczęcie przez bank działalności wynikającej z ustawy z dnia
29.08.97 r – Prawo bankowe (t.j. z 2002 r.Dz. U. Nr 72, poz. 665 z późn. zm.) – dotyczy banków
utworzonych po 1 stycznia 1998r.;
5) oświadczenie banku w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy,
6) oświadczenie, że bank nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie
zdrowotne lub społeczne,
7) oświadczenie do postępowania o zamówienie publiczne z art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień
publicznych z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 1, formularz ofertowy;

2. Bank z siedzibą poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Jeżeli bank ma siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa wyżej składa dokumenty, wystawione zgodnie z prawem kraju, w którym
ma siedzibę, potwierdzające odpowiednio, że: 1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; 2) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie; 3) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne lub oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym bank ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. X. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami Każdy bank ma prawo zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie SIWZ. Pytania banków muszą być sformułowane na piśmie i skierowane na adres: Powiat Łęczyński, Aleja Jana Pawła II 95 A, 21-010 Łęczna,
faksem: /081/ 752-64-64,
lub na adres e-mail: t.olszak@powiatleczynski.pl Zamawiający udzieli niezwłocznie odpowiedzi wszystkim bankom, które pobrały specyfikację istotnych warunków zamówienia chyba, że pytanie wpłynęło do zamawiającego na mniej niż 6 dni przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z bankami. XI. Osoby uprawnione do porozumiewania się z bankami Osoby upoważnione ze strony zamawiającego do kontaktowania się z bankami:
1) w sprawie materiałów przetargowych – Inspektor Teresa Olszak, tel. /081/ 752-64-80; e-mail:
t.olszak@powiatleczynski.pl
2) w sprawie informacji finansowej – Skarbnik Powiatu Katarzyna Wołos, tel. /081/ 752-64-30,
e-mail: k.wolos@powiatleczynski.pl XII. Wymagania dotyczące wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

XIII. Termin związania ofertą Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert.

XIV. Opis przygotowania oferty Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający zaleca wykorzystanie formularzy przekazanych przez Zamawiającego. Dopuszcza się
w ofercie złożenie załączników opracowanych przez Wykonawcę, pod warunkiem, że będą one identyczne, co do treści z formularzami opracowanymi przez Zamawiającego. Oferty Wykonawców, którzy dołączą do oferty załączniki o innej treści niż określone w SIWZ zostaną odrzucone.
1. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być składane przez Wykonawców wraz
z ich tłumaczeniem na język polski poświadczone przez wykonawcę.
2. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.
3. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę
4. Oferta i załączniki do oferty (oświadczenia i dokumenty) muszą być podpisane przez upoważnion(ego)ych przedstawiciel(a)i Wykonawcy, ponadto:
1) w przypadku składania dokumentów w formie kopii, muszą one być poświadczone za zgodność
z oryginałem przez upoważnion(ego)ych przedstawiciel(a)i Wykonawcy lub osoby wymienione w ust 4.
2) poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem);
3) w przypadku podpisywania oferty lub poświadczania za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osob(ę)y nie wymienion(ą)e w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo powinno być przedstawione w formie oryginału lub poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii przez notariusza, adwokata, radcę prawnego lub osoby, których uprawnienie do reprezentacji wynika
z dokumentu rejestracyjnego (ewidencyjnego) Wykonawcy, zgodnie ze sposobem reprezentacji określonym w tych dokumentach.
5. Brak jakiegokolwiek z dokumentów wymaganych w SIWZ, lub złożenie dokumentu
w niewłaściwej formie (np. niepoświadczone za zgodność z oryginałem kopie) spowoduje odrzucenie oferty, z uwzględnieniem zapisu art. 26 ust 3.
6. Zamawiający może żądać, w wyznaczonym przez siebie terminie wyjaśnień dotyczących
złożonej oferty.
7. Zamawiający wymaga, aby każda zapisana strona oferty (wraz z załącznikami do oferty) była ponumerowana kolejnymi numerami.
8. Zamawiający wymaga, aby oferta wraz z załącznikami była zestawiona w sposób uniemożliwiający jej samoistną dekompletację (bez udziału osób trzecich) oraz uniemożliwiający zmianę jej zawartości bez widocznych śladów naruszenia, np. całą ofertę Wykonawca może przesznurować, a końce sznurka trwale zabezpieczyć (np. pieczęcią lakową).
9. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty (w tym załącznikach do oferty) muszą być parafowane (lub podpisane) własnoręcznie przez osob(ę)y podpisując(ą)e ofertę. Parafka (podpis) winna być naniesiona w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby sporządzającej parafkę).
10. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane.
1) Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r.
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity z 26.06.2003 r. Dz. U. Nr 153, poz. 1503
z późn. zm.) rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności;
2) Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty;
3) Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ww. ustawy skutkować będzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych;
4) Wykonawca m.in. nie może zastrzec informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie (por. art. 96 ust. 4 ustawy);
5) Udostępnieniu podlega protokół wraz z załącznikami. Załączniki do protokołu mogą być udostępniane po dokonaniu przez Zamawiającego wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania z tym, że oferty są jawne od chwili ich otwarcia;
6) Udostępnianie protokołu oraz załączników do protokołu odbywać się będzie na poniższych zasadach:
a) osoba zainteresowana zobowiązana jest złożyć w siedzibie Zamawiającego pisemny wniosek
o udostępnienie protokołu lub załączników do protokołu (np. ofert),
b) Zamawiający ustali, z uwzględnieniem złożonego w ofercie zastrzeżenia o tajemnicy przedsiębiorstwa, zakres informacji, które mogą być Wykonawcy udostępnione,
c) po przeprowadzeniu powyższych czynności Zamawiający ustali miejsce, termin i sposób udostępnienia oferty, o czym poinformuje zainteresowanego w pisemnym zawiadomieniu.
11. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie za¬mó¬wie¬nia. W takim przypadku ich oferta musi spełniać następujące wymagania:
1) w odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego, każdy z Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie winien oddzielnie złożyć oświadczenie, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 1- 9 ustawy Prawo zamówień publicznych;
2) Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich
w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich
w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego;
3) wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem;
4) wypełniając formularz ofertowy, jak również inne dokumenty powołujące się na Wykonawcę”;
w miejscu „np. nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać dane dotyczące konsorcjum, a nie pełnomocnika konsorcjum.
Wygląd oferty
Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym opakowaniu w siedzibie zamawiającego: Powiat Łęczyński,
Aleja Jana Pawła II 95 A,
21-010 Łęczna, w kancelarii ogólnej (I piętro, pokój 111). Opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane do zamawiającego na adres jego siedziby
i opisane: „oferta na kredyt, nie otwierać przed dniem 26.11.2009 r., godz. 1020 ”.
XV. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 1. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego do dnia 26.11.2009 r do godz. 10:00. Oferty złożone po terminie będą zwrócone bankom bez otwierania, po upływie terminu do wniesienia protestu. 2. Miejsce i termin otwarcia ofert to siedziba zamawiającego w dniu 26.11.2009 r o godz. 1020,
Powiat Łęczyński,
Aleja Jana Pawła II 95 A,
21-010 Łęczna, sala konferencyjna (parter budynku, pokój nr 9).

3. Sesja otwarcia ofert Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający przekaże zebranym przedstawicielom banków informację o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po odczytaniu ww. informacji. Po otwarciu ofert przekazane zastaną następujące informacje: nazwa i siedziba banku, którego oferta jest otwierana, cena udzielenia kredytu, a także termin wykonania zamówienia oraz ilość załączników dołączona do oferty. XVI. Opis sposobu obliczenia ceny 1. Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie.
2. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane
z wykonaniem zamówienia. 3. Cena może być tylko jedna. 4. Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania).
XVII. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych. XVIII. Kryteria oceny oferty 1. Kryteria oceny ofert Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie niżej przedstawionych kryteriów (nazwa kryterium, waga, sposób punktowania):
całkowity koszt kredytu – 100 punktów
przeliczany wg wzoru : Cena minimalna kredytu X 100 pkt. = wartość punktowa
Cena oferty badanej
Cenę stanowi suma prowizji bankowych i odsetek płaconych przez Zamawiającego w całym okresie kredytowania, w oparciu o wyliczenie zawarte w formularzu oferty (zał. Nr 1 do SIWZ). Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym ofertom, wypełniającym wymagania zamawiającego przypisana zostanie proporcjonalnie mniejsza liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty. Realizacja zamówienia zostanie powierzona bankowi, który uzyska najwyższą ilość punktów. XIX. Informacja o formalnościach, jakie winny zostać dopełnione przez zamawiającego w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
Zamawiający przedstawi łącznie z SIWZ dokumenty niezbędne do rozpatrzenia wniosku kredytowego:
1. Rb-27S za okres od początku roku do 31 grudnia 2007 r.
2. Rb-28S za okres od początku roku do 31 grudnia 2007 r.
3. Opinia RIO za roczne sprawozdanie z wykonania budżetu za 2006 rok
4. Uchwała w sprawie rozpatrzenia sprawozdania i udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu za 2007 rok
5. Rb-27S za okres od początku roku do 31 grudnia 2008 r.
6. Rb-28S za okres od początku roku do 31 grudnia 2008 r.
7. RbNDS za lata 2007-2009
8. Opinia RIO za roczne sprawozdanie z wykonania budżetu za 2008 rok
9. Uchwała w sprawie rozpatrzenia sprawozdania i udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu za 2008 rok.
10. Bilans za rok 2008
11. Prognoza budżetu na lata 2009-2014

XX. Informacja o formalnościach, jakie winny zostać dopełnione przez bank w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
1. Bank, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą jest obowiązany do jej zawarcia w terminie
nie krótszym niż 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku ale też nie później niż 21 dni od dnia podpisania
umowy kredytowej.
2. W przypadku, gdy okaże się, że bank, którego oferta została wybrana, przedstawił w niej
nieprawdziwe dane lub będzie uchylał się od zawarcia umowy na warunkach wynikających z SIWZ,
zamawiający wybierze tę spośród pozostałych ofert, która uzyskała najwyższą ocenę spośród
pozostałych ofert, przed upływem terminu związania ofertą. XXI. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający nie przewiduje ze strony banku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zgodnie z zapisem art. 147 ust. 3, pkt. 2 Prawa zamówień publicznych.

XXII. Warunki umowy 1. Zamawiający podpisze umowę z bankiem, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z punktu
widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej specyfikacji. 2. O miejscu i terminie podpisania umowy zamawiający powiadomi odrębnym pismem. 3. Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej
specyfikacji oraz danych zawartych w ofercie. 4. Postanowienia umowy zgodne z Prawem zamówień publicznych oraz Prawem bankowym,
należy przedstawić w projekcie umowy załączonym do oferty, w którym zapisać należy spłatę kredytu
w okresie 5 lat oraz, odsetki od przedmiotowego kredytu będą płatne co miesiąc na 28 dzień
każdego miesiąca, po miesiącu w którym nastąpi wypłata kredytu. Oprocentowanie na każdy
następny miesiąc rozliczeniowy ustalone będzie na podstawie średniej stawki WIBOR 1M
z poprzedniego miesiąca powiększonej o ewentualną marżę banku.
XXIII. Środki ochrony prawnej Środki ochrony prawnej: protest - przysługuje wszystkim bankom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przepisów ustawy. Odwołanie tylko na podstawie zapisu art. 184 ust 1a. Pozostałe informacje na ten temat znajdują się w ustawie Prawo zamówień publicznych w Dziale VI Środki ochrony prawnej. XXIV. Ogłoszenia wyników przetargu Wyniki postępowania zostaną ogłoszone zgodnie z wymogami ustawy prawo zamówień publicznych
w siedzibie zamawiającego, przy pokoju Nr 114 i na stronie internetowej: www.powiatleczynski.pl
Niezależnie od ogłoszenia wyników wszystkie banki uczestniczące w postępowaniu o zamówienie publiczne zostaną powiadomione w formie pisemnej, faksem lub drogą elektroniczną. XXV. Załączniki załącznik nr 1. - formularz ofertowy.
Łęczna, 18.11.2009r.

Przewodniczący Zarządu Powiatu
ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU O KREDYT]http://powiatleczynski.home.pl/pub/Za%C5%82%C4%85czniki%20do%20wniosku%20o%20kredyt.zip]ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU O KREDYT

Pytania i odpowiedzi z poprzedniego przetargu:
http://powiatleczynski.home.pl/pub/

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie stron warszawatworzenie stron warszawa