Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

siwz na modernizację gruntów jednostka ewidencyjna Milejów

2009-05-22 12:09:16
ZP.3431/2/2009

SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO


I. Zamawiający

Powiat Łęczyński - Starostwo Powiatowe w Łęcznej,
Aleja Jana Pawła II 95 A, 21-010 Łęczna. Strona WWW: www.powiatleczynski.pl , zakładka zamówienia publiczne E-mail: t.olszak@powiatleczynski.pl Godziny urzędowania: poniedziałek, środa – piątek w godz. 700 - 1500, wtorek godz. 800 - 1600, pok. 114
Telefon: /081/ 752-64-80, fax. /081/ 752-64-64, NIP 713-23-98-078, Regon 431029168, zwany dalej „Zamawiającym” zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 10 ust. 1, zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”.

Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 1. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. z 2007 r. Dz. U Nr 223, poz. 1655z późn.
zm.),
2. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów
dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy (Dz. U. Nr 87, poz. 605),
3. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 188, poz. 1155),
4. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie średniego kursu
złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień
publicznych (Dz. U z dnia 27 grudnia 2007 r. Nr 241 poz. 1763) ,
5. oraz w sprawach nieuregulowanych ustawą, przepisy ustawy - Kodeks cywilny.

II. Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja ewidencji gruntów i budynków w zakresie aktualizacji użytków gruntowych w obrębach ewidencyjnych: Antoniów, Antoniów-Kolonia, Białka, Białka-Kolonia, Cyganka, Dąbrowa, Górne, Jaszczów, Jaszczów-Kolonia, Kajetanówka, Klarów, Łańcuchów, Łysołaje, Łysołaje-Kolonia, Maryniów, Milejów, Milejów-Osada, Ostrówek-Kolonia, Popławy, Starościce, Wólka Bielecka, Wólka Łańcuchowska, Zalesie, Zgniła Struga
w jednostce ewidencyjnej Milejów, powiat łęczyński.
2. Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia: 08.12.2009 r.
3. Klasyfikacja statystyczna wg CPV: 74274300-3, 74273000-3
4. Podstawowe dane o obiekcie:
1) województwo lubelskie,
2) powiat łęczyński,
3) jednostka ewidencyjna 061004_2- Milejów
4) ilość obrębów – 24
5) obszar aktualizacji gleboznawczej klasyfikacji gruntów – około 800 ha (na podstawie wykazu rozbieżności wykonanego w ramach projektu PHARE PL2003 na zlecenie ARiMR)
Nr obrębu Nazwa obrębu Pow. obrębu (ha) Ilość działek
061004_2.0001 Antoniów 182 348
061004_2.0002 Antoniów-Kolonia 314 339
061004_2.0003 Białka 600 2161
061004_2.0004 Białka-Kolonia 1192 877
061004_2.0005 Cyganka 334 442
061004_2.0006 Dąbrowa 291 677
061004_2.0007 Górne 397 471
061004_2.0008 Jaszczów 734 1525
061004_2.0009 Jaszczów-Kolonia 458 648
061004_2.0010 Kajetanówka 290 360
061004_2.0011 Klarów 619 399
061004_2.0012 Łańcuchów 1168 3071
061004_2.0013 Łysołaje 351 1470
061004_2.0014 Łysołaje-Kolonia 522 581
061004_2.0015 Maryniów 363 715
061004_2.0016 Milejów 491 1161
061004_2.0017 Milejów-Osada 298 923
061004_2.0018 Ostrówek-Kolonia 784 1464
061004_2.0019 Popławy 335 904
061004_2.0020 Starościce 668 906
061004_2.0021 Wólka Bielecka 445 712
061004_2.0022 Wólka Łańcuchowska 371 781
061004_2.0023 Zalesie 278 739
061004_2.0024 Zgniła Struga 160 385
RAZEM: 11645 22059


1. Wykonawca obowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia określony w ust. 1 zgodnie
z obowiązującymi przepisami, normami i zasadami współczesnej wiedzy dotyczącymi wykonywanego zadania.
2. Udostępnianie dokumentów z Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Łęcznej odbywać się będzie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 19 lutego 2004 r. w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielenie informacji, a także za wykonywanie wyrysów i wypisów
z operatu ewidencyjnego (Dz. U. Nr 37, poz. 333), na koszt Wykonawcy.
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
5. Zamawiający nie ustanowi dynamicznego systemu zakupów, nie zastosuje aukcji elektronicznej
do wyboru najkorzystniejszej oferty oraz nie ma zamiaru zawarcia umowy ramowej, będzie natomiast wymagał podpisania umowy na usługi z wybranym wykonawcą, zgodnej z przedstawionym wzorem (zał. Nr 5 do siwz).III. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy spełniają warunki:
1) posiadają uprawnienia do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi;
2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny, a także pracowników
zdolnych do wykonania zamówienia. Zatrudniają, co najmniej trzy osoby na podstawie umowy o pracę na czas
nieokreślony w tym dwie z uprawnieniami zawodowymi w dziedzinie geodezji i kartografii z zakresu 1 i 2 oraz
mający doświadczenie w opracowywaniu mapy numerycznej, którzy dysponują przynajmniej jednym
stanowiskiem specjalistycznym wraz z instalacją licencjonowanego oprogramowania EWMAPA i EWOPIS dla Windows.
3) znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych;
5) wykonali w okresie ostatnich trzech lat minimum trzy prace polegające na modernizacji ewidencji gruntów
i budynków podobnej do przedmiotu zamówienia.
2. Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”,
w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w pkt IV niniejszej SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnił.
3. Uzupełnienie wymaganych dokumentów jest możliwe po upływie terminu składania ofert, tylko
i wyłącznie na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy .
Nie spełnienie chociażby jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy
z postępowania.
IV. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

1. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oferta musi zawierać następujące dokumenty:
1) formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru – załącznik Nr 2 do SIWZ
2) oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, określone
w art. 22 ust. 1 ustawy [na formularzu ofertowym- załącznik Nr 3 do SIWZ];
3) aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, [wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert];
4) wykaz wykonanych w ciągu ostatnich 3-ch lat podobnych usług, zawierający dane: wartość, data i miejsce wykonania odpowiadających swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia, w tym zgodnie z § 1 ust 2 pkt. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dn. 19 maja 2006 r. (Dz. U Nr 87, poz. 605) potwierdzenie wykonania co najmniej 3-ch usług z należytą starannością (referencje), z wykorzystaniem wzoru - załącznik Nr 4 do SIWZ;
5) polisę a w przypadku jej braku innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej;
6) kopie nadanych uprawnień do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie 1 i 2 (geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne; rozgraniczanie i podziały nieruchomości (gruntów) oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych).
7) kopie licencji oprogramowania EWMAPA i EWOPIS dla Windows.
2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 3-5, składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju,
w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;
2) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;
3. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust 1 pkt 4-5 – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

V. Opis przygotowania oferty
1. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający wymaga wykorzystania przekazanych formularzy. Dopuszcza się w ofercie złożenie załączników opracowanych przez Wykonawcę, pod warunkiem, że będą one identyczne, co do treści z formularzami opracowanymi przez Zamawiającego. Oferty Wykonawców, którzy dołączą do oferty załączniki o innej treści niż określone w SIWZ zostaną odrzucone.
2. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być składane przez Wykonawców wraz
z ich tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę.
3. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.
4. Oferta i załączniki do oferty (oświadczenia i dokumenty) muszą być podpisane przez upoważnion(ego)ych przedstawiciel(a)i Wykonawcy, ponadto:
1) w przypadku składania dokumentów w formie kopii, muszą one być poświadczone
za zgodność z oryginałem przez upoważnion(ego)ych przedstawiciel(a)i Wykonawcy lub osoby wymienione w ust 4 pkt. 3);
2) poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem);
3) w przypadku podpisywania oferty lub poświadczania za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osob(ę)y nie wymienion(ą)e w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo powinno być przedstawione w formie oryginału lub poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii przez notariusza, adwokata, radcę prawnego lub osoby, których uprawnienie do reprezentacji wynika z dokumentu rejestracyjnego
(ewidencyjnego) Wykonawcy, zgodnie ze sposobem reprezentacji określonym w tych dokumentach.
5. Brak jakiegokolwiek z dokumentów wymaganych w SIWZ, lub złożenie dokumentu w niewłaściwej formie (np. niepoświadczone za zgodność z oryginałem kopie) po uwzględnieniu zapisu art. 26 ust. 3 ustawy spowoduje odrzucenie oferty.
6. Zamawiający może żądać, w wyznaczonym przez siebie terminie wyjaśnień dotyczących
złożonej oferty.
7. Zamawiający wymaga, aby każda zapisana strona oferty (wraz z załącznikami do oferty) była ponumerowana kolejnymi numerami.
8. Zamawiający wymaga, aby oferta wraz z załącznikami była zestawiona w sposób uniemożliwiający jej samoistną dekompletację (bez udziału osób trzecich) oraz uniemożliwiający zmianę jej zawartości bez widocznych śladów naruszenia, np. całą ofertę Wykonawca może przesznurować, a końce sznurka trwale zabezpieczyć (np. pieczęcią lakową).
9. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty (w tym załącznikach do oferty) muszą być parafowane (lub podpisane) własnoręcznie przez osob(ę)y podpisując(ą)e ofertę. Parafka (podpis) winna być naniesiona w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby sporządzającej parafkę).
10. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane.
1) Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r.
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity z 26.06.2003 r. Dz. U. Nr 153, poz. 1503
z późn. zm.) rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności;
2) Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty;
3) Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ww. ustawy skutkować będzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Prawo zamówień publicznych;
4) Wykonawca m.in. nie może zastrzec informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie;
5) Udostępnieniu podlega protokół wraz z załącznikami. Załączniki do protokołu mogą być udostępniane po dokonaniu przez Zamawiającego wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania z tym, że oferty są jawne od chwili ich otwarcia. Według definicji oferty (na podstawie Kodeksu Cywilnego Art 66 § 1), ofertą jest oświadczenie woli w celu zawarcia umowy (zał. Nr 1 siwz), pozostałe dokumenty dołączone do oferty są potwierdzeniem spełnienia wymagań SIWZ i podlegać będą jawności po ogłoszeniu wyboru najkorzystniejszej oferty;
6) Udostępnianie protokołu oraz załączników do protokołu odbywać się będzie na poniższych zasadach:
a) osoba zainteresowana zobowiązana jest złożyć w siedzibie Zamawiającego pisemny wniosek
o udostępnienie protokołu lub załączników do protokołu lub ofert,
b) Zamawiający ustali, z uwzględnieniem złożonego w ofercie zastrzeżenia o tajemnicy przedsiębiorstwa, zakres informacji, które mogą być Wykonawcy udostępnione,
c) po przeprowadzeniu powyższych czynności Zamawiający ustali miejsce, termin
i sposób udostępnienia dokumentów, o czym poinformuje zainteresowanego w pisemnym zawiadomieniu.
11. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie za¬mó¬wie¬nia. W takim przypadku ich oferta musi spełniać następujące wymagania:
1) w odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego, każdy
z Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie winien oddzielnie złożyć zaświadczenie, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 1- 9 ustawy Prawo zamówień publicznych;
2) Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich
w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego na zasadach określonych w art. 23 ustawy Pzp;
3) wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie
z pełnomocnikiem;
4) wypełniając formularz ofertowy, jak również inne dokumenty powołujące się
na „Wykonawcę”; w miejscu „np. nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać dane pełnomocnika.

VI. Termin realizacji zamówienia

Wymagany termin wykonania zamówienia: 08.12.2009 r.

VII. Warunki umowy

Projekt umowy, jaka zostanie zawarta z wybranym wykonawcą stanowi załącznik Nr 5 do niniejszej specyfikacji.

VIII. Kryteria oceny oferty

Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie poniższego kryterium: cena - 100 %

Ocena ofert w zakresie przedstawionych wyżej kryterium zostanie dokonana wg następujących zasad: oferty będą oceniane w skali stu-punktowej, według wzoru:
S = ( Cmin / Cof..) x 100 gdzie:
S – ilość punktów przyznanych danej ofercie.
Cmin – najniższa cena wg załącznika numer 2 SIWZ spośród wszystkich złożonych ofert,
Cof. – zaoferowana cena wg załącznika nr 2 SIWZ danej oferty,
Oferta, która przedstawia najwyższą ilość punktów w oparciu o ustalone kryteria, zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z malejącą ilością uzyskanych punktów. Do realizacji zamówienia zostanie wybrany wykonawca, który uzyska najwyższą ilość punktów.
IX. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego – Starostwo Powiatowe
w Łęcznej, Aleja Jana Pawła II 95 A pokój nr 111 (kancelaria ogólna) do dnia 05.06.2009 r., do godz. 0900.

1. Kopertę oznaczyć należy nazwą Wykonawcy, zaadresować na Zamawiającego Łęczna oraz oznaczyć: „ Oferta
w postępowaniu na „modernizację ewidencji gruntów i budynków w zakresie aktualizacji użytków gruntowych w obrębach ewidencyjnych w jednostce ewidencyjnej Milejów, powiat łęczyński”. Nie otwierać przed dniem: 05.06.2009 r. godz. 0920.
2. Konsekwencję złożenia oferty nie zgodnie z w / w opisem ponosi wykonawca.
3. Wykonawca otrzyma w Kancelarii ogólnej pisemne potwierdzenie złożenia oferty wraz z numerem, jakim oznakowana została oferta.
4. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonych ofert pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian, poprawek i.t.p. przed terminem składania ofert.
5. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad jak składana oferta, odpowiednio oznakowana z dopiskiem „ZMIANA”.
Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania

X. Opis sposobu przedstawienia ceny oferty:

1) cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie,
z wyodrębnieniem należnego podatku VAT - jeżeli występuje; 2) cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane
z wykonaniem zamówienia; 3) cena może być tylko jedna; 4) cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania).

XI. Wadium

Zamawiający przewiduje wniesienie wadium w wysokości 3000 zł (słownie: trzy tysiące zł).
1. Wykonawca wnosi wadium w pieniądzu, wpłacając go przelewem na konto w PKO BP S.A. O/Łęczna
Nr 89 1020 3206 0000 8202 0006 4535 lub w jednej z poniżej podanych form (sposób przekazania – potwierdzenie uiszczenia wadium załączone do oferty):
1) pieniądzu,
2) poręczeniach bankowych,
3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. z 2007 r. Dz. U. Nr 42, poz. 275);
2 Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny
(z podaniem imienia i nazwiska).
Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium
w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.
3. Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert, tj. do dnia 05.06.2009 r., do godz. 09.00.
4. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego.
5. Wykonawca, który nie wniesie wadium w sposób określony w SIWZ zostanie wykluczony
z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą.
6. Dyspozycję w zakresie zwrotu wniesionych w pieniądzu wadiów, Zamawiający przekaże do banku niezwłocznie po:
a) upływie terminu związania ofertą,
b) zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego i wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania tej umowy,
c) unieważnieniu postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego, pod warunkiem, iż protesty zostały ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynął termin do ich wnoszenia,
7. Zamawiający niezwłocznie dokona zwrotu wadium na wniosek Wykonawcy:
a) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert,
b) który został wykluczony z postępowania,
c) którego oferta została odrzucona,
8. Wadium Wykonawcy, którego oferta została wybrana, zostanie zatrzymane wraz z odsetkami
w przypadku, gdy Wykonawca:
a) odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,
b) zawarcie umowy stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

XII. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

Zamawiający nie przewiduje wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XIII. Termin związania ofertą

Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert.

XIV. Tryb udzielania wyjaśnień

Osobami uprawnionymi przez zamawiającego do kontaktu z Wykonawcami są:
1. W sprawie dokumentacji przetargowej – Teresa Olszak, tel. /081/ 752-64-80, e-mail: t.olszak@powiatleczynski.pl w sprawie przedmiotu zamówienia – Stanisław Dylewski- z-ca naczelnika wydziału– tel.(0-81)752-64-77 / fax(0-81) 752-64-74.
1) Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy
przekazują listownie, faksem lub drogą elektroniczną, z wyłączeniem formy przekazania protestu (wniesionego w oparciu o zapis art. 180 ustawy), gdzie jedyną dopuszczalną przez Zamawiającego formą jest forma pisemna: przesłana pocztą, kurierem lub bezpośrednio doręczona do siedziby Zamawiającego.
2) Zamawiający wymaga by przekaz dokumentów oraz informacji drogą elektroniczną lub faksem, potwierdzony był osobnym dokumentem w treści, którego wyszczególnione będą: osoba wymieniona z imienia, nazwiska oraz pełnionej funkcji, data otrzymania pisma i ilość załączników.
3) Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje w sprawie przetargu winny być kierowane na adres e-mail: t.olszak@powiatleczynski.pl ; nr faksu: /081/ 752-64-64.
2. Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich wątpliwości związanych ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, sposobu przygotowania i złożenia oferty, kierując swoje zapytania na wskazany wyżej adres. Zamawiający niezwłocznie udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania związane z prowadzonym postępowaniem pod warunkiem, że zapytanie zostanie złożone Zamawiającemu nie później niż na 6 dni przed terminem składania ofert.
3. Treść wyjaśnienia zostanie przekazana jednocześnie wszystkim Wykonawcom, którym doręczono Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia bez wskazania źródła zapytania.

XV. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający
może zmodyfikować treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i jej załączników:
Dokonaną modyfikację Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym doręczono Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia.
W przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność modyfikacji oferty, Zamawiający przedłuży termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wprowadzenia tych zmian w ofertach. O każdej ewentualnej zmianie, Zamawiający powiadomi niezwłocznie każdego z uczestników postępowania.

XVI. Pozostałe informacje dotyczące złożenia oferty

3. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych.
4. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, Zamawiający nie przewiduje ich zwrotu, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy.
5. Zamawiający będzie żądał wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom,.
6. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6.

XVII. Otwarcie ofert nastąpi dnia 05.06.2009 r., o godz. 0920, w siedzibie Zamawiającego w Łęcznej, Aleja Jana Pawła II 95 A, pok. nr 9 (sala konferencyjna):

Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert.
W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu ofert, zamawiający prześle informację
z otwarcia ofert, na jego pisemny wniosek.
Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający przekaże zebranym wykonawcom informację
o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po odczytaniu ww. informacji. Po otwarciu ofert przekazane zastaną następujące informacje: nazwa i siedziba wykonawca, którego oferta jest otwierana, cena, termin wykonania zamówienia, ilość załączników dołączonych do formularza oferty.
XVIII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego:

Wykonawcom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy. Wykonawca ma prawo złożyć protest w terminie 7 dni od dnia, w którym powziął lub mógł powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, z zastrzeżeniem, iż protest dotyczący postanowień ogłoszenia i SIWZ wnosi się w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia
w Biuletynie Zamówień Publicznych.
Protest wniesiony po terminie lub wniesiony przez osobę nieuprawnioną Zamawiający odrzuca bez rozpatrywania.
Protest musi być wniesiony na piśmie i umotywowany.
Protest winien wskazywać:
 oprotestowaną czynność albo zaniechanie Zamawiającego,
 żądanie Protestującego,
 zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie protestu.
Wniesienie protestu możliwe jest tylko przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Rozstrzygnięcie protestu przez Zamawiającego następuje w terminie 10 dni od daty jego wniesienia. Brak rozstrzygnięcia protestu w tym terminie uważa się za jego oddalenie. Odwołanie od rozstrzygnięcia protestu Wykonawcy nie przysługuje na podstawie zapisu art. 184 ust 1 ustawy Pzp.

XIX. Ogłoszenia wyników przetargu:
Wyniki postępowania zostaną ogłoszone zgodnie z wymogami ustawy w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń przy pokoju Nr 114, w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz na stronie internetowej: www.powiatleczynski.pl .
Wynik postępowania zawierać będzie nazwę i siedzibę wybranego Wykonawcę cenę i termin wykonania zamówienia.
Niezależnie od ogłoszenia wyników wszyscy Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu o zamówienie publiczne
o wyborze oferty zostaną powiadomieni w formie pisemnej faksem lub listownie.
XX. Załączniki
1) Warunki techniczne opracowania numerycznych map ewidencyjnych wraz z wyjaśnieniami GUGiK,
2) Formularz oferty,
3) Formularz oświadczenia,
4) Referencje
5) Projekt umowy.

Łęczna, 22.05.2009r.
Starosta Łęczyński

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stron krakówprojektowanie stron kraków