Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Strona Główna » Nieodpłatna pomoc prawna ... » Nieodpłatna pomoc prawna ...

Nieodpłatna pomoc prawna w Powiecie Łęczyńskim 2018

2019-01-31 10:08:57

Od 2 stycznia 2018 r., zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2030) w Powiecie Łęczyńskim rozpoczynają działalność punkty nieodpłatnej pomocy prawnej. W punkcie prowadzonym przez Powiat porad udzielają adwokaci i radcowie prawni wskazani przez Okręgową Radę Adwokacką w Lublinie i Okręgową Izbę Radców Prawnych w Lublinie. Na rok 2018 w wyniku otwartego konkursu ofert prowadzenie drugiego punktu powierzono organizacji pozarządowej - Stowarzyszenie Na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego "DOGMA", ul. Raciborska 48 lok. 2, 40 - 074 Katowice.

Obydwa punkty mieszczą się w tym samym miejscu - w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej, ul. Staszica 9, I piętro pokój Nr 18. Pomoc będzie można uzyskać przez pięć dni w tygodniu; w godzinach 8.00 – 12.00 będzie czynny punkt prowadzony przez Powiat Łęczyński a w godzinach 13.00 – 17.00 punkt prowadzony przez Stowarzyszenie Na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego "DOGMA".

Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”:
1) której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163, z późn. zm.) i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia lub
2) która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. poz. 1863), lub
3) która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1206 oraz z 2015 r. poz. 693), lub
4) która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. Nr 205, poz. 1203), lub
5) która nie ukończyła 26 lat, lub
6) która ukończyła 65 lat, lub
7) która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty.

Prawo do nieodpłatnej pomocy prawnej osoba uprawniona, o której mowa wykazuje przez:
1) przedłożenie oryginału albo odpisu decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenia o udzieleniu świadczenia, o którym mowa w art. 106 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
2) przedłożenie ważnej Karty Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny;
3) przedłożenie zaświadczenia, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego;
4) przedłożenie ważnej legitymacji weterana albo legitymacji weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa;
5) przedłożenie dokumentu stwierdzającego tożsamość;
6) złożenie oświadczenia, że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wymienionych w tym przepisie.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:
1) poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach lub
2)wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
3)udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym lub
4) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw: podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej; z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego; związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Harmonogram udzielania pomocy prawnej przez radców prawnych w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej w Łęcznej w roku 2018
godziny od 8.00 do 12.00.

Miesiące: styczeń, marzec, maj, lipiec, wrzesień, listopad
- poniedziałek: Dominika Przybysz
- wtorek: Maciej Pik
- środa: Paweł Agres
- czwartek: Maciej Jarota
- piątek: Monika Bartosiak

Miesiące: luty, kwiecień, czerwiec, sierpień, październik, grudzień
- według harmonogramu ustalanego na każdy miesiąc odrębnie: Jakub Mąkosa, Elwira Sitarz, Krzysztof Słabek, Przemysław Pietruszka, Izabela Bindas-Leżańska, Kinga Pasieczna-Okoń.

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stron krakówprojektowanie stron kraków