Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu pn.: Organizacja wycieczki do Portugalii dla pracowników Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej”.

2018-10-05 12:34:29

NR SPRAWY: IPR.272.4.30.2018 ; .

Zamawiający: Powiat Łęczyński - Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej
ul. Krasnystawska 52, 21-010 ŁęcznaWykonawcy
uczestniczący w postępowaniu
nr sprawy: IPR.272.4.30.2018INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT


Przedmiot zamówienia : „Organizacja wycieczki do Portugalii dla pracowników Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej”.

Zamawiający, Powiat Łęczyński – Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej
ul. Krasnystawska 52, 21-010 Łęczna, działając na mocy art. 86 ust. 5 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą Pzp, zawiadamia, że:
1. Otwarcie ofert odbyło się w dniu 05.10.2018r. godz. 10:30 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łęcznej- pok. Nr 13
2. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 147 000,00 złotych brutto.
3. Termin realizacji zamówienia: Zgodnie z zapisami w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - do dnia 01.11.2018r. Ośmiodniowa wycieczka (kolejne osiem dni wskazane przez Wykonawcę) w terminie pomiędzy 23.10.2018 r. a 01.11.2018 r.
4. Warunki płatności: Zgodnie z zapisami w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz zapisami projektu umowy.
5. Do wyznaczonego terminu składania ofert wpłynęły następujące oferty:
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy Cena oferty
Jakość Termin wykonania usługi
Doświadczenie pilota wycieczki Baza noclegowa
Znajomość
jęz.angielskiego i/lub
jęz.portugalskiego Liczba odbytych wycieczek do Portugalii w charakterze pilota
1. Magdalena Siśkiewicz New Challenge
ul. Rydlówka 5/107, 30-363 Kraków 239 085,00 jęz. angielski ponad 5 hotele 4* 25.10.2018 – 01.11.2018
2. Przedsiębiorstwo STANPOL
Przytuła Stanisław
ul. Stefanii Pawlak 3, 21-010 Łęczna 145 495,00 jęz. angielski 4 2x hotel 4*
5x hotel 3* 24.10.2018 – 31.10.2018

Zgodnie z art.24 ust.11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm..) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.24 ust.1 pkt.23 cytowanej wyżej ustawy.
Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stron internetowychprojektowanie stron internetowych