Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Strona Główna » Zamówienia publiczne » SIWZ z załącznikami » SIWZ z załącznikami do ...

SIWZ z załącznikami do postępowania pn.: ORGANIZACJA WYCIECZKI DO PORTUGALII DLA PRACOWNIKÓW POWIATOWEGO ZAKŁADU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ W ŁĘCZNEJ. NR SPRAWY IPR.272.4.30.2018

0000-00-00 00:00:00

. ;

Znak sprawy: IPR.272.30.2018


Powiat Łęczyński - Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej
ul. Krasnystawska 52, 21-010 Łęczna
województwo lubelskie

telefon: (81) 752 29 20, faks: (81) 752 29 20
NIP 505-00-56-689, REGON: 060196692


SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
zwana dalej „SIWZ”

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

ORGANIZACJA WYCIECZKI DO PORTUGALII DLA PRACOWNIKÓW POWIATOWEGO ZAKŁADU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ W ŁĘCZNEJ


kod CPV: 63510000-7 - Usługi biur podróży i podobne,
63511000-4 - Organizacja wycieczek,
55100000-1 - Usługi hotelarskiePostępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem: IPR.272.4.30.2018Spis treści
1. Nazwa oraz adres Zamawiającego 3
2. Tryb udzielenia zamówienia 3
3. Opis przedmiotu zamówienia 4
4. Termin wykonania zamówienia 9
5. Warunki udziału w postępowaniu 9
6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia 13
7. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia 15
9. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami. 15
10. Wymagania dotyczące wadium. 16
11. Termin związania ofertą 17
12. Wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ 17
13. Opis sposobu przygotowania oferty 18
14. Forma oferty 19
15. Zawartość oferty 20
16. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 21
17. Opis sposobu obliczenia ceny 21
18. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert 22
19. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 24
20. Informacja o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 25
21. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą, jeżeli Zamawiający przewiduje rozliczenia w walutach obcych 26
22. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia 26
23. Obwiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO w przypadku zbierania danych osobowych osoby fizycznej. 27
24. Informacje dodatkowe dotyczące realizacji niniejszego zamówienia 28
24. Wykaz załączników do niniejszej SIWZ 29


1. Nazwa oraz adres Zamawiającego
Nazwa: Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Łęcznej
NIP: 505-00-56-689
Regon:060196692
Adres: ul. Krasnystawska 52, 21-010 Łęczna
Strona internetowa: www.zaz.leczna.pl
E-mail: pzazleczna@wp.pl
Numer telefonu: 81 752 29 20
Numer faksu: 81 752 29 20
Czas urzędowania: Poniedziałek – Piątek 7:00-15:00


W imieniu i na rzecz Zamawiającego postępowanie przeprowadza:

Powiat Łęczyński – Starostwo Powiatowe w Łęcznej
ul. Al. Jana Pawła II 95A, 21-010 Łęczna
telefon:81 53 15 204 faks: 81 752 64 64
e-mail: zamowienia@powiatleczynski.pl
Strona internetowa www.powiatleczynski.pl

2. Tryb udzielenia zamówienia
2.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz niniejszej SIWZ o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w art. 11 ust.8 w/w ustawy dla dostaw i usług.

Informacje ogólne dotyczące przedmiotowej procedury.
2.2. Zamawiający nie przeprowadzał dialogu technicznego w oparciu o przepisy art.31a - 31c ustawy.
2.3. Zamawiający zgodnie z art. 24aa. ust. 1 ustawy przewiduje zastosowanie procedury odwróconej, tj.: najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. oraz zgodnie z art. 24aa.ust. 2 jeżeli wykonawca, o którym mowa w ust. 1, uchyla się od zawarcia umowy, zamawiający zbada czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.
2.4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych,
2.5. Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.
2.6. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
2.7. Nie ogranicza się udziału Wykonawców, którzy zatrudniają osoby niepełnosprawne poniżej 30 % ogólnej liczby.
2.8. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy Pzp.


3. Opis przedmiotu zamówienia
1.1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na zorganizowaniu dla 35 osób, ośmiodniowej (8 dni) wycieczki zagranicznej do PORTUGALII dla pracowników Zamawiającego w terminie plus/minus dwa dni pomiędzy 23.10.2018r. a 01.11.2018 r., z zapewnieniem bezpośredniego przelotu na trasie Warszawa -Portugalia – Warszawa. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje zwiedzanie minimum miejsc wyszczególnionych w pkt 1.3.1., noclegi, wyżywienie i transport na zasadach określonych w niniejszej SIWZ.

1.2. Ramowy program wycieczki oraz podana przez Wykonawcę cena musi obejmować:
1.2.1. Planowaną godzinę wylotu/przylotu w drodze do miejsca wycieczki
1.2.2. Planowaną godzinę wylotu/przylotu w drodze powrotnej,
1.2.3. Planowaną godzinę zbiórki pod siedzibą Zamawiającego w celu transferu na lotnisko,
1.2.4. Planowaną godzinę powrotu pod siedzibę Zamawiającego w dniu przylotu,
1.2.5. Planowaną liczbę uczestników - 35 osób,
1.2.6. Środek transportu: bezpośredni samolot do i z Portugalii, autokar na okres trwania wycieczki na terenie Portugalii oraz autokar zapewniający uczestnikom transfer spod siedziby Zamawiającego na lotnisko wylotu, a w drodze powrotnej transfer z lotniska przylotu do siedziby Zamawiającego; autokar spełniający normę ekologiczną minimum EURO-4, wyposażony w klimatyzację z indywidualnymi nawiewami, WC, DVD, barek, nagłośnienie autokaru w tym mikrofon.
1.2.7. Noclegi:
1.2.7.1. w hotelach w Portugalii o standardzie minimum ***, pokoje 2 osobowe wraz z klimatyzacją, z łazienkami i WC, łóżka pojedyncze bez dostawek, nie dopuszcza się łóżek piętrowych; nieodpłatne zapewnienie przez obiekt pościeli – oddzielnej dla każdego uczestnika; pokoje usytuowane w jednym kompleksie, każdy z hoteli musi mieć do dyspozycji grupy co najmniej dwa pokoje przystosowane w pełni dla osób niepełnosprawnych ( drzwi wejściowe min. 90 cm szerokości- do pokoju i łazienki, o poręczowanie i oprzyrządowanie w łazienkach dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich) oraz windę lub możliwość zakwaterowania osób niepełnosprawnych na parterze.
1.2.7.2. zakwaterowanie musi odbywać się w obiekcie o standardzie nie gorszym niż hotelu co najmniej 3*** gwiazdkowego, którego standardy określa ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2017r poz. 1553 tekst jednolity) oraz rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz. U. z 2006 r., Nr 22, poz. 169 tekst jednolity);
1.2.7.3. Nocleg w LIZBONIE lub najbliższej okolicy - 2 noclegi w Lizbonie wraz z wyżywieniem: 2 x śniadanie oraz 2 x obiadokolacje. Dopuszcza się zakwaterowanie w hotelu o wymaganym standardzie w odległości max. do ok. 40 km od lotniska w Lizbonie (miejsca przylotu i odlot grupy) i Belem's Tower)
1.2.7.4.Nocleg w BRAGA lub najbliższe okolice - 2 noclegi w wraz z wyżywieniem: 2 x śniadanie oraz 2 x obiadokolacje. Dopuszcza się zakwaterowanie w hotelu o wymaganym standardzie w odległości do 10 km od Katedry rzymskokatolickiej w Bradze.
1.2.7.5. Nocleg w COIMBRA lub najbliższej okolicy - 1 nocleg w Coimbrze wraz z wyżywieniem: śniadanie oraz obiadokolacja. Dopuszcza się zakwaterowanie w Hotelu w odległości do 30 km od Uniwersytetu w Coimbrze.
1.2.7.6. Nocleg w FATIMIE - 2 noclegi wraz z wyżywieniem: 2 x śniadanie oraz 2 x obiadokolacje. Hotel w odległości max. do 500 m od Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej.
1.2.7.7. Zamawiający wymaga podania w ofercie pełnej nazwy, dokładny adres i opis oraz standard hoteli.
1.2.8. Posiłki: śniadania w formie bufetu wzmocnione (minimum: wędliny, sery, warzywa i owoce, pieczywo, napoje ciepłe i gorące), Obiady serwowane i obiadokolacje w formie bufetu lub serwowane. Obiady powinny być zaplanowane w takich miejscowościach jak: Lizbona, Fatima, Nazar, Coimbra, Porto. Obiady i obiadokolacje, powinny składać się z dwóch dań i napoju ( napoje typu soki, nektary, wody mineralne gazowane/niegazowane butelkowane, o poj. min 200 ml każdorazowo do posiłku dla każdego uczestnika wycieczki) : I przystawka np.: zupa, warzywa grillowane/pieczone z pieczywem lub innym dodatkiem węglowodanowym lub danie regionalne mięsne lub bezmięsne; II danie główne – np. mięso wołowe, wieprzowe, drób/ryba, dodatek węglowodanowy, dodatek warzywny w postaci surówki lub warzyw pieczonych, gotowanych, grillowanych; dopuszcza się dania regionalne skomponowane z ww. składników przewidzianych dla dania głównego;
1.2.8.1. Wykonawca zapewni uczestnikom od 2-go do 7-go dnia pobytu w Portugalii serwis kawowy wraz z ciastkiem.
1.2.8.2. Pierwszym świadczeniem dla grupy jest obiad w Polsce i obiadokolacja w Hotelu w Portugalii pierwszego dnia wycieczki, ostatnim świadczeniem jest śniadanie w Hotelu w Portugalii ostatniego dnia wycieczki oraz obiad w Polsce.
1.2.8.3. Dodatkowo, każdy z uczestników będzie miał do degustacji po 1 szt. babeczki w Pasteis de Belém w Lizbonie.
1.2.9. Zamawiający wymaga, aby posiłki były serwowane uczestnikom wycieczki w określonych porach, tj.: śniadania powinny być spożywane w godz. 7:30 - 9:00, a obiadokolacje pomiędzy 17:00 - 19:00. W dniu przylotu do Portugalii Wykonawca zobowiązany jest zapewnić uczestnikom wycieczki obiadokolację, niezależnie od godziny przyjazdu do hotelu (w tym dniu Zamawiający dopuszcza podanie obiadokolacji o godzinie późniejszej, aniżeli określone powyżej).
1.2.10.Zamawiający zastrzega, że w przypadku spożywania posiłku w restauracji na trasie zwiedzania, dopuszczony jest wyłącznie standard odpowiadający restauracji znajdującej się w miejscu zakwaterowania/noclegu. Zamawiający nie dopuszcza spożywania posiłków w barach szybkiej obsługi, serwujących dania typu Fast food.
1.2.11. Opiekę polskojęzycznego pilota wycieczki posiadającego zgodnie z ustawą o usługach turystycznych odpowiednie kwalifikacje wymagane w zwiedzanym kraju, potwierdzone stosownym dokumentem, oraz posiadającego znajomość jednego z języków obcych, tj. języka angielskiego lub języka portugalskiego.
1.2.12. Zapewnienie świadczenia usługi przewodnika przez licencjonowanych miejscowych przewodników w języku polskim, w czasie zwiedzania obiektów określonych w programie wycieczki. (na min. 3 godz. każda) m.in.: Lizbony, Coimbry z Uniwersytetem, Porto z piwnicą winną.
1.2.13. Ubezpieczenie KL, NNW, OC w życiu prywatnym uczestnika w stosunku do osób trzecich i bagażu (na kwotę nie mniejszą niż KL -50. 000 PLN, NNW – 10.000 PLN, OC w życiu prywatnym w wysokości- 20.000 PLN, bagaż – 1.000 PLN) i zabezpieczenia w pakiecie ubezpieczeniowym – ubezpieczenia od chorób przewlekłych następstw nieszczęśliwych wypadków dla jednego (CP) bez względu na rodzaj schorzenia.
1.2.14. W cenie Wykonawca ujmuje: wszelkie opłaty lotniskowe, drogowe, parkingowe, wjazdy do wszystkich miast na trasie wycieczki i inne – wszelkie opłaty związane z przemieszczaniem się uczestników wycieczki samolotem, autokarem lub innym środkiem transportu w tym także publicznego, opłaty za przewodników miejscowych, zestawy słuchawkowe (audio tour guide) przez całą wycieczkę, dla każdego uczestnika, koszty biletów wstępu do: Monastery of Jerónimos – Lizbona, Pałac Narodowy w Sintrze, Uniwersytet w Coimbrze, rejs po rzece Douro w Porto, Porto – wstęp do Porto Wine z degustacją,
1.2.15. Koszt opieki pilota podczas wycieczki przez cały okres trwania wycieczki wliczony jest w cenę wycieczki.
1.3. Minimalne wymagania do programu szczegółowego:
1.3.1. Szczegółowy program musi uwzględnić zwiedzanie minimum niżej wymienionych miejscowości, miejsc i obiektów:
Lizbona:
- Plac Rossio
- Wieża Belem
- pomnik Odkrywców
- uliczki starej Lizbony
- Kościół Św. Antoniego
- Katedra
- Monastery of Jerónimos -bilet wstępu
- zamek św. Jerzego
- klasztor Hieronimitów
- Plac Don Pedro IV
- kościół św. Rocha
- Parlament
- Bazylika św. Jana
-Stare Miasto
-dzielnica Mauretańska.

Porto:
- Porto Wine- bilet wstępu z degustacją wina
- port,
- katedra Se
-most żelazny z XIX
-Avenida Boavista
-promenada nad Oceanem Atlantyckim
-Avenida dos Aliados
-Kościół św. Franciszka „złoty kościół”
-rejs po rzece Douro- bilet wstępu
- spacer po starym mieście
-sanktuarium Bom Jesus
- Pałac Arcybiskupi z XVIII-wieczna fontanną
Cabo da Roca:
- zachód słońca na najbardziej na zachód wysuniętym punkcie Europy
Sintra:
- Pałac Narodów– bilety wstępu
- spacer po mieście
Obidos Alcobaca:
- spacer po miasteczku
- opactwo Cystersów, grobowce króla Piotra I, Sala Królów
Fatima:
- Sanktuarium Bazyliki św. Trójcy Kaplicy Objawień
- Sanktuarium Matki Boskiej Różańcowej
- kościółek w którym ochrzczone były Dzieci: Lucja Santos, Francisco Marto i Jacinta Marto
-pomnik wykonany z fragmentu berlińskiego muru
- możliwość udziału w wieczornej procesji; Evora
- rzymska świątynia Diany,
-kościół Sao Francisco z Kaplicą Czaszek,
- akademia jezuicka z krużgankami,
- udział w uroczystościach religijnych
- miejskie kamienice
Aljustrel:
- domy rodzinne pastuszków: Hiacynty, Franciszka i Łucji
Valinhos:
- Droga Krzyżowa,
- Skała Anioła Pokoju
Coimbra:
-Kościół Santa Clara Nova
- Memoriał Siostry Łucji dos Santos,
- Stary Uniwersytet- bilety wstępu
-dziedziniec Jana V,
- Kaplica św. Michała,
- Biblioteca Joanina
- wieża zegarowa Torre
Bucaco:
- Hotel Buçaco - XIX w. pałac neomanueliński (z zewnątrz)
- Kościół Santa Cruz
- las i ogrody założone przez Karmelitów Bosych w XVII w. na wzór Góry Karmel w Palestynie
Braga:
-Sanktuarium Dobrego Jezusa z Bom Jesus de Monte
-spacer po mieście
- najstarsza katedra w Portugalii
-ogród św. Barbary przy Pałacu Biskupim
- plac Praca da Republica,
Aveiro:
-spacer po mieście
-dzielnica Beira Mar
Nazare:
- spacer po mieście założonym przez templariuszy.
- punkt widokowy.

1.3.2. Wykonawca uwzględni w szczegółowym planie wycieczki wszystkie wskazane obiekty w kolejności, którą uzna za najkorzystniejszą. Dopuszcza się możliwość ustalenia z uczestnikami przerw na czas wolny w trakcie trwania wycieczki.
1.3.3. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca, sporządzając szczegółowy plan wycieczki, zapewnił dostosowanie planu zwiedzania poszczególnych obiektów do możliwości fizycznych uczestników z niepełnosprawnością poruszających się na wózkach inwalidzkich i o laskach, z uwzględnieniem potrzeb fizjologicznych uczestników.
1.3.4. Zamawiający dopuszcza zmiany w szczegółowym planie wycieczki w trakcie jej trwania, w odniesieniu do kolejności zwiedzania obiektów lub zamiany jednego obiektu na inny (kilka innych) tylko za zgodą Zamawiającego.
1.3.5. Rozszerzenie liczby zwiedzanych obiektów w trakcie trwania wycieczki, po uprzednim uzgodnieniu z uczestnikami nie będzie uznawane za zmianę, ani podstawę do zmiany wynagrodzenia.
1.3.8. Wykonawca jest zobowiązany do ubezpieczenia każdego uczestnika wycieczki od:
- KL – w wysokości minimum 50.000 PLN,
- NNW – w wysokości minimum 10.000 PLN
- Ubezpieczenie bagażu w wysokości minimum 1.000 PLN
- OC w życiu prywatnym w wysokości - 20.000 PLN
- zabezpieczenia w pakiecie ubezpieczeniowym – ubezpieczenia od chorób przewlekłych następstw nieszczęśliwych wypadków dla jednego (CP) bez względu na rodzaj schorzenia.
1.3.9. Wykonawca zobowiązuje się do sporządzenia i przekazania Zamawiającemu wraz z ofertą szczegółowego programu wycieczki zawierającego:
1) Czas podróży w obie strony - Wykonawca podając czas podróży w jedną stronę (tam) poda godzinę zbiórki uczestników pod siedzibą Zamawiającego ( ul. Krasnystawska 52 Łęczna), czas transferu na lotnisko, z którego będzie wylot, godzinę wylotu oraz godzinę przylotu do Portugalii; czas podróży w drugą stronę (z powrotem) uwzględnia godzinę stawienia się na lotnisku do odprawy, godzinę wylotu z Portugalii, godzinę przylotu na wybrane lotnisko oraz przewidywany czas powrotu do siedziby Zamawiającego.
2) W cenę wycieczki wliczony jest bagaż min. 20 kg rejestrowy na osobę plus podręczny min. 5 kg. Wykonawca poda szczegółowe limity oraz koszty ewentualnego dodatkowego 1kg nadbagażu.
3) Opis bazy noclegowej – warunki zakwaterowania, w tym podanie nazwy i adresów hoteli, podanie liczby noclegów w danym hotelu oraz standard hotelu (do oceny punktowej oferty) wraz z opisem warunków zakwaterowania oraz adresem strony internetowej oferowanego hotelu.
4) W razie konieczności spożywania posiłku w postaci obiadokolacji z uwagi na trasę przejazdu i zbyt późne dotarcie do hotelu, Wykonawca poda liczbę przewidywanych obiadokolacji poza miejscem zakwaterowania/noclegu wraz z propozycją restauracji, w której uczestnicy będą spożywać posiłek, z uwzględnieniem wymagań w zakresie menu, określonych w pkt. 1.2.8 SIWZ powyżej.
5) Program wycieczki uwzględniający wymagania Zamawiającego - Wykonawca zobowiązany jest przedstawić plan wycieczki, zawierający odpowiednio szczegółowy plan każdego dnia, z podaniem informacji w zakresie wymagań określonych w pkt 1.3.1 – 1.3.7 powyżej.
6) Informację o oferowanym ubezpieczeniu KL, NNW, OC w życiu prywatnym uczestnika w stosunku do osób trzecich i bagażu .

Szczegółowy program wycieczki stanowi integralną część oferty Wykonawcy oraz musi zawierać wszystkie elementy wyszczególnione w ppkt 1)-6) powyżej. Brak szczegółowego programu wycieczki lub brak wymaganych informacji nie podlega uzupełnieniu. Zamawiający odrzuci ofertę zawierającą braki w zakresie szczegółowego programu wycieczki.
1.4 Oferta musi obejmować minimum określone przez Zamawiającego w programie wycieczki i założeniach SIWZ tzn. oferta musi umożliwić zwiedzanie minimum tych miejsc, które są wyszczególnione w szczegółowym programie wycieczki oraz spełniać wymogi określone w SIWZ.
1.5 Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody powstałe z winy Wykonawcy w trakcie realizacji zamówienia.
1.6 Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za uczestników wycieczki przez czas jej trwania, za który to czas uznaje się okres od dnia (chwili) wyjazdu z miejsca zbiórki - do dnia (chwili) zakończenia wycieczki w miejscu przyjazdu autokaru.
1.7 Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia transportu uczestników wycieczki, autokarem spełniającym wymogi określone w SIWZ, sprawnym technicznie, posiadającym wszystkie, wymagane przepisami krajowymi, oraz przepisami krajów, po których autokar będzie się poruszał, dokumenty, spełniającym wszystkie wymogi bezpieczeństwa zgodnie z przepisami o transporcie drogowym oraz obsługiwanym przez kierowców posiadających odpowiednie uprawnienia do kierowania pojazdami samochodowymi służącymi do przewozu osób, odpowiednie do obowiązujących przepisów na terenie kraju, w którym kierowca będzie prowadził autokar;
1.8 Wykonawca ma obowiązek zabezpieczenia autokaru na cały okres trwania wycieczki, w tym do przemieszczania się uczestników w trakcie realizacji programu.
1.9 Wykonawca, w przypadku awarii, zobowiązuje się na własny koszt do niezwłocznego, w terminie nie dłuższym niż 3 godziny, podstawienia autokaru zastępczego, o parametrach określonych w SIWZ.
1.10 Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w odrębnym piśmie, załączonym do złożonej oferty określił sposób oraz terminy zgłaszania reklamacji związanych z wykonywaniem usług objętych niniejszym zamówieniem, z zastrzeżeniem, że zasady te nie są sprzeczne ze wzorem umowy oraz uwzględnią następujące warunki:
1.10.1 W przypadku wystąpienia uchybień w trakcie realizacji wycieczki, Zamawiający ma prawo i obowiązek poinformowania pilota lub innego miejscowego przedstawiciela Wykonawcy o spostrzeżonych uchybieniach oraz do żądania niezwłocznego podjęcia środków zaradczych, w czasie do 12 godzin; Zamawiający przewiduje zgłaszanie uchybień w formie ustnej pilotowi wycieczki, a w przypadku braku reakcji i usunięcia spostrzeżonych uchybień w czasie określonym powyżej, Zamawiający poinformuje o tym fakcie telefonicznie sms-em lub e-mailem Wykonawcę, a następnie po powrocie z wycieczki złoży Wykonawcy w formie pisemnej reklamację obejmującą wykaz nieusuniętych uchybień, o których mowa powyżej.
1.10.2 Niezależnie od zgłoszonych uchybień w trakcie trwania wycieczki, Zamawiającemu przysługuje prawo do zgłoszenia reklamacji w terminie do 30 dni po zakończeniu wycieczki, które Wykonawca zobowiązany jest rozpatrzyć w terminie do 14 dni od zgłoszenia.
1.11. Wymagania zamawiającego dotyczące zatrudniania osób na umowę o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę. Zakres przedmiotu zamówienia nie przewiduje wykonywania czynności polegających na wykonywaniu prac w sposób określony w art. 22 § 1 Kodeksu pracy (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1666 z późn. zm.), Zamawiający nie określa wymagań zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, osób przewidzianych do realizacji zamówienia.

4. Termin wykonania zamówienia
Wykonawca jest zobowiązany wykonać zamówienie do dnia 01.11.2018r. Ośmiodniowa wycieczka (kolejne osiem dni wskazane przez Wykonawcę) w terminie pomiędzy 23.10.2018 r. a 01.11.2018 r.

5. Warunki udziału w postępowaniu
5.1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
5.1.1. nie podlegają wykluczeniu w oparciu o art. 24 ust.1 pkt. 12-23 oraz art.24 ust.5 pkt.1 ustawy Pzp;
5.1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że:
a) posiada uprawnienia do wykonywania określonej i przewidzianej zamówieniem działalności lub czynności, tj.: posiada aktualny wpis do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych, zezwalający na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie organizowania imprez turystycznych oraz pośredniczenia na zlecenie klientów w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych;
2) sytuacji finansowej i ekonomicznej:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że:
a) posiada obowiązkowe ubezpieczenie, wymagane w związku z działalnością wykonywaną przez organizatorów turystyki i pośredników turystycznych na kwotę min. 150.000,00 zł.
3) zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający określa minimalne warunki dotyczące:
a) doświadczenia:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie należycie wykonał co najmniej dwie usługi polegające na zorganizowaniu co najmniej 5-dniowej wycieczki zagranicznej, o charakterze objazdowym, dla minimum 30 uczestników, każda z usług;
b) osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje bądź będzie dysponował (i w przypadku udzielenia zamówienia skieruje do świadczenia usługi na rzecz Zamawiającego), co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia pilota wycieczek, ze znajomością minimum języka angielskiego i/lub języka portugalskiego, posiadającą doświadczenie w pełnieniu funkcji pilota co najmniej jednej wycieczki do Portugalii.

5.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki, o których mowa w pkt 5.1.2 ppkt 3) niniejszego rozdziału zostaną spełnione, jeżeli potencjał łączny będzie zgodny z wymaganiami Zamawiającego.
5.3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,
o których mowa w pkt.5.1 w stosownych sytuacjach polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych, sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie
od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji przedmiotowego zamówienia.
5.4. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zobowiązanie lub inny dokument musi określać w szczególności:
a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;
b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
5.5. Zamawiający będzie oceniał, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne, zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w pkt. 5.13 i 5.14
5.6. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postepowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach stanowiących załączniki nr 2 i 3 do SIWZ
5.7. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawca może polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
5.8. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia przez Wykonawcę wykonania części lub całości zamówienia podwykonawcom, pod warunkiem posiadania przez te podmioty stosownych uprawnień. W takim przypadku Zamawiający, zgodnie z art. 36 b ust. 1 ustawy Pzp, żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców.
5.9. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w wykonanie usługi. Wykonawca winien zawiadomić zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także winien przekazać informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację usługi.
5.10. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia następuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy.
5.11. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.
5.12. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.
5.13. Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy Pzp (wg aktualnej numeracji nadanej w ustawie obligatoryjnym przesłankom wykluczenia) z postępowania w sprawie zamówienia publicznego wyklucza się:
12) wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie został zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia;
13) wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
a) o którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. poz. 553, z późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 ze zm.),
b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny,
c) skarbowe,
d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 769);
14) wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 13;
15) wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
16) wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej „kryteriami selekcji”, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;
17) wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
18) wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
19) wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;
20) wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
21) wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienie publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437 i 544);
22) wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
23) wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
5.14. Zamawiający przewiduje możliwość wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę na podstawie art. 24 ust. 5 pkt.1 Ustawy Pzp:w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1508) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2344);
5.15. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania (art.24 ust.12 ustawy).
5.16. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz pkt 16–20 ustawy, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.
5.17. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę
i szczególne okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie pkt. 5.16 SIWZ.

6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia
6.1. W celu wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, wszyscy Wykonawcy są zobowiązani załączyć do oferty :
6.1.1. wypełnione formularze oświadczeń Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (według załącznika nr 2 do SIWZ) oraz przesłanek wykluczenia
z postępowania (według załącznika nr 3 do SIWZ), aktualne na dzień składania ofert;
6.2. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału
w postępowaniu wszyscy Wykonawcy są zobowiązani również do złożenia następującego oświadczenia:
Oświadczenia Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (według Załącznika Nr 7 do SIWZ).
UWAGA!
Oświadczenie, o którym mowa Wykonawca przekazuje Zamawiającemu
w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji
w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
6.3. Wykaz innych oświadczeń i dokumentów składanych przez wszystkich Wykonawców.
Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału
w postępowaniu, zamieszcza informację o podwykonawcach w oświadczeniach o których mowa w pkt. 6.1.1.
6.4. Wykaz oświadczeń i dokumentów, składanych na wezwanie Zamawiającego przez Wykonawcę, którego oferta będzie oceniona najwyżej.
Wykonawca, którego oferta będzie oceniona najwyżej, będzie miał obowiązek złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia:
6.4.1. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;
6.4.2. jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu , o którym mowa w pkt.6.4.1 przedkłada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
6.4.3. jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 6.4.2 zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby, wystawionym nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem ich złożenia.
6.4.4. aktualne zaświadczenie o wpisie do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych, zgodnie z wymogami zawartymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 o usługach turystycznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.1553 z późn. zm);
6.4.5. jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 6.4.4. – składa zaświadczenie/dokument równoważny wystawiony w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający uprawnienia i kompetencje do prowadzenia działalności z zakresu usług turystycznych;
6.4.6. dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego w Rozdziale 5 pkt.5.1.2 ppkt.2;
6.4.7. jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 6.4.6 składa dokument potwierdzający posiadanie zabezpieczenia finansowego, wymaganego w związku z działalnością wykonywaną przez organizatorów turystyki i pośredników turystycznych
6.4.8. wykaz usług turystycznych wykonanych, nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; Wykonawca wykaże minimum usługi turystyczne, określone w rozdziale 5 pkt 5.1.2 ppkt 3 lit.a SIWZ. Wzór wykazu usług stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ;
6.4.9. Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usługi pilota, wraz z informacjami na temat ich uprawnień do wykonania zamówienia, wymaganego doświadczenia oraz znajomości wymaganego języka obcego, wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi osobami.
Wykonawca wykaże osoby, określone w rozdziale 5 pkt 5.1.2 ppkt 3 lit.b . Wzór wykazu osób stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ; Do wykazu osób Wykonawca zobowiązany jest dołączyć certyfikat potwierdzający znajomość języka obcego przez pilota, zgodnie z informacjami podanymi w wykazie osób.
6.5. Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej, przez kilku przedsiębiorców (konsorcjum) lub przez spółkę cywilną:
6.5.1. Dokumenty potwierdzające, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu, wymienione w pkt. 6.1, 6.2 i 6.4. ppkt. 6.4.1.) składa każdy z Wykonawców oddzielnie;
6.5.2. Pozostałe oświadczenia i dokumenty oraz formularz oferty są składane przez pełnomocnika Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
6.5.3. Poza dokumentami wymienionymi w pkt 6.5.1. i 6.5.2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia winni załączyć do oferty oryginał pełnomocnictwa;
6.6. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w pkt.6.1. niniejszego rozdziału, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
6.7. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane.
6.8. Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie na podstawie dokumentów
i oświadczeń załączonych do oferty według formuły „spełnia/nie spełnia”. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki wykonawca spełnia.
6.9. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów,
o których mowa w pkt.7.4 SIWZ w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz wskazane przez Wykonawcę dokumenty lub oświadczenia.

7. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
8.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, ustanawiając pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania. Dokument pełnomocnictwa powinien zostać podpisany przez wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, w tym Wykonawcę pełnomocnika. Podpisy muszą być złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli.
8.2. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik pozostałych.
8.3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.
8.4. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie została wybrana, Zamawiający będzie żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego przedłożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców przy realizacji zamówienia.

9. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego
z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów,
a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się
z wykonawcami.
9.1. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się numerem sprawy: IPR.272.4.30.2018
9.2. W niniejszym postępowaniu komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1481), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1219), z tym, że dokumenty, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich dokumenty te mogą być składane, są w trybie art. 26 ust.1,2,3 i 3a ustawy Pzp uzupełniane, składane lub poprawiane w formie określonej w tym Rozporządzeniu z zastrzeżeniem pkt. 9.5.
9.3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
9.4. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania korespondencji przez Wykonawcę, Zamawiający domniema, że korespondencja wysłana przez zamawiającego na numer faksu lub adres e-mail podany przez wykonawcę została mu doręczona w sposób umożliwiający zapoznanie się z jej treścią
9.5. Forma pisemna zastrzeżona jest do złożenia oferty wraz z załącznikami oraz pełnomocnictwa.
9.6. Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do Zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności postępowania.
9.7. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z Wykonawcami.
9.8. Korespondencję związaną z przedmiotowym postępowaniem, należy kierować na adres:
Powiat Łęczyński
Aleja Jana Pawła II 95A, 21-010 Łęczna
e-mail: zamowienia@powiatleczynski.pl , fax. 81 752 64 64
9.9. Osobami upoważnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:
Agnieszka Jóźwiak, e-mail: zamowienia@powiatleczynski.pl tel.: 81 53 15 204,

10. Wymagania dotyczące wadium.
10.1. Wykonawca przystępujący do przetargu, zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100) przed upływem terminu składania ofert.
10.2. Wykonawca wnosi wadium w jednej lub kilku formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp.
10.3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Powiatu Łęczyńskiego w Banku PKO BP filia Łęczna, Nr 89 1020 3206 0000 8202 0006 4535
w tytule przelewu podając: Wadium dla postępowania pn.: „ORGANIZACJA WYCIECZKI DO PORTUGALII DLA PRACOWNIKÓW POWIATOWEGO ZAKŁADU AKTYWNŚCI ZAWODOWEJ W ŁĘCZNEJ
Sprawa nr IPR 272.4.30.2018.
10.4. Wadium wniesione w pieniądzu uważa się za wniesione w terminie, jeżeli kwota wadium znajdzie się na rachunku Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
10.5. W przypadku wniesienia wadium w innej formie niż pieniądz, należy złożyć dokument
w formie oryginału.
10.6. Oferta Wykonawcy, który nie zabezpieczy jej akceptowaną formą wadium zostanie przez Zamawiającego odrzucona.
10.7. Warunki zwrotu i zatrzymania wadium są określone w art. 46 ustawy.
10.8. Z treści wadium składanego w innej formie niż pieniądz powinno wynikać jednoznacznie gwarantowanie wypłaty należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze żądanie. Wadium takie powinno obejmować cały okres związania ofertą, poczynając od daty składania ofert.
10.9. Wadium wniesione przez jednego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia uważa się za wniesione prawidłowo.
11. Termin związania ofertą
11.1. Wykonawca składający ofertę pozostaje nią związany przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
11.2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

12. Wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ
12.1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie specyfikacji wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
12.2. Jeżeli wniosek o wyjaśnienia treści SIWZ wpłynie po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 12.1, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpatrywania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku.
12.3. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, oraz zamieści na stronie internetowej pod adresem www.powiatleczynski.pl zakładka zamówienia publiczne, zakładka pytania i odpowiedzi do SIWZ
12.4. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu do składania ofert określonego w pkt. 16 ppkt. 16.1 SIWZ, zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia Dokonaną zmianę specyfikacji zamieszcza się na stronie internetowej Zamawiającego.
12.5. Jeżeli zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych zgodnie z art. 38 ust. 4a pkt 1) ustawy PZP oraz z zastosowaniem art. 12a ustawy PZP.
12.6. Zmiany SIWZ są każdorazowo wiążące dla Wykonawców.
12.7. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wykonawców w celu wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
12.8. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia
o zamówieniu niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym Wykonawców, którym przekazał SIWZ oraz zamieszcza informację na stronie internetowej Zamawiającego.
12.9. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

Zamawiający zaleca Wykonawcom przed sporządzeniem oferty śledzenie ewentualnych zmian w ogłoszeniu lub SIWZ zamieszczonych na stronie internetowej Zamawiającego (www.powiatleczynski.pl zakładka zamówienia publiczne, zakładka ogłoszenia o przetargach, zakładka SIWZ z załącznikami oraz zakładka : Pytania i odpowiedzi). Niezgodność oferty z treścią ogłoszonych zmian w SIWZ i ogłoszeniu o zmianie ogłoszenia może skutkować odrzuceniem oferty lub wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.

13. Opis sposobu przygotowania oferty
13.1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie więcej niż jednej oferty spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę.
13.2. Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
13.3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.
13.4. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
13.5. Formularz ofertowy oraz inne oświadczenia winny być ostemplowane pieczątką firmową oraz ostemplowane i opieczętowane pieczątką imienną przez osoby właściwe do reprezentowania Wykonawcy. Oznacza to, że jeżeli z oferty lub dokumentu/-ów określającego/-ych status prawny Wykonawcy lub pełnomocnictwa wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy upoważnionych jest łącznie kilka osób, to dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby.
13.6. Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać z oferty lub z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z oferty lub dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru), to do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo wystawione przez osoby do tego upoważnione.
13.7. Przedsiębiorcy będący wspólnikami spółki cywilnej (dot. też Wykonawców ubiegających się o wspólne zamówienie – na podstawie umowy konsorcjum, bądź innych umów czy porozumień) mogą złożyć wspólną ofertę pod warunkiem udzielenia jednemu z nich pełnomocnictwa upoważniającego do reprezentowania ich wobec Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia Umowy w sprawie zamówienia publicznego. W pełnomocnictwie tym powinny być szczegółowo określone czynności, które może wykonywać Pełnomocnik ustanowiony przez Wykonawców.
13.8. Wzory dokumentów i oświadczeń, stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ, powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę i dołączone do oferty, bądź też przygotowane przez Wykonawcę w zgodnym z niniejszą SIWZ zakresie.
13.9. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty z zastrzeżeniem treści art. 93 ust. 4 Ustawy PZP.
13.10. Wykonawca jest świadomy odpowiedzialności karnej, wynikającej z art. 297 §1 Ustawy z dnia 06 czerwca 1997r. – Kodeks Karny (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 1137):

14. Forma oferty
14.1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim oraz mieć formę pisemną pod rygorem nieważności
14.2. Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
14.3. Stosowne wypełnienia we wzorach dokumentów stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ i wchodzących następnie w skład oferty muszą być wykonane w sposób trwały (komputerowo, maszynowo lub ręcznie).
14.4. Dokumenty przygotowywane samodzielnie przez Wykonawcę na podstawie wzorów stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ powinny mieć formę wydruku komputerowego lub maszynopisu.
14.5. Zaleca się, aby wszystkie dokumenty tworzące ofertę były spięte (zszyte) w sposób uniemożliwiający ich dekompletację.
14.6. Wszystkie zapisane strony oferty powinny być ponumerowane. Strony te mają być parafowane przez osobę (lub osoby – jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osób) podpisującą ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa. Strony zawierające informacje niewymagane przez Zamawiającego (np.: prospekty reklamowe o firmie, jej działalności, itp.) nie muszą być numerowane i parafowane.
14.7. Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej przez siebie treści (czyli wyłącznie w miejscach, w których jest to dopuszczone przez Zamawiającego), muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę.
14.8. Zgodnie z zapisem §14 ust.1 Rozporządzenia Prezesa rady Ministrów z dnia 27 lipca 2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126) oświadczenia dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale.
14.9. Zgodnie z zapisem §14 ust. 2. Rozporządzenia Prezesa rady Ministrów z dnia 27 lipca 2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126) dokumenty inne niż oświadczenia są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę i inne podmioty, na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca.
14.10. Zamawiający może żądać przedstawienia w wyznaczonym przez siebie terminie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości co do jej prawdziwości.
14.11. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
14.12. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia
do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie
o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie
o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „ZMIANA nr ...”. Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty.
14.13. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty oznakowane w taki sposób będą otwierane w pierwszej kolejności po potwierdzeniu poprawności postępowania wykonawcy oraz zgodności z danymi zamieszczonymi na kopercie wycofywanej oferty.
14.14. Zwrotu Oferty wycofanej z postępowania Zamawiający dokona niezwłocznie po otwarciu ofert, przy czym oferta wycofana nie jest otwierana, a zwrot dokonywany jest na adres umieszczony na zewnętrznym opakowaniu oferty.
14.15. Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, może zastrzec informacje, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Wykonawca, składając ofertę zobowiązany jest wykazać wraz z przedstawieniem dowodów, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i nie mogą być udostępnianie. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, które Wykonawca pragnie zastrzec, powinny być załączone do oferty w osobnym opakowaniu, w sposób umożliwiający łatwe od niej odłączenie i opatrzone napisem: „INFORMACJE STANOWIĄCE TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA – NIE UDOSTĘPNIAĆ INNYM UCZESTNIKOM POSTĘPOWANIA”, z zachowaniem kolejności numerowania stron oferty.
14.16. Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 Ustawy PZP, zostanie odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 Ustawy PZP). Wszelkie niejasności i obiekcje dotyczące treści zapisów w SIWZ należy zatem wyjaśnić z Zamawiającym przed terminem składania ofert w trybie przewidzianym w pkt.12 niniejszej SIWZ. Przepisy Ustawy PZP nie przewidują negocjacji warunków udzielenia zamówienia po terminie otwarcia ofert.
14.17. Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętej kopercie. Na kopercie należy umieścić napis określający przedmiot zamówienia publicznego:

„Przetarg nieograniczony Nr sprawy IPR.272.4.30.2018 pn.: „ORGANIZACJA WYCIECZKI DO PORTUGALII DLA PRACOWNIKÓW POWIATOWEGO ZAKŁADU AKTYWNŚCI ZAWODOWEJ W ŁĘCZNEJ”
Nie otwierać przed dniem 05.10.2018r. godziną 10:30


Zaleca się podanie na kopercie nazwy i adresu Wykonawcy, numeru telefonu, faksu, e-maila. Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za skutki wynikające
z nieprawidłowego oznakowania lub uszkodzenia kopert zawierających oferty przetargowe.

15. Zawartość oferty
15.1. Kompletna oferta musi zawierać:
15.1.1. Formularz Oferty, sporządzony i wypełniony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ, zawierający w szczególności: wskazanie oferowanego przedmiotu zamówienia; łączną cenę ofertową brutto; oświadczenie o okresie związania ofertą oraz o akceptacji wszystkich postanowień SIWZ i wzoru umowy bez zastrzeżeń, informacje o zakresie podwykonawstwa;
15.1.2. Szczegółowy program wycieczki, stanowiący integralną część oferty, zawierający wszystkie wymagane informacje, określone w rozdz. 3 pkt 1.3 ppkt 1.3.9 SIWZ. Szczegółowy program wycieczki nie podlega uzupełnieniu – Wykonawca zobowiązany jest złożyć szczegółowy program wycieczki wraz z ofertą.
15.1.3. Oświadczenia potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu Załącznik nr 2 i 3 do SIWZ
15.1.4. Stosowne pełnomocnictwo/-a – w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonej oferty lub odpisu z właściwego rejestru.
15.1.5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
– dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu
o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia Umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego.

16. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
16.1. Ofertę należy złożyć w kancelarii podawczej Starostwa Powiatowego w Łęcznej ul. Al. Jana Pawła II 95 A, 21-010 Łęczna I piętro pokój nr 111, do dnia 05.10.2018r. do godz. 10:00
16.2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.10.2018r. o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego,
w Starostwie Powiatowym w Łęcznej, Al. Jana Pawła II 95A, 21-010 Łęczna, pok. Nr 13 parter budynku.
16.3. Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania,
z tym, że dzień, w którym upływa termin składania ofert jest dniem ich otwarcia.
16.4. W przypadku zmiany miejsca otwarcia ofert – Zamawiający wywiesi na
Tablicy ogłoszeń przy pokoju nr 9 stosowną informację dla wszystkich Wykonawców, którzy przybędą osobiście na otwarcie ofert.
16.5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
16.6. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda imię i nazwisko, nazwę firmy a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych w ofertach.
16.7. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informację
z otwarcia ofert wynikającą z zapisu art. 86 ust.5 ustawy PZP.

17. Opis sposobu obliczenia ceny
17.1. Wykonawca w ofercie określi cenę oferty brutto w zł (PLN), która stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe za realizację przedmiotu zamówienia Cena oferty – jest to kwota wymieniona w Formularzu oferty (Załącznik nr 1 SIWZ), którą należy podać w zapisie liczbowym i słownie z dokładnością do grosza (do dwóch miejsc po przecinku).
17.2. Cena jednostkowa usługi (netto/brutto) to cena ustalona za udział 1 osoby – uczestnika wycieczki w pełnym zakresie usługi będącej przedmiotem zamówienia, uwzględniająca wszystkie koszty wynikające z zapisów niniejszej SIWZ.
17.3. Podstawą do określenia ceny oferty jest SIWZ wraz załącznikami.
17.4. Cena oferty powinna być obliczana z uwzględnieniem art. 91 ust. 3a Ustawy. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług wykonawca nie dolicza podatku VAT do ceny ofertowej i w formularzu ofertowym w rubryce podatek VAT – wskazuje zapis „obowiązek podatkowy po stronie zamawiającego”, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
17.5. W Formularzu oferty Wykonawca podaje cenę, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2014 r., poz. 915) oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o denominacji złotego (Dz. U. z 1994 r., Nr 84, poz. 386 ze zm.), za którą podejmuje się zrealizować przedmiot zamówienia.
17.6. Wynagrodzenie będzie płatne zgodnie z Projektem umowy Załącznik Nr 4 do SIWZ.
17.7. Wykonawca poda stawkę podatku VAT – w obowiązującej wysokości. Określenie prawidłowej stawki podatku VAT jest obowiązkiem wykonawcy i w razie wątpliwości Zamawiającego w tym zakresie – Wykonawca zostanie wezwany do złożenia stosownych
wyjaśnień.
17.8. Cenę oferty należy określić z należytą starannością, na podstawie przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem wszystkich kosztów związanych z realizacją zadania wynikających
z zakresu usługi, niezbędnej do wykonania zadania i doliczyć do powstałej kwoty inne składniki wpływające na ostateczną cenę.
17.9. Jeżeli Wykonawca ma zamiar zaproponować jakieś rabaty lub upusty cen, powinien je od razu ująć w obliczeniach ceny, tak aby wyliczona cena za realizację zamówienia była ceną całościową. Późniejsze, np. w trakcie otwierania ofert, propozycje obniżek ceny nie będą przyjmowane przez Zamawiającego do wiadomości. Proponowana cena łączna powinna być podana w wysokości ostatecznej, tak aby Zamawiający nie musiał już dokonywać żadnych obliczeń, przeliczeń itp. działań w celu jej określenia.
17.10. Wynagrodzenie obejmuje koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu zamówienia, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty realizacji zamówienia.
17.11. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu zamówienia nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia.

18. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert
18.1 Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie następujących kryteriów oceny ofert:

L.p. Kryterium Znaczenie kryterium
(w %)
1. Cena brutto „C” 60 %
2. Jakość „J” 40%

18.2. Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt.

18.3. Zasady oceny Kryterium „Cena brutto” (C) 60 % – będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto, podanej przez Wykonawcę na formularzu oferty.
W przypadku kryterium „Cena brutto” oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku liczbę punktów wynikającą z działania:

Pi (C) = Cmin/Ci • Max ( C)

gdzie:
Pi (C)
liczba punktów, jakie otrzyma oferta "i" za kryterium "Cena brutto"
Cmin
najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert
Ci cena oferty "i"
Max (C) maksymalna liczba punktów, jakie może otrzymać oferta za kryterium "Cena brutto"

18.4. Zasady oceny Kryterium „Jakość” (J) 40% - oferta może otrzymać maksymalnie 40,00 pkt w kryterium. Zamawiający oceni spełnianie tego kryterium na podstawie złożonego przez Wykonawcę na formularzu ofertowym oświadczenia o:
a) Doświadczeniu pilota wycieczki – które będzie ocenione na podstawie podanej w formularzu oferty informacji o posiadaniu przez pilota znajomości języka angielskiego i/lub portugalskiego potwierdzonej certyfikatem/certyfikatami oraz liczby odbytych w okresie ostatnich 5 lat wycieczek po Portugalii w charakterze pilota, potwierdzonej wykazem tych wycieczek. Wykaz potwierdzający doświadczenie pilota powinien zawierać nazwę wycieczki, podmiot, na rzecz którego pilot wykonywał usługę, termin realizacji, miejscowości zwiedzane w ramach danej wycieczki. Oferta otrzyma maksymalnie 30,00 punktów za doświadczenie pilota w kryterium „JAKOŚĆ” wg następujących zasad:

- Znajomość języka angielskiego i / lub portugalskiego przez pilota – maksymalnie 10,00 pkt

W przypadku braku certyfikatów potwierdzających znajomość języków: angielskiego i/lub portugalskiego, oferta otrzyma 0,00 pkt w ocenie. W przypadku wykazania znajomości jednego z ww. języków obcych oferta otrzyma 5,00 pkt. W przypadku wykazania znajomości dwóch ww. języków obcych oferta otrzyma 10,00 pkt. Certyfikaty znajomości języków obcych nie podlegają uzupełnieniu na potrzeby dokonania oceny punktowej ofert.


- Liczba odbytych wycieczek po Portugalii w doświadczeniu pilota – maksymalnie 20,00 pkt, obliczone wg skali:

Usługi pilotażu
(ilość odbytych wycieczek w doświadczeniu pilota) Liczba punktów

Pełnienie funkcji pilota - 1 wycieczka 0 pkt.
Pełnienie funkcji pilota - 2-3 wycieczki 10 pkt.
Pełnienie funkcji pilota - 4-5 wycieczek 20 pkt.

W przypadku, gdy Wykonawca nie wykaże wycieczek, w których pilot świadczył usługę pilotażu, oferta otrzyma 0,00 pkt za doświadczenie pilota w kryterium JAKOŚĆ. Wykaz pilotowanych wycieczek nie podlega uzupełnieniu na potrzeby dokonania oceny punktowej ofert.


b) Bazie noclegowej – standard hotelu.
Punkty w tym kryterium zostaną przyznane wg skali:

Kategoria hotelu Liczba punktów

Kategoria hotelu *** 0 pkt.
Kategoria hotelu **** i więcej 10 pkt.

UWAGA! Minimalny standard hotelu wymagany ***( hotel trzy gwiazdkowy).
W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę standardu hotelu poniżej 3*, Zamawiający ofertę odrzuci.
W przypadku, gdy Wykonawca w ogóle nie wskaże w ofercie standardu hotelu Zamawiający przyjmie, że wykonawca oferuje hotel o standardzie poniżej 3* i ofertę odrzuci.

18.5. Ostateczna ocena punktowa oferty

Ocena punktowa oferty "i" będzie zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku liczbą wynikającą ze sumowania ilości punktów, jakie otrzyma ta oferta za poszczególne kryteria:
Pi = Σ Pi (X)
gdzie :
Pi ocena punktowa oferty "i";

Σ Pi (X)
suma ilości punktów jakie otrzyma oferta "i" za poszczególne kryteria.

18.6. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która w wyniku oceny dokonanej
w oparciu o powyższe kryteria uzyska najwyższą liczbę punktów spośród badanych ofert, tj. przedstawiająca najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert, o których mowa w pkt. 18.1.
18.7. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
19. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
Zamawiający w prowadzonym postępowaniu nie wymaga od Wykonawcy wniesienia
zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
20. Informacja o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione po
wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego

20.1. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (faksem lub e-mail), z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2 pkt 1 lit a) i art. 183 ust. 1 ustawy Pzp.
20.2. O miejscu i terminie zawarcia Umowy Wykonawca, którego oferta została wybrana, zostanie poinformowany w zawiadomieniu o wyborze oferty.
20.3. Umowa zostanie zostanie zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
20.4. Umowa w sprawie niniejszego zamówienia zostanie zawarta na warunkach określonych w SIWZ – wzorze Umowy, stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.
20.5. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z Umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.
20.6. Przed zawarciem Umowy o zamówienie publiczne Zamawiający żąda od Wykonawcy:
20.6.1. zgodnie z art. 23 ust. 4 Ustawy PZP w przypadku podmiotów występujących wspólnie, przed dniem zawarcia Umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, dostarczenia Zamawiającemu umowy regulującej zasady współpracy uczestników postępowania. Umowa taka winna określać strony umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia.
20.6.2. wybrany Wykonawca dostarczy Zamawiającemu pozostałe dokumenty
i informacje niezbędne do zawarcia Umowy oraz wykona wszelkie czynności wynikające z Ustawy PZP oraz niniejszej SIWZ.
20.7. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana w niniejszym postępowaniu, uchyla się od zawarcia Umowy o udzielenie niniejszego zamówienia, Zamawiający może zbadać, czy podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenianą spośród pozostałych ofert.
20.8. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w szczególności w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy.
20.9. Na podstawie i w granicach art. 144 ust. 1 ustawy PZP Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy o zamówienie zawartej w stosunku do treści ofert, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy. Zmiana nastąpi wyłącznie w drodze aneksu do umowy, którego przedmiot stanowić mogą następujące okoliczności (warunki zmiany umowy):
20.9.1. zmiany organów uprawnionych do reprezentacji zarówno Zamawiającego, jak
i Wykonawcy, danych adresowych stron umowy lub innych danych, które
w umowie mają charakter czysto informacyjny (np. numer konta bankowego).
20.9.2. Zamawiający dopuszcza zmianę pilota wycieczki, przewidzianego do realizacji zamówienia pod warunkiem, że osoba zastępująca będzie posiadała co najmniej takie kwalifikacje, uprawnienia, doświadczenie, jakie były wymagane w procedurze przetargowej, w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu w zakresie posiadanej przez Wykonawcę zdolności zawodowej oraz będzie zatrudniona na warunkach określonych przez Wykonawcę w ofercie.
20.9.3. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany hotelu, w przypadku jego zamknięcia lub z powodu zaistnienia innych okoliczności, uniemożliwiających zakwaterowanie uczestników wycieczki, nieleżących po stronie Wykonawcy, pod warunkiem zapewnienia hotelu o standardzie i warunkach odpowiadającym hotelowi zaoferowanemu przez Wykonawcę w szczegółowym programie wycieczki.
20.9.4. zakresu wskazanego w załączniku nr 4 do SIWZ. – wzorze umowy
20.10. Zmiany postanowień treści zawartej umowy w przypadku wystąpienia okoliczności,
o których mowa powyżej odbywać się będą w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
20.11. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian zapisów umowy w sytuacjach, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy i mających charakter zmian nieistotnych tj. nieodnoszących się do warunków, które gdyby zostały ujęte w ramach pierwotnej procedury udzielania zamówienia, umożliwiłyby dopuszczenie innej oferty niż ta, która została wybrana.
1) Ustala się, iż nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Pzp:
a) zmiana nr rachunku bankowego,
b) zmiana danych teleadresowych.
Zaistnienie okoliczności, o których mowa w niniejszym punkcie wymaga jedynie niezwłocznego pisemnego zawiadomienia drugiej Strony.

21. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone
rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą, jeżeli Zamawiający
przewiduje rozliczenia w walutach obcych

Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego, którego dotyczy niniejsza SIWZ dokonywane będą wyłącznie w PLN.
Wszelkie wartości pieniężne podane w dokumentach załączonych do oferty Wykonawcy w walutach innych niż wskazana przez Zamawiającego, należy przeliczyć według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego według stanu na dzień, w którym wystąpiło dane zdarzenie finansowe, podając datę, numer tabeli i kurs.

22. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy
w toku postępowania o udzielenie zamówienia

22.1 Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.
22.2. Odwołanie przysługuje wobec czynności:
22.2.1. określenia warunków udziału w postępowaniu,
22.2.2. wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
22.2.3. odrzucenia oferty odwołującego;
22.2.4. opisu przedmiotu zamówienia;
22.2.5. wyboru najkorzystniejszej oferty.
22.3. Odwołanie powinno wskazywać czynności lub zaniechania czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
22.4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo
elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za
pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego
wymagania dla tego rodzaju podpisu.
22.5. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
22.6. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności
zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób
określony w art. 180 ust. 5 PZP zdanie drugie albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
22.7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
22.8. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, na które nie przysługuje odwołanie zgodnie z pkt 23.2.
22.9. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania
odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
22.9.1. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego.
22.9.2. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r.- Prawo pocztowe (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1113), jest równoznaczne z jej wniesieniem.
22.9.3. Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także wniosek o uchylenie orzeczenia lub o zmianę orzeczenia w całości lub w części.
22.9.4. W postępowaniu toczącym się na skutek wniesienia skargi nie można rozszerzyć żądania odwołania ani występować z nowymi żądaniami.

23. Obwiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO w przypadku zbierania danych osobowych osoby fizycznej.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
1. administratorem danych osobowych pozyskanych w toku postępowania jest Starostwo Powiatowe w Łęcznej ul. Al. Jana Pawła II 95A, 21-010 Łęczna, tel. kontaktowy; (81) 5315200
2. administrator wyznaczył inspektora danych osobowych. Kontakt w sprawach danych osobowych można uzyskać poprzez adres e-mail:: inspektor@cbi24.pl.
3. dane osobowe pozyskane przez Administratora przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr IPR.272.4.30.2018 pn.: ORGANIZACJA WYCIECZKI DO PORTUGALII DLA PRACOWNIKÓW POWIATOWEGO ZAKŁADU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ W ŁĘCZNEJ prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017r. poz.1579 i 2018.) , dalej „ustawa Pzp”
4. odbiorcami danych osobowych pozyskanych w ramach niniejszego postepowania mogą być osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp.
5. zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp dane osobowe pozyskane w ramach niniejszego postępowania będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7. przetwarzane dane osobowe nie będą wykorzystywane przez Administratora do podejmowania zautomatyzowanych decyzji w indywidualnych przypadkach, stosowanie do art. 22 RODO;
8. posiada Pani/Pan:
1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
3) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa
w art. 18 ust. 2 RODO;
4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9. nie przysługuje Pani/Panu:
1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
10. obowiązek podania przez Pana/Panią danych osobowych bezpośrednio Pana/Panią dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanych z udziałem w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego: konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z Ustawy
24. Informacje dodatkowe dotyczące realizacji niniejszego zamówienia

23.1. Oferta Wykonawcy powinna obejmować wykonanie całego przedmiotu zamówienia określonego w SIWZ.
23.2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ mają zastosowanie przepisy Ustawy PZP.
23.3. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawcę w postępowaniu
o udzielenie niniejszego zamówienia stosuje się przepisy Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. – Kodeks Cywilny ( t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 459). , jeżeli przepisy Ustawy PZP nie stanowią inaczej.
23.4. Z chwilą podpisania Umowy o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego przedmiotowe postępowanie przetargowe uważa się za zakończone..

24. Wykaz załączników do niniejszej SIWZ

Integralną część niniejszego Ogłoszenia o zamówieniu stanowią wzory następujących dokumentów:

Załącznik nr 1: Wzór formularza ofertowego.
Załącznik nr 2: Wzór oświadczenia dotyczącego spełniania warunków udziału.
Załącznik nr 3: Wzór oświadczenia dotyczącego przesłanek wykluczenia z postępowania
w postępowaniu.
Załącznik nr 4: Projekt umowy.
Załącznik nr 5: Wzór wykazu wykonanych usług.
Załącznik nr 6: Wzór wykazu osób.
Załącznik nr 7: Wzór informacji, że wykonawca nie należy/należy do grupy kapitałowej.
Załącznik nr 8 : Wzór zobowiązania podmiotu, na którego zasoby powołuje się Wykonawca.

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

serwisy internetoweserwisy internetowe