Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

MODYFIKACJA SIWZ w postępowaniu na Dostosowanie osnowy geodezyjnej do wymogów rozporządzenia.Przegląd, inwentaryzacja i konserwacja szczegółowej osnowy geodezyjnej na obszarze gminy Milejów

0000-00-00 00:00:00

,

IPR.272.4.20.2018 Łęczna, dnia 31.07.2018r.MODYFIKACJA SIWZ DO POSTĘPOWANIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA:
Dostosowanie osnowy geodezyjnej do wymogów rozporządzenia
w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych na obszarze powiatu łęczyńskiego. Przegląd, inwentaryzacja i konserwacja szczegółowej osnowy geodezyjnej na obszarze gminy Milejów. Wykonanie projektu modernizacji
i założenia szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej
dla gminy Milejów, powiat łęczyński.

I. Postanowienia SIWZ w zakresie rozdziału 14 Forma oferty: przed modyfikacją w brzmieniu było:

14.17 Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętej kopercie. Na kopercie należy umieścić napis określający przedmiot zamówienia publicznego:

„Przetarg nieograniczony Nr sprawy IPR.272.4.20.2018 pn.: Dostosowanie osnowy geodezyjnej do wymogów rozporządzenia w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych na obszarze powiatu łęczyńskiego. Przegląd, inwentaryzacja i konserwacja szczegółowej osnowy geodezyjnej na obszarze gminy Milejów. Wykonanie projektu modernizacji i założenia szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej dla gminy Milejów, powiat łęczyński
Nie otwierać przed dniem 02.08.2018r. godziną 10:15


Postanowienia SIWZ w zakresie rozdziału 14 Forma oferty: po modyfikacji otrzymuje brzmienie:

14.17 Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętej kopercie. Na kopercie należy umieścić napis określający przedmiot zamówienia publicznego:

„Przetarg nieograniczony Nr sprawy IPR.272.4.20.2018 pn.: Dostosowanie osnowy geodezyjnej do wymogów rozporządzenia w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych na obszarze powiatu łęczyńskiego. Przegląd, inwentaryzacja i konserwacja szczegółowej osnowy geodezyjnej na obszarze gminy Milejów. Wykonanie projektu modernizacji i założenia szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej dla gminy Milejów, powiat łęczyński
Nie otwierać przed dniem 06.08.2018r. godziną 10:15II. Postanowienia Załącznika Nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia w zakresie II określenie warunków technicznych realizacji zamówienia: przed modyfikacją w brzmieniu było:
2. Dostosowanie obejmować będzie około ….. punktów osnowy poziomej w tym: podstawowej ….. punktów, szczegółowej ……. punktów i pomiarowej ……….. punktów położonych na terenie powiatu oraz około 702 punkty osnowy wysokościowej w tym: podstawowej (dawna II klasa) 119 punktów, szczegółowej (dawna III i IV klasa) 405 punktów i pomiarowej 178 punktów położonych na terenie powiatu.

Postanowienia Załącznika Nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia w zakresie II określenie warunków technicznych realizacji zamówienia: po modyfikacji otrzymuje brzmienie:
2. Dostosowanie obejmować będzie około 9441 punktów osnowy poziomej w tym: podstawowej 26 punktów, szczegółowej 4229 punktów i pomiarowej 5186 punktów położonych na terenie powiatu oraz około 702 punkty osnowy wysokościowej w tym: podstawowej (dawna II klasa) 119 punktów, szczegółowej (dawna III i IV klasa) 405 punktów i pomiarowej 178 punktów położonych na terenie powiatu.

W związku z powyższą modyfikacją SIWZ w niniejszym postępowaniu:
Dotychczasową treść SIWZ zastępuje się treścią po uwzględnieniu modyfikacji– stan na dzień 31.07.2018.

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

sklepy internetowesklepy internetowe