Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Strona Główna » Zamówienia publiczne » Ogłoszenia o przetargach » Ogłoszenie o zamówieniu ...

Ogłoszenie o zamówieniu pn.: Zakup i dostawa wyposażenia w sprzęt IT pracowni Zespołu Szkół im. K.K. Jagiellończyka w Łęcznej oraz biura projektu.

2018-05-24 13:26:34

NR SPRAWY: IPR.272.4.13.2018Ogłoszenie nr 562979-N-2018 z dnia 2018-05-24 r.
Powiat Łęczyński: Zakup i dostawa wyposażenia w sprzęt IT pracowni Zespołu Szkół im. K.K. Jagiellończyka w Łęcznej oraz biura projektu.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
„Kształcimy prawdziwych zawodowców w Jagiellończyku” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 12 Edukacja, kształcenie i kwalifikacje, Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe.
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Łęczyński, krajowy numer identyfikacyjny 431019425, ul. Al. Jana Pawła II 95A , 21-010 Łęczna, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. +48815315200, e-mail zamowienia@powiatleczynski.pl, a.jozwiak@powiatleczynski.pl, faks +48817526464.
Adres strony internetowej (URL): www.powiatleczynski.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie
www.powiatleczynski.pl zakładka zamówienia publiczne

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
www.powiatleczynski.pl zakładka - zamówienia publiczne, zakładka - SIWZ z załącznikami

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
Ofertę należy złożyć w kancelarii podawczej Starostwa Powiatowego w Łęcznej ul. Al. Jana Pawła II 95 A, 21-010 Łęczna I piętro pokój nr 111,

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup i dostawa wyposażenia w sprzęt IT pracowni Zespołu Szkół im. K.K. Jagiellończyka w Łęcznej oraz biura projektu.
Numer referencyjny: IPR.272.4.13.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa wyposażenia w sprzęt IT pracowni Zespołu Szkół im. K.K. Jagiellończyka w Łęcznej oraz biura projektu w ramach projektu „Kształcimy prawdziwych zawodowców w Jagiellończyku” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 12 Edukacja, kształcenie i kwalifikacje, Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe. Zamawiający zgodnie z art. 36aa ust.1 ustawy dopuszcza składanie ofert częściowych z podziałem na 2 części jak poniżej: Część nr 1 zamówienia – zestawy komputerowe, drukarki i oprogramowanie, Lp. Nazwa Ilość Wymagania Sprzęt 1. Zestaw komputerowy 1 16 Komputer stacjonarny z podłączeniem do sieci lokalnej i Internetu – do pracowni organizacji reklamy Komputer klasy PC wyprodukowany przez 1 producenta z 3 letnią gwarancją. Procesor min. dwurdzeniowy o częstotliwości min. 3,0 GHz, min. 8 GB RAM, dysk twardy min. 500 GB, napęd optyczny DVD+/- RW, karta sieciowa Ethernet, karta grafiki zintegrowana, +-, kamera internetowa, nie mniej niż 6 gniazd USB 2.0/3.0, z czego nie mniej niż 2 wyprowadzone na przednim panelu obudowy, gniazdo słuchawek i mikrofonu wyprowadzone na przednim panelu obudowy, czytnik kart SD/SDHC/CF wyprowadzony na przedni panel obudowy, Monitor: płaski TFT min. 24”, rozdzielczość 1920x1080 pikseli, czas reakcji matrycy 5ms, jasność 250 cd/m2, format panoramiczny, typ sygnału wejściowego D-Sub, HDMI Klawiatura: w układzie QWERTY, +klawiatura numeryczna, długość przewodu min. 1,3m Mysz: optyczna przewodowa System operacyjny: min. Win 7 Professional 64 bit. Pełne wsparcie producenta komputera przez okres gwarancji w postaci kompletu sterowników dostępnych na stronach www i certyfikacji WHCL dla systemu min. Windows 7 lub równoważny na stronie producenta oprogramowania Parametry równoważności systemu: -pełna integracja z domeną Active Directory MS Windows (posiadaną przez Zamawiającego) opartą na serwerach Windows Server m2012 -zarządzanie komputerami poprzez Zasady Grup (GPO) Active Directory MS Windows (posiadaną przez Zamawiającego), WMI -zainstalowany system operacyjny nie wymaga aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu -pełna integracja z programami MS Office, Adobe, Corel -pełna obsługa ActiveX Wszystkie funkcjonalności nie mogą być zrealizowane z zastosowaniem wszelkiego rodzaju emulacji i wirtualizacji Microsoft Windows 7 Gwarancja: 36 miesięcy 2. Zestaw komputerowy 2 3 szt. Komputer stacjonarny z podłączeniem do sieci lokalnej i Internetu – do pracowni budownictwa i architektury krajobrazu Komputer markowy, klasy PC, wyprodukowany przez jednego producenta z 3 letnią gwarancją. Procesor min. Dwurdzeniowy o częstotliwości min. 2,5 GHz, min. 4 GB RAM, dysk twardy min. 320 GB, napęd optyczny DVD +/- RW, karta sieciowa, karta grafiki zintegrowana, mysz, klawiatura, kamera internetowa Monitor LED 24”, rozdzielczość 1920 x 1080 pikseli, czas reakcji matrycy 5 ms, jasność 250 cd/m2, format panoramiczny, typ sygnału wejściowego D-Sub, HDMI System operacyjny: min. Win 7 Professional 64 bit. Pełne wsparcie producenta komputera przez okres gwarancji w postaci kompletu sterowników dostępnych na stronach www i certyfikacji WHCL dla systemu min. Windows 7 lub równoważny na stronie producenta oprogramowania Parametry równoważności systemu: -pełna integracja z domeną Active Directory MS Windows (posiadaną przez Zamawiającego) opartą na serwerach Windows Server m2012 -zarządzanie komputerami poprzez Zasady Grup (GPO) Active Directory MS Windows (posiadaną przez Zamawiającego), WMI -zainstalowany system operacyjny nie wymaga aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu -pełna integracja z programami MS Office, Adobe, Corel -pełna obsługa ActiveX Wszystkie funkcjonalności nie mogą być zrealizowane z zastosowaniem wszelkiego rodzaju emulacji i wirtualizacji Microsoft Windows 7 3. Zestaw komputerowy 3 1 szt. Komputer stacjonarny z podłączeniem do sieci lokalnej i Internetu – do pracowni ekonomicznej Komputer stacjonarny PC Wydajność obliczeniowa – Procesor musi osiągnąć wynik PassMark Rating większy lub równy 3500 w rankingu PassMark Software PassMark – CPU Mark Pamięć Pojemność minimum: 4096 MB Maksymalna obsługiwana pojemność: minimum 16 GB Wolne złącza pamięci: min. 1 Grafika musi osiągać wynik PassMark SoftMare PassMark – G3D Mark Karta dźwiękowa wbudowana Dysk twardy o pojemności minimalnej 500 GB System operacyjny: min. Win 7 Professional 64 bit. Pełne wsparcie producenta komputera przez okres gwarancji w postaci kompletu sterowników dostępnych na stronach www i certyfikacji WHCL dla systemu min. Windows 7 lub równoważny na stronie producenta oprogramowania Parametry równoważności systemu: -pełna integracja z domeną Active Directory MS Windows (posiadaną przez Zamawiającego) opartą na serwerach Windows Server m2012 -zarządzanie komputerami poprzez Zasady Grup (GPO) Active Directory MS Windows (posiadaną przez Zamawiającego), WMI -zainstalowany system operacyjny nie wymaga aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu -pełna integracja z programami MS Office, Adobe, Corel -pełna obsługa ActiveX Wszystkie funkcjonalności nie mogą być zrealizowane z zastosowaniem wszelkiego rodzaju emulacji i wirtualizacji Microsoft Windows 7 Klawiatura – W układzie QWERTY – US, 102 klawiszy + kl. Numeryczna, długość przewodu min. 1,3 m. Monitor LED 24”, rozdzielczość 1920 x 1080 pikseli Mysz – optyczna USB, min. 2 przyciski + 1 rolka, rozdzielczość min. 600 DPI + podkładka z ekonomiczną podpórką na nadgarstek Dodatkowe wymagania: 1. Nie mniej niż 6 gniazd USB 2.0/3.0, z czego nie mniej niż 2 wyprowadzona na przednim panelu obudowy 2. Min. 1x DVI-I 3. Złącze wideo zgodnie z zaoferowanym . 4. Gniazdo słuchawek i mikrofonu wyprowadzone na przednim panelu obudowy. 5. Czytnik kart SD/SDHC/CF 6. Karta sieciowa w standardzie Ethernet 10/100/1000 (RJ45) 7. Nagrywarka DVD+/-RW obsługująca formaty: CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD+R, DVD-RW, DVD+RW i płyty dwuwarstwowe 8. Zainstalowane i aktywowane oprogramowanie: a. Oprogramowanie do nagrywania płyt CD/DVD DL b. Oprogramowanie do wyświetlania filmów DVD 9. Dołączone nośniki instalacyjne systemu i sterowniki do sprzętu zainstalowanego w komputerze Gwarancja min. 24 miesiące. 4. Zestaw komputerowy 4 1 szt. Komputer stacjonarny z podłączeniem do sieci lokalnej i Internetu – do pracowni informatycznej - procesor – min. czterordzeniowy, 64 Bit 3.3 GHz, - RAM – 2x4 GB Dual 1333 MHz DDR3, - HDD – 500 GB S-ATA, - 2 x karta sieciowa 100/1000 Mbit/s, - złącze RS232, - karta dźwiękowa, - napęd – Multi DVD +/-RW/RAM, - klawiatura, mysz, monitor LCD 24”, - karta graficzna 1 GB DDR3, System operacyjny: min. Win 7 Professional 64 bit. Pełne wsparcie producenta komputera przez okres gwarancji w postaci kompletu sterowników dostępnych na stronach www i certyfikacji WHCL dla systemu min. Windows 7 lub równoważny na stronie producenta oprogramowania Parametry równoważności systemu: -pełna integracja z domeną Active Directory MS Windows (posiadaną przez Zamawiającego) opartą na serwerach Windows Server m2012 -zarządzanie komputerami poprzez Zasady Grup (GPO) Active Directory MS Windows (posiadaną przez Zamawiającego), WMI -zainstalowany system operacyjny nie wymaga aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu -pełna integracja z programami MS Office, Adobe, Corel -pełna obsługa ActiveX Wszystkie funkcjonalności nie mogą być zrealizowane z zastosowaniem wszelkiego rodzaju emulacji i wirtualizacji Microsoft Windows 7 Gwarancja 24 miesiące 5. Komputer typu laptop 1 szt. Laptop do biura projektu Ekran: Matryca 15,6” o rozdzielczości min. 1920×1080, z powłoką matową; TouchPad (płytka dotykowa) Procesor: Procesor dwurdzeniowy dedykowany do pracy w komputerach przenośnych, uzyskujący wynik co najmniej 4645 punktów w teście Passmark Karta graficzna: kompatybilna z Microsoft® DirectX 11.1, OpenCL 1.2, OpenGL 4.0, Pamięć operacyjna: Pojemność: min. 4 GB DDR3 1600MHz Dysk twardy: Pojemność min. 500 GB, prędkość obrotowa 7200 obr./min, rozmiar pamięci Cache: 64MB Napęd optyczny: Nagrywarka DVD +/- RW Super Multi Dual Layer wewnętrzny. Karta muzyczna: Zintegrowana, wbudowane 2 głośniki stereo, wbudowany mikrofon Porty/złącza: 1 x VGA, 1 x HDMI, 1 x złącze RJ-45 (podłączenie sieci lokalnej), 1 x wejście mikrofonowe, 1 x wyjście słuchawkowe, Min. 3 x USB (wbudowane), w tym min. 1 x USB 3.0, Wbudowany fabrycznie moduł Bluetooth v. 4.0 (nie akceptowane na zewnętrznej karcie lub porcie USB)., Wbudowany – wewnętrzny czytnik kart SD, MMC, Port sieci LAN 10/100/1000 Ethernet RJ 45 zintegrowany z płytą główną oraz karta WLAN 802.11b/g/n, Mysz optyczna: przewodowa z interfejsem USB, długość przewodu min. 1m, 2 przyciski + rolka, firmowa, tej samej marki co laptop, sygnowana napisem lub logiem producenta laptopa. Klawiatura: Pełnowymiarowa w układzie US-QWERTY, polskie znaki zgodne z układem MS Windows „polski programistyczny”, klawiatura musi być wyposażona w 2 klawisze ALT (prawy i lewy).Klawiatura z wydzielonymi pełnowymiarowymi klawiszami numerycznymi w prawej części klawiatury Bateria: 6-komorowa litowo-jonowa, umożliwiająca pracę bez zasilania przez min. 4 godziny Zasilacz: Dedykowany do laptopa Umiejscowiona na dysku twardym laptopa lub innych nośnikach (płyty DVD lub pamięci FLASH USB) partycja Recovery w/w systemu lub systemu równoważnego Komplet sterowników dla wszystkich elementów wymagających sterowników, wchodzących w skład urządzenia. Dostęp do najnowszych kompatybilnych sterowników i uaktualnień na stronie producenta laptopa, realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu laptopa – do oferty należy dołączyć link strony. Sterowniki powinny być kompatybilne z oferowanym przez Zamawiającego systemem operacyjnym Oprogramowanie System operacyjny: system operacyjny min. Microsoft Windows 7 Professional PL 64 bit lub system równoważny, nie wymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie Microsoft, lub posiadający swój unikalny klucz aktywacyjny (system operacyjny z licencją, sterowniki do wszystkich podzespołów zainstalowanych w notebooku) Pakiet biurowy: typu Microsoft Office 2016 z licencją wieczystą. Oprogramowanie nowe nieużywane nieaktywowane wcześniej na żadnym innym urządzeniu. Oprogramowanie dostarczone winno być ze wszelkimi atrybutami legalności. Klucz produktu musi znajdować się na certyfikacie autentyczności (COA) dołączonym do produktu. Parametry równoważności: Zamawiający uzna pakiet oprogramowania biurowego za równoważny, gdy spełni poniższe wymagania: - Oprogramowanie biurowe kompatybilne z systemem operacyjnym min. Windows 7 lub równoważny Dla oprogramowania musi być publicznie znany cykl życia przedstawiony przez producenta systemu i dotyczący rozwoju wsparcia technicznego – w szczególności w zakresie bezpieczeństwa. Wymagane jest prawo do instalacji aktualizacji i poprawek do danej wersji oprogramowania, udostępnianych bezpłatnie przez producenta na jego stronie internetowej w okresie co najmniej 5 lat. Zamawiający wymaga, aby wszystkie elementy oprogramowania biurowego oraz jego licencja pochodziły od tego samego producenta. Zawierające w pakiecie przynajmniej edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, program do tworzenia prezentacji. 6. Drukarka nr 1, laserowa sieciowa A4 monochromatyczna, 4 szt. Laserowa monochromatyczna, format A4 Druk 20str./min, rozdzielczość druku min. 1200/600 dpi, Pamięć min. 16 MB, złącze USB Gwarancja 24 miesiące 7. Drukarka nr 2, laserowa, A4 dupleks kolorowa, 1 szt. Laserowa kolorowa, format A4, Druk co najmniej 32 str./min., rozdzielczość druku min. 1200x1200 dpi Podajnik uniwersalny Duplex, 128 MB, USB 2.0, Ethernet Gwarancja: 24 miesiące 8. Drukarka nr 3, laserowa sieciowa A3 kolorowa, 1 szt. Maksymalny format nośnika A3; Technologia druku Laserowa, kolorowa; Interfejsy USB, LAN (Ethernet); Dołączone akcesoria; Kabel zasilający, Kabel USB, Gwarancja: 24 miesiące 9. Drukarka nr 4, laserowa A4 monochromatyczna 1 szt. Drukarka do biura projektu Technologia druku laserowa, monochromatyczna Druk dwustronny Szybkość drukowania A4 do 38 str/min Jakość druku 1200 x 1200 dpi Języki drukarki: Direct Image, PCL 5e / 6, PDF, PPDS, PostScript 3, XPS Czas wydruku pierwszej strony polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: 3.2.1. Część nr 1 zamówienia – zestawy komputerowe, drukarki i oprogramowanie
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa wyposażenia w sprzęt IT pracowni Zespołu Szkół im. K.K. Jagiellończyka w Łęcznej oraz biura projektu w ramach projektu „Kształcimy prawdziwych zawodowców w Jagiellończyku” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 12 Edukacja, kształcenie i kwalifikacje, Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe. 3.2. Zamawiający zgodnie z art. 36aa ust.1 ustawy dopuszcza składanie ofert częściowych z podziałem na 2 części jak poniżej: 3.2.1. Część nr 1 zamówienia – zestawy komputerowe, drukarki i oprogramowanie, w tym: 1. Zestaw komputerowy 1 16szt. Komputer stacjonarny z podłączeniem do sieci lokalnej i Internetu – do pracowni organizacji reklamy Komputer klasy PC wyprodukowany przez 1 producenta z 3 letnią gwarancją. Procesor min. dwurdzeniowy o częstotliwości min. 3,0 GHz, min. 8 GB RAM, dysk twardy min. 500 GB, napęd optyczny DVD+/- RW, karta sieciowa Ethernet, karta grafiki zintegrowana, +-, kamera internetowa, nie mniej niż 6 gniazd USB 2.0/3.0, z czego nie mniej niż 2 wyprowadzone na przednim panelu obudowy, gniazdo słuchawek i mikrofonu wyprowadzone na przednim panelu obudowy, czytnik kart SD/SDHC/CF wyprowadzony na przedni panel obudowy, Monitor: płaski TFT min. 24”, rozdzielczość 1920x1080 pikseli, czas reakcji matrycy 5ms, jasność 250 cd/m2, format panoramiczny, typ sygnału wejściowego D-Sub, HDMI Klawiatura: w układzie QWERTY, +klawiatura numeryczna, długość przewodu min. 1,3m Mysz: optyczna przewodowa System operacyjny: min. Win 7 Professional 64 bit. Pełne wsparcie producenta komputera przez okres gwarancji w postaci kompletu sterowników dostępnych na stronach www i certyfikacji WHCL dla systemu min. Windows 7 lub równoważny na stronie producenta oprogramowania Parametry równoważności systemu: -pełna integracja z domeną Active Directory MS Windows (posiadaną przez Zamawiającego) opartą na serwerach Windows Server m2012 -zarządzanie komputerami poprzez Zasady Grup (GPO) Active Directory MS Windows (posiadaną przez Zamawiającego), WMI -zainstalowany system operacyjny nie wymaga aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu -pełna integracja z programami MS Office, Adobe, Corel -pełna obsługa ActiveX Wszystkie funkcjonalności nie mogą być zrealizowane z zastosowaniem wszelkiego rodzaju emulacji i wirtualizacji Microsoft Windows 7 Gwarancja: 36 miesięcy 2. Zestaw komputerowy 2 3 szt. Komputer stacjonarny z podłączeniem do sieci lokalnej i Internetu – do pracowni budownictwa i architektury krajobrazu Komputer markowy, klasy PC, wyprodukowany przez jednego producenta z 3 letnią gwarancją. Procesor min. Dwurdzeniowy o częstotliwości min. 2,5 GHz, min. 4 GB RAM, dysk twardy min. 320 GB, napęd optyczny DVD +/- RW, karta sieciowa, karta grafiki zintegrowana, mysz, klawiatura, kamera internetowa Monitor LED 24”, rozdzielczość 1920 x 1080 pikseli, czas reakcji matrycy 5 ms, jasność 250 cd/m2, format panoramiczny, typ sygnału wejściowego D-Sub, HDMI System operacyjny: min. Win 7 Professional 64 bit. Pełne wsparcie producenta komputera przez okres gwarancji w postaci kompletu sterowników dostępnych na stronach www i certyfikacji WHCL dla systemu min. Windows 7 lub równoważny na stronie producenta oprogramowania Parametry równoważności systemu: -pełna integracja z domeną Active Directory MS Windows (posiadaną przez Zamawiającego) opartą na serwerach Windows Server m2012 -zarządzanie komputerami poprzez Zasady Grup (GPO) Active Directory MS Windows (posiadaną przez Zamawiającego), WMI -zainstalowany system operacyjny nie wymaga aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu -pełna integracja z programami MS Office, Adobe, Corel -pełna obsługa ActiveX Wszystkie funkcjonalności nie mogą być zrealizowane z zastosowaniem wszelkiego rodzaju emulacji i wirtualizacji Microsoft Windows 7 3. Zestaw komputerowy 3 1 szt. Komputer stacjonarny z podłączeniem do sieci lokalnej i Internetu – do pracowni ekonomicznej Komputer stacjonarny PC Wydajność obliczeniowa – Procesor musi osiągnąć wynik PassMark Rating większy lub równy 3500 w rankingu PassMark Software PassMark – CPU Mark Pamięć Pojemność minimum: 4096 MB Maksymalna obsługiwana pojemność: minimum 16 GB Wolne złącza pamięci: min. 1 Grafika musi osiągać wynik PassMark SoftMare PassMark – G3D Mark Karta dźwiękowa wbudowana Dysk twardy o pojemności minimalnej 500 GB System operacyjny: min. Win 7 Professional 64 bit. Pełne wsparcie producenta komputera przez okres gwarancji w postaci kompletu sterowników dostępnych na stronach www i certyfikacji WHCL dla systemu min. Windows 7 lub równoważny na stronie producenta oprogramowania Parametry równoważności systemu: -pełna integracja z domeną Active Directory MS Windows (posiadaną przez Zamawiającego) opartą na serwerach Windows Server m2012 -zarządzanie komputerami poprzez Zasady Grup (GPO) Active Directory MS Windows (posiadaną przez Zamawiającego), WMI -zainstalowany system operacyjny nie wymaga aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu -pełna integracja z programami MS Office, Adobe, Corel -pełna obsługa ActiveX Wszystkie funkcjonalności nie mogą być zrealizowane z zastosowaniem wszelkiego rodzaju emulacji i wirtualizacji Microsoft Windows 7 Klawiatura – W układzie QWERTY – US, 102 klawiszy + kl. Numeryczna, długość przewodu min. 1,3 m. Monitor LED 24”, rozdzielczość 1920 x 1080 pikseli Mysz – optyczna USB, min. 2 przyciski + 1 rolka, rozdzielczość min. 600 DPI + podkładka z ekonomiczną podpórką na nadgarstek Dodatkowe wymagania: 1. Nie mniej niż 6 gniazd USB 2.0/3.0, z czego nie mniej niż 2 wyprowadzona na przednim panelu obudowy 2. Min. 1x DVI-I 3. Złącze wideo zgodnie z zaoferowanym . 4. Gniazdo słuchawek i mikrofonu wyprowadzone na przednim panelu obudowy. 5. Czytnik kart SD/SDHC/CF 6. Karta sieciowa w standardzie Ethernet 10/100/1000 (RJ45) 7. Nagrywarka DVD+/-RW obsługująca formaty: CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD+R, DVD-RW, DVD+RW i płyty dwuwarstwowe 8. Zainstalowane i aktywowane oprogramowanie: a. Oprogramowanie do nagrywania płyt CD/DVD DL b. Oprogramowanie do wyświetlania filmów DVD 9. Dołączone nośniki instalacyjne systemu i sterowniki do sprzętu zainstalowanego w komputerze Gwarancja min. 24 miesiące. 4. Zestaw komputerowy 4 1 szt. Komputer stacjonarny z podłączeniem do sieci lokalnej i Internetu – do pracowni informatycznej - procesor – min. czterordzeniowy, 64 Bit 3.3 GHz, - RAM – 2x4 GB Dual 1333 MHz DDR3, - HDD – 500 GB S-ATA, - 2 x karta sieciowa 100/1000 Mbit/s, - złącze RS232, - karta dźwiękowa, - napęd – Multi DVD +/-RW/RAM, - klawiatura, mysz, monitor LCD 24”, - karta graficzna 1 GB DDR3, System operacyjny: min. Win 7 Professional 64 bit. Pełne wsparcie producenta komputera przez okres gwarancji w postaci kompletu sterowników dostępnych na stronach www i certyfikacji WHCL dla systemu min. Windows 7 lub równoważny na stronie producenta oprogramowania Parametry równoważności systemu: -pełna integracja z domeną Active Directory MS Windows (posiadaną przez Zamawiającego) opartą na serwerach Windows Server m2012 -zarządzanie komputerami poprzez Zasady Grup (GPO) Active Directory MS Windows (posiadaną przez Zamawiającego), WMI -zainstalowany system operacyjny nie wymaga aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu -pełna integracja z programami MS Office, Adobe, Corel -pełna obsługa ActiveX Wszystkie funkcjonalności nie mogą być zrealizowane z zastosowaniem wszelkiego rodzaju emulacji i wirtualizacji Microsoft Windows 7 Gwarancja 24 miesiące 5. Komputer typu laptop 1 szt. Laptop do biura projektu Ekran: Matryca 15,6” o rozdzielczości min. 1920×1080, z powłoką matową; TouchPad (płytka dotykowa) Procesor: Procesor dwurdzeniowy dedykowany do pracy w komputerach przenośnych, uzyskujący wynik co najmniej 4645 punktów w teście Passmark Karta graficzna: kompatybilna z Microsoft® DirectX 11.1, OpenCL 1.2, OpenGL 4.0, Pamięć operacyjna: Pojemność: min. 4 GB DDR3 1600MHz Dysk twardy: Pojemność min. 500 GB, prędkość obrotowa 7200 obr./min, rozmiar pamięci Cache: 64MB Napęd optyczny: Nagrywarka DVD +/- RW Super Multi Dual Layer wewnętrzny. Karta muzyczna: Zintegrowana, wbudowane 2 głośniki stereo, wbudowany mikrofon Porty/złącza: 1 x VGA, 1 x HDMI, 1 x złącze RJ-45 (podłączenie sieci lokalnej), 1 x wejście mikrofonowe, 1 x wyjście słuchawkowe, Min. 3 x USB (wbudowane), w tym min. 1 x USB 3.0, Wbudowany fabrycznie moduł Bluetooth v. 4.0 (nie akceptowane na zewnętrznej karcie lub porcie USB)., Wbudowany – wewnętrzny czytnik kart SD, MMC, Port sieci LAN 10/100/1000 Ethernet RJ 45 zintegrowany z płytą główną oraz karta WLAN 802.11b/g/n, Mysz optyczna: przewodowa z interfejsem USB, długość przewodu min. 1m, 2 przyciski + rolka, firmowa, tej samej marki co laptop, sygnowana napisem lub logiem producenta laptopa. Klawiatura: Pełnowymiarowa w układzie US-QWERTY, polskie znaki zgodne z układem MS Windows „polski programistyczny”, klawiatura musi być wyposażona w 2 klawisze ALT (prawy i lewy).Klawiatura z wydzielonymi pełnowymiarowymi klawiszami numerycznymi w prawej części klawiatury Bateria: 6-komorowa litowo-jonowa, umożliwiająca pracę bez zasilania przez min. 4 godziny Zasilacz: Dedykowany do laptopa Umiejscowiona na dysku twardym laptopa lub innych nośnikach (płyty DVD lub pamięci FLASH USB) partycja Recovery w/w systemu lub systemu równoważnego Komplet sterowników dla wszystkich elementów wymagających sterowników, wchodzących w skład urządzenia. Dostęp do najnowszych kompatybilnych sterowników i uaktualnień na stronie producenta laptopa, realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu laptopa – do oferty należy dołączyć link strony. Sterowniki powinny być kompatybilne z oferowanym przez Zamawiającego systemem operacyjnym Oprogramowanie System operacyjny: system operacyjny min. Microsoft Windows 7 Professional PL 64 bit lub system równoważny, nie wymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie Microsoft, lub posiadający swój unikalny klucz aktywacyjny (system operacyjny z licencją, sterowniki do wszystkich podzespołów zainstalowanych w notebooku) Pakiet biurowy: typu Microsoft Office 2016 z licencją wieczystą. Oprogramowanie nowe nieużywane nieaktywowane wcześniej na żadnym innym urządzeniu. Oprogramowanie dostarczone winno być ze wszelkimi atrybutami legalności. Klucz produktu musi znajdować się na certyfikacie autentyczności (COA) dołączonym do produktu. Parametry równoważności: Zamawiający uzna pakiet oprogramowania biurowego za równoważny, gdy spełni poniższe wymagania: - Oprogramowanie biurowe kompatybilne z systemem operacyjnym min. Windows 7 lub równoważny Dla oprogramowania musi być publicznie znany cykl życia przedstawiony przez producenta systemu i dotyczący rozwoju wsparcia technicznego – w szczególności w zakresie bezpieczeństwa. Wymagane jest prawo do instalacji aktualizacji i poprawek do danej wersji oprogramowania, udostępnianych bezpłatnie przez producenta na jego stronie internetowej w okresie co najmniej 5 lat. Zamawiający wymaga, aby wszystkie elementy oprogramowania biurowego oraz jego licencja pochodziły od tego samego producenta. Zawierające w pakiecie przynajmniej edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, program do tworzenia prezentacji. 6. Drukarka nr 1, laserowa sieciowa A4 monochromatyczna, 4 szt. Laserowa monochromatyczna, format A4 Druk 20str./min, rozdzielczość druku min. 1200/600 dpi, Pamięć min. 16 MB, złącze USB Gwarancja 24 miesiące 7. Drukarka nr 2, laserowa, A4 dupleks kolorowa, 1 szt. Laserowa kolorowa, format A4, Druk co najmniej 32 str./min., rozdzielczość druku min. 1200x1200 dpi Podajnik uniwersalny Duplex, 128 MB, USB 2.0, Ethernet Gwarancja: 24 miesiące 8. Drukarka nr 3, laserowa sieciowa A3 kolorowa, 1 szt. Maksymalny format nośnika A3; Technologia druku Laserowa, kolorowa; Interfejsy USB, LAN (Ethernet); Dołączone akcesoria; Kabel zasilający, Kabel USB, Gwarancja: 24 miesiące 9. Drukarka nr 4, laserowa A4 monochromatyczna 1 szt. Drukarka do biura projektu Technologia druku laserowa, monochromatyczna Druk dwustronny Szybkość drukowania A4 do 38 str/min Jakość druku 1200 x 1200 dpi Języki drukarki: Direct Image, PCL 5e / 6, PDF, PPDS, PostScript 3, XPS Czas wydruku pierwszej strony

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie stron internetowychtworzenie stron internetowych