Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Strona Główna » Zamówienia publiczne » Wyniki przetargów » Ogłoszenie o wyborze ...

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postepowaniu na „UBEZPIECZENIE GRUPOWE NA ŻYCIE PRACOWNIKÓW, WSPÓŁMAŁŻONKÓW ORAZ PEŁNOLETNICH DZIECI PRACOWNIKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO W ŁĘCZNEJ ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POWIATU ŁĘCZY

2017-11-09 14:11:59

Nr sprawy: IPR.272.4.5.2017 .

Łęczna, dnia 09.11.2017r.

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot. zamówienia: „UBEZPIECZENIE GRUPOWE NA ŻYCIE PRACOWNIKÓW, WSPÓŁMAŁŻONKÓW ORAZ PEŁNOLETNICH DZIECI PRACOWNIKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO W ŁĘCZNEJ ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POWIATU ŁĘCZYŃSKIEGO”

Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie tego zamówienia kwotę: 779 736,00 złotych brutto.

1. Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez:

Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group, Al. Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa.

2. Uzasadnienie wyboru: wybrana oferty jest ważna, nie podlega odrzuceniu, spełnia wymagania określone w SIWZ przez Zamawiającego i stanowi ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych przez Zamawiającego w SIWZ.
Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks Cywilny.
3. W prowadzonym postępowaniu złożono 2 oferty.

4. W wyniku oceny ofert przyznano następująca ilość punktów:

Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy Ilość punktów przyznana w poszczególnym kryterium Cena oferty Klauzule dodatkowe Wysokość świadczeń Łączna ilość punktów
i inne postanowienia
szczególne fakultatywne
1.Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 02-685 Warszawa 10,00 12,00 30,43 52,43
2.Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group, Al. Jerozolimskie 162,02-342 Warszawa.9,94 20,40 34,91 65,24
5. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie został wykluczony żaden Wykonawca.
6. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone oferty.
7. Zgodnie z zapisem art. 94 ust. 1 pkt. 2 wybranego wykonawcę zapraszamy do podpisania umowy w terminie -15.11.2017r. na godz. 12:00 do pokoju nr 9 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łęcznej.
8. Środki ochrony prawnej Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( t.j Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) – dział VI "Środki ochrony prawnej".

Dziękujemy za udział w przedmiotowym postępowaniu.


Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

serwisy internetoweserwisy internetowe