Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Strona Główna » Zamówienia publiczne » Wyniki przetargów » Ogłoszenie o wyborze ...

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn.:Utworzenie zbiorów danych przestrzennych BDOT500 i GESUT dla jednostki ewidencyjnej Cyców - opracowania zasadniczej numerycznej mapy wektorowej, Nr sprawy IPR.272.4.3.2017

2017-05-26 13:52:51

. ,

IPR.272.4.3.2017 Łęczna, dnia 26.05.2017r.

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Przedmiot zamówienia : UTWORZENIE ZBIORÓW DANYCH PRZESTRZENNYCH BDOT500 I GESUT DLA JEDNOSTKI EWIDENCYJNEJ CYCÓW - OPRACOWANIA ZASADNICZEJ NUMERYCZNEJ MAPY WEKTOROWEJ.


Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie tego zamówienia kwotę 300 000,00 złotych brutto.

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia ofertę nr 2 złożoną przez:

Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne Sp. z o.o., 75-613 Koszalin, ul. Zwycięstwa 140 za cenę oferowaną brutto 135 000,00 zł

Uzasadnienie wyboru: W wyniku badania i oceny ofert Wykonawcy:
1)Konsorcjum firm:GEORES Sp. z o.o.,35-064 Rzeszów, ul. Targowa 3 - Lider konsorcjum, Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjno-Projektowych GEOMIAR Sp. z o.o., 37-500 Jarosław, ul. Kościuszki 35- Członek konsorcjum (oferta nr 1),
2)Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne Sp. z o.o., 75-613 Koszalin, ul. Zwycięstwa 140 (oferta nr 2),
3)GGPS Sp. z o.o., 20-150 Lublin, ul. Bursaki 19A (oferta nr 6)
zostali wezwani na podstawie zapisu art. 90 ust. 1 do złożenia wyjaśnień na okoliczność podejrzenia zastosowania rażąco niskiej ceny w stosunku do przedmiotu zamówienia.Wykonawcy, którzy złożyli oferty nr 1 i 2 złożyli wyczerpujące wyjaśnienia, w tym kalkulacje oferowanej ceny uzasadniające przyjętą wycenę przedmiotu zamówienia. Wykonawca, który złożył ofertę nr 6 w odpowiedzi na wezwanie do wyjaśnień rażąco niskiej ceny nie przedstawił żadnych wyjaśnień ani dowodów przedstawiających, iż zaoferowana cena nie jest rażąco niska.

Wybrana oferta, złożona przez Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne Sp. z o.o., 75-613 Koszalin, ul. Zwycięstwa 140 (oferta nr 2),jest ważna, nie podlega odrzuceniu, spełnia wymagania określone w SIWZ przez Zamawiającego i jest najkorzystniejsza. Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks Cywilny.

1.W prowadzonym postępowaniu złożono 6 ofert.
2.W wyniku oceny ofert i po uwzględnieniu wyjaśnień złożonych przez Wykonawców dotyczącej zastosowania rażąco niskiej ceny w stosunku do przedmiotu zamówienia punktacja ofert przedstawia się następująco:
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy Ilość punktów przyznana w poszczególnym kryterium
Łączna ilość punktów Cena oferty Doświadczenie (GESUT+BDOT500)
Ilość osób Okres gwarancji

1.Konsorcjum firm:
GEORES Sp. z o.o.,35-064 Rzeszów, ul. Targowa 3 - Lider konsorcjum
Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjno-Projektowych GEOMIAR Sp. z o.o.,
37-500 Jarosław, ul. Kościuszki 35- Członek konsorcjum

44,59 20 20 84,59

2.Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne Sp. z o.o., 75-613 Koszalin, ul. Zwycięstwa 140
60,00 20 20 100,00

3.ULP Sp. z o.o., 16-400 Suwałki, ul. Teofila Noniewicza 85F lok.3 36,81 20 20 76,81

4.Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne Sp. z o.o. w Olsztynie,10-117 Olsztyn, ul. 1 Maja 13
33,26 20 20 73,26

5.GEOKART-International Sp. z o.o., 35-113 Rzeszów, ul. Wita Stwosza44
38,53 20 20 78,53

6.GGPS Sp. z o.o., Lublin, ul. Bursaki 19A Oferta odrzucona

4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie został wykluczony żaden Wykonawca.
5. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu odrzucono ofertę nr 6 złożoną przez Wykonawcę: GGPS Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Bursaki 19A, na podstawie art. 89 ust.4 w związku z art. 90 ust.3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.) – oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
Uzasadnienie:
Wykonawca GGPS Sp. z o.o. 20-150 Lublin, ul. Bursaki 19A złożył ofertę nr 6 w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Utworzenie zbiorów danych przestrzennych BDOT500 i GESUT dla jednostki ewidencyjnej Cyców - opracowania zasadniczej numerycznej mapy wektorowej, Nr sprawy IPR.272.4.3.2017.
W toku badania ofert w ocenie Zamawiającego zaoferowana przez Wykonawcę GGPS Sp. z o.o. cena wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego. Zaoferowana przez Wykonawcę całkowita cena oferty jest niższa o ponad 50% od średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert.
W związku z czym Zamawiający wezwał pismem z dnia 19.05.2017r. Wykonawcę do złożenia wyjaśnień w tym złożenia dowodów, dotyczących wyliczenia ceny, w szczególności w zakresie:
1)oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3–5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (tj. Dz. U. z 2017r., poz. 847);
2)pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów;
3)wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym, obowiązujących w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie;
4)powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.

Zamawiający wezwał w piśmie Wykonawcę do przedstawienia szczegółowej kalkulacji ceny ofertowej, uwzględniającej powyższe aspekty wraz
z dowodami. Zgodnie z zapisem art. 90 ust. 2 ustawy Pzp obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy.
Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie do wyjaśnień rażąco niskiej ceny nie przedstawił żadnych wyjaśnień ani dowodów przedstawiających,
iż zaoferowana cena nie jest rażąco niska. Natomiast Wykonawca poinformował Zamawiającego, że w złożonej ofercie wystąpił błąd pisarski w podanej cenie. Zamiast oferowanej kwoty 79 335,00 zł powinno być 179 335,00 zł i w tej cenie zostały zawarte wszystkie niezbędne koszty do wykonania zamówienia.
Oczywistą omyłką pisarską, zdaniem Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 27 czerwca 2008 r., sygn. akt XII Ga 206/08 , jest niezamierzona niedokładność nasuwająca się każdemu, bez przeprowadzania dodatkowych ustaleń. Może to być błąd literowy, widoczne niezamierzone opuszczenie wyrazu, czy inny błąd, wynikający z przeoczenia lub innej wady procesu myślowo-redakcyjnego, a niespowodowany uchybieniem merytorycznym. Oczywistą omyłką pisarską jest nie tylko taka omyłka, która wynika z treści formularza ofertowego, ale również taka, którą zdaniem Krajowej Izby Odwoławczej można zidentyfikować na podstawie porównania pozostałych dokumentów stanowiących treść oferty (sygn. akt KIO/UZP 265/08). Istotne jest przy tym, żeby w wyniku poprawienia oczywistej omyłki pisarskiej nie zmieniła się treść oferty rozumianej jako treść oświadczenia woli wykonawcy. Omyłki natury pisarskiej w rozumieniu art. 87 ust. 2 pkt 1 ustawy Pzp muszą mieć charakter oczywisty, a zatem muszą być widoczne od razu. Fakt ich popełnienia musi niejako „narzucać się” odbiorcy oświadczenia.
Wniosku takiego nie można było wyprowadzić na podstawie analizy przedmiotowej oferty, ponieważ Wykonawca podał cenę oferty netto, z której prawidłowo wyliczył wartość podatku VAT. Cena oferty brutto (podana prawidłowo liczbą i słownie) stanowi prawidłowe wyliczenie sumy ceny netto i wartości podatku VAT. W związku z czym Zamawiający przyjmuje zaoferowaną cenę jako wiążące Wykonawcę oświadczenie woli.

Zamawiający mając powyższe na względzie w związku z brakiem wyjaśnień, co jednocześnie potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia – odrzuca ofertę nr 6 złożoną przez GGPS Sp. z o.o. 20-150 Lublin, ul. Bursaki 19A

Uzasadnienie prawne:
Podstawą prawną podjętej decyzji jest art. 89 ust.4 w związku z art. 90 ust.3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.) – oferta nr 6, złożona przez Wykonawcę: GGPS Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Bursaki 19A ,zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia - oraz Kodeks Cywilny.

6. Zgodnie z zapisem art. 94 ust. 1 pkt.2 ustawy Pzp wybranego Wykonawcę zapraszamy do podpisania umowy w terminie 01.06.2017r. do siedziby Starostwa Powiatowego w Łęcznej ul. Al. Jana Pawła II 95A pok.9.
7. Przed podpisaniem umowy wybrany do realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy
w wysokości 3% ceny całkowitej podanej w ofercie. Wymagania dotyczące wniesienia należytego zabezpieczenia umowy określono w dziale XII SIWZ.
8. Środki ochrony prawnej: Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2015 r.. poz. 2164 z późn. zm.) - dział VI "Środki ochrony prawnej".


Dziękujemy za udział w przedmiotowym postępowaniu.Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stron warszawaprojektowanie stron warszawa