Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Strona Główna » Zamówienia publiczne » Wyniki przetargów » Ogłoszenie o wyborze ...

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na sukcesywne dostawy do siedziby Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej artykułów spożywczych i mleczarskich, według podziału na 2 zadania. IPR.272.4.1.2017

2017-03-20 14:36:56

. ,

IPR.272.4.1.2017 Łęczna, dnia 20.03.2017r.

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: sukcesywne dostawy do siedziby Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej artykułów spożywczych i mleczarskich, według podziału na 2 zadania.

Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie tego zamówienia kwotę 199 000,00 złotych brutto, w tym na poszczególne zadania:
1) Zadanie nr 1 art. spożywcze, CPV: 15800000-6, 15872200-3; - kwota 123 000,00 zł. brutto
2) Zadanie nr 2 art. rolno-spożywcze, CPV: 15331000-7; - kwota 76 000,00 zł. brutto

Zamawiający w ramach budżetu jednostki zwiększył kwotę przeznaczoną na realizację przedmiotu zamówienia w zakresie zadania nr 1- art. spożywcze do wysokości kwoty najkorzystniejszej oferty.
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia oferty wg. zadań:
Zadanie nr 1 – art. spożywcze – Firma ARPOS Sp. J. Beata Mazurek, Marek Ogórek, ul. Pasternik 8, 21-010 Łęczna, cena oferty – 142 769,87 zł. brutto;
Zadanie nr 2 – art. mleczarskie – Firma SOLIDEZ Sp. z o.o. ul. Bukowa 2, Turka, 20-258 Lublin, cena oferty – 74 059,44 zł. brutto;

1.Uzasadnienie wyboru: wybrane oferty w poszczególnych zadaniach są ważne, nie podlegają odrzuceniu, spełniają wymagania określone
w SIWZ przez Zamawiającego i są najkorzystniejsze. Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks Cywilny.

2.W prowadzonym postępowaniu złożono 5 ofert, w tym na zadanie nr 1- art. spożywcze – 2 oferty, na zadanie nr 2- art. mleczarskie – 3 oferty.

3.W wyniku oceny ofert i po uwzględnieniu poprawek omyłek rachunkowych punktacja ofert przedstawia się następująco:

Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Punktacja w kryterium „cena”

Zad. Nr 1 Zad. Nr 2 Łączna punktacja oferty

1.Spółdzielnia Mleczarska BIELUCH w Chełmie 22-100 Chełm, ul. Chemiczna 4 - 95,34 pkt. Zad.2 – 95,34 pkt.
2.ARPOS Sp. J. Beata Mazurek, Marek Ogórek, ul. Pasternik 8, 21-010 Łęczna 100 pkt. - Zad.1 – 100 pkt.
3.Almax-Dystrybucja Sp. z o.o. Panieńszczyzna, 21-002 Jastków oferta odrzucona 91,09 pkt. Zad.2- 91,09 pkt.
4.SOLIDEZ Sp. z o.o. ul. Bukowa 2, Turka, 20-258 Lublin
- 100 pkt. Zad.2- 100 pkt.

4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie został wykluczony żaden wykonawca.
5. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu odrzucono ofertę nr 3 na podstawie art. 89 ust.1 pkt.6 – oferta zawiera błąd w obliczeniu ceny.
Wykonawca - Almax-Dystrybucja Sp. z o.o. Panieńszczyzna, 21-002 Jastków, w złożonej ofercie na zadanie nr 1- artykuły spożywcze w formularzu szczegółowym oferty w pozycji Nr 178 Tuńczyk kawałki w oleju sojowym 170g(…) – nie wskazał stawki podatku VAT podając jednocześnie w kolumnie „wartość VAT” kwotę 0,00 zł.
Zamawiający w rozdziale III SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia po modyfikacji pkt.14 zapisał: ”Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wskazał
w ofercie stawki podatku VAT obowiązujące na dany asortyment. W przypadku zmian w stawkach podatku VAT w trakcie obowiązywania umowy, przewiduje się zmiany umowy w tym zakresie.” Obowiązkiem Wykonawcy było zatem podanie właściwej stawki podatku VAT. Wykonawca
w formularzu szczegółowym oferty w poz. 178- Tuńczyk kawałki w oleju sojowym 170g(…) nie wskazał żadnej stawki podatku VAT, natomiast
w kolumnie „wartość VAT” określił na kwotę 0,00 zł i tak ustalony podatek VAT uwzględnił w cenie ofertowej brutto.
Przy uwzględnieniu ww. danych zawartych w ofercie Wykonawcy oczywistym jest że kwota 0,00 zł może być wynikiem przyjęcia przez Wykonawcę jedynie stawki VAT 0 % lub „zw”, jednakże w ocenie Zamawiającego taka stawka podatku VAT jest nieprawidłowa.
Wykonawca, wezwany w trybie art. 87 ust 1 ustawy Pzp do złożenia wyjaśnień co do treści oferty, potwierdził, że złożona przez niego oferta zawiera
błędnie ustaloną kwotę VAT, co nastąpiło poprzez nieusuwalny błąd oferty w postaci braku wpisania stawki VAT.
Ze względu na zasadę równego traktowania wykonawców oraz zasadę uczciwej konkurencji oferty złożone w postępowaniu muszą być porównywalne,
a więc obliczone z zastosowaniem tych samych reguł. Kwota podatku VAT jest zaś istotnym elementem kalkulacji ceny oferty, cena zaś zajmuje istotne miejsce wśród kryteriów oceny ofert.
W przypadku wystąpienia w ofercie innej niż pisarska i rachunkowa omyłki, powodującej niezgodność oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia (SIWZ), niepowodującej istotnych zmian w treści oferty, zamawiający musi dokonać poprawienia takiej oferty, w przypadku zaś wystąpienia błędu w obliczeniu ceny, Zamawiający musi odrzucić ofertę.
Powołując się na uchwałę Sądu Najwyższego sygn. akt: III CZP 52/11 gdzie Sąd stwierdził, że „określenie w ofercie ceny brutto z uwzględnieniem nieprawidłowej stawki podatku od towarów i usług stanowi błąd w obliczeniu ceny, jeżeli brak jest ustawowych przesłanek wystąpienia omyłki (art. 89 ust. 1 pkt 6 w związku z art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp). Poprawienie stawki podatku VAT na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 3) ustawy Pzp jest obligatoryjne jednak tylko w przypadku, gdy stawka podatku została określona w SIWZ i tylko wtedy, gdy poprawienie takiej omyłki nie będzie powodować istotnej zmiany w treści oferty. W przypadku zaś, gdy w SIWZ nie została narzucona stawka podatku od towarów i usług, zastosowanie w ofercie nieprawidłowej stawki musi być uznane za błąd w obliczeniu ceny a taka oferta odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp”,

Biorąc powyższe pod uwagę, należało stwierdzić, że Wykonawca w złożonej ofercie dokonał obliczenia ceny brutto z uwzględnieniem nieprawidłowej stawki podatku od towarów i usług, co stanowi błąd w obliczeniu ceny. Zaistniały błąd nie podlega poprawie, Zamawiający nie może powołać się na art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych i poprawić ową niezgodność jako omyłkę niepowodująca istotnych zmian w treści oferty i odrzuca złożoną ofertę jako zawierającą błąd w obliczeniu ceny.

6. Zgodnie z zapisem art. 94 ust. 1 pkt.2 ustawy Pzp wybranych wykonawców zapraszamy do podpisania umowy po upływie 5 dni od daty powiadomienia, tj. w dniu 28.03.2017 do siedziby Starostwa Powiatowego w Łęcznej ul. Al. Jana Pawła II 95A p.9.
7. Środki ochrony prawnej: Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2015 r.. poz. 2164 z późn. zm.) - dział VI "Środki ochrony prawnej".

Dziękujemy za udział w przedmiotowym postępowaniu.

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stron wwwprojektowanie stron www