Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Strona Główna » Zamówienia publiczne » SIWZ z załącznikami » Ubezpieczenie majątku i ...

Ubezpieczenie majątku i innych interesów Powiatu Łęczyńskiego wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury.Część I: Ubezpieczenia majątku i odpowiedzialności cywilnej Część II: Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych......

2017-03-07 09:45:28

.

Znak sprawy: IPR.272.4.2.2017


Powiat Łęczyński
21-010 Łęczna; Al. Jana Pawła II 95A
województwo lubelskie

telefon: (81) 53 15 200, faks: (81) 752 64 64
e-mail: poczta@powiatleczynski.pl
NIP: 505-001-77-32 , REGON: 431019425


SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
zwana dalej „SIWZ”

sporządzona dla usługi, której wartość jest mniejsza niż kwoty określone
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 oraz Dz.U. z 2016 r., poz. 831, 996, 1020, 1250 i 1265 z późn. zm.),
zwanej dalej „ustawą PZP”, pod nazwą:

UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW
POWIATU ŁĘCZYŃSKIEGO WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI
I INSTYTUCJAMI KULTURY:
Część I: Ubezpieczenia majątku i odpowiedzialności cywilnej Powiatu Łęczyńskiego wraz
z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury.
Część II: Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych Powiatu Łęczyńskiego wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury.


kod CPV: 66510000 - 8 usługi ubezpieczeniowe
66515100 - 4 usługi ubezpieczenia od ognia
66515400 - 7 usługi ubezpieczenia od skutków żywiołów
66515000 - 3 usługi ubezpieczenia od uszkodzenia lub utraty
66516400 - 4 usługi ubezpieczenia od ogólnej odpowiedzialności cywilnej
66516000 - 0 usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej
66516100 - 1 usługi ubezpieczenia pojazdów mechanicznych od odpowiedzialności cywilnej
66514110 - 0 usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych
66512100 - 3 usługi ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków
Wymienione usługi należą do kategorii usług CPC nr 6.


Zatwierdzam SIWZ wraz z załącznikami:
__________________________________________________
(podpis i pieczątka zatwierdzającego)


Łęczna, dnia 07.03. 2017 r.


1. Nazwa oraz adres Zamawiającego
Nazwa: Powiat Łęczyński z siedzibą w Łęcznej
Adres: Al. Jana Pawła II 95A; 21-010 Łęczna, woj. lubelskie
Kontakt: telefon: (81) 53 15 204, faks: (81) 752 64 64
Strona internetowa: www.powiatleczynski.pl
Adres e-mail: poczta@powiatleczynski.pl
Numer identyfikacyjny NIP: 505-001-77-32 , REGON: 431019425
Rodzaj zamawiającego – administracja samorządowa
Dni i godziny urzędowania:
Poniedziałek, środa, czwartek, piątek: 7:00 – 15:00, wtorek: 8:00-16:00

1.1. Podmioty objęte zamówieniem
Zamówienie obejmuje Powiat Łęczyński wraz ze Starostwem Powiatowym, jednostkami organizacyjnymi, instytucjami kultury. Wykaz podmiotów objętych zamówieniem zawarty został w załączniku nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ).
Jeżeli w dalszej części SIWZ i w jej załącznikach jest mowa o zamawiającym należy przez to rozumieć Powiat Łęczyński, natomiast jeżeli w dalszej części SIWZ i w jej załącznikach jest mowa o ubezpieczającym/ubezpieczonym, należy przez to rozumieć Powiat Łęczyński oraz podmioty wymienione w załączniku nr 1 do SIWZ.
1.2. Postępowanie, którego dotyczy niniejsza SIWZ, oznaczone jest numerem IPR.272.4.2.2017
Wykonawcy porozumiewając się z Zamawiającym powinni powoływać się na ten numer, a wszelka korespondencja, w tym ewentualne zapytania, winny być kierowane na adres podany powyżej.
2. Tryb udzielenia zamówienia
2.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.
2.2. Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ust. 1 oraz art. 39-43 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
2.3. Podstawa prawna opracowania SIWZ:
2.3.1. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 oraz Dz.U. z 2016 r., poz. 831, 996, 1020, 1250 i 1265 z późn. zm.)
2.3.2. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126);
2.3.3. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 2254);
2.3.4. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których uzależniony jest obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz.U. z 2015 r., poz. 2263 z późn. zm.);
2.3.5. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 459).
3. Opis przedmiotu zamówienia oraz opis części zamówienia
3.1. Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie majątku i innych interesów Powiatu Łęczyńskiego wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury. Przedmiot zamówienia podzielony został na dwie następujące części:
3.1.1. Część I: Ubezpieczenia majątku i odpowiedzialności cywilnej Powiatu Łęczyńskiego wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury.
Zakres zamówienia obejmuje:
1) ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk
2) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
3) ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk
3.1.2. Część II: Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych Powiatu Łęczyńskiego wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury.
Zakres zamówienia obejmuje:
1) obowiązkowe ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych,
2) ubezpieczenie pojazdów od uszkodzenia i utraty auto casco,
3) ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów,
4) bezskładkowe ubezpieczenie assistance (jeśli wykonawca takie posiada),
5) bezskładkowe ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów na terenie państw należących do Systemu Zielonej Karty, a niebędących członkami Unii Europejskiej – tzw. Zielona Karta.
3.2. Zamawiający w niniejszym postępowaniu dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na wszystkie albo wybrane części zamówienia.
3.3. Wykonawca, wykonując usługę, będzie udzielał ochrony ubezpieczeniowej i obejmował ochroną ubezpieczeniową ryzyka wskazane w załącznikach nr 1a, 1b i 1c, tj. w opisie szczegółowym przedmiotu zamówienia.
3.4. W trakcie trwania okresu wykonywania zamówienia Wykonawca wystawia polisy na 12-miesięczne okresy ochrony ubezpieczeniowej, a w przypadku ryzyk określonych w pkt 3.1.2 i opisanych w załączniku nr 1b do SIWZ obejmuje je ochroną ubezpieczeniową, tj. wystawia polisy na 12-miesięczne okresy ubezpieczenia, gdzie data początkowa okresu ubezpieczenia będzie mieścić się w okresie wykonywania zamówienia.
3.5. Wykonawca udziela ochrony ubezpieczeniowej i obejmuje ochroną ubezpieczeniową na warunkach wyznaczonych treścią SIWZ i zgodnych ze złożoną ofertą.
3.6. Ogólne i szczególne warunki ubezpieczenia, którymi posługuje się Wykonawca i które wskazuje w dokumencie potwierdzającym ochronę ubezpieczeniową w zakresie ryzyk określonych w SIWZ, mają zastosowanie tylko w kwestiach nieuregulowanych w SIWZ i w ofercie.
3.7. Przez cały okres wykonywania zamówienia Wykonawca gwarantuje niezmienność ogólnych warunków ubezpieczenia, na podstawie których udzielana będzie ochrona ubezpieczeniowa. Wyjątek od tej zasady dopuszczalny będzie w przypadku zmian powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności kodeksu cywilnego i ustawy z dnia 22.05.2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczeń Komunikacyjnych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 392), w zakresie, w jakim zmiany te dotyczyć będą postanowień umów ubezpieczenia wskazanych w SIWZ.
3.8. Postępowanie prowadzone jest przy udziale brokera ubezpieczeniowego Inter-Broker Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu przy ul. Żeglarskiej 31, zwanego dalej brokerem ubezpieczeniowym, który jako pośrednik ubezpieczeniowy działa w imieniu i na rzecz Zamawiającego i każdej jednostki organizacyjnej. Broker ubezpieczeniowy będzie pośredniczył przy zawarciu umowy, a następnie będzie nadzorował jej realizację przez Wykonawcę.
3.8.1. Wykonawca zapłaci brokerowi ubezpieczeniowemu kurtaż w wysokości zwyczajowo stosowanej.
3.9. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki do niniejszej SIWZ:
Załącznik nr 1: Postanowienia obligatoryjne dotyczące realizacji wszystkich części zamówienia oraz dane do oceny ryzyka
Załącznik nr 1a: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki obligatoryjne oraz klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne dla ubezpieczenia majątku i odpowiedzialności cywilnej Powiatu Łęczyńskiego wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury, dotyczący części I zamówienia
Załącznik nr 1b: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki obligatoryjne oraz klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne dla ubezpieczenia pojazdów mechanicznych Powiatu Łęczyńskiego wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury, dotyczący części II zamówienia
Załącznik nr 1c: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający wykaz mienia deklarowanego do ubezpieczenia oraz wykaz zabezpieczeń, dotyczący części I i II zamówienia
Załącznik nr 4: Warunki obligatoryjne – definicje pojęć i obligatoryjna treść klauzul dodatkowych
Załącznik nr 5: Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne
Załącznik nr 7: Dotychczasowy przebieg ubezpieczeń (wypłacone odszkodowania, ustanowione rezerwy)
3.10. W załącznikach nr 1a, 1b, 1c do niniejszej SIWZ został przedstawiony majątek według stanu na dzień 20.02.2017 r. Wykonawca jest zobowiązany do objęcia ochroną ubezpieczeniową od dnia 01.05.2017 r. mienia wg stanu na dzień 30.04.2017 r., w tym nowo zakupionego i wcześniej nie wykazanych, wg stawek jednostkowych i składek zgodnych ze złożoną ofertą. Zaktualizowaną ilość i wartość przedmiotu ubezpieczenia zawierać będą wnioski o wystawienie dokumentów ubezpieczeniowych złożone po rozstrzygnięciu niniejszego postępowania.
4. Termin wykonania zamówienia
4.1. Termin wykonania zamówienia: 36 miesięcy, od dnia 01.05.2017 r. do dnia 30.04.2020 r.
4.2. W terminie wykonywania zamówienia polisy ubezpieczeniowe będą wystawiane na okres roczny, z wyjątkiem ubezpieczeń aktualnych, zawartych wcześniej, w odniesieniu do których dokumenty ubezpieczeniowe będą wystawiane na okres od następnego dnia po wygaśnięciu tych umów do końca pierwszego rocznego okresu wykonania zamówienia, z zastrzeżeniami dotyczącymi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych, o których mowa w pkt. 4.3.
4.3. Polisy potwierdzające ubezpieczenie pojazdów mechanicznych będą wystawiane
na pełen roczny okres ubezpieczenia, rozpoczynający się w terminie wykonania zamówienia - od następnego dnia po wygaśnięciu dotychczasowych umów.
4.4. Zamawiający przewiduje wyrównanie wszystkich okresów ubezpieczeń komunikacyjnych. Za datę wyrównania należy przyjąć dzień 30.04.2018 r., a za początek ochrony po wyrównaniu okresów ubezpieczenia – dzień 01.05.2018 r. Dla wszystkich pojazdów nabytych po dniu 01.05.2017 r. również realizowane będzie wyrównanie okresów ubezpieczenia, z zachowaniem przepisów ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym, Polskim Biurze Ubezpieczeń Komunikacyjnych dotyczących 12-miesięcznego okresu umowy ubezpieczenia. Rozliczenie składki następować będzie „co do dnia”, za faktyczny okres ochrony, według stawek rocznych zgodnych ze złożoną ofertą, bez stosowania składki minimalnej z polisy.
4.5. Pomimo wyrównania okresów ubezpieczenia, o którym mowa powyżej, wykonawcy zobligowani są przedstawić w formularzu oferty i zawartym w nim formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do specyfikacji dla wszystkich ubezpieczeń cenę (składkę) za pełne 36 miesięcy.
5. Warunki udziału w postępowaniu
5.1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:
a) posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, jeżeli wynika to z odrębnych przepisów,
b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej,
c) zdolności technicznej lub zawodowej.
5.2. Zgodnie z art. 36b ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców.
5.3. Zgodnie z art. 36b ust. 1a, wobec zamówienia na usługi ubezpieczeniowe, które mają być wykonane w miejscu podlegającym bezpośredniemu nadzorowi Zamawiającego, Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w te usługi. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację tych usług.
5.4. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia następuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy.
5.4.1. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.
5.4.2. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.
5.5. Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy Pzp (wg aktualnej numeracji nadanej w ustawie obligatoryjnym przesłankom wykluczenia) z postępowania w sprawie zamówienia publicznego wyklucza się:
12) wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie został zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia;
13) wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
a) o którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. poz. 553, z późn. zm.7)) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176),
b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny,
c) skarbowe,
d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769);
14) wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 13;
15) wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
16) wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej „kryteriami selekcji”, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;
17) wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
18) wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
19) wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;
20) wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
21) wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienie publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437 i 544);
22) wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
23) wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
5.6. Wykluczenie wykonawcy następuje (z zastrzeżeniem postanowień art. 24 ust. 8 – 10 ustawy Pzp):
1) w przypadkach, o których mowa w pkt. 5.5 ppkt 13 lit. a–c i pkt 14 ustawy Pzp, gdy osoba, o której mowa w tych przepisach została skazana za przestępstwo wymienione w pkt 5.5 ppkt 13 lit. a–c, jeżeli nie upłynęło 5 lat od dnia uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia;
2) w przypadkach, o których mowa:
a) w pkt 5.5 ppkt 13 lit. d i ppkt 14 ustawy Pzp, gdy osoba, o której mowa w tych przepisach, została skazana za przestępstwo wymienione w pkt 5.5 ppkt 13 lit. d,
b) w pkt 5.5 ppkt 15,
– jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia odpowiednio uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia lub od dnia w którym decyzja potwierdzająca zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia stała się ostateczna;
3) w przypadkach, o których mowa w pkt 5.5 ppkt 18 i 20 lub pkt 6.1 ppkt 2 i 4, jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia;
4) w przypadku, o którym mowa w pkt 5.5 ppkt 21, jeżeli nie upłynął okres, na jaki został prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
5) w przypadku, o którym mowa w pkt 5.5 ppkt 22, jeżeli nie upłynął okres obowiązywania zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.
5.7. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.
5.8. W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia każdy z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu z postępowania z powodów wskazanych w ustawie Pzp, w tym określonych w pkt. 6.1, każdy z Wykonawców musi posiadać uprawnienia do prowadzenia działalności ubezpieczeniowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, a wspólnie muszą spełniać warunki udziału w postępowaniu dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej oraz zdolności technicznej lub zawodowej.
6. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy Pzp oraz warunki wykluczenia Wykonawcy
6.1. Zamawiający przewiduje możliwość wykluczenia z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia także Wykonawcy:
1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615);
2) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
3) jeżeli wykonawca lub osoby, o których mowa w pkt 5.5 ppkt 14, uprawnione do reprezentowania wykonawcy pozostają w relacjach określonych w art. 17 ust. 1 pkt 2-4 ustawy Pzp z:
a) zamawiającym,
b) osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiającego,
c) członkami komisji przetargowej,
d) osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a ustawy Pzp
– chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie zamawiającego w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;
4) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–4 ustawy Pzp, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania;

7. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia
7.1. Zgodnie z art. 25a ust. 1 ustawy Pzp do oferty Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie określonym we wzorze, stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ, stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z powodów określonych w ustawie Pzp, w tym wskazanych w pkt. 6.1 oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu;
7.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w pkt. 7.1, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokument ten potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub oraz brak podstaw wykluczenia.
7.3. Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp, Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w pkt 5.5 ppkt 23. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
7.4. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, dotyczących kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o których mowa w art. 22b ust. 2 ustawy Pzp, Zamawiający będzie wymagał, aby Wykonawca, którego oferta oceniona została najwyżej, złożył w określonym w wezwaniu terminie aktualnych na dzień złożenia dokumentów, udowadniających posiadanie określonego zezwolenia lub innego równoważnego uprawnienia, od którego uzależnione jest prawo świadczenia objętych przedmiotem zamówienia usług ubezpieczeniowych (prowadzenia działalności ubezpieczeniowej) w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, o ile odnośnej dokumentacji Zamawiający nie będzie mógł uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352).
7.5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 7.4 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma miejsce zamieszkania lub siedzibę, potwierdzające, że posiada uprawnienia do wykonywania działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
7.6. Zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy Pzp, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp (pkt 6.1 ppkt 1 SIWZ), Zamawiający będzie żądał złożenia przez Wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej, w terminie wyznaczonym w wezwaniu, aktualnego na dzień złożenia odpisu właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem jego złożenia, o ile odnośnej dokumentacji Zamawiający nie będzie mógł uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352).
7.7. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została oceniona najwyżej, ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 7.6, składa, w terminie wyznaczonym w wezwaniu, dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem ich złożenia, o ile odnośnej dokumentacji Zamawiający nie będzie mógł uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych.
7.8. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca, którego oferta została oceniona najwyżej, ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 7.7, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument ma dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby, wystawionymi nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem ich złożenia.
7.9. W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.
7.10. W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia, których oferta została oceniona najwyżej, każdy z tych Wykonawców jest zobowiązany przedstawić dokumenty, o których mowa w pkt. 7.4, 7.6 i 7.7.
7.11. Oświadczenia wymienione w pkt 7.1, 7.3 i 7.8, składane są w oryginale.
7.12. Dokumenty inne niż oświadczenia, o których mowa w pkt 7.11, wymienione w pkt 7.4 – 7.8 i 7.19, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
7.13. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
7.14. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej.
7.15. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów, innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
7.16. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składanie wraz z tłumaczeniem na język polski.
7.17. W przypadku, gdy Zamawiający pobierze samodzielnie oświadczenia lub dokumenty w formie elektronicznej z ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów.
7.18. W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub niepodleganie wykluczeniu z postępowania, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są aktualne.
7.19. Wykonawca wpisany do urzędowego wykazu zatwierdzonych Wykonawców lub Wykonawca certyfikowany przez jednostki certyfikujące spełniające wymogi europejskich norm certyfikacji może złożyć zaświadczenie o wpisie do urzędowego wykazu wydane przez właściwy organ lub certyfikat wydany przez właściwą jednostkę certyfikująca kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wskazujące na dokumenty stanowiące podstawę wpisu lub uzyskania certyfikacji, w miejsce dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganie wykluczeniu z postępowania.

8. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami
8.1. W niniejszym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1113), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1030).
8.2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
8.3. Oferty składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
8.4. Oświadczenie, wniosek, zawiadomienie lub informację uważa się za wniesione z chwilą, gdy dotarły do drugiej strony w taki sposób, że mogła zapoznać się z ich treścią.
8.5. Zgodnie z art. 14 ust. 2 ustawy Pzp, jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.
8.6. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed terminem składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
8.7. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 8.6, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpatrzenia.
8.8. Przedłużanie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 8.6.
8.9. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający zamieści na stronie internetowej pod adresem www.powiatleczynski.pl zakładka - zamówienia publiczne, zakładka - pytania i odpowiedzi do przetargów
8.10. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich Wykonawców celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści SIWZ, o którym mowa w art. 38 ust. 3 ustawy Pzp.
8.11. Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące prowadzonego postępowania należy kierować na adres Zamawiającego, podany w rozdz. 1 SIWZ, faxem: 81 752 64 64, , drogą elektroniczną: a.jozwiak@powiatleczynski.pl, e.szostakiewicz@powiatleczynski.pl
8.12. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę treści SIWZ Zamawiający udostępnia na stronie internetowej, chyba że specyfikacja nie podlega udostępnieniu na stronie internetowej. Przepis art. 37 ust. 5 ustawy Pzp stosuje się odpowiednio.
8.13. Jeżeli zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. Przepis art. 12a ust. 1 i 2 ustawy Pzp stosuje się odpowiednio.
8.14. Osobami ze strony Zamawiającego upoważnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:
Agnieszka Jóźwiak – a.jozwiak@powiatleczynski.pl, tel. 81 53 15 204
Edyta Szostakiewicz – e.szostakiewicz@powiatleczynski.pl , tel. 81 53 15 204
Kontakt z wymienionymi osobami jest możliwy w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Łęcznej.

W sprawach merytorycznych Inter Broker Sp. z o.o. w Toruniu Oddział w Białej Podlaskiej reprezentuje (bez prawa przyjmowania od Wykonawców zapytań
o wyjaśnienie treści SIWZ i udzielania na nie wykonawcom odpowiedzi) Anna Korszeń, tel. (83) 343 66 48
9. Wymagania dotyczące wadium
Zamawiający nie żąda od Wykonawców wniesienia wadium.
10. Termin związania ofertą
10.1. Wykonawca jest związany z ofertą przez okres 30 dni.
10.2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
10.3. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
11. Opis sposobu przygotowywania ofert
11.1. Przygotowanie oferty
11.1.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na wszystkie lub wybrane części zamówienia.
11.1.2. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
11.1.3. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w formie zapewniającej pełną czytelność jej treści, pod rygorem nieważności.
11.1.4. Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.
11.1.5. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
11.1.6. Ofertę należy sporządzić zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ oraz dołączyć wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia.
11.1.7. Wykonawcy zobowiązani są złożyć następujące dokumenty oraz oświadczenia:
11.1.7.1. oświadczenia oraz dokumenty wymagane w pkt 7 niniejszej SIWZ,
11.1.7.2. formularz oferty, z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ; w przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia należy podać nazwy (firmy) oraz dokładne adresy wszystkich Wykonawców składających wspólną ofertę,
11.1.7.3. pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
11.1.7.4. pełnomocnictwo do występowania w imieniu Wykonawcy w przypadku, gdy dokumentów składających się na ofertę nie podpisuje osoba uprawniona do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego.
11.1.8. Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt. 11.1.7.3 i 11.1.7.4 powinno być przedstawione w formie oryginału, ewentualnie w formie poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem kopii.
11.1.9. Dokumenty i oświadczenia składające się na ofertę powinny być podpisane przez osobę upoważnioną do występowania w imieniu Wykonawcy (uprawnioną zgodnie z odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego) albo przez osobę umocowaną przez osobę uprawnioną. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty i oświadczenia składające się na ofertę powinny być podpisane przez pełnomocnika.
11.1.10. Zamawiający uznaje, że podpisem jest złożony własnoręcznie znak, z którego można odczytać imię i nazwisko podpisującego, a jeżeli ten znak nie jest czytelny lub nie zawiera pełnego imienia i nazwiska, to znak musi być uzupełniony pieczęcią lub w inny sposób umożliwić odczytanie imienia i nazwiska podpisującego.
11.1.11. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem Wykonawcy.
11.1.12. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane i połączone w sposób trwały, zapobiegający możliwości dekompletacji jej zawartości.
11.1.13. Nie później niż w terminie składania ofert Wykonawca może zastrzec te informacje w ofercie, które nie mogą być udostępniane, przy czym musi wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Załączniki zawierające informacje zastrzeżone należy podkreślić w wykazie załączników do oferty i umieścić w oddzielnym pakiecie spiętym, ponumerowanym i opatrzonym nazwą: „Załączniki zastrzeżone”. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy.
11.2. Inne wymagania dotyczące przygotowania oferty
11.2.1. Ofertę wraz z oświadczeniami i dokumentami należy umieścić w zamkniętej kopercie, uniemożliwiającej odczytanie jej zawartości bez uszkodzenia opakowania, oznaczonej nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy i zaadresowanej na siedzibę Zamawiającego: Starostwo Powiatowe w Łęcznej, Al. Jana Pawła II 95A; 21-010 Łęczna
11.2.2. Opakowanie oferty należy oznakować następująco: „Oferta w przetargu nieograniczonym pn. Ubezpieczenie majątku i innych interesów Powiatu Łęczyńskiego wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury” – nie otwierać przed dniem 20.03.2017 r., godz. 12.15”
12. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
12.1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, w kancelarii podawczej Starostwa Powiatowego w Łęcznej Al. Jana Pawła II 95 A, 21-010 Łęczna, I piętro pokój nr 111, osobiście lub za pośrednictwem poczty pod ten sam adres.
12.2. Termin wpływu ofert do siedziby Zamawiającego upływa dnia 20.03.2017 r. o godz. 12.00.
12.3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.03.2017 r. o godz. 12.15 w siedzibie Zamawiającego, w Starostwie Powiatowym w Łęcznej, Al. Jana Pawła II 95A, 21-010 Łęczna, Sala Konferencyjna Starostwa , budynek Centrum Zarządzania Siecią
12.4. Ofertę złożoną po terminie Zamawiający zwróci Wykonawcy bez jej otwierania niezwłocznie.
12.5. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.
12.6. Zmiana oferty złożonej przed upływem terminu składania ofert winna być dokonana poprzez złożenie kolejnej oferty, w sposób i formie przewidzianej w pkt. 12 ppkt 12.2 SIWZ oraz dodatkowo opisanej na opakowaniu i na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ (Formularz Oferty) hasłem „ZMIANA”.
12.7. Wycofanie oferty złożonej przed upływem terminu składania ofert winno być dokonane poprzez złożenie przez Wykonawcę stosownego oświadczenia woli, które należy złożyć w opakowaniach/kopertach zamkniętych i opisanych w sposób określony w pkt. 12 ppkt 12.2, z dodatkowa informacją „WYCOFANIE”.
12.8. Weryfikacji osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia o wycofaniu oferty Zamawiający dokona na podstawie załączonego do oświadczenia dokumentu rejestrowego podmiotu lub pełnomocnictwa wraz z dokumentem rejestrowym.
12.9. Zwrotu Oferty wycofanej z postępowania Zamawiający dokona niezwłocznie po otwarciu ofert, przy czym oferta wycofana nie jest otwierana, a zwrot dokonywany jest na adres umieszczony na zewnętrznym opakowaniu oferty.
12.10. Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, z tym, że dzień, w którym upływa termin składania ofert jest dniem ich otwarcia.
12.11. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie każdej części zamówienia.
12.12. Podczas otwarcia ofert zostaną podane nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych w ofertach.
12.13. Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje dotyczące:
1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
2) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie,
3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.
13. Opis sposobu obliczania ceny
13.1. Cenę za każdą wybraną część zamówienia należy obliczyć za pełen 36 miesięczny okres zamówienia i cały przedmiot zamówienia opisany w załącznikach nr 1, 1a, 1b i 1c oraz nr 4 i 5 do SIWZ (uwaga: dla pojazdów mechanicznych cenę oferty należy obliczyć za trzy 12 – miesięczne okresy ubezpieczenia, rozpoczynające się w okresie zamówienia).
13.2. Cenę oferty za ubezpieczenie Auto Casco pojazdów mechanicznych należy naliczyć od podanej w załączniku nr 1c do SIWZ sumy ubezpieczenia pojazdu zadeklarowanego do tego ubezpieczenia. Cena oferty i suma ubezpieczenia danego pojazdu wykazanego
w załączniku nr 1c do SIWZ będą podstawą wyliczania rocznej stawki taryfowej ubezpieczenia AC, w sposób określony we wzorze umowy na część II zamówienia. Wobec obiektywnej zmienności w czasie wartości pojazdów, składka za ubezpieczenie danego pojazdu w zakresie Auto Casco zależna będzie od jego aktualnej wartości rynkowej na dzień wystawiania dokumentu ubezpieczeniowego i wyliczana będzie
w sposób określony we wskazanym wyżej wzorze umowy.
13.3. Cena oferty winna obejmować wszystkie koszty odnoszące się do całego cyklu życia produktu i zapewnić wykonanie zamówienia zgodnie z podstawowymi zasadami ubezpieczeniowymi, a w szczególności realności, pełności, pewności oraz szybkości wypłaty odszkodowań i świadczeń.
13.4. Cenę oferty należy podać w złotych, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
14. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert
14.1. Przy wyborze oferty na poszczególne części zamówienia Zamawiający będzie posługiwać się następującymi kryteriami:
14.1.1. Część I zamówienia
1) cena – 85%
2) klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne – 15%
14.1.2. Część II zamówienia
1) cena – 90%
2) klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne – 10%

14.2. Opis kryteriów:
14.2.1. Część I zamówienia
14.2.1.1. Cena:
Maksymalną ilość punktów w kryterium „Cena” otrzyma oferta z najniższą ceną. Ilość punktów w kryterium „Cena” zostanie obliczona zgodnie ze wzorem:
Cena najtańszej oferty
Cn = --------------------------------------- × Kp × Wc
Cena oferty badanej
gdzie:
Cn – ilość punktów w kryterium „Cena”
Kp – współczynnik proporcjonalności = 100
Wc – waga procentowa dla kryterium „Cena”= 85%
14.2.1.2. Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne:
Ocena ofert w kryterium „Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne”, zostanie dokonana na podstawie formularza zawartego w złożonej ofercie, z przyznaniem ocenianej ofercie „małych” punktów, określonych przy poszczególnych klauzulach podanych
w punktach 14.2.1.2.1. – 14.2.1.2.4. Punkty „małe” za warunki pośrednie nie będą przyznawane.
Maksymalną ilość „małych” punktów (100 pkt) otrzyma oferta tego Wykonawcy, który przyjmie wszystkie klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne, a pozostałe oferty otrzymają odpowiednio mniej punktów, w zależności od przyjętych klauzul i postanowień.
Ilość punktów przyznana ofercie w kryterium „Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne” zostanie określona zgodnie ze wzorem:
Imp
Pp = --------------------------- × Kp × Wk
100 pkt
gdzie:
Pp – ilość punktów przyznana w ofercie w kryterium „Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne”,
Imp – ilość „małych” punktów przyznanych ocenianej ofercie za przyjęte klauzule dodatkowe
i inne postanowienia szczególne fakultatywne,
Kp – współczynnik proporcjonalności = 100,
Wk – waga procentowa dla kryterium „Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne” = 15%.
14.2.1.2.1. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk
 Przyjęcie ryzyka katastrofy budowlanej z obligatoryjnym podlimitem do wysokości sum ubezpieczenia przedmiotu ubezpieczenia – 7 punktów
 Przyjęcie podanej klauzuli przezornej sumy ubezpieczenia – 7 punktów
 Przyjęcie podanej klauzuli aktów terroryzmu – 4 punkty
 Przyjęcie podanej klauzuli wyrównania sumy ubezpieczenia – 3 punkty
 Przyjęcie podanej klauzuli pokrycia kosztów naprawy uszkodzeń powstałych w mieniu otaczającym – 4 punkty
 Przyjęcie podanej klauzuli zmiany lokalizacji odbudowy – 5 punktów
 Przyjęcie podanej klauzuli pokrycia strat dodatkowych – 5 punktów
14.2.1.2.2. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
 Zwiększenie obligatoryjnego limitu odpowiedzialności w ubezpieczeniu czystych strat finansowych (m.in. w związku z wydaniem lub niewydaniem decyzji administracyjnych lub aktów normatywnych) z 200 000,00 zł do sumy 500 000,00 zł na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe – 7 punktów
 Rozszerzenie zakresu ubezpieczenia o szkody wyrządzone umyślnie, z podlimitem 100 000,00 zł na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe – 7 punktów
 Przyznanie ubezpieczającemu prawa do uzupełniania sumy gwarancyjnej po wypłacie odszkodowania, według stawki zgodnej ze złożoną ofertą – 7 punktów
 Przyjęcie podanej klauzuli 168 godzin – 3 punkty
 Zniesienie franszyzy integralnej – 3 punktów
14.2.1.2.3. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk
 Rozszerzenie zakresu ochrony o szkody spowodowane atakiem hakerskim lub w wyniku innych cyberprzestępstw – do limitu w wysokości 100 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym okresie ubezpieczenia – 5 punktów
14.2.1.2.4. Pozostałe klauzule dodatkowe i postanowienia szczególne
 Przyjęcie podanej klauzuli funduszu prewencyjnego – 5 punktów
 Przyjęcie podanej klauzuli uznania okoliczności – 3 punkty
 Przyjęcie podanej klauzuli zmiany wielkości ryzyka – 3 punkty
 Przyjęcie podanej klauzuli wypłaty bezspornej części odszkodowania – 3 punkty
 Przyjęcie podanej klauzuli automatycznego pokrycia konsumpcji sumy ubezpieczenia w ubezpieczeniu mienia systemem pierwszego ryzyka – 4 punkty
 Przyjęcie podanej klauzuli automatycznego pokrycia bez naliczania dodatkowej składki przy wzroście sumy ubezpieczenia do 10% - 7 punktów
 Zwiększenie limitu odpowiedzialności w ryzyku kradzieży zwykłej do sumy 30 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym okresie ubezpieczenia (limit wspólny
dla ubezpieczenia mienia i sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk) – 3 punkty
 Zniesienie franszyzy integralnej w ryzyku kradzieży zwykłej – 5 punktów

14.2.2. Części II zamówienia
14.2.2.1. Cena:
Maksymalną ilość punktów w kryterium „Cena” otrzyma oferta z najniższą ceną. Ilość punktów przyznana ofercie w kryterium „Cena” zostanie określona zgodnie ze wzorem:
Cena najtańszej oferty
Cn = --------------------------------------- × Kp × Wc
Cena oferty badanej
gdzie:
Cn – ilość punktów przyznana w ofercie w kryterium „Cena”
Kp – współczynnik proporcjonalności = 100
Wc – waga procentowa dla kryterium „Cena” = 90
14.2.2.2. Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne:
Ocena ofert w kryterium „Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne”, zostanie dokonana na podstawie formularza zawartego w złożonej ofercie, z przyznaniem ocenianej ofercie „małych” punktów, określonych przy poszczególnych klauzulach podanych poniżej. Punkty „małe” za warunki pośrednie nie będą przyznawane.
Maksymalną ilość „małych” punktów (100 pkt), otrzyma oferta tego Wykonawcy, który przyjmie wszystkie klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne, a pozostałe oferty otrzymają odpowiednio mniej punktów, w zależności od przyjętych klauzul i postanowień.
Ilość punktów przyznana ofercie w kryterium „Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne” zostanie określona zgodnie ze wzorem:
Imp
Pp = --------------------------- × Kp × Wk
100 pkt
gdzie:
Pp – ilość punktów przyznana w ofercie w kryterium „Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne”,
Imp – ilość „małych” punktów przyznanych ocenianej ofercie za przyjęte klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne,
Kp – współczynnik proporcjonalności = 100,
Wk – waga procentowa dla kryterium „Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne” = 10%.
 Uznanie za szkodę częściową uszkodzenie ubezpieczonego pojazdu w takim zakresie, że koszt jego naprawy nie przekracza 80% jego wartości rynkowej na dzień ustalania odszkodowania – 20 punktów
 Przyjęcie podanej klauzuli szkody całkowitej – 20 punktów
 Przyjęcie odpowiedzialności za szkody z ubezpieczenia Auto Casco powstałe podczas kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości albo po spożyciu alkoholu, lub pod wpływem środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii – 20 punktów
 Przyjęcie gwarantowanej sumy ubezpieczenia w każdym rocznym okresie ubezpieczenia -
15 punktów
 Przyjęcie podanej klauzuli ubezpieczenia pojazdu niezabezpieczonego – 15 punktów
 Przyjęcie podanej klauzuli funduszu prewencyjnego w wysokości 5% płaconej składki –
10 punktów
14.3. Wynik oceny ofert
14.3.1. Część I zamówienia
Łączna ilość punktów oferty stanowi sumę ilości punktów przyznanych w kryterium „Cena” (Cn) i ilości punktów przyznanych w kryterium „Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne” (Pp).
Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia publicznego, tzn. oferta, która otrzyma największą łączną ilość punktów.
Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z uzyskaną łączną ilością punktów.
14.3.2. Część II zamówienia
Łączna ilość punktów oferty stanowi sumę ilości punktów przyznanych w kryterium „Cena” (Cn) i ilości punktów przyznanych w kryterium „Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne” (Pp).
Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia publicznego, tzn. oferta, która otrzyma największą łączną ilość punktów.
Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z uzyskaną łączną ilością punktów.

15. Wybór najkorzystniejszej oferty
15.1. Zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający może wezwać Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1.
15.2. Zgodnie z art. 26 ust. 2f ustawy Pzp, Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów
15.3. Zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
15.4. Zgodnie z art. 26 ust. 3a ustawy Pzp, jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym. chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
15.5. W toku badania o oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz – z zastrzeżeniem poprawiania przez Zamawiającego omyłek na podstawie art. 87 ust. 2 ustawy - dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.
15.6. Zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający poprawi w ofercie:
1) oczywiste omyłki pisarskie,
2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty,
niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
15.6.1. Jako oczywistą omyłkę rachunkową podlegającą poprawieniu, Zamawiający
w szczególności uzna rozbieżność pomiędzy podaną w ofercie ceną łączną za wykonanie zamówienia z łączną ceną za wszystkie ubezpieczenia podaną w formularzu cenowym, albo podaną w ofercie łączną ceną i łączną ceną za wszystkie ubezpieczenia podaną w formularzu cenowym z ceną wynikającą z podsumowania poszczególnych pozycji formularza cenowego, przyjmując jako cenę prawidłową kwotę wynikająca z podsumowania cen poszczególnym pozycji (przedmiotów ubezpieczenia) formularza cenowego; przy czym w formularzu cenowym dotyczącym ubezpieczeń komunikacyjnych w pierwszej kolejności w ten sposób poprawi ewentualne omyłki rachunkowe w podsumowaniu składek za obowiązkowe ubezpieczenie OC, AUTOCASCO i NNW kierowcy i pasażerów poszczególnych pojazdów (sprawdzenie w poziomie poszczególnych pozycji).
15.7. Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu, w szczególności w zakresie:
1) oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla Wykonawcy, oryginalności projektu Wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2015 r., poz. 2008 oraz z 2016 r., poz. 1265);
2) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów;
3) wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym, obowiązujących w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie;
4) wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska;
5) powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy;
15.8. W przypadku gdy cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30% od:
1) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed wszczęciem postępowania zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w pkt. 15.7, chyba że rozbieżność wynika z okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia;
2) wartości przedmiotu zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej z uwzględnieniem okoliczności, które wpływają na to ustalenie a nastąpiły po wszczęciu postępowania, w szczególności istotnej zmiany cen rynkowych, zamawiający może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w pkt. 15.7.
15.9. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu, spoczywa na Wykonawcy.
15.10. Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia.
15.11. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w niniejszej SIWZ.
15.12. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
15.13. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
15.13.1. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen lub kosztów wyższych, niż zaoferowane w złożonych ofertach.
15.14. Zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość, że najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału
w postępowaniu.
15.15. Jeżeli Wykonawca, o którym mowa w pkt 15.14, uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może zbadać, czy podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenianą spośród pozostałych ofert.
15.16. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę z powodów, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp oraz z powodów określonych w pkt 6.1 niniejszej SIWZ.
15.17. Zamawiający odrzuci oferty Wykonawców, jeżeli zajdą przesłanki określone w art. 89 ust. 1 i art. 90 ust. 3 ustawy Pzp.
15.18. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia w całości lub w części, jeżeli:
1) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu;
2) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty,
3) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć,
4) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
15.19. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy:
1) ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert,
2) złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert
podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

16. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
16.1. Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o:
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,
2) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni;
3) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty,
4) dopuszczeniu do dynamicznego systemu zakupów,
5) nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów
6) unieważnieniu postępowania,
podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
16.1.1. W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 8 ustawy Pzp, informacja, o której mowa w pkt 16.1 ppkt 2, zawiera wyjaśnienie powodów, dla których dowody przedstawione przez Wykonawcę, Zamawiający uznał za niewystarczające.
16.2. Zamawiający udostępnia informacje, o których mowa w pkt. 16.1 ppkt 1 i 4-6, na stronie internetowej.
16.3. Zamawiający może nie ujawniać informacji, o których mowa w pkt. 16.1, jeżeli ich ujawnienie byłoby sprzeczne z ważnym interesem publicznym.
16.4. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy Pzp, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
16.5. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie niniejszego zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w pkt. 16.4, jeżeli:
1) w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego złożono tylko jedną ofertę; lub
2) w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp upłynął termin do wniesienia odwołania na czynności zamawiającego wymienione w art. 180 ust. 2 ustawy Pzp lub w następstwie jego wniesienia Izba ogłosiła wyrok lub postanowienie kończące postępowanie odwoławcze.
16.6. Na podstawie art. 23 ust. 4 ustawy, jeżeli najkorzystniejszą ofertę złożą Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, Zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa taka określać ma między innymi sposób reprezentowania Wykonawców występujących wspólnie oraz zakres i rodzaj odpowiedzialności poszczególnych Wykonawców za wykonanie zamówienia, z zastrzeżeniem, że umowa musi zawierać zapis o solidarnej odpowiedzialności Wykonawców wobec Zamawiającego.
16.7. W celu zawarcia umowy Zamawiający zażąda dopełnienia następujących formalności:
1) wskazania osób umocowanych do zawarcia umowy,
2) okazania pełnomocnictw, o ile z okoliczności wynikać będzie konieczność posiadania pełnomocnictw,
3) wyznaczenia osoby/osób do utrzymywania bieżących kontaktów.
16.8. Zawarcie umowy nastąpi w trybie i terminie ustalonym miedzy stronami.
16.9. Po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego Wykonawca jest zobowiązany do wystawienia polis ubezpieczeniowych w przeciągu 10 dni od otrzymania od brokera ubezpieczeniowego wniosków. W razie niemożliwości wystawienia polis przed 01.05.2017 r. Wykonawca jest zobowiązany do wystawienia do dnia 30.04.2017 r. noty pokrycia ubezpieczeniowego, gwarantującej bezwarunkowo i nieodwołalnie wykonanie zamówienia w zakresie i na warunkach zgodnych ze złożoną ofertą od dnia 01.05.2017 r. Nota pokrycia ubezpieczeniowego będzie obowiązywała do czasu wystawienia polis lub innych dokumentów ubezpieczeniowych. W przypadku nie uprawomocnienia się wyników postępowania do dnia 30.04.2017 r. Wykonawca do dnia 30.04.2017 r. wystawi promesę, stanowiącą warunkowe przyrzeczenie ochrony ubezpieczeniowej od dnia 01.05.2017 r.
16.10. Wnioski o wystawienie dokumentów ubezpieczeniowych potwierdzających zawarcie poszczególnych umów ubezpieczenia, określające m.in. niezbędny okres ubezpieczenia, każdorazowo składał będzie broker ubezpieczeniowy działający w imieniu i na rzecz zamawiającego i każdej jednostki organizacyjnej oraz instytucji kultury.
16.11. Zamawiający nie później niż w terminie 30 dni od zawarcia umowy w sprawie zamówienia zamieszcza ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych.
16.12. W ogłoszeniu o udzieleniu zamówienia Zamawiający może nie ujawniać niektórych informacji, jeżeli ich ujawnienie mogłoby utrudnić stosowanie prawa lub byłoby sprzeczne z interesem publicznym, lub mogłoby naruszyć uzasadnione interesy gospodarcze Wykonawców, lub mogłoby zakłócić konkurencję pomiędzy nimi.

17. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
Zamawiający nie będzie żądał od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

18. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach
Zamawiający wymaga od wybranego w każdej części zamówienia Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych we wzorach, stanowiących załączniki nr 6 i nr 6a do niniejszej SIWZ.
19. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia
19.1. Środki ochrony prawnej, określone w Dziale VI ustawy, przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.
19.2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia oraz SIWZ przysługują również organizacjom, wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.
19.3. Odwołanie
19.3.1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
19.3.2. W niniejszym postępowaniu, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
1) określenia warunków udziału w postępowaniu,
2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,
3) odrzucenia oferty odwołującego,
4) opisu przedmiotu zamówienia,
5) wyboru oferty najkorzystniejszej.
19.3.3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
19.3.4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
19.3.5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, że iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
19.3.6. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie, albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
19.3.7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
19.3.8. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 19.3.6 i 19.3.7 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
19.3.9. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy.
19.4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
19.4.1. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego.
19.4.2. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.
19.4.3. Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także wniosek o uchylenie orzeczenia lub o zmianę orzeczenia w całości lub w części.
19.4.4. W postępowaniu toczącym się na skutek wniesienia skargi nie można rozszerzyć żądania odwołania ani występować z nowymi żądaniami.
19.5. Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie nie przysługuje skarga kasacyjna.
19.6. Zgodnie z art. 181 ust. 1 ustawy Pzp Wykonawca może w terminie przewidzianym na wniesienie odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie.

20. Informacja dotycząca umowy ramowej
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej
21. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, jeżeli Zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.
22. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe wraz z wybranymi kryteriami oceny, jeżeli Zamawiający wymaga lub dopuszcza ich składanie
Zamawiający nie wymaga ani nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
23. Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej Zamawiającego
Adres strony internetowej: www.powiatleczynski.pl

Adres poczty elektronicznej: poczta@powiatleczynski.pl

24. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą, jeżeli Zamawiający przewiduje rozliczenia w walutach obcych
Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w złotych polskich.
25. Informacje dotyczące aukcji elektronicznej
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej
26. Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli Zamawiający przewiduje ich zwrot
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
27. Informacja dotycząca przewidywanych wymagań Zamawiającego, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp
Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp.
28. Informacja dotycząca przewidywanych wymagań Zamawiającego, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp
Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp
29. Standardy jakościowe, o których mowa w art. 91 ust. 2a ustawy Pzp
Zamawiający określił w opisie przedmiotu zamówienia standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech zamówienia, którymi są:
 optymalna kompleksowość ochrony ubezpieczeniowej,
 rodzaj ubezpieczenia (dobrowolne, obowiązkowe – zwłaszcza OC komunikacyjne),
 pełność i szczelność ochrony ubezpieczeniowej (warunki i zakres),
 sprawna likwidacja szkód,
 szybkość wypłaty odszkodowań Ubezpieczającemu/Ubezpieczonemu oraz kompensacyjność wysokości odszkodowań,
 ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela,
 obowiązki Ubezpieczającego/Ubezpieczonego,
spełniając w ten sposób pierwszy z wymogów nadania kryterium pozacenowemu wagę mniejszą niż 40%, wynikający z art. 91 ust. 2a ustawy Pzp.

30. Informacja dotycząca liczby części, na którą Wykonawca może złożyć ofertę lub maksymalnej liczby części, na które zamówienie może być udzielone temu samemu Wykonawcy oraz kryteria i zasady, które będą miały zastosowanie do ustalenia, które części zamówienia zostaną udzielone jednemu Wykonawcy, w przypadku wyboru jego oferty w większej, niż maksymalna liczba części
Wykonawca może złożyć ofertę na wszystkie albo wybrane części zamówienia; Zamawiający nie ogranicza liczby części zamówienia, na które zamówienie może zostać udzielone temu samemu Wykonawcy w przypadku wyboru jego oferty.
31. Postanowienia końcowe
31.1. W trakcie prowadzenia postępowania Zamawiający sporządza pisemny protokół postępowania o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem art. 96 ust. 1a i 1b ustawy Pzp.
31.2. Uczestnicy postępowania mają prawo zapoznania się z protokołem postępowania o udzielenie zamówienia oraz z załącznikami, z wyjątkiem stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, zastrzeżonych przez uczestników postępowania.
31.3. Zamawiający udostępnia protokół lub załączniki na wniosek.
31.4. Udostępnienie protokołu lub załączników może nastąpić poprzez wgląd w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego, przesłanie kopii pocztą, faksem lub droga elektroniczną, zgodnie z wyborem wnioskodawcy wskazanym we wniosku.
31.5. Bez zgody Zamawiającego wnioskodawca, w trakcie wglądu do protokołu lub załączników, w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego, nie może samodzielnie kopiować lub utrwalać za pomocą urządzeń lub środków technicznych służących do utrwalania obrazu treści złożonych ofert.
31.6. Jeżeli przesłanie kopii protokołu lub załączników zgodnie z wyborem wnioskodawcy jest z przyczyn technicznych znacząco utrudnione, w szczególności z uwagi na ilość żądanych do przesłania dokumentów, Zamawiający poinformuje o tym wnioskodawcę i wskaże sposób, w jaki mogą być one udostępnione.
31.7. Kopiowanie dokumentów w związku z ich udostępnieniem Wykonawcy Zamawiający dokonuje odpłatnie.
31.8. Zamawiający udostępnia protokół lub załączniki niezwłocznie. W wyjątkowych przypadkach, w szczególności związanych z zapewnieniem sprawnego toku prac dotyczących badania i oceny ofert, Zamawiający udostępnia oferty do wglądu lub przysyła ich kopie w terminie przez siebie wyznaczonym, nie później jednak, niż w dniu przesłania informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty albo o unieważnieniu postępowania.

Spis załączników do SIWZ, stanowiących jej integralną część
Załącznik nr 1: Postanowienia obligatoryjne dotyczące realizacji wszystkich części zamówienia oraz dane do oceny ryzyka
Załącznik nr 1a: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki obligatoryjne oraz klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne dla ubezpieczenia majątku i odpowiedzialności cywilnej Powiatu Łęczyńskiego wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury, dotyczący części I zamówienia
Załącznik nr 1b: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki obligatoryjne oraz klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne dla ubezpieczenia pojazdów mechanicznych Powiatu Łęczyńskiego wraz z jednostkami organizacyjnymi
i instytucjami kultury, dotyczący części II zamówienia
Załącznik nr 1c: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający wykaz mienia deklarowanego do ubezpieczenia oraz wykaz zabezpieczeń, dotyczący części I i II zamówienia
Załącznik nr 2: Formularz ofertowy
Załącznik nr 3: Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Załącznik nr 4: Warunki obligatoryjne – definicje pojęć i obligatoryjna treść klauzul dodatkowych
Załącznik nr 5: Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne
Załącznik nr 6: Wzór umowy, dotyczący części I zamówienia
Załącznik nr 6a: Wzór umowy, dotyczący części II zamówienia
Załącznik nr 7: Dotychczasowy przebieg ubezpieczeń (wypłacone odszkodowania, ustanowione rezerwy)
Załącznik nr 8: Wzór oświadczenia dotyczącego przynależności bądź braku przynależności do grupy kapitałowej


Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie stron internetowychtworzenie stron internetowych