Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

SIWZ wraz z załącznikami do przetargu na sukcesywne dostawy do siedziby Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej artykułów spożywczych, według podziału na 8 zadań. IPR.272.4.13.2016

0000-00-00 00:00:00

.

IPR.272.4.13.2016

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ
DLA ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI PONIŻEJ KWOT OKREŚLONYCH
W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART.11 UST.8
PROWADZONY W TRYBIE USTAWY Z DNIA 29 STYCZNIA 2004 ROKU
– PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (DALEJ USTAWA PZP)
( DZ.U. Z 2015R. POZ. 2164 Z PÓŹN. ZM.)

Na: sukcesywne dostawy do siedziby Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej
w Łęcznej artykułów spożywczych, według podziału na 8 zadań:
1) Zadanie nr 1 art. spożywcze, CPV: 15800000-6, 15872200-3;
2) Zadanie nr 2 art. rolno-spożywcze, CPV: 15331000-7;
3) Zadanie nr 3 mięsa, wędliny, CPV:15119000-5, 15131130-5;
4) Zadanie nr 4 drób, CPV: 15131500-0;
5) Zadanie nr 5 pieczywo, CPV: 15811000-6;
6) Zadanie nr 6 art. mleczarskie, CPV: 15500000-3 ;
7) Zadanie nr 7 warzywa i owoce, CPV: 15300000-1;
8) Zadanie nr 8 mrożonki, CPV: 15331170-9;

ZAMAWIAJĄCY:
Powiat Łęczyński –Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej
ul. Krasnystawska 52, 21-010 Łęczna
Tel./fax: 81 752 29 20, adres e-mail: pzazleczna@wp.pl

Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem: IPR.272.4.13.2016
Wykonawcy we wszystkich kontaktach z zamawiającym powinni powoływać się na ten znak.

SIWZ sporządziła: Edyta Szostakiewicz i Agnieszka Jóźwiak – Starostwo Powiatowe w Łęcznej,


Zatwierdzam: Podpis kierownika Zamawiającego

Łęczna, dnia 12 grudnia 2016 r.

Spis treści
I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO. 3
II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA. 3
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 3
VIII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA ORAZ SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 7
IX. WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA. 8
X. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI. 8
XI. WYJAŚNIENIA I ZMIANY TREŚCI SIWZ 9
XII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 9
XIII. TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ 10
XIV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 10
XV. FORMA OFERTY 10
XVI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 12
XVII. INFORMACJE STANOWIĄCE TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA 13
XVIII. WALUTA, W JAKIEJ BĘDĄ PROWADZONE ROZLICZENIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ NINIEJSZEGO ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 13
XIX. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY 13
XX. KRYTERIA OCENY OFERT WRAZ Z PODANIEM ICH ZNACZENIA ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT 14
XXI. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 15
XXII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 16
XXIII. INFORMACJE DODATKOWE DOTYCZĄCE REALIZACJI NINIEJSZEGO ZAMÓWIENIA. 16
XXIV. WYKAZ ZAŁACZNIKÓW DO NINIEJSZEJ SIWZ 16

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO.
Powiat Łęczyński –Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej
ul. Krasnystawska 52, 21-010 Łęczna
Tel./fax: 81 752 29 20, adres e-mail: pzazleczna@wp.pl
strona: www.powiatleczynski.pl ;
e-mail: e.szostakiewicz@powiatleczynski.pl a.jozwiak@powiatleczynski.pl
NIP 713-27-12-669, REGON: 432496417,
godziny pracy: poniedziałek -piątek 07:00 – 15:00, wtorek 08:00-16:00

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA.
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą PZP”, przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz niniejszej SIWZ o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w art. 11 ust.8 w/w ustawy.

Informacje ogólne dotyczące przedmiotowej procedury.
1.Zamawiający nie przeprowadzał dialogu technicznego w oparciu o przepisy art. 31a - 31c Ustawy PZP oraz nie przewiduje aukcji elektronicznej.
2.Zamawiający zgodnie z art. 24aa. ust. 1 ustawy przewiduje zastosowanie procedury odwróconej, tj.: najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada , czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. oraz zgodnie z art. 24aa.ust. 2 jeżeli wykonawca,
o którym mowa w ust. 1, uchyla się od zawarcia umowy, zamawiający zbada czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.
3.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych,
4.Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.
5.Nie ogranicza się udziału Wykonawców, którzy zatrudniają osoby niepełnosprawne poniżej 50 % ogólnej liczby.
6.Zamówienie nie dotyczy dofinansowania środkami UE.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.
1.Rodzaj zamówienia: dostawy.
2.Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiot zamówienia obejmuje sukcesywne dostawy do siedziby Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej artykułów spożywczych, według podziału na 8 zadań:
1)Zadanie nr 1 art. spożywcze, CPV: 15800000-6, 15872200-3;
2)Zadanie nr 2 art. rolno-spożywcze, CPV: 15331000-7;
3)Zadanie nr 3 mięsa, wędliny, CPV:15119000-5, 15131130-5;
4)Zadanie nr 4 drób, CPV: 15131500-0;
5)Zadanie nr 5 pieczywo, CPV: 15811000-6;
6)Zadanie nr 6 art. mleczarskie, CPV: 15500000-3 ;
7)Zadanie nr 7 warzywa i owoce, CPV: 15300000-1;
8)Zadanie nr 8 mrożonki, CPV: 15331170-9;

Uwaga!: Zamawiający określając wielkość opakowania produktu w szczegółowych formularzach oferty stanowiących załączniki do formularza oferty (zał. nr 1) -oprócz pozycji w których wskazano maksymalną wagę opakowania, dopuszcza również inną niż podana wielkość opakowania. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę innej wielkości opakowania cena jednostkowa winna być przeliczona proporcjonalnie do wagi oferowanego opakowania i wymaganej ilości zamówienia.
Uszczegółowienie potrzeb artykułów uwzględniono w załącznikach szczegółowych do ogólnego formularza oferty stanowiącego zał. nr 1 do SIWZ w zakresie każdego zadania.
3.Ilość i asortyment zakupu i sukcesywnych dostaw artykułów: spożywczych; rolno-spożywczych; mięsa, wędlin; drobiu; pieczywa; mleczarskich; warzyw i owoców; mrożonek; podana w załączniku szczegółowym do formularza ofertowego jest przybliżona i będzie ulegała zmianom dostosowanym do aktualnego zapotrzebowania Zamawiającego. Szacunkowa wielkość dostaw określona w szczegółowym formularzu potrzeb do załącznika nr 1 do SIWZ, tożsamym z załącznikiem Nr 1 do umowy, może ona zostać
w trakcie realizacji dostaw zmieniana w wysokości do 40 % w zakresie ilości ± danego asortymentu.Podane ilości artykułów nie stanowią wiec ostatecznego rozmiaru zamówienia, w wyniku czego nie mogą stanowić podstaw do zgłaszania jakichkolwiek roszczeń względem Zamawiającego z tytułu niezrealizowanych dostaw albo podstawy do odmowy realizacji dostaw.
Wykonawcy, którzy zaproponują artykuły równoważne do opisanych
w szczegółowych załącznikach potrzeb danego zadania muszą dołączyć do oferty karty produktu lub inny dokument, z którego bezsprzecznie wynikać będzie zgodność produktu do opisanego w szczegółowym załączniku potrzeb danego zadania.
4.Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany gramatur uszczegółowionych
w szczegółowych formularzach potrzeb poszczególnych zadań w przedziale ± 10% wielkości opakowania, po zmianie należy przeliczyć i zmienić odpowiednio proponowane ilości zamawianej pozycji artykułu.
5.Dostawa artykułów będzie odbywać sukcesywnie według potrzeb zamawiającego zgłoszonych pisemnie, faksem do godz. 14:00 na minimum 1 do 3 dni wcześniej przed wymaganą dostawą.
6.Dowóz zamawianych artykułów do siedziby Zamawiającego będzie odbywał się na koszt Wykonawcy transportem dopuszczonym przez organy sanitarne do transportu żywności, zabezpieczającym w pełni jej jakość i bezpieczeństwo zdrowotne.
7.Dostarczane artykuły muszą być zawsze świeże i charakteryzować się długim terminem przydatności do spożycia, właściwym dla swojego asortymentu.
8.Zamawiający informuje, iż jest dostawcą posiłków dla żłobków, przedszkoli, szkół i szpitali z oddz. dziecięcym, dlatego też Wykonawca przystępujący do przedmiotowego zamówienia wraz z ofertą oświadczy na szczegółowym formularzu potrzeb artykułów odpowiedniego zadania, że oferowane artykuły spełniają wymagania określone przepisami ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. z 2015 r., poz. 594 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci młodzieży
w tych jednostkach (Dz. U. 2015 poz. 1256). Weryfikacja dotrzymania standardów jakościowych opisanych szczegółowo w tych formularzach odbywać się będzie rygorystycznie przy dostawie każdej partii artykułów.
9.Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że dostarczone artykuły nie nadają się do spożycia i nie spełniają standardów jakościowych opartych o Polską Normę przenoszącą normy europejskie i Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług określonych w szczegółowym formularzu danego zadania - odmówi przyjęcia tych produktów, a Wykonawca ma obowiązek niezwłocznie dostarczyć asortyment zdatny do spożycia w ciągu 1 dnia roboczego, po tym terminie Zamawiający zakupi sporny artykuł u innego dostawcy, różnicą ceny obciążając wybranego w tym postępowaniu Wykonawcę danego zadania.
10. Po stronie Wykonawcy jest udowodnienie Zamawiającemu, iż oferowane artykuły spełniają standardy jakościowe wskazane w punkcie 9 niniejszego działu SIWZ.
11.Zamawiający dopuszcza możliwość przedstawienia w ofercie asortymentu równoważnego (innego niż podany „z nazwy” przez Zamawiającego w formularzu ofertowym. Zaproponowane przez Wykonawców w ofercie produkty równoważne muszą posiadać minimalne parametry techniczne (jego rodzaj, konsystencja i skład surowcowy produktu itp.), a także posiadać cechy jakościowe (normy polskie, dopuszczone do stosowania gastronomicznego środki konserwujące i barwiące itp.) i walory spożywcze (skład, smak, zapach, barwa itp.) nie gorsze niż produkty wymienione przez Zamawiającego. Wykonawca, który w ofercie powoła się na zastosowanie produktów równoważnych opisywanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego produkty spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, poprzez wpisanie nazwy produktu równoważnego w szczegółowym formularzu potrzeb danego zadania stanowiący integralny załącznik do formularza oferty (załącznik nr 1 do SIWZ).
12.W zakresie zaoferowanych dostaw artykułów równoważnych wymienionych
w poszczególnych zadaniach przez Wykonawców w szczegółowym formularzu potrzeb, po stronie Wykonawcy będzie bezsprzeczne udowodnienie, iż zamiennik jest równoważny lub lepszy pod względem jakości. Na tę okoliczność Zamawiający będzie miał prawo każdorazowo w przypadku wątpliwości żądać kart charakterystyki danego produktu, wydanych przez producenta lub innego odpowiedniego do tego celu dokumentu dla danej dostawy.
13.Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na realizację zadań.
14.Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przewidział w ofercie stawki podatku VAT obowiązujące na rok 2017 w przypadku dalszych zmian w stawkach podatku VAT w trakcie obowiązywania umowy w roku 2017, przewiduje się zmiany umowy w tym zakresie.

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.

Termin realizacji zamówienia: od dnia 01.01.2017r. - 31.12.2017r.

V. ZAMÓWIENIA CZĘŚCIOWE.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych tj. podział na 8 zadań. Wykonawca może złożyć ofertę na wszystkie 8 lub wybrane zadania. Zamawiający nie ogranicza ilości zadań na które można złożyć ofertę.

VI. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH.

1. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających w trybie z wolnej ręki, których wartość nie przekroczy 20% wartości udzielonego zamówienia podstawowego, na zasadach określonych w art. 67 ust. 1 pkt 7 Ustawy w przypadku:
- wyczerpania ilości oraz asortymentu uszczegółowionego w formularzu potrzeb zgodnym z odpowiednim zadaniem.
2. Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie podstawowe zobowiązany będzie do zastosowania w zamówieniach uzupełniających cen nie wyższych niż zastosowanych w zamówieniu podstawowym.

VII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTEPOWANIU WRAZ Z OPISEM SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY ICH SPEŁNIENIA.

1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki w zakresie:
1)kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający wymaga, by Wykonawca przystępujący do przedmiotowego zamówienia posiadał zaświadczenie o wpisie do urzędowego rejestru bezpieczeństwa żywności i żywienia zakładów, firm i producentów podlegających urzędowej kontroli przez Państwową Inspekcje Sanitarną lub Inspekcję Weterynaryjną na podstawie ustawy z 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. z 2015 r., poz.
594 ze zm.).
2)sytuacji finansowej i ekonomicznej:
Na potwierdzenie spełnienia niniejszego warunku, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia opłaconej polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie ryzyka zawodowego na kwotę minimum 50 tys. zł;
3)zdolności technicznej lub zawodowej:
a)Zamawiający uzna, że warunek został spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi, że w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, zrealizował trzy dostawy w zakresie odpowiednim do przedmiotu zamówienia o wartości brutto nie niższej niż 10 tys. zł zał. nr 6 do SIWZ.W przypadku dostaw będących w trakcie realizacji proszę odnieść się do wykonanej części umowy. Przy sporządzaniu wykazu proszę podać kwoty, daty i odbiorców, zarówno publicznych, jak i prywatnych.
b)Zamawiający uzna, że warunek został spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi,iż dysponuje odpowiednim taborem samochodowym, za pomocą którego będzie realizować dostawy będące przedmiotem niniejszego postępowania - na potrzeby niniejszego postępowania należy wykazać dysponowanie przynajmniej jednym pojazdem przystosowanym do przewozu proponowanego asortymentu – zał. nr 8 do SIWZ
2.Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 i 5 ustawy.
Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na podstawie art. 24 ust. 5 Ustawy:
1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615);
2) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
3) jeżeli wykonawca lub osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14 , uprawnione do reprezentowania wykonawcy pozostają w relacjach określonych w art. 17 ust. 1 pkt 2–4 z:
a) zamawiającym,
b) osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiającego,
c) członkami komisji przetargowej,
d) osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a – chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie zamawiającego w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;
4) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt. 1–4, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania;
5) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3000 złotych;
6) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za wykroczenie, o którym mowa w pkt 5;
7) wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą niż 3000 złotych;
8) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek
na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24. ust. 1 pkt 15, chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.

VIII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH
BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA ORAZ SPEŁNIANIE WARUNKÓW
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1.Wykaz oświadczeń składanych przez wszystkich Wykonawców:
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu udziału w postępowaniu.
1)Zamawiający wymaga załączenia do oferty wypełnionych formularzy oświadczeń Wykonawcy dotyczących przesłanek wykluczenia z postepowania stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ oraz spełniania warunków w postępowaniu stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ.
2)zaświadczenie o wpisie do urzędowego rejestru bezpieczeństwa żywności i żywienia zakładów, firm i producentów podlegających urzędowej kontroli przez Państwową Inspekcje Sanitarną lub Inspekcję Weterynaryjną.
3)Wykaz zrealizowanych dostaw załącznik nr 6 do SIWZ.
4)Wypełniony formularz oświadczenia o dysponowaniu odpowiednim taborem samochodowym, za pomocą którego Wykonawca będzie realizować dostawy będące przedmiotem niniejszego postępowania- na potrzeby niniejszego postępowania należy wykazać dysponowanie przynajmniej jednym pojazdem przystosowanym do przewozu proponowanego asortymentu – zał. nr 8 do SIWZ.

2.Wykaz oświadczeń i dokumentów, składanych na wezwanie Zamawiającego przez Wykonawcę, którego oferta będzie uznana jako najkorzystniejsza.
Wybrany do realizacji przedmiotowego zamówienia Wykonawca będzie miał obowiązek w terminie do 5 dni od daty opublikowania informacji z otwarcia ofert, (bez dodatkowego wezwania) - złożenia aktualnych zaświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia:
1)oryginału lub kopii aktualnego odpisu z właściwego rejestru, przy czym pod zapisem aktualny rozumie się, że dokument nie może być wystawiony wcześniej niż 6 miesięcy przed datą otwarcia ofert,
2)referencji lub innych dokumentów potwierdzających złożone informacje
w oświadczeniach w zakresie posiadanego odpowiedniego doświadczenia,
3)kopii opłaconej polisy ubezpieczenia OC z tytułu ryzyka zawodowego wraz
z dowodem jej opłaty na wartość nie niższą niż 50 tys. PLN,
3.Wykaz innych oświadczeń i dokumentów składanych przez wszystkich Wykonawców.
1)Wypełnione szczegółowe formularze potrzeb w zakresie wykazanym w ogólnym formularzu oferty;
2)W przypadku zaproponowania w ofercie artykułów równoważnych - należy dla każdego równoważnego artykułu dołączyć do oferty kartę produktu lub inny dokument, pozwalający w sposób bezsprzeczny ocenić pozytywnie zaproponowany artykuł jako równoważny.
3)wypełniony formularz oświadczenia dotyczący przynależności do grupy kapitałowej (zał. nr 7 SIWZ), do którego należy dołączyć listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji
i konsumentów (tj. z 2015r poz. 184) albo informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej;
4)jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada wypełnione oświadczenia, a tylko wybrany Wykonawca przedstawia:
a)dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
b)nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
3)wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do zamówienia polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji przedmiotowego zamówienia. Dla swej skuteczności zobowiązanie musi zostać złożone przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu trzeciego w powyższym zakresie - zał. nr 5. do SIWZ Zobowiązanie złożone przez osobę nieuprawniona nie dowodzi udostępnienia zasobów przez podmiot trzeci.
4)zamawiający będzie oceniał, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne, zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 5 na podstawie dokumentów przedstawionych przez wykonawcę dotyczących tego podmiotu – zał. nr 2 i 3 – informacja w związku z poleganiem na zasobach innych podmiotów.
4.Warunki udziału w postępowaniu są tożsame dla każdej z poszczególnych części zamówienia publicznego określonego w rozdziale VII SIWZ.
5.Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie na podstawie dokumentów i oświadczeń załączonych do oferty według formuły „spełnia/nie spełnia”.Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki wykonawca spełnia.

IX. WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE
ZAMÓWIENIA.
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, ustanawiając pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik pozostałych.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.
4. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie została wybrana, Zamawiający będzie żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego przedłożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców przy realizacji zamówienia.
5. W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, wymogi spełniania warunków udziału w postepowaniu oraz wymogi dotyczące dokumentów i oświadczeń, o których mowa w Rozdz. VII i VIII SIWZ, odnoszą się do każdego z wykonawców występujących wspólnie.

X. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.
Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują:
- pisemnie na adres: Starostwo Powiatowe w Łęcznej, ul. Al. Jana Pawła II 95 A, 21-010 Łęczna lub
- drogą elektroniczną, e-mail Zamawiającego: e.szostakiewicz@powiatleczynski.pl lub a.jozwiak@powiatleczynski.pl
Zgodnie z art. 10a ust.1 ustawy Pzp - jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI:
- Edyta Szostakiewicz, e-mail: e.szostakiewicz@powiatleczynski.pl tel. kontaktowy: 81/531 52 04
- Agnieszka Jóźwiak, e-mail: a.jozwiak@powiatleczynski.pl tel. kontaktowy: 81-5315204
Uwaga:
Zamawiający nie udziela informacji telefonicznie. Zamawiający udziela informacji na pisemny wniosek przesłany drogą elektroniczną (e.szostakiewicz@powiatleczynski.pl, a.jozwiak@powiatleczynski.pl ) – zgodnie z treścią dz. X SIWZ.

XI. WYJAŚNIENIA I ZMIANY TREŚCI SIWZ
1.Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, kierując swoje zapytania w formie pisemnej. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie specyfikacji wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
2.Jeżeli wniosek o wyjaśnienia treści SIWZ wpłynie po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 1, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpatrywania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku.
3.Pisemna odpowiedź zostanie przesłana wszystkim wykonawcom, którym doręczono specyfikację istotnych warunków zamówienia, w tym samym czasie i w ten sam sposób bez podania źródła zapytania a także umieszczona zostanie na stronie internetowej (art. 38 ust. 2 Ustawy).
4.W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu do składania ofert określonego w dziale XVI specyfikacji, zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia (art. 38, ust. 4 Ustawy). Dokonaną zmianę specyfikacji zamieszcza się na stronie internetowej.
5.Jeżeli zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych zgodnie z art. 38 ust. 4a pkt 1) ustawy PZP oraz z zastosowaniem art. 12a ustawy PZP.
6.Zmiany SIWZ są każdorazowo wiążące dla Wykonawców.
7.Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wykonawców w celu wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
8.Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym Wykonawców, którym przekazał SIWZ oraz zamieszcza informację na stronie internetowej Zamawiającego.
Zamawiający zaleca Wykonawcom przed sporządzeniem oferty śledzenie ewentualnych zmian w ogłoszeniu lub SIWZ zamieszczonych na stronie internetowej Zamawiającego (www.powiatleczynski.pl zakładka zamówienia publiczne, zakładka SIWZ z załącznikami oraz zakładka : Pytania i odpowiedzi). Niezgodność oferty z treścią ogłoszonych zmian w SIWZ i ogłoszeniu o zmianie ogłoszenia może skutkować odrzuceniem oferty lub wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.

XII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
Zamawiający nie żąda od Wykonawcy wniesienia wadium.

XIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
1.Składający ofertę pozostaje nią związany na okres 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.
2.Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania z ofertą zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

XIV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1.Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2.Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
3.Formularz ofertowy oraz inne oświadczenia winny być ostemplowane pieczątką firmową oraz ostemplowane i opieczętowane pieczątką imienną przez osoby właściwe do reprezentowania Wykonawcy. Oznacza to, że jeżeli z oferty lub dokumentu/-ów określającego/-ych status prawny Wykonawcy lub pełnomocnictwa wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy upoważnionych jest łącznie kilka osób, to dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby.
4.Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać z oferty lub z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z oferty lub dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru), to do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo wystawione przez osoby do tego upoważnione.
5.Przedsiębiorcy będący wspólnikami spółki cywilnej (dot. też Wykonawców ubiegających się o wspólne zamówienie – na podstawie umowy konsorcjum, bądź innych umów czy porozumień) mogą złożyć wspólną ofertę pod warunkiem udzielenia jednemu z nich pełnomocnictwa upoważniającego do reprezentowania ich wobec Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia Umowy w sprawie zamówienia publicznego. W pełnomocnictwie tym powinny być szczegółowo określone czynności, które może wykonywać Pełnomocnik ustanowiony przez Wykonawców.
6.Wzory dokumentów i oświadczeń, stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ, powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę i dołączone do oferty, bądź też przygotowane przez Wykonawcę w zgodnym z niniejszą SIWZ zakresie.
7.Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty z zastrzeżeniem treści art. 93 ust. 4 Ustawy PZP.
8.Wykonawca jest świadomy odpowiedzialności karnej, wynikającej z art. 297 §1 Ustawy z dnia 06 czerwca 1997r. – Kodeks Karny (Dz.U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553 ze zmianami):

XV. FORMA OFERTY
1.Oferta musi być sporządzona w języku polskim oraz mieć formę pisemną.
2.Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być składane wraz z tłumaczeniem na język polski sporządzonym przez tłumacza przysięgłego, poświadczanym przez Wykonawcę, przy czym w razie sporu wiążąca jest wersja polska.
3.Stosowne wypełnienia we wzorach dokumentów stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ i wchodzących następnie w skład oferty muszą być wykonane
w sposób trwały (komputerowo, maszynowo lub ręcznie).
4.Dokumenty przygotowywane samodzielnie przez Wykonawcę na podstawie wzorów stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ powinny mieć formę wydruku komputerowego lub maszynopisu.
5.Zaleca się, aby wszystkie dokumenty tworzące ofertę były spięte (zszyte) w sposób uniemożliwiający ich dekompletację.
6.Wszystkie zapisane strony oferty powinny być ponumerowane. Strony te powinny być parafowane przez osobę (lub osoby – jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osób) podpisującą ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa. Strony zawierające informacje niewymagane przez Zamawiającego (np.: prospekty reklamowe o firmie, jej działalności, itp.) nie muszą być numerowane i parafowane.
7.Pożądane przez Zamawiającego jest złożenie w ofercie spisu treści
z wyszczególnieniem ilości stron wchodzących w skład oferty.
8.Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej przez siebie treści (czyli wyłącznie w miejscach, w których jest to dopuszczone przez Zamawiającego), muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę.
9.Zgodnie z zapisem §14 ust. 2. Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 lipca 2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126) dokumenty inne niż oświadczenia są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę i inne podmioty, na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca.
10.Zamawiający może żądać przedstawienia w wyznaczonym przez siebie terminie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości co do jej prawdziwości.
11.Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia
do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „ZMIANA nr ...”. Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty.
12. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty oznakowane w taki sposób będą otwierane w pierwszej kolejności po potwierdzeniu poprawności postępowania wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami. Koperty ofert wycofanych nie będą otwierane.
13.Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 Ustawy PZP, zostanie odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 Ustawy PZP). Wszelkie niejasności i obiekcje dotyczące treści zapisów w SIWZ należy zatem wyjaśnić z Zamawiającym przed terminem składania ofert w trybie przewidzianym w Rozdziale IX niniejszej SIWZ. Przepisy Ustawy PZP nie przewidują negocjacji warunków udzielenia zamówienia po terminie otwarcia ofert.
14.Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętej kopercie. Na kopercie należy umieścić napis określający przedmiot zamówienia publicznego:
Przetarg nieograniczony nr IPR.272.4.13.2016, pn.: sukcesywne dostawy do siedziby Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej artykułów spożywczych, według podziału na 8 zadań: zadanie nr ………………………………………………………………………………..
Nie otwierać przed dniem 20.12.2016r. godziną 10:15
Zaleca się podanie na kopercie nazwy i adresu Wykonawcy, numeru telefonu, faksu, e-maila. Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za skutki wynikające
z nieprawidłowego oznakowania lub uszkodzenia kopert zawierających oferty przetargowe.

XV. ZAWARTOŚĆ OFERTY
Kompletna oferta musi zawierać:
1.Formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ wraz ze szczegółowym formularzem potrzeb dla każdego pakietu (zadania) odrębnie.
2.Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu stanowiące zał. nr 2 do SIWZ.
3.Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia stanowiące załącznik nr 3 do SIWZ
4.Parafowany wzór umowy zał. nr 4 do SIWZ na potwierdzenie, iż Wykonawca przyjmuje jej zapisy.
5.zaświadczenie o wpisie do urzędowego rejestru bezpieczeństwa żywności i żywienia zakładów, firm i producentów podlegających urzędowej kontroli przez Państwową Inspekcje Sanitarną lub Inspekcję Weterynaryjną.
6.Wykaz zrealizowanych dostaw załącznik nr 6 do SIWZ.
7.Wypełniony formularz oświadczenia o dysponowaniu odpowiednim taborem samochodowym, za pomocą którego Wykonawca będzie realizować dostawy będące przedmiotem niniejszego postępowania- na potrzeby niniejszego postępowania należy wykazać dysponowanie przynajmniej jednym pojazdem przystosowanym do przewozu proponowanego asortymentu – zał. nr 8 do SIWZ.
8.Stosowne pełnomocnictwo/-a – w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonej oferty lub odpisu z właściwego rejestru.
9.W przypadku zaproponowania w ofercie artykułów równoważnych - należy dla każdego równoważnego artykułu dołączyć do oferty kartę produktu lub inny dokument, pozwalający w sposób bezsprzeczny ocenić pozytywnie zaproponowany artykuł jako równoważny.
10.W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
– dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia Umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego.
11.Jeżeli Wykonawca polega na zdolności innych podmiotów w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, ma obowiązek przedstawić oświadczenie nr 2 do SIWZ – informację w związku z poleganiem na zasobach innych podmiotów, zawierające wymagane informacje oraz przedstawia zobowiązanie tego podmiotu do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów- załącznik nr 4 do SIWZ. Załącznik nr 5 do SIWZ powinien być wypełniony i podpisany przez ten podmiot
12.Oświadczenie dotyczace przynależności lub nie do tej samej grupy kapitałowej załącznik nr 7 do SIWZ.

XVI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
1.Ofertę należy złożyć w kancelarii podawczej Starostwa Powiatowego w Łęcznej ul. Al. Jana Pawła II 95 A, 21-010 Łęczna I piętro pokój nr 111, do dnia 20.12.2016r. do godz. 10:00
2.Publiczne otwarcie ofert nastąpi: w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łęcznej w dniu 20.12.2016r. o godz. 10:15 w pokoju nr 13 parter budynku.
3.W przypadku zmiany miejsca otwarcia ofert – Zamawiający wywiesi na
Tablicy ogłoszeń przy pokoju nr 9 stosowną informację dla wszystkich Wykonawców, którzy przybędą osobiście na otwarcie ofert.
4.Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
5.Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda imię i nazwisko, nazwę firmy oraz
adres Wykonawcy, cenę oferty, a także inne informacje, jeżeli ich podanie w ofercie było wymagane.
6. Otwarcie ofert jest jawne.
7. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informację
z otwarcia ofert wynikająca z zapisu art. 86 ust.5 ustawy Pzp.

XVII. INFORMACJE STANOWIĄCE TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA
W związku z art. 8 ust. 3 Ustawy PZP, Wykonawca winien wskazać w ofercie , które z informacji przez niego złożonych stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i zastrzec (oświadczeniem zawartym w Formularzu Oferty), iż Zamawiający nie będzie mógł udostępnić tych informacji innym uczestnikom postępowania z jednoczesnym wykazaniem uzasadnienia zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa należy umieścić w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA” i dołączyć do oferty. W razie braku takiego wskazania oraz braku uzasadnienia, w którym Wykonawca wykaże, iż zastrzeżone informacje stanowią istotnie tajemnicę przedsiębiorstwa, Zamawiający uzna, że wszystkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie postępowaniu są jawne bez zastrzeżeń. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4.

XVIII. WALUTA, W JAKIEJ BĘDĄ PROWADZONE ROZLICZENIA ZWIĄZANE
Z REALIZACJĄ NINIEJSZEGO ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego, którego dotyczy niniejsza SIWZ dokonywane będą wyłącznie w PLN.
Wszelkie wartości pieniężne, potwierdzające spełnianie warunków udziału w niniejszym postępowaniu, podane w dokumentach załączonych do oferty Wykonawcy w walutach innych niż wskazana przez Zamawiającego, należy przeliczyć według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego według stanu na dzień, w którym wystąpiło dane zdarzenie finansowe, podając datę, numer tabeli i kurs.

XIX. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY
1.Cenę oferty brutto należy podać cyfrowo i słownie oraz określić w złotych Polskich (PLN), z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
2.Każdy z wykonawców może podać tylko jedną cenę w danym zadaniu.
3.Cenę oferty należy obliczyć w następujący sposób:
Cenę oferty należy określić z należytą starannością, na podstawie przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem wszystkich kosztów związanych z realizacją zadania wynikających z zakresu dostawy, niezbędnych do wykonania zadania i doliczyć do powstałej kwoty inne składniki wpływające na ostateczną cenę.
Jeżeli Wykonawca ma zamiar zaproponować jakieś rabaty lub upusty cen, powinien je od razu ująć w obliczeniach ceny, tak aby wyliczona cena za realizację zamówienia była ceną całościową. Późniejsze, np. w trakcie otwierania ofert, propozycje obniżek ceny nie będą przyjmowane przez Zamawiającego do wiadomości. Proponowana cena łączna powinna być podana w wysokości ostatecznej, tak aby Zamawiający nie musiał już dokonywać żadnych obliczeń, przeliczeń itp. działań w celu jej określenia.
4.Zaokrąglenia cen w złotych należy dokonać do dwóch miejsc po przecinku według zasady, że trzecia cyfra po przecinku od 5 w górę powoduje zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku w górę o 1. Jeśli trzecia cyfra po przecinku jest niższa od 5 zostaje skreślona, a druga cyfra po przecinku nie ulegnie zmianie.
5.W trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty będzie brana pod uwagę cena łączna danego zadania.
6.Wykonawca poda stawkę podatku VAT – w obowiązującej wysokości. Określenie prawidłowej stawki podatku VAT jest obowiązkiem wykonawcy i w razie wątpliwości Zamawiającego w tym zakresie – Wykonawca zostanie wezwany do udostępnienia faktur źródłowych dotyczących wątpliwej stawki podatku VAT lub złożenia stosownej i wyczerpującej interpretacji.

XX. KRYTERIA OCENY OFERT WRAZ Z PODANIEM ICH ZNACZENIA ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT
1.Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany w oparciu o przyjęte w niniejszym postępowaniu kryteria oceny ofert przedstawione poniżej:
L.p. Kryterium Waga kryterium
1. Cena 100 %
1)w ramach kryterium 1 - „Cena” najwyższą liczbę punktów (100) otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę brutto, a każda następna odpowiednio zgodnie ze wzorem:

cena brutto najniższej ważnej oferty
Liczba punktów oferty (Cof) = ---------------------------------------------- x
cena brutto oferty ocenianej
100% x100
2)Ze wszystkich ofert, które spełniają warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wybrana zostanie oferta, która w wyniku oceny dokonanej w oparciu o powyższe kryterium uzyska najwyższą liczbę punktów (wynik Cof) spośród badanych ofert.
3)W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści, z zastrzeżeniem pkt. 7.
4)Zamawiający poprawi w treści oferty omyłki, o których mowa w art. 87 ust. 2 Ustawy PZP.
5)Zamawiający zwraca się do Wykonawcy w trybie art. 24 ust.1 pkt.23 Ustawy PZP o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących powiązań, o których mowa w art. 24 ust.11 Ustawy PZP, istniejących między przedsiębiorcami, w celu ustalenia, czy zachodzą przesłanki wykluczenia Wykonawcy.
6)Ocena zgodności oferty z treścią niniejszej SIWZ przeprowadzona zostanie wyłącznie na podstawie analizy dokumentów i oświadczeń, jakie Wykonawca zawarł w swej ofercie, z zastrzeżeniem treści art. 26 ust. 3 Ustawy PZP.
7)Sprawdzanie wiarygodności ofert:
a)zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny oferty wiarygodności przedstawionych przez Wykonawców dokumentów i oświadczeń.
b)w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w trakcie sprawdzania ofert,
że złożenie oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji – oferta zostanie przez Zamawiającego odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 3 Ustawy PZP.
c)przedstawienie przez Wykonawcę informacji nieprawdziwych, mających wpływ na wynik postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia, skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z prowadzonego postępowania zgodnie z art. 24 ust.1 pkt.16 i 17 Ustawy Pzp, niezależnie od innych skutków przewidzianych prawem, opisanych w dziale VI niniejszej SIWZ.
W niniejszym postępowaniu Zamawiający oceni zdolność Wykonawcy do należytego wykonania zamówienia w szczególności w odniesieniu do jego rzetelności, kwalifikacji, efektywności i doświadczenia.

XXI. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY
W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
1.Zamawiający zawiera Umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie określonym w informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty, zgodnie z Ustawą Pzp.
2.Umowa w sprawie zamówienia publicznego jest jawna i podlega udostępnianiu na zasadach określonych w przepisach prawa.
3.O miejscu i terminie zawarcia Umowy Wykonawca, którego oferta została wybrana, zostanie poinformowany zawiadomieniem o wyborze oferty.
4.Umowa zostanie zostanie zawarta w formie pisemnej na czas oznaczony wynikający z terminu wykonania przedmiotu zamówienia określonego w ofercie.
5.Umowa w sprawie niniejszego zamówienia zostanie zawarta na warunkach określonych w SIWZ – wzorze Umowy, stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.
6.Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z Umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.
7.Przed zawarciem Umowy o zamówienie publiczne Zamawiający żąda od Wykonawcy:
a)zgodnie z art. 23 ust. 4 Ustawy PZP w przypadku podmiotów występujących wspólnie, przed dniem zawarcia Umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, dostarczenia Zamawiającemu umowy regulującej zasady współpracy uczestników postępowania;
b)wybrany Wykonawca dostarczy Zamawiającemu pozostałe dokumenty
i informacje niezbędne do zawarcia Umowy oraz wykona wszelkie czynności wynikające z Ustawy PZP oraz niniejszej SIWZ.
8.Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana w niniejszym postępowaniu, uchyla się od zawarcia Umowy o udzielenie niniejszego zamówienia, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez konieczności przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny, chyba, że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania,
o których mowa w art. 93 ust. 1 Ustawy PZP.
9.Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w szczególności w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy.
10.Zmiana Umowy o udzielenie niniejszego zamówienia może nastąpić w następujących przypadkach:
1)zmiany dotyczącej stawki podatku VAT, która zostanie wprowadzona w trakcie roku obowiązywania umowy,
2)zmiany cen artykułów rynkowych od ceny wyjściowej na oferowane artykuły, pod warunkiem wskazania w ofercie % wskaźnika zmiany ceny oraz niezależnej od stron, strony internetowej, np. portalu spożywczego lub giełdy Elizówka oraz przedstawienia wydruków dot. zmiany ceny powyżej wskazanego w ofercie wskaźnika zmiany ceny i pisma o jej dokonanie.
3) zmiany organów uprawnionych do reprezentacji zarówno Zamawiającego, jak i Wykonawcy, danych adresowych stron umowy lub innych danych, które
w umowie mają charakter czysto informacyjny (np. numer konta bankowego).
Zmiany postanowień treści zawartej umowy w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa powyżej odbywać się będą w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

XXII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Wykonawcom oraz innym osobom przewidzianym ustawą, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Pzp (art. 179-198).

XXIII. INFORMACJE DODATKOWE DOTYCZĄCE REALIZACJI NINIEJSZEGO ZAMÓWIENIA.
1.Oferta Wykonawcy powinna obejmować wykonanie całego przedmiotu zamówienia odpowiedniego do składanych zadań określonych w SIWZ.
2.W sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ mają zastosowanie przepisy Ustawy PZP.
3.Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia stosuje się przepisy Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. – Kodeks Cywilny ( Dz. U. z 2014 r. poz. 121 z późn. zm.), jeżeli przepisy Ustawy Pzp nie stanowią inaczej.
4.Z chwilą podpisania Umowy o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego przedmiotowe postępowanie przetargowe uważa się za zakończone.

XXIV. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO NINIEJSZEJ SIWZ
1.Formularz ofertowy ogólny – zał. nr 1 wraz z obowiązkowymi załącznikami dot. szczegółowych potrzeb poszczególnych zadań odrębnie;
2. Oświadczenia o spełnianiu warunków - zał. nr 2;
3.Oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu – zał. nr 3;
4.Wzór umowy - zał. nr 4;
5.Wzór zobowiązania innego podmiotu do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów- zał. nr 5;
6.Wykaz zrealizowanych dostaw - zał. nr 6;
7.Oświadczenie o przynależności lub nie do grupy kapitałowej – zał. nr 7;
8.Oświadczenie o dysponowaniu odpowiednim taborem samochodowym – zał. nr 8.

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie strontworzenie stron