Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Strona Główna » Zdrowie » Powiatowa Sieć Szkół ... » Zapraszamy do udziału w ...

Zapraszamy do udziału w konkursie "Wytańczyć zdrowie"

2016-01-25 13:51:00
REGULAMIN KONKURSU pt. „WYTAŃCZYĆ ZDROWIE”

CELE KONKURSU
1. Prezentacja różnorodnych form ruchowo - tanecznych.
2. Popularyzacja aktywności fizycznej, rozwijanie sprawności ruchowej oraz propagowanie czynnego wypoczynku wśród młodzieży.
3. Promocja zdrowego stylu życia.
4. Zachęcenie młodzieży do aktywnego spędzania czasu wolnego.
5. Popularyzacja tańca jako formy wyrazu artystycznego.

ORGANIZATORZY
Starostwo Powiatowe w Łęcznej
Powiatowa Sieć Szkół Promujących Zdrowie
Zespół Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej

UCZESTNICY

Uczniowie ze szkół i placówek oświatowych z terenu powiatu łęczyńskiego.
Kategoria 1: uczniowie klas gimnazjalnych
Kategoria 2: uczniowie klas ponadgimnazjalnych

WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Każda z placówek biorących udział w konkursie może zgłosić 2 zespoły (od 5 do 10 osób).
2. Uczestnicy podczas konkursu powinni zaprezentować układ taneczny połączony z figurami gimnastycznymi. Całość występu konkursowego powinna mieć charakter oryginalny, indywidualnie stworzony przez uczestników (choreografia, kostiumy, rekwizyty).
3. Organizatorzy dają pełną dowolność w doborze stylu tanecznego.
4. Zarówno choreografia, jak i kostiumy prezentowane w konkursie przez uczestników powinny być dostosowane do rodzaju muzyki ilustrującej występ, odpowiednie i pozbawione elementów o konotacjach wulgarnych lub takich, które mogą być powszechnie uznane za obraźliwe.
5. Łączny czas trwania prezentowanego występu nie może przekroczyć 5 minut.
6. Organizator zapewnia aparaturę nagłaśniającą i obsługę akustyczną w tym mikrofony i odtwarzacz CD.
7. Dodatkową rezerwową płytą z podkładem muzycznym należy dysponować w dniu konkursu.

TERMIN I MIEJSCE

11 luty 2016 r. godz. 9.00 – 12.00
Zespół Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej, ul. Bogdanowicza 9

ZGŁOSZENIA

1. Uczestnictwo w konkursie szkoły winny zgłosić w terminie do dnia 5 lutego 2016 r. na adres Starostwo Powiatowe w Łęcznej, Al. Jana Pawła II 95 a, 21-010 Łęczna lub za pośrednictwem poczty e-mail na adres e.warda@powiatleczynski.pl na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego regulaminu.
2. Do formularza należy dołączyć podkład muzyczny na płycie CD lub plik w formacie MP3.
Płyta winna być opisana wg schematu: nazwa placówki, nazwa zespołu, imię i nazwisko opiekuna.

OCENA
1. Uczestników konkursu oceniać będzie Jury powołane przez Organizatora.
2. Podczas oceniania będą brane pod uwagę następujące aspekty:
1) choreografia; (1 – 5 pkt.)
2) bogactwo i różnorodność figur tanecznych, gimnastycznych; (1 – 5 pkt.)
3) pomysłowość; (1 – 5 pkt.)
4) estetyka i dobór kostiumów i rekwizytów; (1 – 5 pkt.)
5) ogólny wyraz artystyczny i poziom prezentacji; (1 – 5 pkt.)
6) rytmiczność i dynamika wykonania. (1 – 5 pkt.).
3. W przypadku równej ilości punktów ostateczną decyzję o przyznaniu miejsc podejmuje Przewodniczący Jury.
4. Werdykt Jury jest ostateczny i niepodważalny.

NAGRODY
Organizatorzy zapewniają dyplomy, statuetki pamiątkowe dla zwycięskich zespołów oraz nagrody rzeczowe za zajęcie I miejsca w danej kategorii wiekowej.

ZASADY FINANSOWANIA

1. Koszty organizacyjne konkursu pokrywają organizatorzy, koszty uczestnictwa (stroje, rekwizyty, transport, ubezpieczenie) szkoły we własnym zakresie.
2. Fundatorem nagród rzeczowych jest Starostwo Powiatowe w Łęcznej.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Niniejszy dokument jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu.
2. Regulamin jest do dostępny w Wydziale Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Łęcznej oraz na stronie internetowej www.powiatleczynski.pl (zakładka Zdrowie
-Powiatowa Sieć Szkół Promujących Zdrowie).
3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo opublikowania zdjęć oraz informacji z przebiegu konkursu w mediach (Internet, prasa, prezentacje multimedialne) oraz w publikacjach i w wydawnictwach powiatu łęczyńskiego (druk w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie) oraz w innych formach utrwaleń, nadających się do rozpowszechnienia.
4. Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystywanie danych osobowych uczestników oraz opiekunów zgodnie z przepisami ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2015 r. poz. 2135 z późn zm.)
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za naruszenie praw autorskich osób trzecich przez uczestników konkursu.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do skrócenia, przedłużenia, przerwania lub odwołania konkursu bez podania przyczyny.
7. Ewentualne wątpliwości powstałe przy stosowaniu niniejszego regulaminu rozstrzyga Organizator konkursu.
8. Opiekun ponosi całkowitą odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczestników w czasie konkursu.
9. Przystąpienie do konkursu oznacza wyrażenie zgody bez zastrzeżeń na warunki niniejszego Regulaminu.

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stronprojektowanie stron