Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Strona Główna » Zamówienia publiczne » SIWZ z załącznikami » SIWZ na wykonanie robót ...

SIWZ na wykonanie robót budowlanych pn.: „Modernizacja sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym w Zespole Szkół Rolniczych w Kijanach” ZS: ZP.SP.K.272.4.5.2015

2015-08-12 15:23:59


Powiat Łęczyński

Inwestycja dofinansowana przez Ministra Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF)
w ramach Programu Modernizacji Infrastruktury Sportowej

Znak sprawy: ZP.SP.K.272.4.5.2015SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

na wykonanie robót budowlanych
pn.: „Modernizacja sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym
w Zespole Szkół Rolniczych w Kijanach”

w trybie przetargu nieograniczonego
o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust.8 ustawy Prawo Zamówień PublicznychI. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Powiat Łęczyński,
al. Jana Pawła II 95A, 21-010 Łęczna,
woj. lubelskie,
NIP 505-001-77-32,
REGON 431019425
godziny urzędowania: poniedziałek, środa – piątek 7.00-15.00
Wtorek 8.00-16.00
tel. 081-752-64-01,
fax. 081-752-64-64.
e-mail: poczta@powiatleczynski.pl
adres strony internetowej: www.powiatleczynski.pl


II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1, art. 39 i następnych ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych / Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm./, dalej zwaną ustawą, o wartości nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ww. ustawy.
2. Użyte w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
- pojęcie ustawy dotyczy Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.);
- pojęcie SIWZ dotyczy niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

III..OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Nazwa nadana zamówieniu: Wykonanie robót budowlanych pn.: ”Modernizacja sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym w Zespole Szkół Rolniczych w Kijanach”.
2. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac budowlano - remontowych segmentu sportowego budynku Zespołu Szkół Rolniczych w Kijanach
3. Przedmiot zamówienia obejmuje:
1) Etap I, w tym w szczególności:
a) zabezpieczenie terenu i przygotowanie zaplecza budowy;
b) roboty rozbiórkowe i budowlane wewnątrz budynku w sali gimnastycznej: wymiana parkietu, wymiana wewnętrznej stolarki drzwiowej, wymiana grzejników rurowo żebrowych oraz częściowa wymiana rur do grzejników, wymiana osłon grzejnikowych, wyposażenie sali gimnastycznej w ściankę wspinaczkową, tablicę bezprzewodową z zegarem, składaną konstrukcję do piłki koszowej, konstrukcję do piłki siatkowej, wymiana drabinek gimnastycznych, wymiana bramek do piłki ręcznej, wykonanie linii boisk, malowanie ścian;
c) uporządkowanie terenu.

2) Etap II, w tym w szczególności:
a) Zabezpieczenie terenu i przygotowanie zaplecza budowy;
b) roboty budowlane na zewnątrz budynku: wykonanie docieplenia ścian budynku, wykonanie opaski odwadniającej i chodnika do wejścia od strony zachodniej;
c) roboty rozbiórkowe i budowlane wewnątrz budynku w zapleczu socjalnym: wymiana posadzek na terakotę w pomieszczeniach magazynowych, w składzie sprzętu sportowego, w pomieszczeniu nauczyciela WF oraz siłowni , wymiana wewnętrznej stolarki drzwiowej, uzupełnienie glazury i terakoty w pomieszczeniach natryskowych oraz w toaletach, wymiana instalacji wod.-kan. w pomieszczeniach natryskowych oraz w toaletach, wymiana grzejników rurowo-żebrowych oraz wymiana częściowa rur do grzejników, wymiana częściowa instalacji elektrycznej w zapleczu i korytarzu, demontaż luksferów i montaż naświetli PCV, uzupełnienie murów i tynków, malowanie pomieszczeń;
d) wykonanie i montaż tablicy pamiątkowej,
e) uporządkowanie terenu.

4. Na warunkach określonych w załączniku nr 8 do SIWZ – wzór umowy, Wykonawca zobowiązany jest udzielić Zamawiającemu gwarancji jakości i rękojmi na roboty budowlane stanowiące przedmiot zamówienia.
5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w załączniku nr 1 do SIWZ,
na który składa się:
1) załącznik nr 1A - dokumentacja w tym:
1.1.A) – Projekt zadania
1.2.A) - Opis wyposażenia sali gimnastycznej w sprzęt i urządzenia sportowe
1.3.A) - Wzór tablicy informacyjnej
2) załącznik nr 1B - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych w tym:
1.1.B) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, instalacji sanitarnych, wod. – kan. i c.o.
1.2.B) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – instalacje elektryczne
3) załącznik nr 1C - przedmiar robót.

Załączniki nr 1A i nr 1B określają szczegółowy zakres robót budowlanych, załącznik nr 1C przedmiar robót należy traktować jako materiał pomocniczy.

6. Określenie przedmiotu zamówienia za pomocą kodów CPV:
Kod CPV: 45214220-8 Roboty budowlane w zakresie szkół średnich

7. Jeżeli dokumentacja opisująca przedmiot zamówienia lub przedmiar robót lub specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych wskazywałyby w odniesieniu do niektórych materiałów lub urządzeń znaki towarowe, patenty lub pochodzenie - zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy, dopuszcza oferowanie materiałów lub urządzeń równoważnych. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały lub urządzenia oferowane przez wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez zamawiającego. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Pod pojęciem „minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe” zamawiający rozumie wymagania dotyczące materiałów lub urządzeń zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach. Zgodnie z art. 29 ust 3 i art. 30 ust 4 ustawy Wykonawca może powołać się w ofercie na zastosowanie towarów (materiałów i urządzeń) i rozwiązań równoważnych opisywanym w SIWZ, składając wraz z ofertą wykaz towarów (materiałów i urządzeń) równoważnych i/lub opis rozwiązań równoważnych wraz z wymaganymi dokumentami, określonymi w rozdziale X pkt 1 ppkt 6 niniejszej SWIZ. W takim przypadku Wykonawca jest obowiązany wykazać, że oferowane praz niego towary (materiały i urządzenia) oraz rozwiązania zastosowane do wykonania robót budowlanych stanowiących przedmiot zamówienia spełniają określone przez Zamawiającego wymagania i gwarantują wykonanie robót budowlanych zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

8. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

Termin wykonania zamówienia: 19.08.2016r, z uwzględnieniem terminu wykonania etapów:
Dla etapu I – termin wykonania zamówienia 30.10.2015 r.
Dla etapu II – termin wykonania zamówienia 19.08.2016 r.

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy dotyczące:
1) Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełniania tego warunku.
2) Posiadania wiedzy i doświadczenia.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Na potwierdzenie spełniania warunku posiadania wiedzy i doświadczenia Wykonawca winien wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał należycie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył co najmniej dwie roboty budowlane każda o wartości co najmniej 150.000,00 PLN brutto, z których każda:
- polegała na budowie lub przebudowie lub remoncie budynku,
- obejmowała swym zakresem wykonanie robót budowlanych w zakresie branż: budowlanej, sanitarnej i elektrycznej.
W przypadku kwot w walutach obcych Zamawiający dokona ich przeliczenia według średniego kursu NBP z dnia opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.
3) Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi
do wykonania zamówienia.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
a) Potencjał techniczny:
Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełniania tego warunku;
b) Osoby zdolne do wykonania zamówienia:
Na potwierdzenie spełniania warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Wykonawca winien wykazać dysponowanie osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w tym co najmniej:
- jedną osobą do pełnienia funkcji kierownika budowy posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w branży konstrukcyjno - budowlanej,
- jedną osobą do pełnienia funkcji kierownika robót posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych,
- jedną osobą do pełnienia funkcji kierownika robót posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.
W stosunku do obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, w rozumieniu
art. 4a ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U z 2001r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.), uprawnienia budowlane oznaczają również odpowiednie, równoważne kwalifikacje zawodowe do wykonywania działalności w budownictwie równoznacznej wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, odpowiadające swoim zakresem uprawnieniom, o których mowa w ustawie Prawo budowlane.
W odniesieniu do obywateli państw Członkowskich zastosowanie będzie również miała ustawa z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008r. nr 63 poz.394).
4) Znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Wykonawca spełni warunek jeśli wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 150.000,00 PLN.
W przypadku kwot w walutach obcych Zamawiający dokona ich przeliczenia według średniego kursu NBP z dnia opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.

W przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o zamówienie powyższe warunki może spełnić jeden Wykonawca lub wszyscy wykonawcy wspólnie.
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne przeprowadzona będzie w oparciu o złożone przez wykonawców oświadczenia i dokumenty zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”.

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, wobec których brak jest podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ustawy


VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.

1. W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
1) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (w formie oryginału) – według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ,
2) Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania (w formie oryginału) – według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ, z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, (w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem)
UWAGA:
Wykaz robót budowlanych powinien zawierać co najmniej ilość robot niezbędną do wykazania opisanego warunku wiedzy i doświadczenia i w zakresie tych robót Wykonawca do wykazu załącza dowody określające, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujące, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone,
Dowodami są:
- poświadczenia,
- inne dokumenty – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia (Wykonawca składając inne dokumenty zamiast poświadczenia, powinien podać przyczyny braku możliwości uzyskania poświadczenia),
W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane wskazane w wykazie zostały wcześniej wykonane Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dotyczących tych robót dowodów.
3) Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, (w formie oryginału) – według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ,
4) Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, potwierdzającą, że wykonawca posiada na rachunku kwotę środków finansowych w PLN nie mniejszą niż co najmniej 150.000,00 PLN lub potwierdzającą, że wykonawca posiada zdolność kredytową na kwotę wyżej wskazaną, lub potwierdzającą, że łącznie z obydwu wyżej wskazanych źródeł wykonawca posiada (posiada na rachunku i posiada zdolność kredytową) kwotę nie mniejszą niż wyżej wskazana (w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem)

2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą niżej wymienione oświadczenia i dokumenty:
1) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (w formie oryginału) – według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ;
2) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę).

3. W celu ustalenia, czy zachodzą przesłanki wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy, Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej – (w formie oryginału) – według wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ.

4. Korzystanie z potencjału innych podmiotów.
1) Jeżeli Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia.
2) Z zobowiązania lub innych dokumentów potwierdzających udostępnienie zasobów przez inne podmioty musi bezspornie i jednoznacznie wynikać w szczególności:
a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia,
c) charakter stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem,
d) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.
3) Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą na skutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
4) Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt 2.
5) Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca tj. informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

5. Dokumenty składane przez podmioty zagraniczne.
1) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 2 ppkt 2) składa dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający odpowiednio, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
2) Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 5 ppkt 1), zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem, wystawionym nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

6. Uwagi dotyczące składanych dokumentów i ich formy.
1) Warunkiem uznania kopii za dokument jest umieszczenie na każdej stronie kopii oświadczenia za zgodność z oryginałem i złożenie podpisu osoby/osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa.
2) Gdy przedstawiona kopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budziła wątpliwość, co do jej prawdziwości, Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu;
3) Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski;
4) Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku.
5) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego oraz w przypadku podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty.

VII. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW.

1. W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, informacje i zawiadomienia Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem pod nr 81 752-64-64, lub drogą elektroniczną (e–mail: e.kowalik@powiatleczynski.pl) Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, lub drogą elektroniczną każda ze Stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania (w formie faksu lub e- maila).
2. Wykonawcy mogą zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.
3. Zamawiający udzieli niezwłocznie wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
4. Zamawiający przekaże treść zapytań z wyjaśnieniami Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawnienia źródła zapytania, a także zamieści na stronie internetowej pod adresem: www.powiatleczynski.pl
5. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert, zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
6. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieści na stronie internetowej pod adresem: www.powiatleczynski.pl
7. Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów, jak również pytania Wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się integralną częścią SIWZ i będą wiążące przy składaniu ofert.
8. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania wszystkich Wykonawców, w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
9. Oferta winna być złożona w formie pisemnej zgodnie z art. 82 ust. 2 ustawy.
Osoby upoważnione przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami:
Małgorzata Kolary – Woźniak, e-mail: m.wozniak@powiatleczynski.pl


VIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium.

1) Wykonawca przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: – 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy PLN), przed upływem terminu składania ofert.
2) Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy:
a) pieniądzu,
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
c) gwarancjach bankowych;
d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
3) Wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: PKO BP SA O. Łęczna 89 1020 3206 0000 8202 0006 4535 z dopiskiem: „Wykonanie robót budowlanych pn.:”Modernizacja sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym w Zespole Szkół Rolniczych w Kijanach” (oznaczenie sprawy: Znak sprawy: ZP.SP.K.272.4.5.2015)
4) Wadium uważa się za wniesione w terminie, jeżeli kwota wadium znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
5) Dowód wniesienia wadium powinien być dołączony do oferty.
6) W przypadku wniesienia wadium w formie, o której mowa w art. 45 ust 6 pkt od 2) do 5) ustawy do oferty należy dołączyć dokument w formie oryginału.
7) Wykonawca, który nie zabezpieczy oferty akceptowaną formą wadium zostanie przez Zamawiającego wykluczony z postępowania.
2. Warunki zwrotu i utraty wadium są określone w art. 46 ustawy.
3. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.
4. Zamawiający zatrzymuje również wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:
1) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
2) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
3) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
5. Z treści wadium składanego w innej formie niż pieniądz powinno wynikać jednoznacznie, gwarantowanie wypłaty należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze żądanie. Wadium takie powinno obejmować cały okres związania ofertą, poczynając od daty składania ofert.
6. Wadium w innej formie niż pieniądz należy złożyć łącznie z ofertą, może być w oddzielnej kopercie.
7. Wadium wniesione przez jednego ze wspólników konsorcjum uważa się za wniesione prawidłowo.

IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

1. Przygotowanie oferty:
1) Wykonawca może złożyć jedną ofertę, w formie pisemnej, w języku polskim, według wzoru formularza ofertowego, stanowiącego załącznik Nr 2 do SIWZ.
2) Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.
3) Oferta oraz wszystkie wymagane oświadczenia, opracowane zestawienia składane wraz z ofertą wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym oraz przepisami prawa.
4) Oferta i załączniki podpisane przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy wymagają załączenia właściwego pełnomocnictwa w oryginale, bądź kopii poświadczonej przez notariusza.
5) Wraz z ofertą należy złożyć wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia, załączniki i inne dokumenty, o których mowa w treści niniejszej specyfikacji.
6) W przypadku zaoferowania zastosowania towarów (materiałów i urządzeń) i/lub rozwiązań równoważnych - Wykonawca wraz z ofertą składa wykaz towarów (materiałów i urządzeń) równoważnych określający ich nazwy (symbole, typy) oraz zawierający porównanie między parametrami technicznymi i użytkowymi do opisanych w SIWZ i/lub opis rozwiązań równoważnych, oraz oświadczenie że oferowane materiały, urządzenia i rozwiązania równoważne gwarantują wykonanie robót zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.
7) Dokumenty winny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez Zamawiającego wzorcami (załącznikami) oraz zawierać informacje i dane określone w tych dokumentach.
8) Poprawki w ofercie i pozostałych dokumentach powinny być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby/osób podpisującej ofertę.
9) Wszystkie strony oferty i załączników powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty oraz zaleca się, aby były ponumerowane.
10) Oferta winna być złożona w zamkniętej kopercie opisanej według następującego wzoru

OFERTA
na wykonanie robót budowlanych pn.:„Modernizacja sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym
w Zespole Szkół Rolniczych w Kijanach”
Znak sprawy: ZP.SP.K.272.4.5.2015.
Nazwa i adres Wykonawcy ...........................................................................................*
NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM: (…………..….…-2015 roku do godz.…………..…)*
*wypełnia wykonawca


11) Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o ich wprowadzeniu lub o wycofaniu oferty przed upływem terminu do składania ofert.

2. Oferta wspólna:
W przypadku kiedy ofertę składa kilka podmiotów, oferta tych wykonawców musi spełniać następujące warunki:
1) Wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo do reprezentowania w postępowaniu i do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2) Oferta winna być podpisana przez każdego z wykonawców występujących wspólnie lub upoważnionego przedstawiciela.
3) Upoważnienie do pełnienia funkcji przedstawiciela wymaga podpisu upoważnionych przedstawicieli każdego z Wykonawców występujących wspólnie partnerów- należy załączyć do oferty.

3. Inne wymagania:
1) Do oferty winny być załączone dokumenty wyszczególnione w rozdziale VI niniejszej SWIZ. Załączona do oferty kopia wymaganego dokumentu musi być poświadczona za zgodność z oryginałem podpisem (czytelnym lub parafą z pieczęcią imienną) przez uprawnionego
(-ych) przedstawiciela (-i) wykonawcy podpisujących ofertę. Dołączenie nie poświadczonej kopii Zamawiający traktuje jako brak danego dokumentu.
2) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu w przypadku gdy załączona do ofert kopia zostanie uznana przez zamawiającego za nieczytelną lub budzącą wątpliwości co do jej prawdziwości.
3) We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, zamawiający dopuszcza czytelny zapis o treści np. nazwa firmy, siedziba lub czytelny podpis z imienia nazwiska w przypadku pieczęci imiennej.
4) Wykonawca może zastrzec w ofercie, które informacje jako stanowiące tajemnicę
przedsiębiorstwa w myśl ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji nie mogą być
ujawnione. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy.
5) Wykonawca czyniąc zastrzeżenie, że pewne dokumenty nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania wskazuje podstawę prawną wyłączenia jawności danego dokumentu. Informacje te powinny być załączone do oferty w osobnym opakowaniu z napisem „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa”.

XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Składanie ofert
1. Ofertę należy złożyć bezpośrednio lub za pośrednictwem operatora pocztowego
w Starostwie Powiatowym w Łęcznej, Aleja Jana Pawła II 95A, 21-010 Łęczna,
pokój nr 111, I piętro Kancelaria Ogólna.
2. Termin złożenia oferty do siedziby Zamawiającego upływa dnia 27.08.2015 roku
o godz. 12:00. O zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data wysłania przesyłki.
Otwarcie ofert
1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.08.2015r. o godz. 12:30 w Starostwie Powiatowym w Łęcznej, Aleja Jana Pawła II 95A, 21-010 Łęczna, w sali konferencyjnej (parter budynku, pokój nr 9)
2. Otwarcie ofert jest jawne.
3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć
na sfinansowanie zamówienia.
4. Podczas otwarcia ofert, zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji
i warunków płatności zawartych w ofertach.
5. Informacje, o których mowa w pkt 3 i 4 przekazuje się niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

XII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

1. Cena oferty powinna być obliczona w oparciu o dane zawarte w załączniku Nr 1 do SIWZ i innych dokumentach składających się na niniejszą SIWZ, w szczególności stanowiących szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
2. Cena ofertowa stanowi cenę ryczałtową i uwzględnia wszystkie prace określone w rozdziale III SIWZ i dokumentach składających się na załącznik Nr 1 do SIWZ stanowiących szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Wycenę prac budowlanych należy sporządzić z uwzględnieniem pełnego ich zakresu określonego w SIWZ.
3. W cenie oferty należy skalkulować wszystkie koszty i czynności związane z realizacją umowy.
4. Cena podana w formularzu oferty stanowi wynagrodzenie wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia.
5. Rozliczenie należności pomiędzy zamawiającym a wykonawcą odbywać się będzie w PLN.

XIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ ZAMAWIAJĄCY PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW
I SPOBOBU OCENY OFERT.

1. Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu, badania i oceny ofert oraz wyboru oferty najkorzystniejszej.
2. W toku badania i oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
3. Zamawiający poprawi w tekście ofert oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ nie powodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
4. Zamawiający podda ocenie oferty niepodlegające odrzuceniu. Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie następującymi kryteriami, którym przypisano znaczenie - wagi:

Lp. Kryterium Waga
1 Cena ofertowa brutto 95%
2 Okres gwarancji jakości 5%


1) W kryterium cena ofertowa brutto, ilość punktów jaką wykonawca otrzyma za stopień spełnienia kryterium, będzie obliczana według następującego wzoru:
KC= CN / COB x 100 x 95%

Gdzie:
KC - ilość punktów przyznanych Wykonawcy
CN - najniższa zaoferowana cena brutto oferty, spośród wszystkich ofert nie podlegających odrzuceniu
COB – cena brutto badanej oferty

Maksymalna liczba punktów jaką może uzyskać Wykonawca w kryterium cena ofertowa brutto wynosi – 95 pkt.

2) W kryterium okres gwarancji jakości, ilość punktów jaką wykonawca otrzyma za stopień spełnienia kryterium, będzie przyznana według następujących zasad:
a) Zamawiający zastrzega, że minimalny okres gwarancji wynosi 60 miesięcy, natomiast maksymalny okres gwarancji to 84 miesiące. Zaoferowanie terminu gwarancji krótszego niż 60 miesięcy spowoduje odrzucenie oferty.
b) Wykonawcy zostaną przyznane punkty w ilości pozostającej w zależności od oferowanego okresu gwarancji (KG):
- okres gwarancji minimalny - 60 miesięcy - 0 pkt
- okres gwarancji maksymalny - 84 miesiące - 5 pkt
- okres gwarancji od 61 miesięcy do 83 miesięcy – proporcjonalna ilość punktów obliczana według następującego wzoru:
KG= GOB / GN x 100 x 5%

Gdzie:
KG - ilość punktów przyznanych Wykonawcy
GN – wartość równa 24 miesiące ( najdłuższy możliwy okres gwarancji minus minimalny okres gwarancji tj. 84 miesięcy - 60 miesięcy = 24 miesiące)
GOB – wartość równa ilości miesięcy wynikającej z obliczenia - okres gwarancji badanej oferty minus minimalny okres gwarancji.

c) Maksymalna liczba punktów jaką może uzyskać Wykonawca w kryterium okres gwarancji jakości wynosi – 5 pkt.

3) Wszystkie obliczenia ilości punktów oferty dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku lub, jeśli przy zastosowaniu wymienionego zaokrąglenia nie występuje różnica w ilości przyznanych punktów, z większą dokładnością.
4) Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą łączną ilość punktów (KC+KG). Najkorzystniejsza oferta może uzyskać maksymalnie 100 pkt.


XIV. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.

1. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą, który przedstawił ofertę najkorzystniejszą, zgodnie z wymogami określonymi w SIWZ.
2. Umowa jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej.
3. Zamawiający zawiadomi wybranego Wykonawcę o miejscu i terminie podpisania umowy.
4. Jeżeli najkorzystniejszą ofertę złożą Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, przed zawarciem umowy złożą umowę regulującą współpracę tych Wykonawców (art. 23 ust. 4 ustawy).
5. Wykonawca którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza przed zawarciem umowy – najpóźniej w dniu jej podpisania przedłoży Zamawiającemu Harmonogram Rzeczowo – Finansowy oraz kosztorys budowlany wraz z tabelą elementów scalonych, zawierający wycenione elementy robót, odpowiadający co do zakresu opisowi przedmiotu zamówienia. Opracowany przez Wykonawcę kosztorys szczegółowy ma jedynie charakter informacyjny i porządkujący.


XV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.

1. Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na sumę stanowiącą 10 % zaoferowanej ceny brutto.
2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
3. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku formach określonych w art. 148 ust.1 ustawy.
4. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego.
5. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, zamawiający przechowuje
je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy.
6. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia
i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady nie może przekraczać 30% wysokości zabezpieczenia i kwota ta jest zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.
7. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy (art. 141 ustawy).

XVI. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH.

1. Zamawiający podpisze umowę z wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę. Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej specyfikacji oraz danych zawartych w ofercie.
2. Wzór umowy z Wykonawcą stanowi Załącznik Nr 8 do SIWZ.
3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie i na warunkach przewidzianych w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych, w następujących przypadkach:
1) W zakresie przedmiotu zamówienia i sposobu jego wykonania:
a) w uzasadnionych przypadkach, w ramach przedmiotowego zamówienia, dopuszcza się możliwość wykonania robót budowlanych w inny sposób niż określono to w Dokumentacji (tj. wykonania tzw. robót zamiennych), z zastrzeżeniem, iż zmiany takie nie wykroczą poza przedmiot zamówienia, nie przyczynią się do zwiększenia parametrów inwestycji i nie spowodują zwiększenia ilości materiałów określonych w Dokumentacji. Przedmiotowe zmiany muszą być korzystne dla Zamawiającego i nie mogą prowadzić do zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy. Zmiana sposobu wykonania robót, o której mowa powyżej może być dokonana jedynie za zgodą Zamawiającego i może nastąpić w szczególności na skutek zmian technologicznych; w takiej sytuacji Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu stosownych analiz uzasadniających dokonanie przedmiotowych zmian;
b) niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w Dokumentacji lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń,
c) pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,
d) pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalających na zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,
e) konieczność zrealizowania zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych czy technologicznych niż wskazane w Dokumentacji lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,
f) wykonanie robót zamiennych będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami wykonania umowy.
2) Termin wykonania zamówienia:
a) zaistnienie w trakcie realizacji umowy przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego,
b) działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne), mającego bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót,
c) wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie robót - fakt ten musi zostać zgłoszony Zamawiającemu i musi zostać potwierdzony przez Inspektora Nadzoru w dzienniku budowy,
d) poleceń wydawanych przez Inspektora Nadzoru mających wpływ na termin wykonania lecz nie wynikających z uchybień Wykonawcy,
e) wykopalisk uniemożliwiających wykonywanie robót,
f) podpisania umowy na zamówienia dodatkowe, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, o ile wykonywanie tych zamówień wpływa na termin wykonania niniejszej Umowy,
g) wystąpienia istotnego błędu w Dokumentacji - termin umowny może zostać wydłużony o czas niezbędny na usunięcie wad w projekcie przez wykonawcę Dokumentacji.
h) Wystąpienie opóźnień w innych zamówieniach realizowanych przez Zamawiającego lub podmioty trzecie powiązane z niniejszą inwestycją
3) Sposób i warunki płatności:
a) w związku z powstałą po zawarciu Umowy sytuacją braku środków Zamawiającego na sfinansowanie wykonania Umowy zgodnie z pierwotnie określonymi warunkami,
b) w sytuacjach wynikających ze specyfiki działalności Zamawiającego,
c) w sytuacji zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy,
4) wysokości wynagrodzenia:
a) w sytuacji zmniejszenia zakresu zamówienia (obniżenie wynagrodzenia),
b) zmiana obowiązujących stawek podatku VAT,
c) zmiany w przepisach prawa mające wpływ na wysokość wynagrodzenia, a w szczególności wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne – jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę;
5) zmiana kierowników budowy – w sytuacjach wynikających ze specyfiki Wykonawcy – nowe osoby powołane do pełnienia ww. obowiązków musza spełniać wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla danej funkcji.
6) Rezygnacji z podwykonawstwa lub wprowadzenie podwykonawstwa – w sytuacjach wynikających ze specyfiki działalności Wykonawcy lub zaistnienia w toku umowy trudnych do przewidzenia okoliczności.


XVII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

1. Wykonawcom i innym osobom, o których mowa w art. 179 ustawy, którzy mieli lub mają interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują odpowiednio środki ochrony prawnej o których mowa w dziale VI ustawy.
1) Odwołanie na podstawie art. 180 ust.2 pkt 2,3 i 4 ustawy przysługuje wyłącznie wobec czynności: opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia i odrzucenia oferty odwołującego. Zgodnie z art. 182 ust.1 ustawy odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy, albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej (art. 180 ust.4 ustawy).
2) Na podstawie art. 181 ust.1 ustawy Wykonawca może poinformować zamawiającego w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust 2 ustawy.
3) Skarga do sądu – zgodnie z art. 198a ust.1 na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiającego (art. 198b ust.1 ustawy) Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby (art. 198b ust.2 ustawy).
2. Zasady i tryb postępowania w zakresie korzystania ze środków ochrony prawnej określone zostały w dziale VI ustawy.

XVIII. Maksymalna liczba Wykonawców, z którymi Zamawiający zawrze umowę ramową, jeżeli Zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej:

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

XIX. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6, jeżeli Zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień:

Zamawiający nie przewiduje udzielenia w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy.

XX. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli Zamawiający dopuszcza ich składanie:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

XXI. Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej Zamawiającego, jeżeli Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną:

Adres strony internetowej: www.powiatleczynski.pl
Adres poczty elektronicznej: e-mail: e.kowalik@.powiatleczynski.pl

XXII. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą, jeżeli Zamawiający przewiduje rozliczenia w walutach obcych:

Zamawiający nie przewiduje rozliczeń między Zamawiającym a Wykonawcą w walutach obcych.

XXIII. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej, wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji Wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych oraz informacje, które spośród kryteriów oceny ofert będą stosowane w toku aukcji elektronicznej:

Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej.

XXIV. Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli Zamawiający przewiduje ich zwrot:

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

XXV. Informacja na temat wymagań związanych z realizacją zamówienia, określonych w art. 29 ust. 4 ustawy:

Zamawiający nie przewiduje wymagań związanych z realizacją zamówienia, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy.

XXVI. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom lub podania nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust 2b ustawy.

Wykonawca winien wskazać w ofercie zakres przedmiotu zamówienia, którego wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom lub podać nazwy (firmy) podwykonawców, na których zasoby Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust 2b ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z treścią art. 36b ust 1 ustawy, według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 9 do SIWZ

XXVII. Informacje dodatkowe:

1. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
2. Zamawiający nie ogranicza możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla Wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych lub w rozumieniu właściwych przepisów państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego- jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania w tych państwach.


XXVIII. Załączniki

Załącznikami do SIWZ są:
1. Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
1A) Dokumentacja, w tym:
1.1.A) – Projekt zadania
1.2.A) - Opis wyposażenia sali gimnastycznej w sprzęt i urządzenia sportowe
1.3.A) - Wzór tablicy informacyjnej
załącznik nr 1B - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych
1B) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych w tym:
1.1.B) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, instalacji sanitarnych, wod. – kan. i c.o.
1.2.B) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – instalacje elektryczne
1C) Przedmiary robót
2. Załącznik nr 2 - formularz ofertowy;
3. Załącznik nr 3 - oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 Pzp;
4. Załącznik nr 4- wykaz robót budowlanych;
5. Załącznik nr 5 - oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia;
6. Załącznik nr 6 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
7. Załącznik nr 7 - informacja o przynależności do grupy kapitałowej;
8. Załącznik nr 8- wzór umowy;
9. Załącznik nr 9- oświadczenie o podwykonawcach.Łęczna, dnia 12 sierpnia 2015r.
Zatwierdził:
Przewodniczący Zarządu

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie stron internetowychtworzenie stron internetowych