Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Strona Główna » Zdrowie » Powiatowa Sieć Szkół ... » III edycja Olimpiady kl. ...

III edycja Olimpiady kl. V "Na sportowo zawsze zdrowo"

2015-05-11 14:06:23
REGULAMIN OLIMPIADY SPORTOWEJ
„Na sportowo zawsze zdrowo”
uczniów klas V


CELE
1. Popularyzacja aktywności fizycznej, rozwijanie sprawności ruchowej oraz propagowanie czynnego wypoczynku wśród dzieci.
2. Współdziałanie w grupie podczas gier i zabaw.
3. Przestrzeganie zasad bezpiecznej zabawy.
4. Upowszechnianie zasad fair play podczas rywalizacji sportowej.
5. Rozwijanie poczucia bezinteresownej życzliwości i szacunku wobec koleżanek i kolegów.
6. Wdrażanie do kulturalnego zachowania się uczestników podczas kibicowania.

ORGANIZATORZY
Starostwo Powiatowe w Łęcznej
Zespół Szkół Nr 1 w Milejowie
Powiatowa Sieć Szkół Promujących Zdrowie

UCZESTNICY
Drużynowa reprezentacja uczniów klas V szkół podstawowych zrzeszonych w Powiatowej Sieci Szkół Promujących Zdrowie. (2 dziewczynki, 2 chłopców)

TERMIN I MIEJSCE
3 czerwca 2015 r. godz. 9.00 – 12.30
boiska wielofunkcyjne Orlik przy Zespole Szkół Nr 1 w Milejowie/ sala gimnastyczna

ZGŁOSZENIA
Uczestnictwo w Olimpiadzie szkoły winny zgłosić w terminie do dnia 26 maja 2015 r. na adres Starostwo Powiatowe w Łęcznej, Al. Jana Pawła II 95 a, 21-010 Łęczna, faxem
(081) 752 64 64 bądź e-mail: e.warda@powiatleczynski.pl na formularzu stanowiącym załącznik do regulaminu. (w przypadku zgłoszenia poprzez e-mail należy przesłać skan formularza)
Każda szkoła może do udziału w Olimpiadzie zgłosić tylko jedną drużynę 4 osobową.
Zgłoszenie drużyny do Olimpiady jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

ZASADY FINANSOWANIA

Koszty organizacyjne imprezy pokrywają organizatorzy, koszty uczestnictwa (stroje sportowe, transport, ubezpieczenie) szkoły we własnym zakresie.

PRZEBIEG OLIMPIADY

9.00 Uroczyste otwarcie Olimpiady
9.15 Wprowadzenie drużyn na Orlik
9.30 Odprawa techniczna (losowanie kolejności drużyn).
10.00 -12.00 Przeprowadzenie zawodów sportowych.
12.30 Ogłoszenie wyników i nagrodzenie zwycięzców


KONKURENCJE SPORTOWE – ZABAWY


ZABAWA nr 1. „Sztafeta sprawnościowa”
Ustawienie w rzędzie. Na sygnał pierwszy zawodnik biegnie do półmetka (ok. 14 m), wykonując kolejno następujące czynności: przejście dowolnym sposobem przez szarfę i nałożenie jej na pachołek, następnie należy przetoczyć piłkę lekarską 2 kg wokół pachołka oraz wykonać 3 przeskoki zawrotne w dowolnym miejscu ławeczki, ułożonej wzdłuż toru.
Powrót do mety po prostej. Następny zawodnik rusza, gdy poprzednik minął linię mety. Zawodnik nr 4 po minięciu linii mety staje na końcu drużyny w postawie zasadniczej. Zakończenie biegu: w chwili przekroczenia przez ostatniego (oznakowanego) zawodnika linii startu – mety.

ZABAWA nr 2. „Skoki na piłce”
Ustawienie w rzędzie. Zawodnik trzyma w ręku piłkę dmuchaną z uszami, na sygnał biegnie w kierunku pierwszego pachołka, obiegając go o 360 stopni, następnie przytrzymując piłkę za uszy, siada i skokami przemieszcza się do mety. Następny zawodnik odbiera piłkę od partnera i rusza dopiero po minięciu mety przez jego poprzednika. Zawodnik nr 4 po minięciu linii mety staje na końcu drużyny w postawie zasadniczej, trzymając piłkę w rękach (nad głową).

ZABAWA nr 3. „Rzuty do żywego kosza”
Ustawienie w rzędzie. Opiekun stoi w kole (obręcz) w odległości ok. 10 m przed swoim zespołem.
Każdy zawodnik ma po 2 piłeczki tenisowe. Zawodnicy rzucają piłeczki do worka trzymanego przez opiekuna. Dopuszcza się wykroczenie jedną nogą poza koło z obręczy (przez opiekuna). Rzut celny przy opuszczeniu koła przez opiekuna jest nieważny. Każdy zawodnik może rzucać do „kosza” tylko 1 raz dwoma piłeczkami (nie może zbierać piłeczek w przypadku rzutów niecelnych i jeszcze raz rzucać).

ZABAWA nr 4. „Bieg sztafetowy”
Ustawienie w rzędzie. Na sygnał startera bieg slalomem między pachołkami z pałeczką w ręku (4 pachołki co 4 m), następnie wraca w linii prostej do mety. Następny zawodnik wyrusza, po przekazaniu pałeczki gdy poprzednik minął linię mety. Ostatni zawodnik po minięciu linii mety staje na końcu drużyny w postawie zasadniczej, trzymając pałeczkę w rękach (nad głową).

ZABAWA nr 5. „Slalom z piłką nożną”
Ustawienie w rzędzie. Pierwszy zawodnik stoi ok. 1 m za linią startu z ramionami wyprostowanymi nad głową (w rękach trzyma piłkę nożną). Po sygnale startu, kładzie piłkę na linii mety i toczy piłkę slalomem między pachołkami. Następny zawodnik rusza, gdy poprzednik minął linię mety Zawodnik nr 4 po minięciu linii mety, staje na końcu drużyny w postawie zasadniczej, trzymając piłkę w rękach (nad głową).

INFORMACJE OGÓLNE

1. Przed rozpoczęciem zawodów następuje losowanie numerów startowych drużyn.
2. Zawodnicy jednego zespołu powinni posiadać jednakowe (jednolite) stroje sportowe.
3. Każdy ostatni zawodnik musi być oznakowany.
4. Obowiązuje zmienne obuwie sportowe na salę gimnastyczną.
5. Nie wolno ingerować, poprawiać przyborów w trakcie zabawy przez osoby postronne (jedynie w przypadku zagrożenia).
6. Przed każdą zabawą następuje pokaz i objaśnienie.
7. Przy każdym zespole stoi sędzia oraz opiekun zespołu.

PUNKTACJA

Punktacja w zależności od ilości zgłoszonych drużyn np. w przypadku 7 drużyn
I miejsce w każdej z zabaw –7 pkt.
II miejsce w każdej z zabaw – 6 pkt.
III miejsce w każdej z zabaw – 5 pkt.
IV miejsce w każdej z zabaw – 4 pkt.
V miejsce w każdej z zabaw – 3 pkt.
VI miejsce w każdej z zabaw – 2 pkt.
VII miejsce w każdej z zabaw –1 pkt.

1. O końcowej klasyfikacji zespołu decyduje suma punktów uzyskanych we wszystkich konkurencjach.
2. W przypadku równej ilości zdobytych punktów, o końcowej kolejności decydować będzie ilość zdobytych I miejsc.
3. Wyniki zawodów będą podane do wiadomości uczestników bezpośrednio po zakończeniu każdego etapu. Wyniki zawodów zatwierdzone przez komisje są ostateczne.

NAGRODY
Trzy najlepsze reprezentacje otrzymają puchary i dyplomy, wszystkie drużyny otrzymują dyplomy za uczestnictwo i nagrody rzeczowe ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Łęcznej.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W zawodach sportowych startować mogą osoby, które nie mają przeciwwskazań do udziału w konkurencjach sportowych,
2. Obowiązkiem organizatorów jest zabezpieczenie obiektu oraz niezbędnego sprzętu do przeprowadzenia zawodów.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu następstw nieszczęśliwych wypadków.
4. Organizator nie odpowiada za zaginione rzeczy.
5. W sprawach spornych wynikłych w trakcie imprezy decyzję podejmuje organizator.
6. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w regulaminie (konkurencjach sportowych) oraz w programie imprezy – w zależności od ostatecznej ilości uczestników oraz warunków pogodowych.

Organizator przewidział napoje dla uczestników Olimpiady.

Serdecznie zapraszamy do udziału w zabawie !!!

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

agencja interaktywnaagencja interaktywna