Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

SIWZ w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Świadczenie usług dostępu do Internetu, teletransmisji danych i telefonii” Znak sprawy: ZP.SP.K.272.4.2.2015

2015-04-28 13:57:54

Znak sprawy: ZP.SP.K.272.4.2.2015


SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na
„Świadczenie usług dostępu do Internetu, teletransmisji danych i telefonii”


1. Nazwa oraz adres Zamawiającego

1) Powiat Łęczyński z siedzibą w Łęcznej przy al. Jana Pawła II 95a, 21-010 Łęczna,
NIP: 505 001 77 32 REGON: 431019425
2) Powiat Włodawski z siedzibą we Włodawie przy al. J. Piłsudskiego 24, 22-200 Włodawa NIP: 565 14 37 752 REGON: 110198190
3) Powiat Świdnicki z siedzibą w Świdniku przy ul. Niepodległości 13, 20 -040 Świdnik NIP: 712 243 20 23 REGON: 431029139
4) Gmina Cyców z siedzibą w Cycowie przy ul. Chełmskiej 42, 21-070 Cyców
NIP: 505 002 02 14, REGON: 110197836
5) Gmina Łęczna z siedzibą w Łęcznej przy Placu Kościuszki, 21-010 Łęczna
NIP: 505 001 77 49 REGON: 431020055
6) Gmina Ludwin z siedzibą w Ludwinie 51 A, 21-075 Ludwin
NIP: 713 178 08 70 REGON: 000540601
7) Gmina Milejów z siedzibą w Milejowie ul. Partyzancka 13a, 21-020 Milejów
NIP: 713 178 39 92 REGON: 000545774
8) Gmina Puchaczów z siedzibą w Puchaczowie przy ul. Lubelskiej 22, 21-013 Puchaczów NIP: 505 00 40 501 REGON: 000545774
9) Gmina Spiczyn z siedzibą w Spiczynie 10c, 21-077 Spiczyn
NIP: 713 109 63 23 REGON: 431019968
10) Gmina Mełgiew z siedzibą w Mełgwi przy ul. Partyzanckiej 2, 21-007 Mełgiew
NIP: 842 164 70 16 REGON: 771622180
11) Gmina Piaski z siedzibą w Piaskach przy ul. Lubelskiej 77, 21-050 Piaski
NIP: 713 17 86 855 REGON: 000549105
12) Gmina Rybczewice z siedzibą w Rybczewicach, Rybczewice Drugie 119, 21-065 Rybczewice NIP: 712 292 64 46 REGON: 431020003
13) Gmina Hanna z siedzibą w Hannie 43 b, 22-220 Hanna
NIP: 539 14 45 591 REGON: 000532524
14) Gmina Hańsk z siedzibą w Hańsku przy ul. Osiedlowej 4, 22-235 Hańsk
NIP: 565 12 00 613 REGON: 000535304
15) Gmina Stary Brus z siedzibą w Starym Brusie, Stary Brus 47a, 22-244 Stary Brus
NIP: 565 13 90 926 REGON: 000545834
16) Gmina Urszulin z siedzibą w Urszulinie przy ul. Kwiatowej 35, 22-235 Urszulin
NIP: 565 14 43 296 REGON: 110197871
17) Gmina Włodawa z siedzibą we Włodawie przy al. Jana Pawła II 22, 22-200 Włodawa NIP: 565 12 76 763 REGON: 000550203
18) Gmina Wola Uhruska z siedzibą w Woli Uhruskiej przy ul. Parkowej 5, 22-230 Wola Uhruska NIP: 565 12 14 963 REGON: 000550976
19) Gmina Wyryki z siedzibą w Wyrykach 154, 22- 205 Wyryki
NIP: 565 14 45 591 REGON: 110197842


w imieniu i na rzecz których działa Powiat Łęczyński, którego zakres umocowania wynika z porozumienia w sprawie wspólnego zakupu usługi dostępu do internetu z dnia 13 kwietnia 2015r.

Powiat Łęczyński z siedzibą w Łęcznej, al. Jana Pawła II 95a, 21- 010 Łęczna,
NIP 505-001-77-32, REGON 431019425,
Godziny urzędowania: poniedziałek, środa – piątek w godzinach 700 – 1500,
wtorek 800 – 1600.
Telefon/fax: /081/ 752-64-23 oraz fax /081 752-64-64,
Adres poczty elektronicznej: e.kowalik@powiatleczynski.pl
Strona internetowa Zamawiającego: www.powiatleczynski.pl

2. Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 200 000 euro na podstawie art. 10 ust. 1 i art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.).
Użyte w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
- pojęcie ustawy dotyczy Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.);
- pojecie SIWZ dotyczy niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

3. Przedmiot zamówienia:
3.1 Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie dostępu do Internetu, teletransmisji danych i telefonii.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Załączniku nr 1 do SIWZ (odpowiednio dla części).
Określenie przedmiotu za pomocą kodów CPV:
64215000-6 Usługi telefonii internetowej (IP),
72400000-4 Usługi internetowe
32524000-2 System telekomunikacyjny.
3.2 Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych:
a) Część nr 1 – ZADANIE 1 – Dostęp do Internetu o gwarantowanej przepustowości 500Mb/s (łącze symetryczne) i adresacją PA oraz transmisję w relacji Łęczna, al. Jana Pawła II 95a – Włodawa, al. Piłsudskiego 66
b) Część nr 2 – ZADANIE 2 – Dostęp do Internetu o gwarantowanej przepustowości 500Mb/s (łącze symetryczne) i adresacją PA
c) Część nr 3 – ZADANIE 3 – Dostarczenie usługi dostępu telefonii IP do publicznej sieci telefonicznej opartej o SipTrunk

Zamawiający, zgodnie z art. 83 ust. 3 ustawy, określa maksymalną liczbę części przedmiotu zamówienia, na które oferty częściowe może złożyć jeden Wykonawca.
Maksymalna liczba części przedmiotu zamówienia, na które oferty częściowe może złożyć jeden Wykonawca wynosi 2 (dwie), z tym, że Wykonawca nie może złożyć oferty jednocześnie na część nr 1 i na część nr 2. Zatem Wykonawca w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego może złożyć maksymalnie dwie oferty częściowe na przedmiot zamówienia tj. oferty na część nr 1 i na część nr 3 lub na część nr 2 i na część nr 3. W przypadku, gdy Wykonawca złoży ofertę na większą niż dopuszczona liczbę części przedmiotu zamówienia, czyli więcej niż 2 (dwie) lub obejmującą jednocześnie część nr 1 i część nr 2, ofertę w całości odrzuca się na podstawie przepisu art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy, jako nieodpowiadającą treści SIWZ.
Ofertę należy złożyć zgodnie ze wzorem formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ. Wykonawca uzupełnia formularz w zakresie oferowanych części, w pozostałym zakresie zaleca się wpisanie „nie dotyczy” (każda część będzie oceniana oddzielnie). Niewypełnienie lub wstawienie np. kreski w którymkolwiek z punktów dotyczących części przedmiotu zamówienia w formularzu ofertowym będzie jednoznaczne z niezłożeniem oferty na daną część przedmiotu zamówienia.

3.3 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych oraz nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
3.4 Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy.
3.5 Zamawiający nie określa w opisie przedmiotu zamówienia wymagań określonych w art. 29 ust. 4 ustawy.
3.6 Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
3.7 Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
3.8 W przypadku, gdy Wykonawca zamierza realizować przedmiot zamówienia z udziałem Podwykonawców Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy Podwykonawcom lub podania przez Wykonawcę w ofercie nazw (firm) Podwykonawców, na których zasoby Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 5.1 ppkt 2 - 4 SIWZ. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 5.1 ppkt 2 - 4 SIWZ, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
3.9 Ilekroć w treści SIWZ, w tym w opisie przedmiotu zamówienia, użyte są znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, a także normy, Zamawiający dopuszcza rozwiązanie równoważne.
3.9.1. Przez produkt (rozwiązanie) równoważny/e dla wyspecyfikowanego przedmiotu zamówienia rozumie się produkt o parametrach i wymaganiach minimalnych wyszczególnionych (wymienionych) i określonych w szczegółowym zakresie, opisie przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku nr 1 do SIWZ.
3.9.2. Przez normę jakościową równoważną rozumie się taką, która potwierdza, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym lub poświadcza zgodność działań Wykonawcy z normami jakościowymi lub poświadcza zgodność działań Wykonawcy z równoważnymi normami jakościowymi odwołującymi się do systemów zapewniania jakości opartych na odpowiednich normach europejskich lub potwierdza odpowiednio stosowanie przez Wykonawcę równoważnych środków zapewnienia jakości.

4. Termin wykonania zamówienia:
Dla wszystkich części – w okresie 12 miesięcy od dnia następnego po dniu podpisania protokołu odbioru wykonania infrastruktury technicznej niezbędnej do świadczenia usług. Termin wykonania infrastruktury wynosi do 6 tygodni od daty podpisania umowy.

5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków:
5.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy dotyczące:
1) Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełniania tego warunku;
2) Posiadania wiedzy i doświadczenia.
Część nr 1
Wykonawca spełni warunek, jeśli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał minimum 2 usługi* dostępu do Internetu o minimalnej przepustowości 500MB/s oraz minimum 2 usługi obejmujące transmisję danych o minimalnej przepustowości 300MB/s.
Część nr 2
Wykonawca spełni warunek, jeśli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał minimum 3 usługi* dostępu do Internetu o minimalnej przepustowości 500MB/s
Część nr 3
Wykonawca spełni warunek, jeśli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał minimum 3 usługi* obejmujące uruchomienie i świadczenie usług telefonii IP na minimum 500 telefonów i 200000 minut, każdej z wykazanych usług.
(* Przez jedną usługę Zamawiający rozumie wykonywanie usług w ramach jednej umowy).
3) Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
a) potencjał techniczny
Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełniania tego warunku.
b) osoby zdolne do wykonania zamówienia
Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełniania tego warunku.
4) Znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełniania tego warunku.

5.2 W przypadku podania kwot w walutach obcych Zamawiający dokona ich przeliczenia według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego (NBP) z dnia opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu, NBP nie opublikuje informacji o średnim kursie walut, Zamawiający dokona odpowiednich przeliczeń wg średniego kursu z pierwszego, kolejnego dnia, w którym NBP opublikuje w/w informacje.
5.3 W przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o zamówienie powyższe warunki powinien spełnić, co najmniej jeden Wykonawca lub wszyscy Wykonawcy wspólnie.
5.4 Jeżeli Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia.
Z zobowiązania lub innych dokumentów potwierdzających udostępnienie zasobów przez inne podmioty musi bezspornie i jednoznacznie wynikać w szczególności:
1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia,
3) charakter stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem,
4) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.
Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą na skutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
5.5 Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie dokumentów i oświadczeń załączonych do oferty. Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców prowadzona będzie na podstawie analizy w/w dokumentów metodą „spełnia / nie spełnia”.

6. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ustawy. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek powinien spełniać każdy z Wykonawców samodzielnie.

7. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania:
7.1 W celu oceny spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, Zamawiający żąda:
a) oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (w formie oryginału) – według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 3 do SIWZ;
b) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych usług w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku doświadczenia opisanego w pkt. 5.1. ppkt 2) z podaniem ich wartości, przedmiotu dat wykonania i podmiotów na rzecz których zostały wykonane (w formie oryginału) – zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ oraz załączeniem dowodów, określających, czy usługi te zostały wykonane należycie (dotyczy wszystkich cześci).
Uwaga: Za główne usługi uznaje się usługi niezbędne do wykazanie spełniania warunku określonego w pkt 5.1 ppkt 2) SIWZ.
Dowodami potwierdzającymi czy usługi zostały wykonane należycie są:
- poświadczenie potwierdzające należyte wykonanie usługi,
- oświadczenie Wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa powyżej. Jeśli Wykonawca składa oświadczenie, powinien podać przyczyny braku możliwości uzyskania poświadczenia.
W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie głównych usług zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów potwierdzających czy usługi te zostały wykonane należycie.
W razie konieczności, szczególnie gdy wykaz głównych usług lub dowody potwierdzające czy usługi zostały wykonane należycie budzą wątpliwości Zamawiającego, Zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego usługi były wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio Zamawiającemu.
7.2 W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, Zamawiający żąda:
a) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia (w formie oryginału) – według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 4 do SIWZ;
b) aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (dotyczy wszystkich części);
c) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (dotyczy wszystkich części);
d) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (dotyczy wszystkich części).
7.3 W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5) ustawy, Zamawiający żąda przedłożenia: listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej co Wykonawca albo, w przypadku gdy nie należy do grupy kapitałowej informacji o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej (w formie oryginału – według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 6 do SIWZ).
W przypadku, kiedy odrębne oferty złożą Wykonawcy należący do tej samej grupy kapitałowej, Zamawiający zwróci się do tych Wykonawców o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących powiązań, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy, istniejących między przedsiębiorcami, w celu ustalenia, czy zachodzą przesłanki wykluczenia Wykonawcy.
7.4 Dokumenty składane przez podmioty zagraniczne:
a) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 7.2 lit. b) SIWZ składa dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
b) Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 7.4 lit. a) SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
c) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 7.2 pkt c) i d) SIWZ składa dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający odpowiednio, że: nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (dotyczy wszystkich części);
d) Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 7.4. pkt c) SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem wystawiony nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (dotyczy wszystkich części).
7.5 Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej:
a) Dokumenty potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu, wymienione w pkt 7.2 oraz 7.3 SIWZ, składa każdy z Wykonawców oddzielnie;
b) Oświadczenie i dokument wymieniony w pkt 7.1 SIWZ oraz formularz ofertowy są składane przez pełnomocnika Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
c) Poza dokumentami wymienionymi w pkt 7.5 lit. a) i b) SIWZ Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia winni załączyć do oferty oryginał pełnomocnictwa celem ustalenia:
- Wykonawcy - pełnomocnika uprawnionego do występowania w imieniu grupy Wykonawców,
- Wykonawców ubiegających się wspólnie o przedmiotowe zamówienie publiczne (wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby);
d) Wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania. Dokument pełnomocnictwa powinien zostać podpisany przez wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, w tym Wykonawcę pełnomocnika. Podpisy muszą być złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem. Oferta musi być podpisana w taki sposób, aby prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie.
7.6 Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 7.2 i pkt 7.3 SIWZ.
7.7 Zapisy dotyczące uwag odnośnie formy składanych dokumentów oraz dokumentów wymaganych od Wykonawcy mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania za granicą stosuje się odpowiednio.
7.8 Uwagi dotyczące formy składanych dokumentów:
a) Warunkiem uznania kopii za dokument jest umieszczenie na każdej stronie kopii oświadczenia „za zgodność z oryginałem” i złożenie podpisu osoby/ osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa.
b) Gdy złożona kopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budziła wątpliwość co do jej prawdziwości, Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu.
c) Każdy dokument składający się na ofertę sporządzony w innym języku niż język polski winien być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski. W razie wątpliwości uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą.
d) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty.

8. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami:
8.1 W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują w formie pisemnej, faksem lub drogą elektroniczną (w postaci zeskanowanych podpisanych dokumentów) z zastrzeżeniem pkt 8.3 SIWZ. W przypadku wykorzystania faksu lub drogi elektronicznej każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzenia fakt ich otrzymania, zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy.
8.2 Domniemywa się, iż pismo wysłane przez zamawiającego drogą elektroniczną na adres Wykonawcy lub faksem (komunikat OK na potwierdzeniu) zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się z treścią pisma, chyba że Wykonawca wezwany przez Zamawiającego do potwierdzenia otrzymania pisma w sposób określony w pkt 8.1 oświadczy, iż w/w wiadomości nie otrzymał.
8.3 Forma pisemna zastrzeżona jest do złożenia oferty wraz z załącznikami, w tym oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz pełnomocnictwa.
8.4 Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem, należy kierować na adres: Starostwo Powiatowe, Al. Jana Pawła II 95a, 21- 010 Łęczna, fax: (081 752-64-64), e-mail: e.kowalik@powiatleczynski.pl; r.kloc@powiatleczynski.pl
8.5 Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający bez ujawniania źródła zapytania udostępnia na stronie internetowej, zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy.
8.6 Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do Zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności postępowania.
8.7 Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień Zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpatrzenia. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania powyższego wniosku.
8.8 W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana stanie się częścią SIWZ. Wprowadzona zmiana zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ a treścią udzielonych wyjaśnień i zmian, jako obowiązującą należy przyjąć treść informacji zawierającej późniejsze oświadczenie Zamawiającego.
8.9 Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z Wykonawcami.
8.10 Osobą upoważnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest:
a) sprawy merytoryczne:
Rafał Kloc- zastępca naczelnika Wydziału
tel. (081) 752-64-23
e-mail:r.kloc@powiatleczynski.pl
b) sprawy formalne/proceduralne:
Elżbieta Kowalik – główny specjalista ds. zamówień publicznych
tel. (081) 752-64-23
e-mail:e.kowalik@powiatleczynski.pl

9. Wymagania dotyczące wadium
9.1 Wykonawca przystępujący do przetargu zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium:
a) Część nr 1 – ZADANIE 1 w wysokości: 1700,00 zł ( jeden tysiąc siedemset złotych),
b) Część nr 2 – ZADANIE 2 w wysokości: 1200,00 zł ( jeden tysiąc dwieście załotych),
c) Część nr 3 – ZADANIE 3 w wysokości: 3250,00 zł (trzy tysiące dwieście pięćdziesiąt złotych).
9.2 Wykonawca wnosi wadium w jednej lub kilku następujących formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy:
1) w pieniądzu, sposób przekazania: przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: PKO BP S.A. O/Łęczna Nr 89 1020 3206 0000 8202 0006 4535 z dopiskiem: wadium w postępowaniu na „Świadczenie usług dostępu do Internetu, teletransmisji danych i telefonii” Znak sprawy: ZP.SP.K.272.4.2.2015
2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
3) w gwarancjach bankowych;
4) w gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
9.3 Za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku Zamawiającego.
9.4 W przypadku wniesienia wadium w innej formie niż pieniądz, należy złożyć wraz z ofertą dokument w formie oryginału (może być również w oddzielnej kopercie) a jego kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem załączyć jako integralną część oferty.
9.5 Wykonawca, który nie zabezpieczy oferty akceptowaną formą wadium zostanie przez Zamawiającego wykluczony z postępowania.
9.6 Warunki zwrotu i utraty wadium są określone w art. 46 ustawy.
9.7 Z treści wadium składanego w innej formie niż pieniądz powinno wynikać jednoznacznie, gwarantowanie wypłaty należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze żądanie. Wadium takie powinno obejmować cały okres związania ofertą, poczynając od daty składania ofert.
9.8 Wadium wniesione przez jednego ze wspólników konsorcjum uważa się za wniesione prawidłowo.

10. Termin związania ofertą:
10.1 Ustala się, że Wykonawca składający ofertę pozostaje nią związany przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
10.2 Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. Odmowa wyrażenia zgody, nie powoduje utraty wadium.

11. Opis sposobu przygotowania oferty:
11.1 Wykonawca składa ofertę z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ („Formularz ofertowy”). W przypadku złożenia oferty bez użycia załączonego formularza, złożona oferta musi zawierać wszelkie informacje wymagane SIWZ i wynikające z zawartości formularza ofertowego.
11.2 Na ofertę składają się:
a) Formularz ofertowy (Załącznik Nr 2 do SIWZ);
b) Oświadczenia i dokumenty wymienione w pkt 7 SIWZ oraz w pkt 9.4 SIWZ;
c) W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do oferty dołączone powinno być pełnomocnictwo w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza;
d) Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile umocowanie do dokonania przedmiotowej czynności nie wynika z dokumentów rejestrowych załączonych do oferty, złożone w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza;
11.3 Ofertę należy przygotować według wymagań określonych w SIWZ. Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę.
11.4 Oferta wraz załącznikami musi być czytelna, musi być sporządzona w języku polskim, na komputerze, maszynie do pisania lub ręcznie, długopisem bądź niezmywalnym atramentem lub inną trwałą techniką.
11.5 Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca składający ofertę z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy.
11.6 Oferta musi być złożona w formie pisemnej pod rygorem nieważności, powinna być podpisana przez osobę/y upoważnioną/e w dokumentach rejestrowych podmiotu do reprezentacji Wykonawcy lub posiadającą odpowiednie pełnomocnictwo do dokonania niniejszej czynności prawnej udzielone przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentacji podmiotu. Wszystkie załączniki do oferty, stanowiące oświadczenia powinny być również podpisane przez upoważnionego przedstawiciela.
11.7 Oferta musi być podpisana zgodnie z art. 78 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2014r. poz. 121), czyli musi być opatrzona własnoręcznym podpisem Wykonawcy lub osoby przez niego upoważnionej. Podpis musi być czytelny, pozwalający na identyfikację osoby podpisującej ofertę. Obok złożonego nieczytelnego podpisu powinna być przystawiona pieczątka zawierająca imię i nazwisko osoby podpisującej ofertę. W sytuacji, gdy Wykonawca nie posiada pieczątki imiennej, powinien na dokumentach złożyć własnoręczny podpis, z którego jednoznacznie wynika brzmienie nazwiska umożliwiające identyfikację osoby składającej podpis.
11.8 Zaleca się, aby każda zawierająca jakąkolwiek treść strona oferty była podpisana lub parafowana przez osobę uprawnioną do reprezentacji. Zaleca się aby każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem itp. były parafowane przez osobę uprawnioną do reprezentacji.
11.9 Zaleca się ponumerowanie stron i ich spięcie w sposób uniemożliwiający przypadkowe zdekompletowanie.
11.10 Dokumenty składające się na ofertę mogą być przedstawione w formie oryginałów albo poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kopii, z wyłączeniem pełnomocnictw, o których mowa w pkt 11.2 lit. c) i d) SIWZ. Zgodność z oryginałem wszystkich kopii dokumentów, musi być potwierdzona przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentacji Wykonawcy.
11.11 Wzory formularzy należy wypełnić ściśle według wskazówek określonych w SIWZ. Zamawiający nie dopuszcza dokonywania w treści załączonych formularzy jakichkolwiek zmian. W przypadku złożenia przez Wykonawcę własnych formularzy ich treść musi być tożsama z treścią formularzy załączonych do SIWZ.
11.12 Żadne dokumenty wchodzące w skład oferty, w tym również przedstawione w formie oryginałów, nie podlegają zwrotowi przez Zamawiającego.
11.13 Wykonawca powinien umieścić ofertę w zamkniętej kopercie (opakowaniu), uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez uszkodzenia opakowania. Koperta (opakowanie) winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane na adres Zamawiającego oraz opisane:

Oferta w postępowaniu na „Świadczenie usług dostępu do Internetu, teletransmisji danych i telefonii” Znak sprawy: ZP.SP.K.272.4.2.2015 część/ części nr … ... (wpisać odpowiednio)” oraz „Nie otwierać przed dniem …………... godz. ........”. (tu wpisać datę i godzinę otwarcia ofert).

W przypadku nieprawidłowego zaadresowania koperty, Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki lub jej przedterminowe otwarcie. Oferta taka nie weźmie udziału w postępowaniu.
11.14 Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełniania do złożonej oferty pod warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „ZMIANA”. Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty.
11.15 Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności po potwierdzeniu poprawności postępowania wykonawcy oraz zgodności z danymi zamieszczonymi na kopercie wycofywanej oferty. Koperty z ofertami wycofanymi nie będą otwierane.
11.16 Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, może zastrzec informacje, które stanowią tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Wykonawca, składając ofertę zobowiązany jest wykazać wraz z przedstawieniem dowodów, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i nie mogą być udostępniane. Jeżeli przedstawione informacje wraz z dowodami będą budziły wątpliwości, Zamawiający zwróci się do Wykonawcy o wyjaśnienie.
Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy.

12. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:
12.1 Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Starostwo Powiatowe w Łęcznej, al. Jana Pawła II 95a, 21- 010 Łęczna Pokój nr 111 (kancelaria ogólna), w terminie do dnia: 11.05.2015r. do godz. 11:00
12.2 Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie zostaną zwrócone Wykonawcom bez otwierania, zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy.
12.3 Oferty zostaną otwarte w dniu: 11.05.2015r. o godz. 11:30, w siedzibie Zamawiającego: Starostwo Powiatowe w Łęcznej, al. Jana Pawła II 95a, 21- 010 Łęczna w sali konferencyjnej.
12.4 Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
12.5 Zgodnie z art. 86 ust. 2 ustawy, otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert. W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu ofert, Zamawiający prześle Wykonawcy informację z otwarcia ofert na jego wniosek.

13. Opis sposobu obliczenia ceny oferty:
13.1 Wykonawca określi cenę całkowitą oferty brutto dla przedmiotu zamówienia, w zakresie pojedynczych części, podając je w zapisie liczbowym, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji. Wykonawca wypełnia formularz w zakresie części, na które składa ofertę, w pozostałym zakresie wpisuje „nie dotyczy”.

Wykonawca określając cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia powinien podać koszt świadczenia usług w okresie 12 miesięcy. Cenę należy obliczyć w złotych (PLN) odrębnie dla każdej części zamówienia, z uwzględnieniem wszystkich kosztów wykonania zamówienia, w szczególności należnych podatków, a także innych występujących obciążeń. W związku z tym wynagrodzenie Wykonawcy wyliczone w Formularzu Ofertowym jest maksymalnym wynagrodzeniem jakie może otrzymać Wykonawca za realizację przedmiotu zamówienia. Faktyczne wynagrodzenie Wykonawcy, za zrealizowanie przedmiotu zamówienia będzie zależeć od faktycznej ilości zrealizowanych usług w okresie ich świadczenia (suma rzeczywiście wykonanych usług i cen jednostkowych określonych przez Wykonawcę w złożonym Formularzu Ofertowym lub przyjętych do kalkulacji ceny ofertowej lub wynikających z obowiązujących w okresie realizacji przedmiotu umowy cenników). Wyliczona przez Wykonawcę, zgodnie ze wskazówkami Zamawiającego cena oferty brutto brana będzie pod uwagę do porównania złożonych ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej.

13.2 Jeżeli siedziba Wykonawcy znajduje się poza granicami Rzeczpospolitej Polski Wykonawca może podać cenę netto. W takim przypadku Zamawiający zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy w celu dokonania oceny oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług (VAT), który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.
13.3 Cena winna obejmować wszystkie koszty i opłaty, jakie powstaną w związku z wykonaniem zamówienia, a które mogą wystąpić przy realizacji przedmiotu umowy, w tym ubezpieczenia, wszelkie podatki, w tym także należny podatek VAT, zysk, narzuty, ewentualne opusty oraz pozostałe składniki cenotwórcze.
13.4 Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości cen.
13.5 Cena opisana w pkt 13.1 lub pkt 13.2 jest ceną ostateczną, jaką zapłaci Zamawiający.
13.6 Cenę oferty należy podać w PLN. Cena musi być wyrażona w jednostkach nie mniejszych niż grosze (do dwóch miejsc po przecinku), przy zachowaniu matematycznej zasady zaokrąglania liczb (nie dopuszcza się podania jednostek w tysięcznych częściach złoty).

14. Kryteria oceny ofert:

14.1 Kryteria oceny ofert:

dla części nr 1 –ZADANIE 1
1) Cena ofertowa brutto * – 95%,
2) Termin płatności faktury ** – 5%.

* – ocenie będzie podlegała cena brutto podana w formularzu ofertowym;
** – ocenie będzie podlegał termin płatności faktury podany w formularzu ofertowym

dla części nr 2 –ZADANIE 2
1) Cena ofertowa brutto * – 95%,
2) Termin płatności faktury ** – 5%.

* – ocenie będzie podlegała cena brutto podana w formularzu ofertowym;
** – ocenie będzie podlegał termin płatności faktury podany w formularzu ofertowym

dla części nr 3 –ZADANIE 3
1) Cena ofertowa brutto * – 95%,
2) Termin płatności faktury ** – 5%.

* – ocenie będzie podlegała cena brutto podana w formularzu ofertowym;
** – ocenie będzie podlegał termin płatności faktury podany w formularzu ofertowym

14.2 Przy dokonywaniu oceny Zamawiający zastosuje do obliczenia punktów następujące wzory i zasady ( właściwe dla wszystkich części zamówienia):

1) kryterium oceny ofert - cena ofertowa brutto– waga 95%
Cc = (Cn / Co) x 95% x100 pkt
gdzie:
Cc – przyznane punkty w kryterium: cena ofertowa brutto
Cn – najniższa cena ofertowa (brutto) spośród wszystkich ważnych ofert;
Co – cena oferty ocenianej (brutto).

Oferta najkorzystniejsza, w tym kryterium, może otrzymać maksymalnie 95 punktów.

2) Termin płatności faktury – 5%

Oferta Wykonawcy w tym kryterium zostanie oceniona zgodnie z poniższym:
Zamawiający określa wymagany: minimalny termin płatności faktury na 21 dni oraz maksymalny termin płatności faktury na -30 dni.
Każdy Wykonawca oferujący:
T – termin płatności faktury wynoszący 21 dni – otrzyma w tym kryterium ilość punktów = 0 pkt
T – termin płatności faktury wynoszący 30 dni – otrzyma maksymalną w tym kryterium ilość punktów tj. - 5 pkt
Pozostałym ofertom zostanie przyznana proporcjonalna ilość punktów wg wzoru:
Ct = (Tobad / Tomax ) x 5% x 100pkt
Ct = przyznane punkty w kryterium: termin płatności faktury
T obad – termin płatności faktury w ofercie badanej minus minimalny termin płatności faktury.
T omax – maksymalny- 30 dniowy termin płatności faktury minus minimalny termin płatności faktury.

Oferta najkorzystniejsza, w tym kryterium, może otrzymać maksymalnie 5 punktów.

3) Sposób obliczenia ostatecznej ilości punktów przyznanych ocenianym ofertom: C = Cc + Ct,
gdzie:
C – suma przyznanych punktów ze składowych będących cząstkowymi kryteriami oceny ofert.
Cc, Ct – jak w punktach 14.2 1) do 2) SIWZ.

Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, przedstawiająca najkorzystniejszy bilans ww. kryteriów oceny ofert i która uzyska największą liczbę punktów. Łącznie oferta najkorzystniejsza może uzyskać maksymalnie 100 pkt.

14.3 W celu obliczenia punktów wyniki poszczególnych działań matematycznych będą zaokrąglane do dwóch miejsc po przecinku lub z większą dokładnością, jeśli przy zastosowaniu wymienionego zaokrąglenia nie występuje różnica w ilości przyznanych punktów.
14.4 Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie oraz SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria oceny ofert.

15. Informacja o formalnościach po wyborze oferty:
15.1 Zamawiający powiadomi o wynikach postępowania wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, a także zamieści tę informację na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.
15.2 Jeżeli oferta Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, Zamawiający przed zawarciem umowy zastrzega sobie możliwość żądania przedłożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
15.3 Zamawiający poinformuje Wykonawcę, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza o miejscu i terminie zawarcia umowy.
15.4 Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana będzie uchylał się od zawarcia umowy Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zajdą przesłanki unieważniania postępowania.

16. Zamawiający wymaga wniesienia przez Wykonawcę Zabezpieczenia należytego wykonania umowy

16.1 Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na sumę stanowiącą 6 % zaoferowanej ceny brutto.
16.2 Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
16.3 Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku formach określonych w art.148 ust.1 ustawy.
16.4 Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym.
16.5 Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy.
16.6 Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane.
16.7 Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy (art. 141 ustawy).

17. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego:
17.1 Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, zostały zawarte w Załączniku nr 7 do SIWZ (odpowiednio do części – zadań – zał. 7.1;7.2;7.3).
17.2 Umowy w sprawach zamówień publicznych są jawne i podlegają udostępnianiu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej.
17.3 Zmiana umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności za zgodą obu stron. Zmiany nie mogą naruszać postanowień zawartych w art. 144 ust. 1 ustawy.
17.4 Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w przypadku, gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy.
17.5 Zamawiający dopuszcza zmianę terminu realizacji przedmiotu zamówienia, w przypadku:
a) działania siły wyższej lub innych okoliczności, uniemożliwiających wykonanie umowy w określonym pierwotnie terminie,
b) zaistnienia niesprzyjających warunków atmosferycznych, uniemożliwiających wykonanie prac będących przedmiotem zamówienia,
c) konieczności zmniejszenia zakresu przedmiotu zamówienia, gdy jego wykonanie w pierwotnym zakresie nie leży w interesie Zamawiającego lub nie leży w interesie publicznym.

18. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenia zamówienia publicznego:
18.1 Zasady i tryb postępowania w zakresie korzystania środków ochrony prawnej określone zostały w dziale VI ustawy. Wykonawcom i innym osobom, o których mowa w art. 179 ustawy, którzy mieli interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują odpowiednio środki ochrony prawnej o których mowa w dziale VI ustawy.
18.2 Odwołanie na podstawie art. 180 ust.2 pkt 2,3 i 4 ustawy odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia i odrzucenia oferty odwołującego. Zgodnie z art. 182 ust.1 ustawy odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy, albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej (art. 180 ust.4 ustawy).
18.3 Na podstawie art. 181 ust.1 ustawy Wykonawca może poinformować zamawiającego w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust 2 ustawy.
18.4 Skarga do sądu – zgodnie z art. 198a ust.1 na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiającego (art. 198b ust.1 ustawy) Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby (art. 198b ust.2 ustawy).
18.5 Zasady i tryb postępowania w zakresie korzystania ze środków ochrony prawnej określone zostały w dziale VI ustawy.

19. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

20. W sprawach nieuregulowanych SIWZ stosuje się obowiązujące przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego oraz przepisy wykonawcze do ustawy.

21. Wzory oświadczeń i dokumentów, stanowiące załączniki do SIWZ.
Załączniki składające się na integralną część SIWZ:
21.1 Zał. nr 1 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (odpowiednio dla części);
21.2 Zał. nr 2 do SIWZ - Wzór formularz ofertowy;
21.3 Zał. nr 3 do SIWZ - Wzór oświadczenie Wykonawcy w trybie art. 22 ust. 1 ustawy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;
21.4 Zał. nr 4 do SIWZ - Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy;
21.5 Zał. nr 5 do SIWZ - Wykaz usług;
21.6 Zał. nr 6 do SIWZ – Wzór oświadczenia – grupa kapitałowa;
21.7 Zał. nr 7 do SIWZ – Istotne postanowienia umowy (odpowiednio dla części nr7.1; nr7.2; nr7.3).


Zatwierdził:

Przewodniczący Zarządu Powiatu
Roman Cholewa

Łęczna, dn. 23.04.2015r.

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie stron warszawatworzenie stron warszawa