Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

siwz na regulację stanów prawnych nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa

2008-11-12 13:18:18
ZP.3431/17/2008


SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

na sporządzenie operatów geodezyjno - prawnych do regulacji stanów prawnych nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa zgodnie z załącznikiem Nr 1, według podziału na dziewięć zadań.
CPV: 74274300-3.

1. Zamawiający

STAROSTA ŁĘCZYŃSKI,
Aleja Jana Pawła II 95 A, 21-010 Łęczna. Strona WWW: www.powiatleczynski.pl zakładka przetargi: zamówienia publiczne. E-mail: t.olszak@powiatleczynski.pl Godziny urzędowania: poniedziałek, środa – piątek w godz. 700 - 1500, wtorek godz. 800 - 1600.
Telefon: /081/ 752-31-18, fax. /081/ 752-31-17, NIP 713-23-98-078, Regon 431029168, zwany dalej „Zamawiającym” zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 10 ust. 1, zgodnie z wymaganiami określonymi
w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”.
Do czynności podejmowanych w trakcie niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. z 2007 r. Dz. U. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą” oraz w sprawach nieuregulowanych ustawą, przepisy ustawy - Kodeks cywilny.

2. Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest:
sporządzenie operatów geodezyjno - prawnych do regulacji stanów prawnych nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa zgodnie z załącznikiem Nr 1 do SIWZ zawierającym wykaz zadań do regulacji stanu prawnego, podzielony na dziewięć zadań. CPV: 74274300-3.

2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych według zadań od 1 do 9.
3. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia zgodnie z zapisem art. 67 ust. 1 pkt. 5 i 6 Pzp.
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
5. Zamawiający nie przewiduje prowadzenie aukcji elektronicznej celem wyboru najkorzystniejszej oferty.
6. Zamawiający nie przewiduje zawarcia z wykonawcą umowy ramowej, natomiast będzie wymagał zawarcia umowy zgodnej z załączonym wzorem, stanowiącym załącznik Nr 4 SIWZ.
7. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych.

3. Opis przygotowania oferty

Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym.
Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy zgodnie wymaganiami ustawowymi.
Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.
Cena oferty musi być podana cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem podatku VAT.
Każdy może złożyć w niniejszym przetargu tylko jedną ofertę.
Oferty składa się w jednym egzemplarzu.

Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu w:
Kancelarii ogólnej pok. 111,
STAROSTWA POWIATOWEGO w ŁĘCZNEJ,
Aleja Jana Pawła II 95 A,
21-010 Łęczna.
Opakowanie powinno być zaadresowane do zamawiającego na adres jw. oraz oznakowane następująco: ”PRZETARG – regulacja stanu prawnego” i opatrzone nazwą i dokładnym adresem wykonawcy.

4. Warunki wymagane od wykonawców ubiegających się o zamówienie

O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
1) posiadają uprawnienia do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi,
2) posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania określonych prac lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; wymagane uprawnienia
w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie 2,
3) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny,
a także pracowników zdolnych do wykonania zamówienia,
4) wykonali w okresie ostatnich trzech lat minimum trzy prace polegające na opracowaniu dokumentacji do regulacji stanów prawnych,
5) znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
6) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych,

5. Dokumenty bezwzględnie wymagane (brak któregokolwiek z poniższych dokumentów spowoduje odrzucenie oferty)

1) wypełniony i podpisany formularz ofertowy, wg załącznika Nr 3 siwz,
2) wypełniony i podpisany formularz oświadczenia, wg załącznika Nr 5 siwz,
3) kopię zaświadczenia lub wyciąg z rejestru stwierdzającego stan prawny, miejsce rejestracji
i charakter działalności odpowiadający przedmiotowemu przetargowi, oznaczony datą nie późniejszą niż 6 m-cy przed datą otwarcia ofert.
4) wykaz minimum trzech prac polegających na opracowaniu dokumentacji do regulacji stanów prawnych w okresie ostatnich trzech lat,
5) kopie nadanych uprawnień w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie 2,

6. Termin realizacji zamówienia

Wymagany termin wykonania zamówienia: 19.12.2008 r.

7. Warunki umowy

Projekt umowy, jaka zostanie zawarta z wybranym wykonawcą stanowi załącznik nr 4 do niniejszej siwz.

8. Kryteria oceny oferty

Wybór oferty dokonany zostanie dla każdego zadania ewidencyjnego oddzielnie na podstawie poniższych kryteriów:
1. cena – 100 punktów;
Oferta, która przedstawia najwyższą ilość punktów w oparciu o ustalone kryteria, zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z malejącą ilością uzyskanych punktów. Do realizacji zamówienia zostanie wybrany wykonawca, który uzyska najwyższą ilość punktów.
Ocena ofert w zakresie przedstawionych wyżej kryteriów zostanie dokonana wg następujących zasad: oferty będą oceniane w skali stu-punktowej, według wzoru:
S = ( Cmin / Cof..) x 100
gdzie:
S – ilość punktów przyznanych danej ofercie.
Cmin – najniższa cena wg załącznika numer 3 SIWZ spośród wszystkich złożonych ofert,
Cof. – zaoferowana cena wg załącznika nr 3 SIWZ danej oferty,

W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy pisemnych wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie - Prawo zamówień publicznych oraz SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.

Zamawiający powiadomi faksem, drogą elektroniczną lub listownie (za potwierdzeniem odbioru)
o wynikach postępowania wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.
Wybranemu Wykonawcy zamawiający określi miejsce i termin podpisania umowy.

9. Termin składania ofert

Oferty należy składać do dnia 24.11.2008 r. do godz.10.00
Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcom bez otwierania.

10. Wadium

Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium.

11. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

Zamawiający nie przewiduje wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

12. Termin związania ofertą

Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert.

13. Tryb udzielania wyjaśnień

Każdy wykonawca ma prawo zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie siwz.
Pytania wykonawców muszą być sformułowane na piśmie i przesłane faksem, drogą elektroniczną lub listownie (za potwierdzeniem odbioru) na adres zamawiającego.
Zamawiający udzieli niezwłocznie odpowiedzi wszystkim wykonawcom, którzy pobrali specyfikację istotnych warunków zamówienia chyba, że pytanie wpłynęło do zamawiającego na mniej niż 6 dni przed upływem terminu składania ofert.

Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami w sprawie przedmiotu zamówienia jest: Zofia Żurek – Geodeta Powiatowy, tel.(0-81) 752-64-70 /fax 752-64-64.
W sprawie dokumentów do przetargu nieograniczonego: Teresa Olszak - Główny Specjalista ds. zamówień publicznych i remontów, tel. 081/752 64 80, e-mail: t.olszak@powiatleczynski.pl
Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania wykonawców.

14. Otwarcie ofert

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.11.2008 r. o godz. 10.20 w: Sali Konferencyjnej (parter p. Nr 9),
STAROSTWA POWIATOWEGO w ŁĘCZNEJ,
Aleja Jana Pawła II 95 A,
21-010 Łęczna.
Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwierania ofert Zamawiający ogłosi nazwy i adresy wykonawców, poda informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia i ilości załączników ofert. Następnie odbędzie się poufne badanie ofert.

15. Protesty i odwołania

Wykonawcom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy. Wykonawca ma prawo złożyć protest w terminie 7 dni od dnia, w którym powziął lub mógł powziąć wiadomość
o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, z zastrzeżeniem, iż protest dotyczący postanowień SIWZ wnosi się w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych i siwz na stronie internetowej.
Protest wniesiony po terminie lub wniesiony przez osobę nieuprawnioną Zamawiający odrzuca bez rozpatrywania. Protest musi być wniesiony na piśmie i umotywowany.
Protest winien wskazywać:
 oprotestowaną czynność albo zaniechanie Zamawiającego,
 żądanie Protestującego,
 zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie protestu.
Wniesienie protestu możliwe jest tylko przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Rozstrzygnięcie protestu przez Zamawiającego następuje w terminie 10 dni od daty jego wniesienia. Brak rozstrzygnięcia protestu w tym terminie uważa się za jego oddalenie.
Od oddalenia lub odrzucenia protestu Wykonawcy przysługuje odwołanie w oparciu o zapis art. 184 ust. 1a Ustawy.

16. Tryb ogłoszenia wyników przetargu

Wyniki postępowania zostaną ogłoszone zgodnie z wymogami Pzp na tablicy ogłoszeń przy pokoju Nr 114 w siedzibie Zamawiającego i na stronie internetowej: www.powiatleczynski.pl zakładka zamówienia publiczne. Niezależnie od ogłoszenia wyników wszyscy wykonawcy uczestniczący w postępowaniu
o zamówienie publiczne zostaną powiadomieni faksem lub drogą elektroniczną o wynikach przetargu.
17. Zasady udostępniania dokumentów
Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym że oferty są jawne od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem dokumentów stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i dokumentów lub informacji zastrzeżonych przez uczestników postępowania. Udostępnienie dokumentacji zainteresowanym odbywać się będzie wg poniższych zasad: 1) zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku; 2) zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów, 3) zamawiający wyznaczy członka komisji, w którego obecności udostępnione zostaną
dokumenty; 4) zamawiający umożliwi kopiowanie dokumentów odpłatnie, cena za 1 stronę 1 zł; 5) udostępnienie może mieć miejsce wyłącznie w siedzibie zamawiającego oraz w czasie godzin
jego urzędowania. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy Pzp oraz Kodeks cywilny.
18. Załączniki
1) Wykaz zadań do regulacji stanu prawnego,
2) Ramowe wytyczne techniczne opracowania dokumentacji do regulacji stanów prawnych,
3) Formularz oferty
4) Projekt umowy,
5) Formularz oświadczenia,


Łęczna, 2008-11-12 ______________________________________ Starosta Łęczyński

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stron internetowychprojektowanie stron internetowych