Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

SIWZ dot. Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Szczupak i Ostrówek Podyski gmina Cyców. ZP.272.4.09.2014

2014-09-30 12:31:19
Znak sprawy: ZP.272.4.09.2014


SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
dla zamówienia o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
- Prawo zamówień publicznych

Przedmiotem zamówienia jest:
_Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Szczupak i Ostrówek Podyski gmina Cyców_
Zatwierdzam dokumenty przetargowe
Łęczna, dnia 29.09.2014r.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Projekt dofinansowany w ramach działania 125 „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW)SPIS TREŚCIDZIAŁ 1 - O P I S P R Z E D M I O T U Z A M Ó W I E N I A

DZIAŁ II - I N S T R U K C J A D L A W Y K O N A W C Ó W
1. Informacje ogólne dla Wykonawców
2. Termin wykonania zamówienia
3. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków
4. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu
5. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami
6. Wymagania dotyczące wadium
7. Termin związania ofertą
8. Opis sposobu przygotowania ofert
9. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
10. Opis sposobu obliczenia ceny
11. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert
12. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy
13. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
14. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy
15. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia
16. Postanowienia końcowe

ZAŁĄCZNIKIZ A M A W I A J Ą C Y :
Nazwa zamawiającego: Powiat Łęczyński – Starostwo Powiatowe w Łęcznej
Adres: Al. Jana Pawła II 95a, 21-010 Łęczna
tel./fax 81 752 64 00, 81 752 64 64
strona urzędu: www.powiatleczynski.pl
godziny urzędowania: poniedziałek, środa, czwartek, piątek 700-1500
wtorek 800-1600


N A Z W A Z A M Ó W I E N I A:
_Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Szczupak i Ostrówek Podyski gmina Cyców_

Kod CPV:
45.11.10.00-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45.11.12.00-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45.23.31.23-7 Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych
45.23.32.00-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni

Zamówienie jest realizowane ze środków Unii Europejskiej w ramach działania – Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów – objętego programem rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013.

T R Y B U D Z I E L E N I A Z A M Ó W I E N I A :
1. Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych /Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm./.
2. Ilekroć w niniejszej SIWZ użyte jest pojęcie „ustawa” należy przez to rozumieć ustawę
z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych /Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm./.

DZIAŁ I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegające na przebudowie dróg gminnych w miejscowości Szczupak i Ostrówek Podyski gmina Cyców powiat łęczyński. Przedmiot zamówienia obejmuje przebudowę dróg gminnych o nr 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20, 22, 23, 24 o łącznej długości około 12,34km.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiary robót. Dokumentacja ta stanowi Załącznik Nr 1 do SIWZ i jest dostępna na stronie internetowej zamawiającego.


Jeżeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych wskazywałyby w odniesieniu do niektórych materiałów lub urządzeń znaki towarowe, patenty lub pochodzenie - zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza oferowanie materiałów lub urządzeń równoważnych. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały lub urządzenia oferowane przez wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez zamawiającego. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Pod pojęciem „minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe” zamawiający rozumie wymagania dotyczące materiałów lub urządzeń zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach. W takiej sytuacji zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały lub urządzenia.
Zamawiający zastrzega sobie prawo wystąpienia do autora dokumentacji projektowej o opinię na temat oferowanych materiałów lub urządzeń. Opinia ta może stanowić podstawę do podjęcia przez zamawiającego decyzji o przyjęciu materiałów lub urządzeń równoważnych albo odrzuceniu oferty z powodu braku równoważności.
3. Gwarancja:
a) Wymagany jest min. 5 letni okres gwarancji na wykonane roboty.
b) Bieg terminu gwarancji i rękojmi za wady rozpoczyna się od dnia odbioru końcowego robót będących przedmiotem zamówienia, potwierdzonego protokołem odbioru końcowego.

4. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia. W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom w ofercie należy wskazać zakres oraz rodzaj prac, który zostanie powierzony podwykonawcy – Załącznik Nr 8 do SIWZ.
1) W trakcie realizacji zamówienia, wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany do przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy. Podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy na podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.
2) Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu, są zgodne z wymogami ustawy Prawo zamówień publicznych. Poza tym w treściach umów muszą być zawarte zapisy zobowiązujące wykonawcę, podwykonawcę i dalszego podwykonawcę do przedstawiania zamawiającemu protokołów odbiorów częściowych i końcowych podpisanych pomiędzy wykonawcą, podwykonawcą i dalszymi podwykonawcami. W przypadku jeśli w tych protokołach zawarte będą zastrzeżenia lub uwagi, wykonawca zobligowany będzie do przestawienia dokumentu potwierdzającego ich faktyczne usunięcie. Ponadto wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia zamawiającemu, przed datą końcowego rozliczenia z zamawiającym - najpóźniej na dzień poprzedzający ostateczną zapłatę, oświadczenia, z datą pewną, podwykonawców i dalszych podwykonawców potwierdzającego faktyczne otrzymanie zapłaty od wykonawcy. Brak oświadczeń będzie skutkował wstrzymaniem zapłaty należnej wykonawcy bez żadnych konsekwencji dla zamawiającego wynikającej z nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego wykonawcy.
3) Umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, nie podlegają obowiązkowi przedkładania zamawiającemu, jeżeli ich wartość jest mniejsza niż 0,5 % wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego lub dotyczą dostawy materiałów.

DZIAŁ II - I N S T R U K C J A D L A W Y K O N A W C ÓW
1. Informacje ogólne dla Wykonawców
1) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
2) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
3) Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy.
4) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
5) Oferty składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej
6) Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
7) Oferta musi być sporządzona w języku polskim.
8) Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich.
9) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia i złożyć ofertę wspólną. W tym przypadku ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie i dołączone do oferty w oryginale lub odpisie poświadczonym notarialnie. Umocowanie do reprezentowania wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub do zawarcia umowy może być zawarte w treści umowy konsorcjum.
10) Wykonawcy Ci przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego będą zobowiązani do przedstawienia umowy regulującej ich współpracę, jeżeli nie była dołączona do oferty.
11) Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
12) Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
13) Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów.
14) Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów postępowania za wyjątkiem regulacji art. 93 ust. 4 ustawy.
15) Postępowanie jest prowadzone w formie pisemnej w języku polskim.

2. Termin wykonania zamówienia
Przedmiot zamówienia należy zrealizować w terminie do dnia 28.11.2014r.

3. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na odstawie art. 24 ust. 1 oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1, w szczególności:
a) spełniają warunek posiadania wiedzy i doświadczenia;

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej 2 roboty (wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów, że roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone) w zakresie budowy lub przebudowy dróg o wartości jednostkowej roboty, co najmniej 300.000,00 zł brutto.

W przypadku robót budowlanych, których wartość została wyrażona w umowie w innej walucie niż PLN należy dokonać przeliczenia tej waluty na PLN przy zastosowaniu średniego kursu NBP na dzień zakończenia robót budowlanych (w przypadku robót budowlanych rozliczanych wyłącznie w walutach innych niż PLN).

b) spełniają warunek dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż dysponuje osobą zdolną do wykonania zamówienia, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadającą uprawnienia określone przepisami Prawa budowlanego do pełnienia funkcji kierownika budowy w specjalności drogowej wraz z informacjami na temat jej kwalifikacji zawodowych, a także zakresu wykonywanych przez nią czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tą osobą.

Uwaga :
Kierownik budowy powinien posiadać uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm), oraz rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (j.t. Dz. U. Nr 83, poz. 578 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (j.t. Dz. U. Nr 63, poz. 394 z późn. zm.)

2) Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w oparciu o wymagane dokumenty i oświadczenia zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia. Wykonawcy, którzy nie spełnią choć jednego z w/w warunków zostaną wykluczeni z postępowania, a ich oferty zostaną uznane za odrzucone.

4. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

1) W celu wykazania (potwierdzenia) spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, Zamawiający żąda następujących dokumentów:
a) Oświadczenia o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy, na formularzu stanowiącym Załącznik Nr 3 do SIWZ;
b) Wykazu wykonanych robót budowlanych, zakończonych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, spełniających wymagania określone w ust. 3 pkt 1 lit a) specyfikacji istotnych warunków zamówienia, sporządzony przez wykonawcę według załącznika nr 6 do niniejszej specyfikacji.
Wykaz musi zawierać wszystkie dane wyszczególnione w załączniku nr 6 do niniejszej specyfikacji.
c) Dowody dotyczące robót wymienionych w w/w wykazie określające czy te roboty zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujące czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, tzn.:
- poświadczenie albo
- inne dokumenty – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa powyżej.
W przypadku, gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane wskazane w wykazie zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa powyżej.
d) Wykazu osób które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, z uwzględnieniem spełnienia warunku określonego w ust. 3 pkt 1 lit b) na formularzu stanowiącym Załącznik Nr 5 do SIWZ.
e) Oświadczenie, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia – zawarte w Załączniku nr 5 do SIWZ.

2) W celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ustawy, Zamawiający żąda następujących dokumentów:
a) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych na formularzu stanowiącym Załącznik Nr 4 do SIWZ.

b) Aktualny odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wskazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

c) Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych albo informacja, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej - na Załączniku Nr 9 do SIWZ.

3) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (wykonawca zagraniczny), zamiast dokumentu, o którym mowa w ust. 4 pkt 2 lit. b składa odpowiedni dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Dokument, o którym mowa w ust. 4 pkt 2 lit b powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
4) Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
5) W przypadku składania oferty wspólnej przez kilku przedsiębiorców (tzw. konsorcjum) lub przez spółkę cywilną, każdy ze wspólników konsorcjum lub spółki cywilnej musi złożyć dokumenty wymienione w ustępie 4 punkcie 2 (lub w punkcie 3 niniejszej specyfikacji - jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej) Pozostałe dokumenty będą traktowane jako wspólne. Wspólnicy muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo, podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli każdego ze wspólników. Wspólnicy ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia, określoną w art. 366 Kodeksu cywilnego.
6) Zgodnie z art. 26 ust. 2b Prawa zamówień publicznych wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu oraz osobach dolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, tj. przedstawić pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. W/w zobowiązanie musi być przedstawione w oryginale na formularzu stanowiącym Załącznik Nr 7 do SIWZ. Zobowiązanie to winno zawierać informacje dotyczące: zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, sposobu jego wykorzystania przy wykonywaniu zamówienia, charakteru stosunku jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem oraz zakresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.
Zamawiający wymaga podania przez wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy.
Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt 2a i 2b.

5. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami

1) Korespondencję dotyczącą postępowania należy kierować na adres:
Powiat Łęczyński – Starostwo Powiatowe w Łęcznej
Al. Jana Pawła II 95a, 21-010 Łęczna
tel./fax 81 752 64 00, 81 752 64 64
adres e-mail: e.kowalik@powiatleczynski.pl
strona urzędu: www.powiatleczynski.pl
godziny urzędowania: poniedziałek, środa, czwartek, piątek 700-1500
wtorek 800-1600

2) Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
3) Zamawiający żąda, aby korespondencja zawarta w pkt 2 przekazywana przez każdą ze stron faksem lub drogą elektroniczną była potwierdzana przez adresata wiadomości w tej samej formie, w jakiej otrzymał on informację, np. informacja przesłana faksem wymaga potwierdzenia faksem. Potwierdzenie takie powinno nastąpić niezwłocznie.
4) Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu do składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
5) Zamawiający dostarczy treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wszystkim wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści je na stronie internetowej.
6) W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz na stronie internetowej.
7) Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców.
8) Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami jest:
 Pani Elżbieta Kowalik - w sprawach postępowania tel. 81 752 64 00
 Pan Tadeusz Handor – w sprawach technicznych dotyczących przedmiotu zamówienia tel. 600-812-341

6. Wymagania dotyczące wadium
1) Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).
2) Wadium należy wnieść do upływu terminu składania ofert.
3) Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu;
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
c) gwarancjach bankowych;
d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (j.t. Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późniejszymi zmianami).
4) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek Starostwa Powiatowego w Łęcznej:
PKO BP SA O. Łęczna 89 1020 3206 0000 8202 0006 4535
dowód wpłaty wadium dołączyć do oferty/ tytuł przelewu winien umożliwić identyfikację przetargu, którego dotyczy wadium oraz określać podmiot w którego imieniu jest wpłacane. Uwaga!!! O uznaniu przez Zamawiającego, że wadium w pieniądzu wpłacono w wymaganym terminie, decyduje data wpływu środków na rachunek Zamawiającego.
5) Wadium wnoszone w innej formie niż pieniądz należy w formie oryginału dołączyć do oferty. Wadium w formie poręczenia lub gwarancji musi obejmować cały okres związania ofertą, a beneficjentem takich dokumentów ma być Zamawiający. Gwarancja/poręczenie musi być podpisane przez upełnomocnionego przedstawiciela Gwaranta.
6) Wadium zostanie zwrócone Wykonawcom zgodnie z art. 46 ustawy.
7) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie.
8) Zamawiający zatrzymuje również wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:
a) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
b) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
c) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

7. Termin związania ofertą
Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu do składania ofert.

8. Opis sposobu przygotowania ofert
1) Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej pod rygorem nieważności, na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ
2) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
3) Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
4) Oferta musi być przygotowania w języku polskim, napisana na maszynie do pisania / komputerze, ręcznie długopisem lub nieścieralnym atramentem.
5) Każdy dokument i oświadczenie składające się na ofertę musi być czytelne.
6) Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę/y upoważnione do reprezentowania wykonawcy/ów.
Upoważnienie osób podpisujących ofertę musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny wykonawcy, to do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej notarialnie.
7) W przypadku, gdy wykonawca jako załącznik do oferty dołącza kopię jakiegoś dokumentu musi być ona potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy.
8) Oferta wraz załącznikami winna być podpisana przez umocowanego przedstawiciela lub przedstawicieli wykonawcy, upoważnionych do podejmowania zobowiązań w jego imieniu, zgodnie z wpisem o reprezentacji w stosownym dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub udzielonym pełnomocnictwem. Pełnomocnictwo winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę.
9) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy przedstawiona przez wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości, a zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób.
10) Wszelkie miejsca, w których wykonawca naniósł zmiany lub poprawki w tekście oferty winny być parafowane własnoręcznie przez osobę/y podpisującą/e ofertę.
11) W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą: „Informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa”
Zaleca się, aby były trwale oddzielnie spięte.
12) Wykonawca ponosi koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
13) Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
14) Wykonawca wprowadzający zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty zawiadamia pisemnie Zamawiającego o wprowadzeniu zmian. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych zasad, jak składania ofert, tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „ZMIANA”. Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu ofert Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty.

15) Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie oznaczonej napisem:

Przetarg -._Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Szczupak i Ostrówek Podyski gmina Cyców_ Nie otwierać do dnia ……………….r. do godziny ………. (wypełnia wykonawca)
Na kopercie należy podać nazwę i adres Wykonawcy, by umożliwić zwrot oferty Wykonawcy złożonej po terminie.

9. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
1) Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 15.10.2014r. do godz. 10:00 w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Łęcznej Al. Jana Pawła 95a godziny pracy: poniedziałek, środa, czwartek, piątek 700-1500 ; wtorek 800-1600
2) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.10.2014r. o godzinie 10:30 w siedzibie zamawiającego w sali konferencyjnej.
3) Oferta złożona po terminie zostanie niezwłocznie zwrócona Wykonawcy.
4) Otwarcie ofert jest jawne dla wszystkich zainteresowanych.
5) Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
6) Dokonując otwarcia ofert zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji oraz inne informacje przewidziane ustawą.
7) W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwarciu ofert, Zamawiający na wniosek Wykonawcy przekaże informacje z otwarcia ofert.

10. Opis sposobu obliczenia ceny
1) Cenę oferty należy podać w formie kosztorysowej i musi być wyrażona w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
2) Cena oferty winna być podana przez Wykonawcę na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ i winna wynikać z dołączonego do oferty kosztorysu ofertowego.
3) Cena oferty winna obejmować całkowity koszt wykonania zamówienia i zawierać wszystkie koszty niezbędne do wykonania przedmiotu umowy.
4) Wszystkie ceny określone przez Wykonawcę zostają ustalone na okres ważności umowy i nie będą podlegały zmianom.
5) Wykonawca w kosztorysach ofertowych nie może pominąć jakiejkolwiek pozycji przedmiaru oraz winien go wycenić zgodnie z opisem pozycji bez wprowadzania pozycji dodatkowych.
6) Wykonawca nie może samodzielnie wprowadzać zmian do pozycji przedmiaru. Wszelkie błędy dostrzeżone w przedmiarach i dokumentacji projektowej winien zgłosić zamawiającemu przed terminem składania ofert w trybie art. 38 ustawy.

11. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz
z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert
1) Przy wyborze najkorzystniejszej oferty częściowej Zamawiający będzie kierował się kryterium: cena ofertowa brutto - 100 %.

2) Cena ofertowa brutto oferty – znaczenie 100 pkt. Ilość punktów jaką wykonawca otrzyma za stopień spełnienia kryterium, będzie obliczana według następującego wzoru:
100
Gdzie:
KC - ilość punktów przyznanych Wykonawcy
CN - najniższa zaoferowana cena brutto, spośród wszystkich ofert nie podlegających odrzuceniu
COB – cena brutto badanej oferty
Maksymalna liczba punktów jaką może uzyskać Wykonawca wynosi – 100.
3) Wszystkie obliczenia ilości punktów oferty częściowej dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrąglania.
4) Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty częściowej i oceny ofert zamawiający będzie stosował wyłącznie kryteria określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

12. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy
1) Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.
2) Jeżeli zamawiający żądał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, wykonawca jest zobowiązany przedstawić dokument potwierdzający spełnienie tego wymogu przed zawarciem umowy, z uwzględnieniem zapisów ust. 13 SIWZ.
3) Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający jednocześnie zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli ofertę o:
a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom na podstawie kryterium oceny ofert;
b) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;
c) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;
d) terminie zawarcia umowy.
4) Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje określone w ust. 12 pkt 3 lit. a SIWZ na stronie internetowej www.powiatwlodawski.pl oraz tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Łęcznej.
5) W przypadku udzielenia zamówienia konsorcjum zamawiający przed podpisaniem umowy zażąda złożenia umowy regulującej współpracę tych wykonawców (jeżeli nie była dołączona do oferty).

13. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
1) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, zwane dalej „zabezpieczeniem” służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
2) Zamawiający będzie żądać od Wykonawcy, którego oferta częściowa została wybrana jako najkorzystniejsza – wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie .
3) Zabezpieczenie może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:
a) pieniądzu;
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
c) gwarancjach bankowych;
d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
4) Za zgodą Zamawiającego zabezpieczenie może być wniesione również:
a) w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej;
b) przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego;
c) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów.
5) Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na konto wskazane przez Zamawiającego.
6) Zamawiający nie wyraża zgody na tworzenie zabezpieczenia przez potrącenia z należności za częściowo wykonane usługi.
7) W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w innej formie niż pieniądz treść dokumentu stanowiącego zabezpieczenie musi być zgodna z art. 151 Prawa zamówień publicznych.
Zwrot zabezpieczenia nastąpi zgodnie z art. 151 ust. 1 Prawa zamówień publicznych.

14. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy
1) Istotne postanowienia umowy zostały zawarte w Załączniku Nr 10 do SIWZ.
2) Zmiana treści umowy może nastąpić wyłącznie w granicach unormowania art.144 ust.1 ustawy i pod rygorem nieważności wymaga formy pisemnego aneksu skutecznego po podpisaniu przez obie strony.
3) Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian istotnych postanowień umowy
w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonany zostanie wybór wykonawcy:
a) zmiany osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne legitymujące się co najmniej takimi samymi uprawnieniami.
b) zmiany podwykonawcy, przy pomocy którego Wykonawca realizuje przedmiot umowy na innego legitymującego się takimi samymi kwalifikacjami /doświadczeniem zawodowym po uprzedniej akceptacji Zamawiającego.
c) zmiana terminu wykonania może ulec przesunięciu w przypadku wystąpienia opóźnień wynikających z:
- przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego;
- działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne), mającego bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót;
- wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie robót fakt ten musi zostać zgłoszony niezwłocznie Zamawiającemu i musi zostać potwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego;
- wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności;
- wystąpienia istotnego błędu w dokumentacji projektowej – termin umowny może zostać wydłużony o czas niezbędny na usunięcie wad w projekcie przez Wykonawcę dokumentacji projektowej.
Opóźnienia, o których mowa muszą być odnotowane w dzienniku budowy, udokumentowane stosownymi protokołami podpisanymi przez kierownika budowy, inspektora nadzoru oraz zaakceptowane przez Zamawiającego.
W przedstawionych przypadkach wystąpienia opóźnień, strony ustalą nowe terminy, z tym że maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy równy będzie okresowi przerwy lub postoju.
4) Zamawiający dopuszcza zmianę wynagrodzenia tylko w następujących przypadkach:
a)wystąpienia robót zamiennych;
b)rezygnacji z realizacji części robót;
c) wystąpienia robót dodatkowych;
d)zmiany stawki podatku VAT wynikającej z obowiązującego prawa.
5) Zamawiający może nie wyrazić zgody na dokonanie zmian postanowień umowy, jeżeli proponowana zmiana może wpłynąć na opóźnienie lub obniżenie jakości przedmiotu zamówienia.

15. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia
1) Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę
w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.
2) W niniejszym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
a) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału
w postępowaniu,
b) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,
c) odrzucenia oferty odwołującego.
3) Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
4) Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby Odwoławczej. Odwołujący zobowiązany jest do przesłania Zamawiającemu kopii odwołania przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem terminu.
5) Postępowanie odwoławcze kończy się ogłoszeniem przez Krajową Izbę Odwoławczą wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze, na które stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
6) Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej zawarte są w dziale VI art. 179 – 198g ustawy.

16. Postanowienia końcowe
W sprawach nieuregulowanych niniejszą specyfikacją mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /tj. Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm./ oraz przepisy Kodeksu cywilnego.

ZAŁĄCZNIKI
1. Zał. Nr 1 do SIWZ – Dokumentacja –opis przedmiotu zamówienia
2. Zał. Nr 2 do SIWZ – Formularz ofertowy
3. Zał. Nr 3 do SIWZ – Oświadczenie - art. 22 ust. 1
4. Zał. Nr 4 do SIWZ - Oświadczenie – art. 24 ust. 1
5. Zał. Nr 5 do SIWZ – Wykaz osób
6. Zał. Nr 6 do SIWZ – Wykaz wykonanych robót budowlanych
7. Zał. Nr 7 do SIWZ – Zobowiązanie podmiotu do oddania zasobów
8. Zał. Nr 8 do SIWZ – Oświadczenie o zamiarze powierzenia
części zamówienia podwykonawcom
9. Zał. Nr 9 do SIWZ – Oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej
10. Zał. Nr 10 do SIWZ – Projekt umowy

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie stron wwwtworzenie stron www