Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

SIWZ na świadczenie usług przewozowych i organizacyjnych rekreacji dla pracowników Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej ZP.272.4.8.2014

2014-09-29 10:42:44
ZP.272.4.8.2014


SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
na świadczenie usług przewozowych i organizacyjnych rekreacji dla pracowników Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej

Zamawiający:

Powiat Łęczyński – Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Łęcznej
ul. Krasnystawska 52
21-010 Łęczna
Tel. 81 752 29 20
Fax 81 752 29 20


CPV: 63511000-4 organizacja wycieczek

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w oparciu o przepisy ustawy
z dnia 29.01.2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), zwanej dalej Ustawą

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu wynikające z art. 22 ustawy oraz z niniejszej SIWZ.

Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.


Zatwierdził:

……………………………………………..
Dyrektor PZAZŁęczna, 29.09.2014 r.

Zawartość Specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

1. Nazwa i adres Zamawiającego.
2. Tryb udzielania zamówienia.
3. Opis przedmiotu zamówienia.
4. Termin wykonania zamówienia.
5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.
6. Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
7. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, z podaniem adresu poczty elektronicznej lub strony elektronicznej Zamawiającego.
8. Opis sposobu udzielania wyjaśnień dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz oświadczenie, czy zamierza się zwołać zebranie wykonawców.
9. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.
10. Wymagania dotyczące wadium.
11. Termin związania ofertą.
12. Opis sposobu przygotowania ofert.
13. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
14. Opis sposobu obliczenia ceny.
15. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.
16. Czynności wykonywane przy otwarciu i ocenie ofert.
17. Odrzucenie oferty, unieważnienie postępowania.
18. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
19. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
20. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy, w sprawie zamówienia publicznego, wzór umowy stanowiący załącznik Nr 2 do siwz.
21. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.
22. Wykaz załączników.
1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Powiat Łęczyński – Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Łęcznej
ul. Krasnystawska 52
21-010 Łęczna
Tel. 81 752 29 20
WWW: www.powiatleczynski.pl zakładka zamówienia publiczne
e-mail: t.olszak@powiatleczynski.pl Fax 752 64 64 , tel. 81 752 64 80
godziny pracy: poniedziałek, środa-piątek 07:00 – 14:00, wtorek 08:00-15:00

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.).
Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.
3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie 6 – dniowej wycieczki dla 2 grup po ok. 30 uczestników każda, dla pracowników Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej, z przewagą osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności. Ostateczna liczba osób, uczestników wycieczki może ulec zmianie zmniejszeniu lub zwiększeniu i zostanie podana najpóźniej na 5 dni przed planowanym terminem wycieczki. Zmiana liczby uczestników nie powoduje zmiany ceny jednostkowej przez Wykonawcę. CPV: 63511000-4
2. W każdej grupie liczba osób może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu o 5 osób.

2. Miejsce wycieczki:
Paryż, Zamki nad Loarą, Wersal

3. Opis warunków organizacji wycieczki:
Uczestnicy postępowania muszą zapewnić:

a) transfer autokarem o podwyższonym standardzie na trasie Łęczna – Warszawa, Warszawa – Łęczna.
b) przelot lotniczy bezpośredni na trasie Warszawa – Paryż – Warszawa, wylot / przylot nie później niż do godziny 13:00. , w grupie będą osoby z ograniczoną możliwością poruszania się i do 4 osób na wózku inwalidzkim.
c) Transfer autokarowy w Paryżu ; Lotnisko – Hotel – Lotnisko, hotel minimum
3 gwiazdkowy, położony blisko stacji metra i przystosowany do przyjęcia osób niepełnosprawnych,
d) Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dla jednego uczestnika bez względu na rodzaj schorzenia m. in.: świadczenie na wypadek trwałego uszczerbku na zdrowiu – suma ubezpieczenie: 5000 PLN, koszty leczenia poza granicami kraju suma ubezpieczenia 10 000 Euro, bagaż suma ubezpieczenia 1000 PLN bądź gwarancji bankowych na ok. 15 000 zł.
e) Zakwaterowanie w hotelu o standardzie minimum ***, 5 noclegów, hotel położony
w Paryżu, w bliskim sąsiedztwie stacji metra, w pokojach 2 osobowych każdy
z WC, TV SAT, telefonem, a dla osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózkach inwalidzkich i mających problemy z poruszaniem się, winda, dodatkowe krzesełka plastikowe w łazience z brodzikiem, dodatkowe oporęczowanie
f) Wyżywienie :
• 5 x śniadanie wzmocnione ( do wyboru jajecznica, bekon, parówki, dżem, miód, płatki śniadaniowe, masło, różnorodne pieczywo, warzywa: pomidor, ogórek, sałata, papryka, z kawą lub herbatą ),
• 6 x lunch ( składający się z zupy, drugiego dania: mięso, ryby, makarony, drób, surówki, sałatki, warzywa gotowane), napoje do obiadu: soki, kompot, kawa lub herbata
• 4 x obiadokolacje w postaci ciepłego dania, przystawki i napoje,
• dodatkowo 1 obiadokolacja uroczysta – wieczór francuski z muzyką na żywo,
z dodatkowymi regionalnymi przystawkami i napojami, serwowane wino podczas wieczoru (tradycyjna kuchnia francuska, jak również dania kuchni europejskiej)
• oraz podczas wycieczek napoje dla uczestników min. 1 litr wody mineralnej dziennie.
g) Opieka pilota biura, ze znajomością języka francuskiego przez cały czas trwania wycieczki (przedstawienie w terminie 5 dni przed wyjazdem kopii aktualnej licencji pilota)
h) Opieka ratownika medycznego lub pielęgniarki (przedstawienie w terminie 5 dni przed
wyjazdem kopii dokumentu poświadczającego posiadanie wymaganych kwalifikacji
i doświadczenia w opiece nad osobami niepełnosprawnymi)
i) Podstawowe wyposażenie apteczki (w tym ciśnieniomierz naramienny, leki pierwszej potrzeby)
j) Zapewnienie autokaru do dyspozycji grupy na całodzienną wycieczkę do doliny Loary -
o podwyższonym standardzie: klimatyzacja, TV, WC, możliwość korzystania
z wody i napojów gorących w barku autokarowym, wygodne szerokie siedzenia (możliwość regulacji siedzeń – różne pozycje, gdyż uwzględnia się uczestnictwo osób niepełnosprawnych
z ograniczoną możliwością poruszania się),
k) Korzystanie z gorącej herbaty, kawy i kruchych ciasteczek na trasie przejazdu
z barku autokarowego ( transfery na lotnisko i zamki nad Loarą)
l) Całodniowa wycieczka autokarowa - Zamki nad Loarą, z przewodnikiem, zarezerwowanie
i zakup biletów wstępu do zamków : Chambord, Chenonceau
m) Całodniowa wycieczka do Wersalu – przejazd, zarezerwowanie i zakup biletów wstępu, słuchawki z zestawem głośnomówiącym dla każdego uczestnika wycieczki, zwiedzanie
z przewodnikiem
n) Zwiedzanie Paryża – bilety na przejazdy metrem po Paryżu, rezerwacja i zakup biletów wstępu do zwiedzanych obiektów: Luvr, Wersal, Zamki nad Loarą, Katedra Notre Dame, Wieża Eiffla, Montmartre, Centrum Pompidou, Perfumerie Fragonard, Rejs statkiem po Sekwanie, zwiedzanie Paryża nocą)
o) Realizowanie programu przez licencjonowanego przewodnika ze znajomością języka polskiego na wycieczki według programu ( Paryż, Dolina Loary, Wersal,)
p) Słuchawki i audioguidy dla każdego uczestnika przy zwiedzaniu Luwru, Wersalu, innych obiektów
q) Pokrycia kosztów wymaganych opłat drogowych i parkingowych w czasie wycieczki,
r) Wynajęcie na 2 godziny przewodnika przy zwiedzaniu Luwru,

UWAGA:
1) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
2) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
3) Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa
w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy.
4) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
5) Oferty składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej
6) Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
7) Oferta musi być sporządzona w języku polskim.
8) Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich.
9) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia i złożyć ofertę wspólną. W tym przypadku ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie i dołączone do oferty w oryginale lub odpisie poświadczonym notarialnie. Umocowanie do reprezentowania wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub do zawarcia umowy może być zawarte w treści umowy konsorcjum.
10) Wykonawcy Ci przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego będą zobowiązani do przedstawienia umowy regulującej ich współpracę, jeżeli nie była dołączona do oferty.
11) Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
12) Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
13) Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów.
14) Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów postępowania za wyjątkiem regulacji art. 93 ust. 4 ustawy.
15) Postępowanie jest prowadzone w formie pisemnej w języku polskim.
16) Zamawiający nie miał potrzeby skorzystania w fazie przygotowawczej do niniejszego postępowania z dialogu technicznego, w oparciu o zapis art. 31a do 31c ustawy Pzp.
17) Zamawiający nie zastrzega, iż o udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wyłącznie wykonawcy zatrudniający ponad 50 % osób niepełnosprawnych.
18) Zamówienie nie dotyczy dofinansowania środkami UE.
Wymagania określone przez Zamawiającego dotyczące przedmiotu zamówienia:
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przewidział w ofercie stawki podatku VAT obowiązujące na rok 2014, w przypadku dalszych zmian w stawkach podatku VAT w trakcie obowiązywania umowy w roku 2014, przewiduje się zmiany umowy w tym zakresie.
4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
1. Wycieczka jest planowana w dwóch terminach po uzgodnieniu z Zamawiającym,
w przedziale czasowym:
• 20.10 – 31.10.2014r – I grupa licząca ok. 30 uczestników, w tym 2 osoby niepełnosprawne poruszające się na wózkach inwalidzkich,
• 03.11 – 15.11.2014 – II grupa licząca ok. 30 Uczestników, w tym 2 osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich
2. W każdej grupie liczba osób może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu o 5 osób
5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTEPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki
określone w art. 22 ust. 1 ustawy:
1) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
Wykonawca spełni warunek jeśli posiada uprawnienia do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie pełnienia usług turystycznych, zgodnie z aktualnymi przepisami prawa.
2) Posiadają wiedzę i doświadczenie.
Zamawiający nie wymaga przedstawienia potwierdzenia dysponowania wiedzą, natomiast wymaga przedstawienia doświadczenia w zakresie wykonywanych usług oraz potwierdzenia wykonania co najmniej 3-ch usług z należytą starannością (referencje lub inny dokument), z wykorzystaniem wzoru zgodnie z zał. nr 4 do siwz.
3) Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia.
Zamawiający nie wymaga potwierdzenia dysponowania potencjałem technicznym.
4) Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Zamawiający wymaga przedstawienia potwierdzenia dysponowania osobami
w zakresie:
a) pilota wycieczki (potwierdzenia w postaci legitymacji pilota wycieczek, wydany prze uprawniony do tego Urząd Marszałkowski w postaci kserokopii dokumentu) preferowani piloci posługujący się w sposób komunikatywny językiem francuskim,
b) pielęgniarki lub ratownika medycznego wraz z kopią dyplomu lub świadectwa
uprawniającego do wykonywania tego zawodu,
warunek ten zostanie spełniony poprzez załączenie oświadczeń o dysponowaniu w/w osobami wraz z podaniem charakteru tej dyspozycji (jeżeli jest to inny charakter niż umowa o pracę – należy załączyć oświadczenie wskazanej osoby, że będzie do dyspozycji w trakcie trwania wycieczki, zgodnie z załącznikiem nr 7 do siwz),
5) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
Zamawiający uzna, że warunek ten został spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi opłaconą polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę minimum 500 tys. zł

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, wobec których brak jest podstaw do wykluczenia.
Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się, cyt.:

1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, lub zostali zobowiązani do zapłaty kary umownej, jeżeli szkoda ta lub obowiązek zapłaty kary umownej wynosiły nie mniej niż 5% wartości realizowanego zamówienia i zostały stwierdzone orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;

1a) wykonawców, z którymi dany zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w sprawie zamówienia publicznego albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia publicznego, z powodu okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła co najmniej 5% wartości umowy;

2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;

3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;

10) wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769) - przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku;

11) wykonawców będących spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką komandytowo-akcyjną lub osobą prawną, których odpowiednio wspólnika, partnera, członka zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku.
2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy:
1) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, z wyłączeniem czynności wykonywanych podczas dialogu technicznego, o którym mowa w art. 31a ust. 1, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie stosuje się do wykonawców, którym udziela się zamówienia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 lub art. 67 ust. 1 pkt 1 i 2;

2) nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3, albo nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą;
3) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania;
4) nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu;

5) należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów.5) ), złożyli odrębne oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w tym samym postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami

Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia - nie spełnia" w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wymienionych w dziale 6 specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki wykonawca spełnia.
Nie spełnienie chociażby jednego warunku, skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.
6. INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.

Wymagane niżej wymienione dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów albo kserokopii. Dokumenty złożone w formie kserokopii nie potwierdzonych notarialnie muszą być opatrzone klauzulą „ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM” i poświadczone za zgodność z oryginałem przez wykonawcę na każdej stronie.
Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy wraz z formularzem oferty w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu :

1) W celu wykazania (potwierdzenia) spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, Zamawiający żąda następujących dokumentów:
a) Oświadczenia o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy, na formularzu stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ;
b) Wykazu wykonanych usług, zakończonych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, spełniających wymagania określone w dziale 5 pkt 2) specyfikacji istotnych warunków zamówienia, sporządzony przez wykonawcę według załącznika nr 4 do niniejszej specyfikacji.
Wykaz musi zawierać wszystkie dane wyszczególnione w załączniku nr 4 do niniejszej specyfikacji.
c) Dowody dotyczące usług wymienionych w w/w wykazie określające czy te usługi zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujące czy zostały wykonane należycie
i prawidłowo ukończone, tzn.:
- poświadczenie albo
- inne dokumenty – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa powyżej.
W przypadku, gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa powyżej.
d) Wykazu osób które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, tj. pilota wycieczki oraz pielęgniarki/ratownika medycznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, a także charakteru zatrudnienia oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, z uwzględnieniem spełnienia warunku określonego w ust. 5 pkt 4 na formularzu stanowiącym Załącznik Nr 7 do SIWZ.
e) Oświadczenie, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia – zawarte w Załączniku nr 7 do SIWZ.
f) Oświadczenie o zapewnieniu środków organizacyjno- technicznych dot. jakości usług zawarte w Załączniku Nr. 10 do SIWZ.
g) Kopię zawartego ubezpieczenia w zakresie odpowiedzialności cywilnej na kwotę minimum 500 000 zł wraz z dowodem jej opłaty – ważnego na okres minimum do dnia 30.11.2014r.
h) Oświadczenie Wykonawcy o zamiarze powierzenia części usług podwykonawcy- zał. Nr 12 do SIWZ.
2) W celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ustawy, Zamawiający żąda następujących dokumentów:
a) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych na formularzu stanowiącym Załącznik Nr 3 do SIWZ.
b) Aktualny odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wskazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
c) Kserokopię uprawnień do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie pełnienia usług turystycznych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o usługach turystycznych (tj. Dz. U. z 2014r. poz. 196 ze zm.) - wpis do rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych.
d) Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych albo informacja, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej - na Załączniku Nr 9 do SIWZ.

3) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (wykonawca zagraniczny), zamiast dokumentu, o którym mowa w dziale 5 pkt 5 składa odpowiedni dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Dokument, o którym mowa w dziale 5 pkt 5 powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
4) Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
5) W przypadku składania oferty wspólnej przez kilku przedsiębiorców (tzw. konsorcjum) lub przez spółkę cywilną, każdy ze wspólników konsorcjum lub spółki cywilnej musi złożyć dokumenty wymienione w ustępie dziale 6 punkcie 2 lit. b i c niniejszej specyfikacji - jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej) Pozostałe dokumenty będą traktowane jako wspólne. Wspólnicy muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo, podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli każdego ze wspólników. Wspólnicy ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia, określoną w art. 366 Kodeksu cywilnego.
6) Zgodnie z art. 26 ust. 2b Prawa zamówień publicznych wykonawca może polegać na wiedzy
i doświadczeniu oraz osobach dolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, tj. przedstawić pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. W/w zobowiązanie musi być przedstawione w oryginale na formularzu stanowiącym Załącznik Nr 11 do SIWZ. Zobowiązanie to winno zawierać informacje dotyczące: zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, sposobu jego wykorzystania przy wykonywaniu zamówienia, charakteru stosunku jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem oraz zakresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.
Zamawiający wymaga podania przez wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy.

UWAGA:
• Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.
• W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum) oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w § 1 ust. 2 i 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakie może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr poz. 231) , kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty.
• Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
• Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

7. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie, faxem lub drogą elektroniczną. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane drogą elektroniczną muszą być niezwłocznie potwierdzone pisemnie. Każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

8. OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ORAZ OŚWIADCZENIE, CZY ZAMIERZA SIĘ ZWOŁAĆ ZEBRANIE WYKONAWCÓW.

8.1 Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, kierując swoje zapytania na piśmie, lub faxem do Zamawiającego. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie specyfikacji wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
8.2 Pisemna odpowiedź zostanie przesłana wszystkim wykonawcom, którym doręczono specyfikację istotnych warunków zamówienia, w tym samym czasie i w ten sam sposób bez podania źródła zapytania a także umieszczona zostaje na stronie internetowej (art. 38 ust. 2 Ustawy).
8.3 W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu do składania ofert określonego w pkt. 16.1. specyfikacji, zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia (art. 38, ust. 4 Ustawy). Dokonaną zmianę specyfikacji przekazuje się niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia a także zamieszcza się na stronie internetowej.
8.4 Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wykonawców w celu wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

9. WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.

Teresa Olszak – Główny Specjalista ds. zamówień publicznych i remontów
tel. (81) 752 64 80, fax (81) 752 64 64
e-mail: t.olszak@powiatleczynski.pl
Godziny pracy: poniedziałek oraz od środy do piątku w godz. od 7.00 -14.00. wtorek w godz. 8.00 -15,00

10. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM.

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
11. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.

Składający ofertę pozostaje nią związany na okres 30 dni kalendarzowych od daty upływu terminu składania ofert. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, w tym że Zamawiający może tylko raz, na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawcy o wyrażenie zgodny na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłużej jednak niż 30 dni.
12. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT.

12.1 Oferta złożona zgodnie z załączonym wzorem powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki o których mowa w specyfikacji Zamawiającego;
12.2 Oferta musi być przygotowana zgodnie z wzorami, które stanowią dodatki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia i zgodnie z wymaganiami specyfikacji;
12.3 Wykonawca jest zobowiązany uzupełnić druki oferty, jeżeli zabraknie miejsca, należy dołączyć dodatkowe strony;
12.4 Oferta musi być przygotowana zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych oraz z wymogami specyfikacji;
12.4 Oferta musi być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej bez użycia ścieralnego nośnika pisma, np. ołówka, pod rygorem odrzucenia oferty;
12.5 Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia;
12.6 Oferta musi być podpisana przez osoby wskazane w dokumencie upoważniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadające stosowne pełnomocnictwo;
12.7 Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem
osoby/osób podpisujących ofertę;
Oferta składana przez dwa lub więcej podmiotów gospodarczych (konsorcjum) musi spełnić następujące warunki:
 zawierać dokumenty i oświadczenia wymagane od każdego podmiotu;
 musi być podpisana w taki sposób, by zobowiązywała prawnie wszystkie strony;
 jeden z podmiotów zostanie wyznaczony do reprezentowania wszystkich występujących wspólnie podmiotów i jego upoważnienie będzie udokumentowane pełnomocnictwem podpisanym przez umocowanych przedstawicieli pozostałych podmiotów
 wszystkie podmioty będą solidarnie odpowiedzialne za realizację umowy,
12.8 Za osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawców uznaje się:
• osoby wskazane w Krajowym Rejestrze Sądowym lub dokumencie równorzędnym,
• osoby legitymujące się odpowiednim dokumentem stwierdzającym ustanowienie pełnomocnika, określającym zakres umocowania. Dokument ten należy złożyć w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.
12.9 Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę z jedną ostateczną ceną (art. 82 ust. 1 Ustawy);
12.10 Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty;
12.11 Oferta musi być złożona Zamawiającemu w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie z opisem:
pełna nazwa wykonawcy
adres
numer telefonu, faksu
NIP, REGON
OFERTA – na świadczenie usług przewozowych i organizacyjnych rekreacji dla pracowników Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej – 10.10.2014 r., nie otwierać przed godz.1015.

12.12 Jeżeli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, wykonawca może zastrzec, iż nie mogą być one udostępniane innym uczestnikom postępowania. Winien on wówczas wyodrębnić te informacje w formie osobnego pakietu. Pakiet ten ma być wyraźnie oznaczony „TAJEMNICE PRZEDSIĘBIORSTWA – NIE UDOSTĘPNIAĆ INNYM UCZESTNIKOM POSTĘPOWANIA”.

13. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.

13.1 Oferty należy składać/przesłać do dnia 10.10.2014 r. do godz. 1000
w Starostwie Powiatowym, Aleja Jana Pawła II 95A, 21-010 Łęczna, pokój. nr 111
I piętro Kancelaria Ogólna, pod rygorem nie rozpatrzenia oferty wniesionej po tym terminie bez względu na przyczyny opóźnienia (art. 84, ust. 2 Ustawy);
13.2 Wykonawca może wprowadzać zmiany, do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzaniu zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzaniu zmian musi być złożone według takich samych zasad i wymagań jak składana oferta, odpowiednio oznakowane z dopiskiem "ZMIANA OFERTY",
13.3 Wykonawca ma prawo, przed upływem terminu składania ofert, wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wycofaniu oferty. Powiadomienie o wycofaniu oferty musi być złożone według takich samych zasad i wymagań jak składana oferta, odpowiednio oznakowane z dopiskiem „WYCOFANIE OFERTY”.
13.4 Oferty złożone po terminie zostaną niezwłocznie zwrócone Wykonawcy.
13.5 Otwarcie ofert nastąpi w Starostwie Powiatowym, adres jw. w sali konferencyjnej (parter budynku, pokój nr 9) w dniu 10.10.2014 r. o godz.1015.

14. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY.

Wykonawca podaje w ofercie jedną cenę za całość zamówienia. Cena musi zostać podana w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Cenę oferty należy określić z należytą starannością, na podstawie przedmiotu zamówienia
z uwzględnieniem wszystkich kosztów związanych z realizacją zadania wynikających
z zakresu usługi, niezbędnych do wykonania zadania i doliczyć do powstałej kwoty inne składniki wpływające na ostateczną cenę.
Jeżeli Wykonawca ma zamiar zaproponować jakieś rabaty lub upusty cen, powinien je od razu ująć w obliczeniach ceny, tak aby wyliczona cena za realizację zamówienia była ceną całościową. Późniejsze, np. w trakcie otwierania ofert, propozycje obniżek ceny nie będą przyjmowane przez Zamawiającego do wiadomości. Proponowana cena łączna powinna być podana w wysokości ostatecznej, tak aby Zamawiający nie musiał już dokonywać żadnych obliczeń, przeliczeń itp. działań w celu jej określenia. Zamawiający zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy poprawia omyłki w ofercie.
Zaokrąglenia cen w złotych należy dokonać do dwóch miejsc po przecinku według zasady, że trzecia cyfra po przecinku od 5 w górę powoduje zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku w górę o 1. Jeśli trzecia cyfra po przecinku jest niższa od 5 zostaje skreślona, a druga cyfra po przecinku nie ulegnie zmianie.

W trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty będzie brana pod uwagę cena łączna.
15. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KIEROWAŁ SIĘ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OBLICZENIA OFERT.


Lp. Opis kryteriów oceny Znaczenie
- waga
1. Cena oferty (brutto) - C 100 %


Zasady przydzielania punktów za poszczególne kryteria są następujące:

1. Cena oferty (brutto) - Cmin – cena najniższej oferty, Cof – cena ocenianej oferty). Oferta z najniższą ceną brutto uzyska maksymalną liczbę punktów - 100.
Dla pozostałych ofert liczba punktów wyliczona zostanie proporcjonalnie obliczona wg wzoru:
C = (Cmin/ Cof)x 100 x 100%

Obliczenia punktów będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba punktów w oparciu o ustalone kryterium) zostanie uznana za najkorzystniejszą. Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów.
W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy pisemnych wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie - Prawo zamówień publicznych oraz SIWZ i została oceniona, jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru. Zamawiający powiadomi faksem, drogą elektroniczną lub listownie
(za potwierdzeniem odbioru) o wynikach postępowania wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia. Wybranemu Wykonawcy zamawiający określi miejsce
i termin podpisania umowy.
16. CZYNNOŚCI WYKONYWANE PRZY OTWARCIU I OCENIE OFERT.

16.1 Otwarcie ofert jest jawne i następuje po upływie terminu do ich składania, z tym, że dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia (art. 86 ust. 2 Ustawy);
16.2 Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
16.3 Podczas otwarcia ofert zostaną ogłoszone nazwy (firmy), adresy Wykonawców oraz ceny, terminy wykonania, warunki płatności zawarte w złożonych ofertach (art. 86 ust. 4 Ustawy);
16.4 Zamawiający sprawdzi komisyjnie podczas posiedzenia niejawnego:
16.5 - czy Wykonawcy spełniają warunki określone w specyfikacji oraz w ustawie Prawo zamówień publicznych;
16.6 - w toku badania i oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert;
16.7 - Komisja Przetargowa proponuje wybór oferty najkorzystniejszej, przez co należy rozumieć ofertę, która otrzymała łącznie za wszystkie kryteria najwyższą liczbę punktów.

17. ODRZUCENIE OFERTY, UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA.
Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
 jest niezgodna z ustawą;
 jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.),
 jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
 zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;
 została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 zawiera błędy w obliczeniu ceny;
 wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r poz. 907 z późn. zm.);
 jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów;

Unieważnienie postępowania:
Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:
 nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy nie podlegającego wykluczeniu,
 cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty,
 w przypadkach, o których mowa w art. 91 ust. 5 Ustawy, zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie,
 wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć,
 postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

18. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty, o:
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania
i adresy wykonawców, który złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom
w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktację,
2) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne
i prawne,
3) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
4) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust 1 lub 2 Ustawy, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.
Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza informacje, o których mowa w art. 92 ust. 1 pkt 1 Ustawy, na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

Termin zawarcia umowy nie może być krótszy niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane faxem lub drogą elektroniczną, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
Termin zawarcia umowy o udzielenie zamówienia publicznego może być krótszy jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia:
- została złożona tylko jedna oferta; lub,
- w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego wykonawcy.

Przyjęcie warunków przetargu jest jednoznaczne z przyjęciem wzoru umowy proponowanego przez Zamawiającego.
19. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.
Zamawiający nie będzie żądać od Wykonawcy zabezpieczenia.
20. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, WZÓR UMOWY.

Postanowienia oraz zobowiązania przyjęte przez wykonawcę poprzez złożenie oferty odpowiadającej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a także wybór tak skonstruowanej oferty przez Zamawiającego stanowią integralną część umowy na świadczenie usług przewozowych i organizacyjnych rekreacji dla pracowników Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej

Wzór umowy w załączeniu.

Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia niżej wymienionych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
a. zmiana terminu wycieczki powodowana siłą wyższą (m.in. złe warunki atmosferyczne, stan klęski żywiołowej)
b. zmiana programu wycieczki powodowana siłą wyższą, decyzjami władz państwowych, zamknięciem obiektów lub obiektywną przyczyną nie wynikającą z zaniechania Wykonawcy w porozumieniu i za zgodą Zamawiającego
21. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.

21.1 W toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcom, a także innym osobom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów niżej cyt. ustawy , przysługują środki ochrony prawnej, przewidziane w Dziale VI „Środki ochrony prawnej” Ustawy z 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 907 z późn. zm.).
21.2 Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt. 5 Ustawy.
21.3 Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami Ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie Ustawy.
21.4 W przypadku zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
a) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu,
b) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,
c) odrzucenia oferty odwołującego.
21.5 Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
21.6 Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
21.7 Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
22. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

Załącznik Nr 1 do 4 - Wzór oferty, wzory oświadczeń i wykaz usług
Załącznik Nr 5 – Opis przedmiotu zamówienia wraz z ramowym programem wycieczki
Załącznik Nr 6 – Wzór umowy
Załącznik Nr 7 – wzór oświadczenia o dysponowaniu osobą
Załącznik Nr 8 – Oświadczenie osoby fizycznej
Załącznik Nr 9 - Oświadczenie o przynależności lub nie do grupy kapitałowej
Załącznik Nr 10 – Oświadczenie o zapewnieniu środków organizacyjno-technicznych dot.
jakości usługi.
Załącznik Nr 11 – Oświadczenie dot. niezbędnych zasobów.
Załącznik Nr 12 - Podwykonawcy

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stronprojektowanie stron