Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

SIWZ z zał na UBEZPIECZENIE GRUPOWE NA ŻYCIE PRACOWNIKÓW, ... ZP.272.4.6.2014

2014-06-09 12:03:07
Numer sprawy: ZP.272.4.6.2014

SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
zwana dalej „SIWZ”


sporządzona dla usługi, której wartość jest mniejsza niż kwoty określone
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.),
zwanej dalej „ustawą Pzp”, pod nazwą:
„UBEZPIECZENIE GRUPOWE NA ŻYCIE PRACOWNIKÓW, WSPÓŁMAŁŻONKÓW / PARTNERÓW ORAZ PEŁNOLETNICH DZIECI PRACOWNIKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO W ŁĘCZNEJ ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POWIATU ŁĘCZYŃSKIEGO ”
Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 09.06.2014 pod nr 123575 - 2014
Członek Zarządu Przewodniczący Zarządu
Kazimierz Radko Adam Niwiński

Zatwierdzam: ……………………… …………………….
Łęczna, 09.06.2014r.1. Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego
Powiat Łęczyński – Starostwo Powiatowe w Łęcznej
ul. Aleja Jana Pawła II 95 A, 21-010 Łęczna
województwo: lubelskie
tel./81/ 752-64-80, fax /81/ 752-64-64
NIP 713-23-98-078 REGON 431029168
Strona internetowa: www.powiatleczynski.pl

2. Tryb udzielenia zamówienia
2.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na usługę, której wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.
2.2. Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ust. 1 oraz art. 39-44 ustawy Pzp.
2.3. Podstawa prawna opracowania SIWZ:
2.3.1. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r., nr 113, poz. 759 z późn. zm.).
2.3.2. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich dokumenty te mogą być składane (Dz. U. z 2013 r., poz. 231).
2.3.3. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 1692).
2.3.4. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których uzależniony jest obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz.U. z 2013 r., poz. 1735).
2.3.5. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2010 r. w sprawie protokołu o udzielenie zamówienia publicznego (Dz.U. z 2010 r., Nr 223, poz. 1458).
2.3.6. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).

3. Opis przedmiotu zamówienia
3.1. Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie grupowe na życie pracowników, współmałżonków / partnerów oraz pełnoletnich dzieci pracowników Starostwa Powiatowego w Łęcznej oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łęczyńskiego. Zakres zamówienia obejmuje:
a) ubezpieczenie na wypadek śmierci Ubezpieczonego oraz dodatkowo:
 ubezpieczenie na wypadek śmierci Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku
 ubezpieczenie na wypadek śmierci Ubezpieczonego w następstwie wypadku przy pracy
 ubezpieczenie na wypadek śmierci w następstwie wypadku komunikacyjnego
 ubezpieczenie na wypadek śmierci Ubezpieczonego w następstwie wypadku komunikacyjnego przy pracy
 ubezpieczenie na wypadek śmierci Ubezpieczonego w następstwie zawału serca lub krwotoku śródmózgowego
b) ubezpieczenie na wypadek śmierci współmałżonka / partnera oraz dodatkowo ubezpieczenie na wypadek śmierci współmałżonka / partnera w następstwie nieszczęśliwego wypadku
c) ubezpieczenie na wypadek śmierci rodziców lub teściów
d) ubezpieczenie na wypadek śmierci dziecka
e) ubezpieczenie na wypadek urodzenia się dziecka
f) ubezpieczenie na wypadek urodzenia martwego dziecka
g) ubezpieczenie na wypadek osierocenia dziecka
h) ubezpieczenie na wypadek trwałego uszczerbku na zdrowiu Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku
i) ubezpieczenie na wypadek trwałego uszczerbku na zdrowiu Ubezpieczonego w następstwie zawału serca lub krwotoku śródmózgowego
j) ubezpieczenie na wypadek trwałej niezdolności Ubezpieczonego do pracy
k) ubezpieczenie na wypadek poważnego zachorowania Ubezpieczonego
l) ubezpieczenie na wypadek poważnego zachorowania Dziecka
m) ubezpieczenie na wypadek operacji chirurgicznych Ubezpieczonego
n) ubezpieczenie na wypadek specjalistycznego leczenia Ubezpieczonego
o) ubezpieczenie leczenia Ubezpieczonego w szpitalu w związku z chorobą (w tym pobyt na OIOM i rekonwalescencja) oraz dodatkowo ubezpieczenie leczenia Ubezpieczonego w szpitalu spowodowanego zawałem serca lub krwotokiem śródmózgowym
p) ubezpieczenie leczenia Ubezpieczonego w szpitalu w związku z doznanymi obrażeniami ciała w następstwie nieszczęśliwego wypadku (w tym pobyt na OIOM i rekonwalescencja) oraz dodatkowo:
- ubezpieczenie leczenia Ubezpieczonego w szpitalu w związku z doznanymi obrażeniami ciała w następstwie wypadku przy pracy
- ubezpieczenie leczenia Ubezpieczonego w szpitalu w związku z doznanymi obrażeniami ciała w następstwie wypadku komunikacyjnego
- ubezpieczenie leczenia Ubezpieczonego w szpitalu w związku z doznanymi obrażeniami ciała w następstwie wypadku komunikacyjnego przy pracy

3.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki do niniejszej specyfikacji:
Załącznik nr 1 „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zawierający warunki wymagane oraz klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne preferowane grupowego ubezpieczenia na życie pracowników, współmałżonków / partnerów oraz pełnoletnich dzieci pracowników Starostwa Powiatowego w Łęcznej oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łęczyńskiego”.
3.3. Zamawiający wymaga, aby podmioty objęte postępowaniem nie były zobowiązane do pokrywania strat wykonawcy działającego w formie towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych przez wnoszenie dodatkowej składki, zgodnie z art. 44 ust. 2 ustawy o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2010 r., Nr 11, poz. 66 z późn. zm.).
3.4. Statut towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych musi przewidywać, że towarzystwo będzie ubezpieczało także osoby niebędące członkami towarzystwa. Zamawiający w przypadku wyboru oferty wykonawcy działającego w formie towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych nie jest zobligowany do zostania jego członkiem i do wnoszenia opłaty członkowskiej.
3.5. Wykonawca musi posiadać ogólne/szczególne warunki ubezpieczenia wszystkich ubezpieczeń określonych w przedmiocie zamówienia. Warunki te – obowiązujące na dzień składania ofert - będą miały zastosowanie wyłącznie w sprawach nieuregulowanych przez niniejszą SIWZ, przez cały okres realizacji zamówienia.
3.6. Postępowanie prowadzone jest przy udziale brokera ubezpieczeniowego Inter-Broker Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu przy ul. Żeglarskiej 31, zwanego dalej brokerem ubezpieczeniowym, który jako pośrednik ubezpieczeniowy działa w imieniu i na rzecz zamawiającego. Broker ubezpieczeniowy będzie pośredniczył przy zawarciu umowy, a następnie będzie nadzorował jej realizację przez Wykonawcę.
3.7. Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 66511000-5 (usługi ubezpieczenia na życie), 66512100-3 (usługi ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków), 66512210-7 (usługi dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego), 66512220-0 (usługi ubezpieczenia medycznego).
3.8. Zamawiający informuje, że nie zastosował dialogu technicznego, o którym mowa w art. 31a ustawy Prawo zamówień publicznych.

4. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających
Zamawiający przewiduje realizację zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju ubezpieczeń, które obejmuje zakres niniejszego zamówienia.

5. Informacja o ofertach częściowych i wariantowych
5.1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
5.2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

6. Termin wykonania zamówienia
6.1. Termin wykonania zamówienia: Zamówienie publiczne należy realizować w terminie 36 miesięcy począwszy od 01.12.2014r. po podpisaniu umowy z wyłonionym Wykonawcą.
6.2. Na potwierdzenie zawarcia umowy zostanie wystawiona polisa na cały okres zamówienia.

7. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków
7.1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
7.1.1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania:
tj. posiadania zezwolenia właściwego organu na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej zgodnie z ustawą z dnia 22.05.2003 roku o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 11, poz. 66 ze zm.), obejmującej przedmiot zamówienia lub zaświadczenia właściwego organu państwowego, że wykonawca prowadzi działalność ubezpieczeniową obejmującą przedmiot zamówienia.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że jest uprawniony do wykonywania działalności ubezpieczeniowej zgodnie z ustawą z dnia 22.05.2003 roku o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 11, poz. 66 ze zm.), tj. że posiada zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej obejmującej przedmiot zamówienia lub zaświadczenie właściwego organu państwowego, że wykonawca prowadzi działalność ubezpieczeniową obejmującą przedmiot zamówienia.
7.1.2. posiadania wiedzy i doświadczenia
Zamawiający nie precyzuje szczegółowych wymagań w przedmiotowym zakresie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: dla uznania, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia, Zamawiający wymaga by złożył oświadczenie, o którym mowa w art. 44 ustawy Prawo zamówień publicznych.
7.1.3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
Zamawiający nie precyzuje szczegółowych wymagań w przedmiotowym zakresie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: dla uznania, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, Zamawiający wymaga by złożył oświadczenie, o którym mowa w art. 44 ustawy Prawo zamówień publicznych
7.1.4. sytuacji ekonomicznej i finansowej
Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań co do potwierdzania spełniania tego warunku.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: dla uznania, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej, Zamawiający wymaga by złożył oświadczenie, o którym mowa w art. 44 ustawy Prawo zamówień publicznych.
7.2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
W opisanej w niniejszym punkcie sytuacji Wykonawca winien udokumentować Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym do należytego wykonania zamówienia oraz, że stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów.
7.3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy oraz z powodu okoliczności wymienionych w art. 24 ust 2 pkt 5) ustawy Pzp.
7.4. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie żaden z wykonawców nie może podlegać wykluczeniu, o którym mowa w pkt. 7.3, każdy z wykonawców musi posiadać uprawnienia do prowadzenia działalności ubezpieczeniowej, o której mowa w pkt 7.1.1. - przy czym zakres tych uprawnień musi obejmować łącznie cały przedmiot zamówienia; wspólnie lub odrębnie wykonawcy muszą spełniać warunki, o których mowa w pkt 7.1.2 – 7.1.4.

8. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu
8.1. Zgodnie z art. 26 ust. 2a ustawy wykonawca na żądanie zamawiającego i w zakresie przez niego wskazanym jest zobowiązany wykazać odpowiednio, nie później niż na dzień składania ofert, spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy i brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy. Ponadto wykonawca winien udokumentować brak podstaw do wykluczenia z powodu przesłanki wymienionej w art. 24 ust 2 pkt 5) ustawy Pzp.
8.2. Wykonawca składa formularz ofertowy o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ, a wraz z nim oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków udziału w postępowaniu, a także oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania.

Dokumenty wymagane na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych
8.3. W celu oceny spełnienia przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, których opis sposobu oceny spełniania został dokonany w ogłoszeniu o zamówieniu i specyfikacji, zamawiający wymaga od wykonawcy złożenia następujących oświadczeń i dokumentów:
8.3.1. oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1 – 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, z wykorzystaniem wzoru, stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej specyfikacji;
8.3.2. zezwolenia właściwego organu na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej zgodnie z ustawą z dnia 22.05.2003 roku o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 11, poz. 66 ze zm.), obejmującej przedmiot zamówienia lub zaświadczenia właściwego organu państwowego, że wykonawca prowadzi działalność ubezpieczeniową obejmującą przedmiot zamówienia.

Dokumenty wymagane na potwierdzenie wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust.1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych
8.4. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, zamawiający wymaga od wykonawcy złożenia następujących oświadczeń i dokumentów:
8.4.1. oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia, z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 3 a do niniejszej specyfikacji;
8.4.2. aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
8.4.3. listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej (w myśl zapisów art. 24 ust 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych) lub informację o braku przynależności do grupy kapitałowej- sporządzoną wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 b do SIWZ

Dokumenty podmiotów zagranicznych
8.5. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
8.5.1. Zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 8.4.2. składa dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
8.5.2. Jeżeli w kraju zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o których mowa w pkt 8.5.1., zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
8.5.3. W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania z wnioskiem udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

Dokumenty wymagane od wykonawców polegających na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów
8.6. W przypadku wykonawców polegających na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, oprócz dokumentów wymienionych w punktach: 8.3.1, 8.3.2., 8.4.1. oraz 8.4.2., wymaganych dla wykonawców, są oni zobowiązani:
8.6.1. przedstawić pisemne zobowiązanie podmiotów, na których potencjał się powołują do oddania im do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
8.6.2. przedłożyć dokumenty dotyczące tych podmiotów w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt 8.4.1. oraz 8.4.2.

Dokumenty i postanowienia dotyczące wykonawców wspólnie ubiegających się o wykonanie zamówienia
8.7. W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia:
8.7.1. Każdy z wykonawców jest zobowiązany złożyć dokumenty wymienione w pkt. 8.3.2., 8.4.1. i 8.4.2., a także dokument, o którym mowa w pkt. 8.8., a wspólnie lub odrębnie – oświadczenie wymienione w pkt 8.3.1 niniejszego rozdziału.
8.7.2. W przypadku wyboru oferty wykonawców wspólnie ubiegających się o wykonanie zamówienia, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
8.7.3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań.

Pozostałe postanowienia dotyczące dokumentów i oświadczeń
8.8. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy z powodu okoliczności, o których mowa w art. 24 ust 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca składa wraz z ofertą: listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej (w myśl zapisów art. 24 ust 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych) lub informację o braku przynależności do grupy kapitałowej- sporządzoną wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 b do SIWZ.
8.9. Wymagane dokumenty mogą mieć formę oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem (na każdej zapisanej stronie) przez wykonawcę. W przypadku składania elektronicznych kopii dokumentów powinny one być opatrzone przez wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
8.10. Wymagane oświadczenia muszą być złożone w formie oryginału.
8.11. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty.
8.12. Zamawiający może wymagać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budziła wątpliwości, co do jej prawdziwości.
8.13. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składanie wraz z tłumaczeniem na język polski.
8.14. Zamawiający wzywa wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez zamawiającego dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.
8.15. Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień odnośnie przedłożonych oświadczeń lub dokumentów (w sytuacji, gdy budzą one wątpliwości Zamawiającego), stosownie do zapisów art. 26 ust.4 ustawy, jak również wyjaśnień, o których mowa w art. 24 b dotyczących powiązań istniejących między przedsiębiorcami, w celu zbadania czy zachodzą przesłanki wykluczenia Wykonawcy na mocy art. 24 ust 2 pkt 5 ustawy.
8.16. Zamawiający może również żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, na podstawie zapisów art. 87 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

9. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami
9.1. W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, zapytania oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują faksem oraz w formie pisemnej:
- pisemnie na adres zamawiającego
- faksem na nr: 81 752-64-64
Jeżeli zamawiający lub wykonawcy przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, zapytania lub informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez wykonawcę zamawiający domniemywa, iż pismo wysłane przez zamawiającego na numer faksu podany przez wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się wykonawcy z treścią pisma.
9.2. Oświadczenie, wniosek, zawiadomienie, zapytanie lub informację uważa się za wniesione z chwilą, gdy dotarły do drugiej strony w taki sposób, że mogła zapoznać się z ich treścią.
9.3. Zgodnie z art. 40 ust. 5a ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający może, po zamieszczeniu ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, bezpośrednio poinformować o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia znanych sobie wykonawców, którzy w ramach prowadzonej działalności świadczą usługi będące przedmiotem zamówienia. Przepis art. 40 ust. 6 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych stosuje się odpowiednio.
9.4. Na wniosek wykonawcy zamawiający przekaże w terminie 5 dni specyfikację istotnych warunków zamówienia, udostępnioną na stronie internetowej, za pobraniem opłaty pokrywającej koszty jej druku i przekazania.
9.5. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed terminem składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
9.6. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynie po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 9.5 lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpatrzenia.
9.7. Przedłużanie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 9.5. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekaże wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawnienia źródła zapytania oraz zamieści na stronie internetowej pod adresem www.powiatleczynski.pl.
9.8. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, o którym mowa w art. 38 ust.3 ustawy Prawo zamówień publicznych.
9.9. Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące prowadzonego postępowania należy kierować na numer faksu: 81 752-64-64 , a następnie w formie pisemnej na adres zamawiającego, podany w specyfikacji.
9.10. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną w ten sposób zmianę zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieści na stronie internetowej pod adresem www.powiatleczynski.pl.
9.11. Jeżeli zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, zamawiający zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.
9.12. Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym wykonawców, którym przekazano specyfikację oraz zamieści na stronie internetowej. Przepis art. 38 ust. 4 a ustawy stosuje się odpowiednio.
9.13. Osobą uprawnioną do udzielania informacji wykonawcom jest Teresa Olszak –Główny Specjalista ds. zamówień publicznych i remontów, Starostwo Powiatowe w Łęcznej, tel.81 752-64-80, fax. 81 752-64-64.
W sprawach merytorycznych Inter-Broker Sp. z o.o. w Toruniu reprezentuje (bez prawa przyjmowania od wykonawców wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ i udzielania na nie wykonawcom odpowiedzi) Radosław Kwiatos z firmy Inter Broker Sp. z o.o., ul. Żeglarska 31, 87-100 Toruń, tel. (056) 658-42-80 lub 607-627-067.

10. Wymagania dotyczące wadium i zabezpieczenia należytego umowy
Zamawiający nie żąda od wykonawców wniesienia wadium ani zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

11. Termin związania ofertą.
11.1. Wykonawca jest związany z ofertą przez okres 30 dni.
11.2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że zamawiający może tylko raz, co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
11.3. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

12. Opis sposobu przygotowywania ofert
12.1. Ofertę należy napisać pismem czytelnym w języku polskim. Dokumenty składające się na ofertę w języku obcym winny być składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę.
12.2. Dokumenty są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę, za wyjątkiem dokumentu pełnomocnictwa, który należy złożyć w formie oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie. Oświadczenia należy złożyć w formie oryginału.
12.3. Nie dopuszcza się składania ofert w formie elektronicznej.
12.4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy zgodnie z art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych i do załączenia do oferty stosownego pełnomocnictwa w oryginale lub w postaci kopii poświadczonej notarialnie wskazującego ustanowionego pełnomocnika. Pełnomocnictwo musi być podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Treść pełnomocnictwa musi rozstrzygać czy ustanowiony pełnomocnik jest uprawniony do reprezentowania wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, czy również do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Z pełnomocnikiem tym będzie prowadzona wszelka korespondencja wiążąca dla wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.
12.5. W przypadku, gdy dokumenty składające się na ofertę podpisuje inna osoba niż uprawniona do reprezentowania wykonawcy (zgodnie z odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego lub z ewidencji i informacji o działalności gospodarczej) – do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo upoważniające osobę tę do występowania w imieniu wykonawcy, w formie oryginału lub w postaci kopii poświadczonej notarialnie.
12.6. Wszystkie dokumenty składające się na ofertę powinny być podpisane przez osobę upoważnioną do występowania w imieniu wykonawcy, a w przypadku składania oferty wspólnej – przez pełnomocnika wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
12.7. Poprawki powinny być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem/parafą osoby upoważnionej.
12.8. Koszt sporządzenia oferty ponosi wykonawca.
12.9. Wykonawca wskaże w ofercie tę część zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom. Informację w tym zakresie należy umieścić w formularzu ofertowym.
12.10. Nie później niż w terminie składania ofert wykonawca może zastrzec te informacje w ofercie, które nie mogą być udostępniane, ponieważ zawierają tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn. Dz. U. z 2003 r, Nr 153 poz.1503 z późn. zm.). Załączniki zawierające informacje zastrzeżone należy podkreślić w wykazie załączników do oferty i umieścić w oddzielnym pakiecie spiętym, ponumerowanym i opatrzonym nazwą: „Załączniki zastrzeżone”. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.
12.11. Ofertę należy sporządzić zgodnie z wymaganiami umieszczonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dołączyć wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia.
12.12. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane i połączone w sposób trwały, zapobiegający możliwości dekompletacji jej zawartości.
12.13. Zaleca się, aby oferta zawierała dane wykonawcy, dotyczące numeru REGON, NIP, adresu poczty elektronicznej, nr telefonu i faksu.
12.14. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienie złożonej oferty tylko przed upływem terminu składania ofert. Wykonawca zobowiązany jest wówczas złożyć pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian według takich samych zasad jak składana oferta tj. w kopercie, przy czym koperty te powinny być oznakowane napisem „ZMIANA”. Koperty te zostaną otwarte przy otwieraniu oferty wykonawcy, który wprowadził zmiany.
12.15. Wykonawca może wycofać się z postępowania przed upływem terminu składania ofert poprzez złożenie pisemnego zawiadomienia z napisem na kopercie "WYCOFANIE”. Koperta taka zostanie otwarta w pierwszej kolejności. Koperty z ofertami wycofanymi nie będą otwierane.
12.16. Oferty wraz z oświadczeniami i dokumentami należy umieścić w zamkniętej kopercie, uniemożliwiającej odczytanie jej zawartości bez uszkodzenia opakowania, oznaczonej nazwą (firmą) i dokładnym adresem wykonawcy i zaadresowanej na zamawiającego:

Starostwo Powiatowe w Łęcznej
Al. Jana Pawła II 95A, 21-010 Łęczna

Opakowanie oferty dodatkowo należy opisać następująco:
„Oferta przetargowa na ubezpieczenie grupowe na życie pracowników, współmałżonków / partnerów oraz pełnoletnich dzieci pracowników Starostwa Powiatowego w Łęcznej oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łęczyńskiego – nie otwierać przed dniem 09.07.2014 r., godz. 11:30.”

W przypadku braku klauzuli „Nie otwierać przed dniem” zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia.

12.17. Zgodnie z postanowieniami niniejszej specyfikacji wykonawcy zobowiązani są złożyć następujące dokumenty oraz oświadczenia:
a) formularz ofertowy (z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ) - w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie należy podać nazwy (firmy) oraz dokładne adresy wszystkich wykonawców składających ofertę wspólną,
b) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 pkt. 1-4 ustawy Prawo zamówień publicznych - wg wzoru załącznika nr 3 do SIWZ,
c) zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej zgodnie z ustawą z dnia 22.05.2003 roku o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 11, poz. 66 ze zm.), obejmującej przedmiot zamówienia lub zaświadczenie właściwego organu państwowego, że wykonawca prowadzi działalność ubezpieczeniową obejmującą przedmiot zamówienia,
d) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - wg wzoru załącznika nr 3a do SIWZ,
e) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu ofert,
f) listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej (w myśl zapisów art. 24 ust 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych) lub informację o braku przynależności do grupy kapitałowej- sporządzoną wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 b do SIWZ.
g) pełnomocnictwo do występowania w imieniu wykonawcy, w przypadku gdy dokumenty składające się na ofertę podpisuje osoba nieuprawniona do reprezentowania wykonawcy (zgodnie z odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego lub z wpisem do ewidencji i informacji o działalności gospodarczej) - zgodnie z pkt 12.5. SIWZ - w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie,
h) w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia -pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy (zgodnie z pkt 12.4. SIWZ) - w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie oraz pozostałe dokumenty wymagane, określone w SIWZ, dotyczące wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia,
i) w przypadku wykonawców polegających na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów: dokumenty potwierdzające zobowiązanie innych podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (zgodnie z pkt 8.6. SIWZ) oraz dokumenty dotyczące tych podmiotów w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt 8.4.1. oraz 8.4.2. SIWZ.

13. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
13.1. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, osobiście lub pocztą na adres:


Starostwo Powiatowe w Łęcznej
Al. Jana Pawła II 95A, 21-010 Łęczna
pokój. nr 111 I piętro Kancelaria Ogólna

13.2. Termin wpływu ofert do siedziby zamawiającego upływa w dniu 09.07.2014 r., do godz. 11.00.
13.3. Ofertę złożoną po terminie zamawiający zwróci wykonawcy niezwłocznie.
13.4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09.07.2014 r., o godz. 11:30, w siedzibie zamawiającego, Starostwo Powiatowe w Łęcznej, w sali konferencyjnej (parter budynku, pokój nr 9).
13.5. Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, z tym, że dzień, w którym upływa termin składania ofert jest dniem ich otwarcia.
13.5.1. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie każdej części zamówienia.
13.5.2. Podczas otwarcia ofert zostaną podane nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych w ofertach.
13.6. Informacje, o których mowa w pkt 13.5.1 i 13.5.2 przekazane zostaną niezwłocznie wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

14. Opis sposobu obliczania ceny
14.1. Cena oferty oznacza cenę zaproponowaną przez Wykonawcę za realizację zamówienia. Zostanie ona określona przez Wykonawcę w formularzu ofertowym (Załącznik Nr 2 do SIWZ).
14.2. Cena oferty winna zawierać wszystkie ewentualne zniżki i zwyżki, wynikające z zaoferowanych warunków wykonania zamówienia.
14.3. Przy obliczaniu ceny oferty należy przyjąć min. 50% partycypację ubezpieczonych w ogólnej liczbie pracowników.
14.4. Cenę oferty należy podać w PLN, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

15. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert
15.1. Przy wyborze oferty na poszczególne części zamówienia zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

1) cena oferty - 10 %
2) klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne preferowane - 40 %
3) wysokości świadczeń - 50 %

15.2. Opis kryteriów:
15.2.1. Cena oferty – 10 pkt:
Maksymalną ilość punktów za kryterium „Cena oferty” otrzyma oferta z najniższą ceną. Ilość punktów przyznana ofercie przez komisję przetargową za kryterium „Cena oferty” zostanie określona zgodnie z wzorem:

Cmin
Cn = -------------- x 10 pkt
C
gdzie:
Cn – łączna ilość punktów przyznana ofercie, przez komisję przetargową, za kryterium „Cena oferty”
C – cena badanej oferty
Cmin – najniższa cena spośród badanych ofert


15.2.2. Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne preferowane – 40 pkt
Komisja przetargowa dokona oceny ofert w kryterium „Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne preferowane” na podstawie załącznika nr 2, przyznając danej ofercie „małe” punkty (określone przy poszczególnych klauzulach podanych w punkcie 2.2.1, zgodnie z poniższym wykazem. Punkty „małe” za warunki pośrednie nie będą przyznawane. Maksymalną ilość „małych” punktów (100 pkt.), otrzyma oferta tego Wykonawcy, który przyjmie wszystkie klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne preferowane, a pozostałe oferty otrzymają odpowiednio mniej punktów, w zależności od przyjętych klauzul i postanowień. Ilość punktów przyznana ofercie przez komisję przetargową za kryterium „Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne preferowane” zostanie określona zgodnie z wzorem:

Imp
Pp = ----------------- x 40 pkt
100 pkt

gdzie:
Pp – ilość punktów przyznana ofercie przez komisję przetargową za kryterium „Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne preferowane”
Imp – ilość „małych” punktów otrzymanych przez badaną ofertę za przyjęte klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne preferowane

15.2.2.1. Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne preferowane
- Klauzula dodatkowa obniżenia karencji – 3 punkty lub klauzula dodatkowa zniesienia karencji – 7 punktów;
- Definicja zawału serca – 5 punktów;
- Klauzula rozszerzająca definicję dziecka – 5 punktów
- Klauzula wynagrodzenia za czynności przygotowawcze – 8 punktów
- Klauzula rozszerzająca katalog poważnych zachorowań Ubezpieczonego – 8 punktów;
- Klauzula maksymalnego pobytu Ubezpieczonego w szpitalu – 7 punktów
- Klauzula minimalnego pobytu Ubezpieczonego w szpitalu – 10 punktów;
- Klauzula rozszerzenia świadczenia z tytułu pobytu w szpitalu w wyniku choroby – 12 punktów;
- Klauzula rozszerzenia świadczenia z tytułu rekonwalescencji – 15 punktów
- Klauzula dodatkowa ubezpieczenia kosztów zakupu leków – Grupa nr 1 – 8 punktów, Grupa nr 2 - 8 punktów
- Klauzula pomocy medycznej – wariant podstawowy – 3 punkty lub klauzula dodatkowa pomocy medycznej – wariant rozszerzony – 7 punktów;

UWAGA: Akceptacja klauzul dodatkowych i innych postanowień szczególnych oznaczają zgodę na ich definicje które opisane zostały w Załączniku Nr 1 do SIWZ pkt. 4.

15.2.3. Wysokość świadczeń – 50 pkt.

Komisja przetargowa dokona oceny ofert w kryterium „Wysokość świadczeń” na podstawie załącznika nr 2, przyznając danej ofercie za każde wymienione poniżej świadczenie punkty wyliczane według wzoru:
Dla Grupy nr 1:

Pwś(n)1 = wartość danego świadczenia badanej oferty dla Grupy nr 1 – Min.wś(n)1 x Pkt
najwyższa wartość danego świadczenia dla Grupy nr 1 – Min.wś(n)1

UWAGA: W przypadku braku wpisania wartości świadczenia lub w przypadku wpisania wartości minimalnej w tabeli z oferowanymi wysokościami świadczeń w Załączniku Nr 2 – świadczeniu temu zostanie automatycznie przypisana liczba punktów 0.
gdzie:
n – nr pozycji z pkt.15.2.3.1 od 1 do 27
Min. wś(n)1 – minimalna wymagana wartość świadczenia dla pozycji (n) zgodnie
z załącznikiem Nr 2 dla Grupy nr 1
Pwś (n)1 – ilość punktów przyznana ofercie, przez komisję przetargową dla pozycji (n)
w kryterium „Wysokość świadczeń” dla Grupy nr 1
Pkt. – ilość punktów dla pozycji (n) w kryterium „wysokość świadczeń” wyszczególniona w pkt. 15.2.3.1. od 1 do 27.

Dla Grupy nr 2:

Pwś(n)2 = wartość danego świadczenia badanej oferty dla Grupy nr 2 – Min.wś(n)2 x Pkt
najwyższa wartość danego świadczenia dla Grupy nr 2 – Min.wś(n)2

UWAGA: W przypadku braku wpisania wartości świadczenia lub w przypadku wpisania wartości minimalnej w tabeli z oferowanymi wysokościami świadczeń w Załączniku Nr 2 – świadczeniu temu zostanie automatycznie przypisana liczba punktów 0.
gdzie:
n – nr pozycji z pkt.15.2.3.2 od 1 do 27
Min. wś(n)2 – minimalna wymagana wartość świadczenia dla pozycji (n) zgodnie
z załącznikiem Nr 2 dla Grupy nr 2
Pwś (n)2 – ilość punktów przyznana ofercie, przez komisję przetargową dla pozycji (n)
w kryterium „Wysokość świadczeń” dla Grupy nr 2
Pkt. – ilość punktów dla pozycji (n) w kryterium „wysokość świadczeń” wyszczególniona w pkt. 15.2.3.1. od 1 do 27.


15.2.3.1 Rodzaje świadczeń
1. Śmierć Ubezpieczonego – 5 pkt.
2. Śmierć Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku – 2 pkt.
3. Śmierć Ubezpieczonego w następstwie wypadku przy pracy – 0,5 pkt.
4. Śmierć Ubezpieczonego w następstwie wypadku komunikacyjnego – 0,5 pkt.
5. Śmierć Ubezpieczonego w następstwie wypadku komunikacyjnego przy pracy – 0,5 pkt.
6. Śmierć Ubezpieczonego w następstwie zawału serca lub krwotoku śródmózgowego – 2 pkt.
7. Śmierć współmałżonka / partnera – 2 pkt.
8. Śmierć współmałżonka / partnera w następstwie nieszczęśliwego wypadku – 1 pkt.
9. Śmierć rodziców i teściów – 4 pkt.
10. Śmierć dziecka – 0,5 pkt.
11. Urodzenie się dziecka – 2 pkt.
12. Urodzenie martwego dziecka – 0,5 pkt.
13. Osierocenie dziecka – 1 pkt.
14. Trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku (za 1% uszczerbku) – 4 pkt.
15. Trwała niezdolność ubezpieczonego do pracy – 1 pkt.
16. Poważne zachorowanie Ubezpieczonego – 4 pkt.
17. Operacje chirurgiczne Ubezpieczonego – 3 pkt.
18. Pobyt Ubezpieczonego na OIOM – 1 pkt.
19. Rekonwalescencja Ubezpieczonego – 1 pkt.
Dzienne świadczenia z tytułu pobytu w szpitalu do 14 dni
20. Leczenie Ubezpieczonego w szpitalu w związku z chorobą – 3 pkt.
21. Leczenie Ubezpieczonego w szpitalu w związku z zawałem serca lub krwotokiem śródmózgowym – 2 pkt.
22. Leczenie Ubezpieczonego w szpitalu w związku z doznanymi obrażeniami ciała
w następstwie nieszczęśliwego wypadku – 3 pkt.
23. Leczenie Ubezpieczonego w szpitalu w związku z doznanymi obrażeniami ciała
w następstwie nieszczęśliwego wypadku w pracy – 1 pkt.
24. Leczenie Ubezpieczonego w szpitalu w związku z doznanymi obrażeniami ciała
w następstwie nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego – 1 pkt.
25. Leczenie Ubezpieczonego w szpitalu w związku z doznanymi obrażeniami ciała
w następstwie nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego w pracy – 0,5 pkt.

Dzienne świadczenia z tytułu pobytu w szpitalu powyżej 14 dni
26. Leczenie Ubezpieczonego w szpitalu w związku z chorobą – 2 pkt.
27. Leczenie Ubezpieczonego w szpitalu w związku z doznanymi obrażeniami ciała
w następstwie nieszczęśliwego wypadku 2 pkt.

15.2.3.2 Rodzaje świadczeń
1. Śmierć Ubezpieczonego – 5 pkt.
2. Śmierć Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku – 2 pkt.
3. Śmierć Ubezpieczonego w następstwie wypadku przy pracy – 0,5 pkt.
4. Śmierć Ubezpieczonego w następstwie wypadku komunikacyjnego – 0,5 pkt.
5. Śmierć Ubezpieczonego w następstwie wypadku komunikacyjnego przy pracy – 0,5 pkt.
6. Śmierć Ubezpieczonego w następstwie zawału serca lub krwotoku śródmózgowego – 2 pkt.
7. Śmierć współmałżonka / partnera – 2 pkt.
8. Śmierć współmałżonka / partnera w następstwie nieszczęśliwego wypadku – 1 pkt.
9. Śmierć rodziców i teściów – 4 pkt.
10. Śmierć dziecka – 0,5 pkt.
11. Urodzenie się dziecka – 2 pkt.
12. Urodzenie martwego dziecka – 0,5 pkt.
13. Osierocenie dziecka – 1 pkt.
14. Trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku (za 1% uszczerbku) – 4 pkt.
15. Trwała niezdolność ubezpieczonego do pracy – 1 pkt.
16. Poważne zachorowanie Ubezpieczonego – 4 pkt.
17. Operacje chirurgiczne Ubezpieczonego – 3 pkt.
18. Pobyt Ubezpieczonego na OIOM – 1 pkt.
19. Rekonwalescencja Ubezpieczonego – 1 pkt.
Dzienne świadczenia z tytułu pobytu w szpitalu do 14 dni
20. Leczenie Ubezpieczonego w szpitalu w związku z chorobą – 3 pkt.
21. Leczenie Ubezpieczonego w szpitalu w związku z zawałem serca lub krwotokiem śródmózgowym – 2 pkt.
22. Leczenie Ubezpieczonego w szpitalu w związku z doznanymi obrażeniami ciała
w następstwie nieszczęśliwego wypadku – 3 pkt.
23. Leczenie Ubezpieczonego w szpitalu w związku z doznanymi obrażeniami ciała
w następstwie nieszczęśliwego wypadku w pracy – 1 pkt.
24. Leczenie Ubezpieczonego w szpitalu w związku z doznanymi obrażeniami ciała
w następstwie nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego – 1 pkt.
25. Leczenie Ubezpieczonego w szpitalu w związku z doznanymi obrażeniami ciała
w następstwie nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego w pracy – 0,5 pkt.

Dzienne świadczenia z tytułu pobytu w szpitalu powyżej 14 dni
26. Leczenie Ubezpieczonego w szpitalu w związku z chorobą – 2 pkt.
27. Leczenie Ubezpieczonego w szpitalu w związku z doznanymi obrażeniami ciała
w następstwie nieszczęśliwego wypadku 2 pkt.

Ilość punktów przyznana ofercie przez komisję przetargową za kryterium „Wysokość świadczeń” (Pwś) stanowić będzie sumę punktów wyliczonych z poszczególnych pozycji według wzoru:(∑ Pwś(n)1 +∑ Pwś(n)2)
Pwś = ----------------------------------- x 50 pkt
100 pkt15.3. Wynik oceny ofert
Łączna ilość punktów oferty stanowi sumę ilości punktów przyznanych za kryterium „Cena oferty” (Cn), ilości punktów przyznanych za kryterium „Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne preferowane” (Pp) oraz ilości punktów przyznanych za kryterium „Wysokość świadczeń” (Pwś). Oferta, która otrzyma największą łączną ilość punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą ofertę. Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z uzyskaną łączną ilością punktów. Punkty przyzna komisja przetargowa w toku badania i oceny ofert.
15.4. W toku badania o oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz - z zastrzeżeniem poprawionych przez zamawiającego omyłek na podstawie art. 87 ust. 2 ustawy - dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.
15.5. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwraca się do wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.
15.5.1. Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, bierze pod uwagę obiektywne czynniki.
15.5.2. Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
15.6. Zamawiający poprawia w ofercie:
1) oczywiste omyłki pisarskie,
2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty
- niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
15.7. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w niniejszej specyfikacji.
15.8. Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans oceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera niższą cenę.
15.9. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:
1) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu;
2) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty,
3) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodujące, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć,
4) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
15.10. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich wykonawców, którzy:
1) ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert,
2) złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert - podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

16. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
16.1. Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający jednocześnie zawiadomi wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty o:
1) wyborze oferty najkorzystniejszej, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,
2) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
3) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
4) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.
16.2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieści informacje, o których mowa w punkcie 16.1 ppkt 1, na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.
16.3. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty, jeżeli zawiadomienie zostanie przesłane faksem, albo 10 dni – jeżeli zostanie przesłane pisemnie, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy.
16.4. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie niniejszego zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w pkt.16.3, jeżeli:
1) w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego złożono tylko jedną ofertę, albo
2) w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone na podstawie art. 11 ust. 8 nie odrzucono żadnej oferty oraz w przypadku trybu przetargu nieograniczonego nie wykluczono żadnego wykonawcy.
16.5. Zgodnie z art. 94 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą wśród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust.1 ustawy.
16.6. Na podstawie art. 23 ust. 4 ustawy, jeżeli najkorzystniejszą ofertę złożą wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, zamawiający wymaga przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego przedstawienia umowy regulującej współpracę tych wykonawców. Umowa taka określać ma między innymi sposób reprezentowania wykonawców występujących wspólnie oraz zakres i rodzaj odpowiedzialności poszczególnych wykonawców za wykonanie zamówienia, z zastrzeżeniem, że umowa musi zawierać zapis o solidarnej odpowiedzialności wykonawców wobec zamawiającego.
16.7. Podpisanie umowy nastąpi w trybie ustalonym między stronami.
16.8. Niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego zamawiający zamieści ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych.

17. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zawierający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach
17.1. Zamawiający wymaga od wybranego wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych we wzorze, stanowiącym załącznik Nr 4 do niniejszej specyfikacji.
17.2. Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych zakazana jest zmiana istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem tego warunku podlega unieważnieniu.
17.3. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wystąpienia n/w okoliczności, z uwzględnieniem podanych warunków ich wprowadzenia:
a) zmiana treści umowy wynikać będzie z konieczności dostosowania do bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, znowelizowanego bądź wprowadzonego w trakcie wykonywania zamówienia,
b) do ubezpieczenia grupowego zadeklaruje chęć przystąpienia mniej niż 50% aktualnie ubezpieczonych osób w okresie 2 miesięcy od momentu podpisania umowy oraz w trakcie trwania ubezpieczenia co najmniej 50% aktualnie ubezpieczonych osób zadeklaruje chęć rezygnacji z ubezpieczenia. W takim przypadku strony umowy na zasadzie porozumienia mogą skrócić czas trwania umowy.
17.4. Zmiana postanowień umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron wyrażoną w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w ust. 17.3 jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą zmianę.
17.5. Zmiany umowy, o których mowa w pkt. 17.3, muszą być dokonywane z zachowaniem przepisu art. 140 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, stanowiącego, że umowa podlega unieważnieniu w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w specyfikacji.

18. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia
18.1. Środki ochrony prawnej, określone w Dziale VI ustawy, przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy
18.2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
18.2.1. W niniejszym postępowaniu, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
1) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu,
2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,
3) odrzucenia oferty odwołującego.
18.2.2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
18.2.3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
18.2.4. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
18.2.5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji na stronie internetowej.
18.2.6. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 2.4. i 2.5. wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
18.3. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
18.3.1. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiającego.
18.3.2. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.
18.3.3.Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także wniosek o uchylenie orzeczenia lub o zmianę orzeczenia w całości lub w części.
18.3.4.W postępowaniu toczącym się na skutek wniesienia skargi nie można rozszerzyć żądania odwołania ani występować z nowymi żądaniami
18.4. Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie nie przysługuje skarga kasacyjna.

19. Informacja o podwykonawstwie
19.1. Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom.
19.2. Zamawiający na podstawie art. 36 ust. 4 ustawy żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.

20. Informacja dotycząca zwrotu kosztów udziału w postępowaniu
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, za wyjątkiem okoliczności opisanych w art. 93 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

21. Wykaz załączników do niniejszej specyfikacji:
1) Nr 1 – „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zawierający warunki wymagane oraz klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne preferowane grupowego ubezpieczenia na życie pracowników, a także strukturę zatrudnienia wg wieku płaci i stanowiska, współmałżonków / partnerów oraz pełnoletnich dzieci pracowników Starostwa Powiatowego w Łęcznej oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łęczyńskiego.
2) Nr 2 – formularz „Oferta”
3) Nr 3 – oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych
4) Nr 3a – oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych
5) Nr 3b – oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej
6) Nr 4 – wzór umowyZP.272.4.6.2014 Załącznik Nr 1 do SIWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zawierający warunki wymagane oraz klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne preferowane ubezpieczenia grupowego na życie pracowników, współmałżonków / partnerów oraz pełnoletnich dzieci pracowników Starostwa Powiatowego w Łęcznej oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łęczyńskiego

A. Informacje o Ubezpieczającym/ Ubezpieczonych:

1. Ubezpieczający:

Starostwo Powiatowe w Łęcznej
Al. Jana Pawła II 95A
21-010 Łęczna
NIP: 713-23-98-078
REGON: 431029168

Ubezpieczeni – pracownicy Starostwa Powiatowego, Powiatowego Inspekcji Nadzoru Budowlanego, Powiatowej Biblioteki Publicznej oraz ich współmałżonkowie / partnerzy i pełnoletnie dzieci:
Liczba pracowników: 97, liczba ubezpieczonych pracowników: 75, liczba ubezpieczonych współmałżonków / partnerów i pełnoletnich dzieci: 17

2. Ubezpieczający:

Zarząd Dróg Powiatowych
Al. Jana Pawła II 95A
21-010 Łęczna
NIP: 713-24-01-308
REGON: 431029470

Ubezpieczeni – pracownicy Zarządu Dróg Powiatowych oraz ich współmałżonkowie / partnerzy i pełnoletnie dzieci:
Liczba pracowników: 26, liczba ubezpieczonych pracowników: 22, liczba ubezpieczonych współmałżonków / partnerów i pełnoletnich dzieci: 0

3. Ubezpieczający:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Staszica 9
21-010 Łęczna
NIP: 713-24-42-046
REGON: 431029694

Ubezpieczeni – pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz ich współmałżonkowie / partnerzy i pełnoletnie dzieci:
Liczba pracowników: 30, liczba ubezpieczonych pracowników: 25, liczba ubezpieczonych współmałżonków / partnerów i pełnoletnich dzieci: 0

4. Ubezpieczający:

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
Al. Jana Pawła II 95A
21-010 Łęczna
NIP: 713-10-45-900
REGON: 430411233

Ubezpieczeni – pracownicy Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej oraz ich współmałżonkowie / partnerzy i pełnoletnie dzieci:
Liczba ubezpieczonych pracowników: 15, liczba ubezpieczonych współmałżonków / partnerów i pełnoletnich dzieci: 0

5. Ubezpieczający:

Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej
ul. Krasnystawska 52
21-010 Łęczna
NIP: 505-005-66-89
REGON: 060196692

Ubezpieczeni – pracownicy Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej oraz ich współmałżonkowie / partnerzy i pełnoletnie dzieci:
Liczba pracowników: 71, liczba ubezpieczonych pracowników: 59, liczba ubezpieczonych współmałżonków / partnerów i pełnoletnich dzieci: 12

6. Ubezpieczający:

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Kijanach
Kijany 19B
21-077 Spiczyn
NIP: 505-001-64-77
REGON: 432732740

Ubezpieczeni – pracownicy Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej oraz ich współmałżonkowie / partnerzy i pełnoletnie dzieci:
Liczba pracowników: 25, liczba ubezpieczonych pracowników: 25, liczba ubezpieczonych współmałżonków / partnerów i pełnoletnich dzieci: 0

7. Ubezpieczający:

Zespół Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka
ul. Bogdanowicza 9
21-010 Łęczna
NIP: 713-23-86-359
REGON: 430132421-00013

Ubezpieczeni – pracownicy Zespołu Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka oraz ich współmałżonkowie / partnerzy i pełnoletnie dzieci:
Liczba ubezpieczonych pracowników: 37, liczba ubezpieczonych współmałżonków / partnerów i pełnoletnich dzieci: 0

8. Ubezpieczający:

Zespół Szkół Nr 2 im. Simona Bolivara
ul. Partyzancka 62
21-020 Milejów
NIP: 713-25-75-712
REGON: 431265035

Ubezpieczeni – pracownicy Zespołu Szkół Nr 2 im. Simona Bolivara oraz ich współmałżonkowie / partnerzy i pełnoletnie dzieci:
Liczba pracowników: 47, liczba ubezpieczonych pracowników: 29, liczba ubezpieczonych współmałżonków / partnerów i pełnoletnich dzieci: 0

9. Ubezpieczający:

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy
Podglębokie 1A
21-070 Cyców
NIP: 713-27-12-669
REGON: 432496417

Ubezpieczeni – pracownicy Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego oraz ich współmałżonkowie / partnerzy i pełnoletnie dzieci:
Liczba pracowników: 55, liczba ubezpieczonych pracowników: 50, liczba ubezpieczonych współmałżonków / partnerów i pełnoletnich dzieci: 11

10. Ubezpieczający:

Ośrodek Rewalidacyjno - Wychowawczy
ul. Krasnystawska 52
21-010 Łęczna
NIP: 505-01-21-010
REGON: 061115916

Ubezpieczeni – pracownicy Ośrodka Rewalidacyjno - Wychowawczego oraz ich współmałżonkowie / partnerzy i pełnoletnie dzieci:
Liczba pracowników: 16, liczba ubezpieczonych pracowników: 15, liczba ubezpieczonych współmałżonków / partnerów i pełnoletnich dzieci: 1


Struktura wiekowa pracowników (419)
Rok
urodzenia Liczba Rok
urodzenia Liczba Rok
urodzenia Liczba
mężczyzn kobiet mężczyzn kobiet mężczyzn kobiet
1939 1958 7 7 1977 5 8
1940 1959 5 9 1978 3 7
1941 1960 2 9 1979 2 19
1942 1961 3 5 1980 5 11
1943 1962 2 7 1981 2 7
1944 1963 1 12 1982 2 6
1945 1964 4 6 1983 3 14
1946 1 1965 4 9 1984 5 17
1947 1966 4 8 1985 5 9
1948 1 1967 4 9 1986 7
1949 3 2 1968 5 7 1987 1 9
1950 2 1969 2 6 1988 2 2
1951 3 2 1970 3 6 1989 2
1952 3 1971 3 5 1990 3
1953 8 1 1972 1 5 1991
1954 4 1973 9 1992
1955 1 3 1974 3 11 1993
1956 5 10 1975 7 8 1994
1957 3 5 1976 1 7 1995

Struktura Zawodowa (419)
Wykonywane zawody Ilość osób
Pracownicy administracyjno – biurowi 97
Kierowcy 5
Pracownik fizyczny 7
P. O. Dyrektora 1
Główny księgowy 8
Kierownik sekcji drogowej 1
Kierownik administracyjno – techniczny 1
Kierownik obwodu drogowego 1
Majster 1
Starszy specjalista sekcji drogowej 1
Specjalista d/s płacowych i księgowych 1
Specjalista d/s kadrowych i kancelaryjnych 1
Specjalista d/s zamówień publicznych 1
Referent sekcji drogowej 2
Robotnik do prac ciężkich 13
Robotnik do prac lekkich 1
Dyrektor 5
Wicedyrektor 4
Księgowa 3
Referent ds. ekonomicznych 1
Referent administracyjno-biurowy 4
Referent ds. kadrowych 2
Informatyk 1
Specjalista ds. rehabilitacji społecznej 1
Referent ds. rehabilitacji społecznej 1
Referent ds. rehabilitacji społ./spec. ds. reintegracji zawod. 1
Samodzielny referent prawno-administracyjny 1
Referent prawno-administracyjny 1
Starszy referent ds. placówek opiekuńczo-wychowawczych 1
Starszy pracownik socjalny 2
Pracownik socjalny ds. osób niepełnosprawnych 1
Psycholog 11
Pedagog/p.o. główny specjalista-koordynator projektu 1
Inspektor- koordynator projektu 1
Specjalista ds. reintegracji zawodowej 2
Doradca zawodowy 1
Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej 3
Kierowca – konserwator - dozorca 1
Sprzątaczka/ woźna 13
Pedagog 8
Logopeda 2
Główny specjalista d/s sprzedaży 1
Szef kuchni/ kucharz/ zastępca szefa kuchni 9
Specjalista d/s Marketingu i Administracji 2
Samodzielny Referent d/s ekonomicznych 1
Specjalista d/s Pomocy Socjalnej 1
Dietetyk 2
Zaopatrzeniowiec 1
Sprzedawca 1
Referent administracyjno – ekonomiczny 2
Obsługa barku 3
Referent d/s rehabilitacji 1
Pomoc sprzątająca 8
Pomoc kuchenna 34
Referent 2
Wychowawcy 18
Dozorca/ konserwator 8
Nauczyciel 94
Pomoc nauczyciela 4
Referent d/s księgowych 1
Sekretarz szkoły 3
Kierownik administracyjno – gospodarczy 1
Kierownik referatu d/s kadr i administracji 1
Robotnik gospodarczy 1
Pracownik socjalny 2
Instruktor zajęciowy 2
Magazynier 1
Specjalista ds. fizjoterapii 1


Struktura wiekowa współmałżonków / partnerów oraz pełnoletnich dzieci (30)
Rok
urodzenia Liczba Rok
urodzenia Liczba Rok
urodzenia Liczba
mężczyzn kobiet mężczyzn kobiet mężczyzn kobiet
1939 1958 1 1977 1
1940 1959 1978 1
1941 1960 2 1979
1942 1961 1 1980
1943 1962 1981 1
1944 1963 1982 2
1945 1964 1983 1 2
1946 1 1965 1984 1
1947 1966 1985 1 1
1948 1967 1986 1
1949 1968 1987 1
1950 1969 1988 1 2
1951 1970 1989 1
1952 2 1971 1990 1
1953 1 1972 1991 1 1
1954 1973 2 1992
1955 1974 1993
1956 1975 1994
1957 1976 1995

Zamawiający nie gwarantuje, że wszyscy zatrudnieni pracownicy oraz członkowie rodzin pracowników zamawiającego przystąpią do grupowego ubezpieczenia na życie

B. Warunki ubezpieczenia:

1. Zakres ubezpieczenia oraz wysokość świadczeń

Tabela nr 1
L.p. Zakres świadczeń Wysokość świadczenia
1 Śmierć Ubezpieczonego 60 000,00 zł
2 Śmierć Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku 100 000,00 zł
3 Śmierć Ubezpieczonego w następstwie wypadku przy pracy 140 000,00 zł
4 Śmierć Ubezpieczonego w następstwie wypadku komunikacyjnego 140 000,00 zł
5 Śmierć Ubezpieczonego w następstwie wypadku komunikacyjnego przy pracy 180 000,00 zł
6 Śmierć Ubezpieczonego w następstwie zawału serca lub krwotoku śródmózgowego 80 000,00 zł
7 Śmierć współmałżonka / partnera 14 000,00 zł
8 Śmierć współmałżonka / partnera w następstwie nieszczęśliwego wypadku 46 200,00 zł
9 Śmierć rodziców lub teściów 2 500,00 zł
10 Śmierć dziecka 5 500,00 zł
11 Urodzenie się dziecka 1 500,00 zł
12 Urodzenie martwego dziecka 4 500,00 zł
13 Osierocenie dziecka 6 050,00 zł
14 Trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku (za 1% uszczerbku) 430,00 zł
15 Trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego w następstwie zawału serca lub krwotoku śródmózgowego (za 1% uszczerbku) 470,00 zł
16 Trwała niezdolność Ubezpieczonego do pracy 10 000,00 zł
17 Poważne zachorowanie Ubezpieczonego 7 500,00 zł
18 Poważne zachorowanie Dziecka 4 200,00 zł
19 Operacje chirurgiczne Ubezpieczonego 2 500,00 zł
20 Leczenie specjalistyczne 3 000,00 zł
21 Pobyt Ubezpieczonego na OIOM 700,00 zł
22 Rekonwalescencja Ubezpieczonego 35,00 zł
Dzienne świadczenia z tytułu pobytu w szpitalu do 14 dni
23 Leczenie Ubezpieczonego w szpitalu w związku z chorobą 70,00 zł
24 Leczenie w szpitalu w związku z zawałem serca lub krwotokiem śródmózgowym 210,00 zł
25 Leczenie Ubezpieczonego w szpitalu w związku z doznanymi obrażeniami ciała w następstwie nieszczęśliwego wypadku 350,00 zł
26 Leczenie Ubezpieczonego w szpitalu w związku z doznanymi obrażeniami ciała w następstwie nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego 420,00 zł
27 Leczenie Ubezpieczonego w szpitalu w związku z doznanymi obrażeniami ciała w następstwie nieszczęśliwego wypadku w pracy 455,00 zł
28 Leczenie Ubezpieczonego w szpitalu w związku z doznanymi obrażeniami ciała w następstwie nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego w pracy 525,00 zł
Dzienne świadczenia z tytułu pobytu w szpitalu powyżej 14 dni
29 Leczenie Ubezpieczonego w szpitalu w związku z chorobą 70,00 zł
30 Leczenie Ubezpieczonego w szpitalu w związku z doznanymi obrażeniami ciała w następstwie nieszczęśliwego wypadku oraz w związku z zawałem serca lub krwotokiem śródmózgowym 125,00 zł


Tabela nr 2
L.p. Zakres świadczeń Wysokość świadczenia
1 Śmierć Ubezpieczonego 40 000,00 zł
2 Śmierć Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku 80 000,00 zł
3 Śmierć Ubezpieczonego w następstwie wypadku przy pracy 120 000,00 zł
4 Śmierć Ubezpieczonego w następstwie wypadku komunikacyjnego 120 000,00 zł
5 Śmierć Ubezpieczonego w następstwie wypadku komunikacyjnego przy pracy 160 000,00 zł
6 Śmierć Ubezpieczonego w następstwie zawału serca lub krwotoku śródmózgowego 56 000,00 zł
7 Śmierć współmałżonka / partnera 12 000,00 zł
8 Śmierć współmałżonka / partnera w następstwie nieszczęśliwego wypadku 28 000,00 zł
9 Śmierć rodziców lub teściów 2 000,00 zł
10 Śmierć dziecka 2 400,00 zł
11 Urodzenie się dziecka 1 300,00 zł
12 Urodzenie martwego dziecka 2 600,00 zł
13 Osierocenie dziecka 4 000,00 zł
14 Trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku (za 1% uszczerbku) 360,00 zł
15 Trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego w następstwie zawału serca lub krwotoku śródmózgowego (za 1% uszczerbku) 320,00 zł
16 Trwała niezdolność Ubezpieczonego do pracy 8 000,00 zł
17 Poważne zachorowanie Ubezpieczonego 6 000,00 zł
18 Operacje chirurgiczne Ubezpieczonego 2 000,00 zł
19 Leczenie specjalistyczne Ubezpieczonego 3 000,00 zł
20 Pobyt Ubezpieczonego na OIOM 550,00 zł
21 Rekonwalescencja Ubezpieczonego 22,50
Dzienne świadczenia z tytułu pobytu w szpitalu do 14 dni
22 Leczenie Ubezpieczonego w szpitalu w związku z chorobą 55,00 zł
23 Leczenie w szpitalu w związku z zawałem serca lub krwotokiem śródmózgowym 165,00 zł
24 Leczenie Ubezpieczonego w szpitalu w związku z doznanymi obrażeniami ciała w następstwie nieszczęśliwego wypadku 220,00 zł
25 Leczenie Ubezpieczonego w szpitalu w związku z doznanymi obrażeniami ciała w następstwie nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego 275,00 zł
26 Leczenie Ubezpieczonego w szpitalu w związku z doznanymi obrażeniami ciała w następstwie nieszczęśliwego wypadku w pracy 275,00 zł
27 Leczenie Ubezpieczonego w szpitalu w związku z doznanymi obrażeniami ciała w następstwie nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego w pracy 330,00 zł
Dzienne świadczenia z tytułu pobytu w szpitalu powyżej 14 dni
28 Leczenie Ubezpieczonego w szpitalu w związku z chorobą 55,00 zł
29 Leczenie Ubezpieczonego w szpitalu w związku z doznanymi obrażeniami ciała w następstwie nieszczęśliwego wypadku 55,00 zł

1.1. Objaśnienie do świadczeń określonych w tabelach powyżej: kwota świadczenia podana
w powyższej tabeli w kolumnie „wysokość świadczenia”, stanowi sumę świadczeń jaka przysługiwać będzie ubezpieczonemu z tytułu zdarzenia ubezpieczeniowego (śmierci, trwałego uszczerbku, choroby, urodzenia dziecka itp.).

2. Do przedmiotu zamówienia zostają wprowadzone następujące warunki wymagane przez Zamawiającego:
2.1. Do ubezpieczenia będą mieli prawo przystąpić pracownicy Ubezpieczającego, współmałżonkowie / partnerzy oraz pełnoletnie dzieci pracowników, którzy w dniu składania deklaracji przystąpienia ukończyli 18 rok życia i nie ukończyli 69 roku życia.
2.2. Współmałżonkowie / partnerzy oraz pełnoletnie dzieci mogą przystąpić do ubezpieczenia, a także uczestniczyć w ubezpieczeniu na tych samych warunkach, co pracownik, który będzie finansował składki za własne ubezpieczenie oraz za ubezpieczenie współmałżonka / partnera lub pełnoletniego dziecka. Wykonawca nie może wymagać minimalnego poziomu partycypacji dla współmałżonków / partnerów i pełnoletnich dzieci.
2.3. Odpowiedzialność Wykonawcy w stosunku do Ubezpieczonego w pełnym zakresie ubezpieczenia kończy się w dniu rocznicy polisy przypadającej w roku kalendarzowym,
w którym wiek ubezpieczonego wynosi 70 lat.
2.4. Ograniczenie wiekowe określone w ppkt. 2.1. oraz 2.3. nie dotyczy osób objętych w okresie co najmniej sześciu miesięcy przed podpisaniem umowy innym grupowym ubezpieczeniem na życie funkcjonującym u Ubezpieczającego. Odpowiedzialność w stosunku do tych osób kończy się z ustaniem stosunku prawnego łączącego ubezpieczonego z ubezpieczającym oraz w innych przypadkach określonych w OWU Wykonawcy z wyłączeniem ograniczenia wiekowego. Potwierdzenie stażu w poprzedniej umowie będzie dokonywane poprzez pisemne oświadczenie Ubezpieczającego.
2.5. Wykonawca zobowiązuje się do przyjęcia do ubezpieczenia wszystkie osoby (w tym m.in. osoby przebywające na zwolnieniach lekarskich, urlopach macierzyńskich, urlopach bezpłatnych), o ile osoby te były ubezpieczone w dotychczas funkcjonującej umowie ubezpieczenia grupowego na życie. Składki za te osoby będą przekazywane przelewem z pozostałymi składkami ogółu pracowników.
2.6. Po zawarciu umowy Wykonawca wyposaży każdego Ubezpieczonego w certyfikat potwierdzający zakres ubezpieczenia i wysokość świadczeń lub zapewni możliwość wydruku takiego certyfikatu za pomocą systemu informatycznego udostępnionego do obsługi grupowego ubezpieczenia na życie.
2.7. Wykonawca obejmie ubezpieczeniem na życie osoby (również dotychczas nieubezpieczone) bez okresu karencji w pełnym zakresie, jeżeli osoby te przystąpią do ubezpieczenia poprzez złożenie deklaracji uczestnictwa przed upływem 3 miesięcy liczonych od daty:
- początku ochrony (umowy) ubezpieczeniowej określonej w polisie lub dokumencie umowy ubezpieczenia (dotyczy pracowników, współmałżonków / partnerów oraz pełnoletnich dzieci),
- nawiązania stosunku prawnego, jeżeli stosunek prawny ubezpieczonego z ubezpieczającym powstał po początku ochrony (umowy) ubezpieczeniowej (dotyczy wyłącznie pracowników),
- nabycia prawa przystąpienia do ubezpieczenia, jeżeli prawo to zostało nabyte po początku ochrony (umowy) ubezpieczeniowej (dotyczy współmałżonków i pełnoletnich dzieci ).
2.8. W przypadku osób przystępujących do ubezpieczenia po okresie określonym
w pkt. 2.7. stosuje się 6 miesięczną karencję w pełnym zakresie ubezpieczenia z wyjątkiem ryzyka urodzenia się dziecka (karencja 9 miesięcy), ryzyka poważnych zachorowań, (karencja 3 miesiące), leczenia szpitalnego (karencja 1 miesiąc) oraz operacji chirurgicznych (karencja 6 miesięcy). Karencje nie dotyczą zdarzeń powstałych w następstwie nieszczęśliwego wypadku.
2.9. Składka za ubezpieczenie będzie płatna miesięcznie przez cały okres realizacji zamówienia
do 15 dnia okresu, za który jest należna. Składka będzie przekazywana przez Ubezpieczającego przelewem na konto bankowe Wykonawcy z podaniem w tytule przelewu numeru polisy.
2.10. W przypadku zaległości w przekazaniu całości lub części składek Wykonawca wzywa ubezpieczającego do uzupełnienia zaległości, wskazując w wezwaniu co najmniej 15-dniowy dodatkowy termin zapłaty składki oraz informuje o skutku nieprzekazania składki.
2.11. Wysokość składki dla wszystkich grup przez cały okres realizacji zamówienia będzie niezmienna.
2.12. Wysokość miesięcznej składki będzie sumą iloczynów zaoferowanej miesięcznej składki za jednego Ubezpieczonego i faktycznej liczby Ubezpieczonych w danym miesiącu dla Grupy od nr 1 do nr 2.
2.13. Maksymalny poziom miesięcznej składki w stosunku do jednej osoby dla Grupy nr 1 wynosi – 65,00 zł, dla Grupy nr 2 wynosi – 55,00 zł.
2.14. Wykonawca zapewnia możliwość przystąpienia pracownikom na zasadzie swobodnego wyboru Grupy.
2.15. Zamawiający wymaga zagwarantowania możliwości dożywotniej indywidualnej kontynuacji ubezpieczenia dla osób, które przestały być członkiem grupy bez względu na wiek przy maksymalnej miesięcznej składce 6,00 zł od każdego 1 000,00 zł sumy ubezpieczenia za jednego ubezpieczonego. Prawo do kontynuacji ubezpieczenia przysługuje Ubezpieczonemu, który był objęty ochroną ubezpieczeniową z tytułu grupowego ubezpieczenia na życie przez okres co najmniej 6 miesięcy (do okresu 6 miesięcy, zalicza się również okres opłacania składek przez ubezpieczającego na rzecz danego ubezpieczonego z tytułu poprzedniej umowy grupowego ubezpieczenia na życie). Potwierdzenie stażu w poprzedniej umowie będzie dokonywane poprzez pisemne oświadczenie Ubezpieczającego. Zakres ubezpieczenia indywidualnej kontynuacji musi gwarantować wypłatę co najmniej następujących świadczeń:

Tabela nr 3
L.p. Zakres świadczeń Świadczenie jako % sumy ubezpieczenia
1 Śmierć Ubezpieczonego 100%
2 Śmierć Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku 200%
3 Śmierć współmałżonka 100%
4 Śmierć rodziców i teściów 20%
5 Śmierć dziecka 30%
6 Urodzenie się dziecka 10%
7 Urodzenie się martwego dziecka 20%
8 Osierocenie dziecka 40%
9 Trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku za 1% uszczerbku 4%

Podstawowa suma ubezpieczenia wynosi dla Grupy nr 1 oraz Grupy nr 2 - 8 000,00 zł, z możliwością obniżenia lub podwyższenia sumy na wniosek Ubezpieczonego. Wykonawca nie może dokonać zmiany zakresu świadczeń, wysokości świadczeń oraz wysokości składki bez zgody osoby objętej ochroną w ramach indywidualnej kontynuacji.
2.16. W stosunku do osób zgłaszanych do ubezpieczenia nie będzie dokonywana żadna medyczna ocena ryzyka. Wykonawca nie będzie żądał od osoby zgłaszanej do ubezpieczenia przedstawienia informacji na temat stanu jej zdrowia, co oznacza, że udzielenie ochrony ubezpieczeniowej nie będzie zależeć od udzielenia, odmowy bądź podania nieprawdziwych informacji na temat stanu zdrowia danej osoby.
2.17. Ubezpieczający przekazuje Wykonawcy, listę osób przystępujących do ubezpieczenia wraz z deklaracjami uczestnictwa tych osób, listę osób występujących z ubezpieczenia oraz inne wnioski Ubezpieczonych w terminie do 15 dnia miesiąca, którego dotyczą.
2.18. W przypadku rozbieżności pomiędzy zapisami SIWZ a Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia (OWU), pierwszeństwo mają zapisy SIWZ. W zakresie nie uregulowanym obowiązują ogólne i/lub szczególne warunki Wykonawcy obowiązujące w dniu składania oferty na podstawie, których Wykonawca przygotował ofertę.
2.19. W przypadku roszczeń z tytułu śmierci współmałżonka, śmierci rodziców i teściów, śmierci dziecka oraz urodzenia się dziecka Wykonawca zobowiązuje się do wypłaty świadczenia w ciągu 7 dni roboczych od daty wpływu kompletnej dokumentacji niezbędnej do rozpatrzenia roszczenia.
2.20. W przypadku zgłoszenia roszczeń z innych ryzyk niż wymienione powyżej w ppkt. 2.19 Wykonawca zobowiązuje się do wypłaty świadczenia w ciągu 30 dni roboczych od daty zgłoszenia szkody, a w przypadku braku kompletnej dokumentacji niezbędnej do rozpatrzenia roszczenia, zobowiązuje się do wypłaty świadczenia w terminie 14 dni od dnia wyjaśnienia wszystkich okoliczności niezbędnych do ustalenia jego odpowiedzialności. Ponadto w przypadku braku kompletnej dokumentacji Wykonawca w ciągu 7 dni od daty wpływu roszczenia poinformuje klienta telefonicznie lub pisemnie o tym jakie dokumenty są niezbędne do zakończenia procesu likwidacji roszczenia.
2.21. Zamawiający dopuszcza możliwość zaocznego orzekania na podstawie przedstawionej kompletnej dokumentacji medycznej, z zastrzeżeniem, że w przypadku braku akceptacji takiego orzeczenia Wykonawca na uzasadniony wniosek Ubezpieczonego zobowiązany jest przeprowadzić na własny koszt badania lekarskie w celu ponownej weryfikacji orzeczonego świadczenia.
2.22. W celu zachowania ciągłości ochrony ubezpieczeniowej Wykonawca nie może odmówić wypłaty świadczenia z tytułu śmierci ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku, wypadku przy pracy, wypadku komunikacyjnego oraz zawału serca lub krwotoku śródmózgowego powołując się na fakt, iż zajście zdarzenia jako przyczyna śmierci miała miejsce przed początkiem odpowiedzialności z tytułu umowy ubezpieczenia zawartej w drodze niniejszego postępowania przetargowego. Zachowanie ciągłości ochrony ubezpieczeniowej dotyczy osób dotychczas ubezpieczonych przystępujących do nowej umowy ubezpieczenia.
2.23. Wykonawca zapewnia obsługę grupowego ubezpieczenia na życie na terenie miasta Ostróda, co oznacza, że gwarantuje co najmniej:
- przyjmowanie i weryfikację dokumentów o wypłatę świadczenia,
- wyjaśnianie spraw spornych odnośnie złożonych dokumentów
- przyjmowanie wniosków o zawarcie ubezpieczenia indywidualnie kontynuowanego,
- przeprowadzenie badań lekarskich na koszt Wykonawcy
2.24. Wykonawca zapewni system informatyczny do obsługi ubezpieczenia.
2.25. Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia kosztów czynności administracyjnych związanych z obsługą umowy oraz kurtażu brokerskiego w łącznej wysokości stanowiącej równowartość 15% płaconej składki za każdy miesiąc trwania umowy i realizacji zamówienia.
3. Warunki oraz definicje wymagane przez Zamawiającego dotyczące zakresu ubezpieczenia
3.1. Śmierć Ubezpieczonego
3.1.1. Zakres ubezpieczenia obejmuje śmierć Ubezpieczonego w okresie odpowiedzialności Wykonawcy oraz śmierć Ubezpieczonego z innej przyczyny niż określone w pkt. 3.2. – 3.5. pod warunkiem, że przyczyna śmierci nastąpiła w okresie odpowiedzialności Wykonawcy oraz z medycznego punktu widzenia istnieje związek przyczynowo – skutkowy pomiędzy zdarzeniem będącym przyczyną śmierci, a śmiercią ubezpieczonego.
3.1.2. Dopuszczalne wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności - Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli śmierci Ubezpieczonego nastąpiła w wyniku:
- działań wojennych, aktów terroru lub udziału Ubezpieczonego w masowych rozruchach społecznych,
- usiłowania lub popełnienia przez Ubezpieczonego czynu wypełniającego ustawowe znamiona umyślnego przestępstwa,
- samobójstwa ubezpieczonego popełnionego w okresie 6 miesięcy od początku odpowiedzialności w stosunku do tego Ubezpieczonego (zalicza się okres opłacania składek przez Ubezpieczającego na rzecz danego ubezpieczonego),
3.2. Śmierć ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku
3.2.1. Zakres ubezpieczenia obejmuje śmierć Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku zaistniałego w okresie odpowiedzialności Wykonawcy.
3.2.2. Prawo do świadczenia przysługuje, jeżeli z medycznego punktu widzenia istnieje związek przyczynowo – skutkowy pomiędzy nieszczęśliwym wypadkiem a śmiercią Ubezpieczonego.
3.2.3. Dopuszczalne wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności - Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki nieszczęśliwego wypadku, który zaistniał:
- w wyniku działań wojennych, czynnego udziału Ubezpieczonego w aktach terroru lub w masowych rozruchach społecznych,
- w związku z popełnieniem lub usiłowaniem popełnienia przez Ubezpieczonego czynu wypełniającego ustawowe znamiona umyślnego przestępstwa,
- w wyniku wypadku komunikacyjnego podczas prowadzenia przez Ubezpieczonego pojazdu:
a) jeżeli Ubezpieczony nie posiadał określonych w stosownych przepisach prawa uprawnień do prowadzenia danego pojazdu,
b) jeżeli Ubezpieczony był w stanie po użyciu alkoholu albo w stanie nietrzeźwości, pod wpływem narkotyków, środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii,
- podczas, gdy ubezpieczony był w stanie nietrzeźwości, pod wpływem narkotyków, środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów
o przeciwdziałaniu narkomanii, a przyczyniło się to do zaistnienia nieszczęśliwego wypadku,
- w wyniku samookaleczenia, usiłowania popełnienia albo popełnienia samobójstwa przez Ubezpieczonego,
- bezpośrednio w wyniku zatrucia spowodowanego spożyciem alkoholu, użyciem narkotyków, środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii, użycia środków farmakologicznych bez względu na zastosowaną dawkę,
- w wyniku uszkodzeń ciała spowodowanych leczeniem oraz zabiegami leczniczymi lub diagnostycznymi, bez względu na to, przez kogo były wykonywane, chyba że chodziło
o leczenie bezpośrednich następstw nieszczęśliwego wypadku,
3.3. Śmierć ubezpieczonego w następstwie wypadku przy pracy
3.3.1. Zakres ubezpieczenia obejmuje śmierć Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku przy pracy, który wystąpił w okresie odpowiedzialności Wykonawcy.
3.3.2. Prawo do świadczenia przysługuje, jeżeli z medycznego punktu widzenia istnieje związek przyczynowo – skutkowy pomiędzy nieszczęśliwym wypadkiem przy pracy a śmiercią Ubezpieczonego.
3.3.3. Dopuszczalne wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności - Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki wypadku przy pracy, który zaistniał:
- w wyniku działań wojennych, czynnego udziału Ubezpieczonego w aktach terroru lub w masowych rozruchach społecznych,
- w związku z popełnieniem lub usiłowaniem popełnienia przez Ubezpieczonego czynu wypełniającego ustawowe znamiona umyślnego przestępstwa,
- w wyniku wypadku komunikacyjnego podczas prowadzenia przez Ubezpieczonego pojazdu:
a) jeżeli Ubezpieczony nie posiadał określonych w stosownych przepisach prawa uprawnień do prowadzenia danego pojazdu,
b) jeżeli Ubezpieczony był w stanie po użyciu alkoholu albo w stanie nietrzeźwości, pod wpływem narkotyków, środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii,
c) który nie posiada aktualnego badania technicznego lub innych dokumentów warunkujących dopuszczenie do ruchu,
- podczas, gdy ubezpieczony był w stanie nietrzeźwości, pod wpływem narkotyków, środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów
o przeciwdziałaniu narkomanii, a przyczyniło się to do zaistnienia wypadku przy pracy,
- w wyniku samookaleczenia, usiłowania popełnienia albo popełnienia samobójstwa przez Ubezpieczonego,
- podczas wykonywania przez Ubezpieczonego pracy bez kwalifikacji lub uprawnień wymaganych przez obowiązujące przepisy prawa.
3.4. Śmierć Ubezpieczonego w następstwie wypadku komunikacyjnego
3.4.1. Zakres ubezpieczenia obejmuje śmierć Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego, który wystąpił w okresie odpowiedzialności Wykonawcy.
3.4.2. Prawo do świadczenia przysługuje, jeżeli z medycznego punktu widzenia istnieje związek przyczynowo – skutkowy pomiędzy nieszczęśliwym wypadkiem komunikacyjnym a śmiercią Ubezpieczonego.
3.4.3. Dopuszczalne wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności - Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki wypadku komunikacyjnego, który zaistniał:
- w wyniku działań wojennych, czynnego udziału Ubezpieczonego w aktach terroru lub w masowych rozruchach społecznych,
- w związku z popełnieniem lub usiłowaniem popełnienia przez Ubezpieczonego czynu wypełniającego ustawowe znamiona umyślnego przestępstwa,
- podczas prowadzenia przez ubezpieczonego pojazdu:
a) jeżeli ubezpieczony nie posiadał określonych w stosownych przepisach prawa uprawnień do prowadzenia danego pojazdu,
b) jeżeli Ubezpieczony był w stanie po użyciu alkoholu albo w stanie nietrzeźwości, pod wpływem narkotyków, środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii,
c) który nie posiada aktualnego badania technicznego lub innych dokumentów warunkujących dopuszczenie do ruchu,
- podczas, gdy ubezpieczony był w stanie nietrzeźwości, pod wpływem narkotyków, środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów
o przeciwdziałaniu narkomanii, a przyczyniło się to do zaistnienia wypadku komunikacyjnego,
- w wyniku samookaleczenia, usiłowania popełnienia albo popełnienia samobójstwa przez Ubezpieczonego,
3.5. Śmierć Ubezpieczonego w następstwie zawału serca lub krwotoku śródmózgowego
3.5.1. Zakres ubezpieczenia obejmuje śmierć Ubezpieczonego w następstwie zawału serca lub krwotoku śródmózgowego, które wystąpił w okresie odpowiedzialności Wykonawcy.
3.5.2. Prawo do świadczenia przysługuje, jeżeli z medycznego punktu widzenia istnieje związek przyczynowo – skutkowy pomiędzy zawałem serca lub krwotokiem śródmózgowym a śmiercią Ubezpieczonego.
3.5.3. Dopuszczalne wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności - Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za śmierć Ubezpieczonego spowodowaną zawałem serca lub krwotokiem śródmózgowym, które zaistniały:
- w wyniku działań wojennych, aktów terroru lub udziału Ubezpieczonego w masowych rozruchach społecznych,
- w wyniku popełnienia przez Ubezpieczonego czynu wypełniającego ustawowe znamiona umyślnego przestępstwa,
- w wyniku usiłowania popełnienia przez Ubezpieczonego samobójstwa,
- w wyniku wypadku komunikacyjnego, gdy Ubezpieczony prowadził pojazd będąc w stanie nietrzeźwości, pod wpływem narkotyków, środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii,
3.6. Śmierć współmałżonka
3.6.1. Zakres ubezpieczenia obejmuje śmierć współmałżonka, która nastąpiła w okresie odpowiedzialności Wykonawcy.
3.6.2. Dopuszczalne wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności - Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli śmierci współmałżonka nastąpiła w wyniku działań wojennych, czynnego udziału współmałżonka w aktach terroru lub w masowych rozruchach społecznych,
3.7. Śmierć współmałżonka w następstwie nieszczęśliwego wypadku
3.7.1. Zakres ubezpieczenia obejmuje śmierć współmałżonka w następstwie nieszczęśliwego wypadku zaistniałego w okresie odpowiedzialności Wykonawcy.
3.7.2. Prawo do świadczenia przysługuje, jeżeli z medycznego punktu widzenia istnieje związek przyczynowo – skutkowy pomiędzy nieszczęśliwym wypadkiem a śmiercią współmałżonka.
3.7.3. Dopuszczalne wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności - Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki nieszczęśliwego wypadku, który zaistniał:
- w wyniku działań wojennych, czynnego udziału współmałżonka w aktach terroru lub w masowych rozruchach społecznych,
- w związku z popełnieniem lub usiłowaniem popełnienia przez współmałżonka czynu wypełniającego ustawowe znamiona umyślnego przestępstwa,
- w wyniku wypadku komunikacyjnego podczas prowadzenia przez współmałżonka pojazdu:
a) jeżeli współmałżonek nie posiadał określonych w stosownych przepisach prawa uprawnień do prowadzenia danego pojazdu,
b) jeżeli małżonek był w stanie po użyciu alkoholu albo w stanie nietrzeźwości, pod wpływem narkotyków, środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych
w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii,
- podczas, gdy współmałżonek był w stanie nietrzeźwości, pod wpływem narkotyków, środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów
o przeciwdziałaniu narkomanii, a przyczyniło się to do zaistnienia nieszczęśliwego wypadku,
- w wyniku samookaleczenia, usiłowania popełnienia albo popełnienia samobójstwa przez współmałżonka,
- bezpośrednio w wyniku zatrucia spowodowanego spożyciem alkoholu, użyciem narkotyków, środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii, użycia środków farmakologicznych bez względu na zastosowaną dawkę,
- w wyniku uszkodzeń ciała spowodowanych leczeniem oraz zabiegami leczniczymi lub diagnostycznymi, bez względu na to, przez kogo były wykonane, chyba, że chodziło o leczenie bezpośrednich następstw nieszczęśliwego wypadku.
3.8. Śmierć rodziców lub teściów
3.8.1. Zakres ubezpieczenia obejmuje śmierć rodzica lub teścia, która nastąpiła w okresie odpowiedzialności Wykonawcy.
3.8.2. Dopuszczalne wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności - Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli śmierć rodzica lub teścia nastąpiła w wyniku działań wojennych, czynnego udziału rodzica lub teścia w aktach terroru lub w masowych rozruchach społecznych,
3.9. Śmierć dziecka
3.9.1. Zakres ubezpieczenia obejmuje śmierć dziecka, która nastąpiła w okresie odpowiedzialności Wykonawcy.
3.9.2. Dopuszczalne wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności - Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli śmierć dziecka nastąpiła w wyniku działań wojennych, czynnego udziału dziecka w aktach terroru lub w masowych rozruchach społecznych,
3.10. Urodzenie się dziecka
3.10.1. Zakres ubezpieczenia obejmuje urodzenie się dziecka, które nastąpiło w okresie odpowiedzialności Wykonawcy.
3.11. Urodzenie martwego dziecka
3.11.1. Zakres ubezpieczenia obejmuje urodzenie martwego dziecka, które nastąpiło w okresie odpowiedzialności Wykonawcy.
3.12. Osierocenie dziecka
3.12.1. Zakres ubezpieczenia obejmuje osierocenie dziecka wskutek śmierci Ubezpieczonego, która nastąpiła w okresie odpowiedzialności Wykonawcy.
3.12.2. Świadczenie z tytułu osierocenia dziecka przez Ubezpieczonego należne jest każdemu dziecku, o ile nie przyczyniło się umyślnie do śmierci Ubezpieczonego.
3.12.3. Dopuszczalne wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności - Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności w przypadku wyłączeń odpowiedzialności z tytułu śmierci Ubezpieczonego.
3.13. Trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku
3.13.1. Zakres ubezpieczenia obejmuje wystąpienie u Ubezpieczonego trwałego uszczerbku na zdrowiu w następstwie nieszczęśliwego wypadku, który wystąpił w okresie odpowiedzialności Wykonawcy.
3.13.2. Prawo do świadczenia przysługuje za każdy procent stwierdzonego uszczerbku na zdrowiu maksymalnie za 100 % trwałego uszczerbku na zdrowiu Ubezpieczonego oraz jeżeli z medycznego punktu widzenia istnieje związek przyczynowo – skutkowy pomiędzy nieszczęśliwym wypadkiem a trwałym uszczerbkiem na zdrowiu Ubezpieczonego.
3.13.3. Wykonawca przy ustalaniu stopnia trwałego uszczerbku na zdrowiu może stosować tabele norm oceny procentowej trwałego uszczerbku na zdrowiu stanowiące załącznik do OWU.
3.13.4. Dopuszczalne wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności - Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki nieszczęśliwego wypadku, który zaistniał:
- w wyniku działań wojennych, czynnego udziału Ubezpieczonego w aktach terroru lub w masowych rozruchach społecznych,
- w związku z popełnieniem przez Ubezpieczonego czynu wypełniającego ustawowe znamiona umyślnego przestępstwa,
- w wyniku wypadku komunikacyjnego podczas prowadzenia przez Ubezpieczonego pojazdu:
a) jeżeli Ubezpieczony nie posiadał określonych w stosownych przepisach prawa uprawnień do prowadzenia danego pojazdu,
b) jeżeli Ubezpieczony był w stanie po użyciu alkoholu albo w stanie nietrzeźwości, pod wpływem narkotyków, środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii,
- podczas, gdy Ubezpieczony był w stanie nietrzeźwości, pod wpływem narkotyków, środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii, a przyczyniło się to do zaistnienia nieszczęśliwego wypadku,
- w wyniku samookaleczenia, usiłowania popełnienia albo popełnienia samobójstwa przez Ubezpieczonego,
- bezpośrednio w wyniku zatrucia spowodowanego spożyciem alkoholu, użyciem narkotyków, środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii, użycia środków farmakologicznych bez względu na zastosowaną dawkę,
- w wyniku uszkodzeń ciała spowodowanych leczeniem oraz zabiegami leczniczymi lub diagnostycznymi, bez względu na to, przez kogo były wykonywane, chyba że chodziło
o leczenie bezpośrednich następstw nieszczęśliwego wypadku,
3.14. Trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego w następstwie zawału serca lub krwotoku śródmózgowego
3.14.1. Zakres ubezpieczenia obejmuje wystąpienie u Ubezpieczonego trwałego uszczerbku na zdrowiu w następstwie zawału serca lub krwotoku śródmózgowego, który wystąpił w okresie odpowiedzialności Wykonawcy.
3.14.2. Prawo do świadczenia przysługuje za każdy procent stwierdzonego uszczerbku na zdrowiu maksymalnie za 100 % trwałego uszczerbku na zdrowiu Ubezpieczonego oraz jeżeli z medycznego punktu widzenia istnieje związek przyczynowo – skutkowy pomiędzy zawałem serca lub krwotokiem śródmózgowym a trwałym uszczerbkiem na zdrowiu Ubezpieczonego.
3.14.3. Wykonawca przy ustalaniu stopnia trwałego uszczerbku na zdrowiu może stosować tabele norm oceny procentowej trwałego uszczerbku na zdrowiu. Tabela ta jest identyczna jak w przypadku trwałego uszczerbku na zdrowiu w następstwie nieszczęśliwego wypadku, przy czym świadczenia za uszczerbek na zdrowiu wypłacane będą tylko w przypadku, gdy bezpośrednią przyczyną zdarzenia powodującego uszczerbek na zdrowiu będzie zawał serca lub krwotok śródmózgowy.
3.14.4. Dopuszczalne wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności - Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki zawału serca lub krwotoku śródmózgowego, które zaistniały:
- w wyniku działań wojennych, czynnego udziału Ubezpieczonego w aktach terroru lub w masowych rozruchach społecznych,
- w wyniku popełnienia przez Ubezpieczonego czynu wypełniającego ustawowe znamiona umyślnego przestępstwa,
- w wyniku usiłowania popełnienia samobójstwa przez Ubezpieczonego
3.15. Trwała niezdolność Ubezpieczonego do pracy
3.15.1. Zakres ubezpieczenia obejmuje wystąpienie u Ubezpieczonego niezdolności do pracy lub niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji, która wystąpiła w okresie odpowiedzialności Wykonawcy.
3.15.2. Niezdolność do pracy lub niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji to trwała i całkowita niezdolność do wykonywania jakiejkolwiek pracy zarobkowej w dowolnym zawodzie oraz do samodzielnej egzystencji, będąca rezultatem nieszczęśliwego wypadku lub choroby. Trwała niezdolność do pracy lub trwała niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji oznacza, że zgodnie z wiedzą medyczną nie ma pozytywnych rokowań co do odzyskania przez ubezpieczonego zdolności do pracy.
3.15.3. W stosunku do Ubezpieczonego, który ukończył 55 rok życia Wykonawca może ograniczyć swoją odpowiedzialność, w taki sposób, że Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność z tytułu trwałej niezdolności Ubezpieczonego do pracy powstałej wyłącznie w wyniku nieszczęśliwego wypadku.
3.15.4. Dopuszczalne wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności - Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki nieszczęśliwego wypadku, który zaistniał:
- w wyniku działań wojennych, aktów terroru lub udziału Ubezpieczonego w masowych rozruchach społecznych,
- w związku z popełnieniem lub usiłowaniem popełnienia przez Ubezpieczonego czynu wypełniającego ustawowe znamiona umyślnego przestępstwa,
- podczas prowadzenia przez Ubezpieczonego pojazdu:
a) jeżeli Ubezpieczony nie posiadał określonych w stosownych przepisach prawa uprawnień do prowadzenia danego pojazdu,
b) jeżeli Ubezpieczony był w stanie po użyciu alkoholu albo w stanie nietrzeźwości, pod wpływem narkotyków, środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii,
- podczas, gdy Ubezpieczony był w stanie nietrzeźwości, pod wpływem narkotyków, środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii, a przyczyniło się to do zaistnienia niezdolności do pracy,
- w wyniku samookaleczenia lub usiłowania popełnienia samobójstwa przez Ubezpieczonego,
- bezpośrednio w wyniku zatrucia spowodowanego spożyciem alkoholu, użyciem narkotyków, środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii, użycia środków farmakologicznych bez względu na zastosowaną dawkę oraz w wyniku schorzeń spowodowanych nadużywaniem ww. substancji,
- w wyniku uszkodzeń ciała spowodowanych leczeniem oraz zabiegami leczniczymi lub diagnostycznymi, bez względu na to, przez kogo były wykonywane, chyba że chodziło o leczenie bezpośrednich następstw nieszczęśliwego wypadku
3.16. Poważne zachorowanie Ubezpieczonego
3.16.1. Zakres ubezpieczenia obejmuje wystąpienie u Ubezpieczonego w okresie odpowiedzialności Wykonawcy następujących poważnych zachorowań:
- anemia aplastyczna
- bąblowiec mózgu
- chirurgiczne leczenie choroby naczyń wieńcowych - by - pass
- choroba Creutzfeldta - Jakoba
- masywny zator tętnicy płucnej leczony operacyjnie
- niewydolność nerek
- nowotwór złośliwy
- odkleszczowe wirusowe zapalenie mózgu
- ropień mózgu
- sepsa
- tężec
- udar mózgu
- wścieklizna
- zakażenie wirusem HIV (zakażenie wirusem HIV w związku z wykonywaniem obowiązków zawodowych oraz zakażenie w wyniku transfuzji krwi)
- zawał serca
- zgorzel gazowa
- borelioza
- choroba aorty brzusznej
- choroba aorty piersiowej
- gruźlica
- przewlekłe zapalenie wątroby
- utrata kończyn wskutek choroby
- utrata słuchu
- wada serca
- choroba neuronu ruchowego
- choroba Huntingtona
- bakteryjne zapalenie mózgu lub opon mózgowo - rdzeniowych
- zakażona martwica trzustki
- bakteryjne zapalenie wsierdzia
- stwardnienie rozsiane
- oparzenia
- transplantacja organów
- utrata wzroku
- oponiak
- choroba Parkinsona
3.16.2. Wykonawca wypłaca świadczenie w przypadku wystąpienia poważnego zachorowania. Wystąpienie poważnego zachorowania oznacza:
a) zdiagnozowanie – w przypadku: bakteryjnego zapalenia wsierdzia, choroby Creutzfelda – Jakoba, choroby Huntingtona, choroby neuronu ruchowego, choroby Parkinsona, nowotworu złośliwego, oponiaka, przewlekłego zapalenia wątroby, sepsy, stwardnienia rozsianego, udaru mózgu, zawału serca, utraty słuchu lub utraty wzroku nie spowodowanych nieszczęśliwym wypadkiem,
b) zajście nieszczęśliwego wypadku – w przypadku oparzeń oraz utraty słuchu, utraty wzroku, tężca, wścieklizny i zgorzeli gazowej,
c) hospitalizacja – w przypadku: bakteryjnego zapalenia mózgu lub opon mózgowo – rdzeniowych, boreliozy, odkleszczowego wirusowego zapalenia mózgu, tężca, wścieklizny i zgorzeli gazowej nie spowodowanych nieszczęśliwym wypadkiem,
d) specjalistyczne leczenie – w przypadku anemii aplastycznej, gruźlicy, niewydolności nerek,
e) przeprowadzenie operacji – w przypadku bąblowca mózgu, chirurgicznego leczenia choroby naczyń wieńcowych – by-pass, choroby aorty brzusznej, choroby aorty piersiowej, masywnego zatoru tętnicy płucnej leczonego operacyjnie, ropnia mózgu, transplantacji organów, utraty kończyny wskutek choroby, wady serca, zakażonej martwicy trzustki,
f) zakażenie – w przypadku – zakażenia wirusem HIV
3.16.3. Wykonawca nie może odmówić wypłaty świadczenia z tytułu wystąpienia poważnego zachorowania powołując się na fakt, iż zajście zdarzenia jako przyczyna poważnego zachorowania miała miejsce przed początkiem odpowiedzialności z tytułu umowy ubezpieczenia zawartej w drodze niniejszego postępowania przetargowego.
3.16.4. Wykonawca gwarantuje wypłatę świadczenia za każde wystąpienie poważnego zachorowania w okresie odpowiedzialności Wykonawcy. Wykonawca nie może wymagać minimalnego okresu czasu pomiędzy wystąpieniem dwóch różnych poważnych zachorowań jaki musi upłynąć aby została uznana odpowiedzialność Wykonawcy.
3.16.5. Dopuszczalne wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności:
a) Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za poważne zachorowania powstałe w wyniku nieszczęśliwego wypadku, jeżeli nieszczęśliwy wypadek nastąpił:
- w wyniku działań wojennych, czynnego udziału Ubezpieczonego w aktach terroru lub w masowych rozruchach społecznych,
- w związku z popełnieniem lub usiłowaniem popełnienia przez Ubez¬pieczonego czynu wypełniającego ustawowe znamiona umyślnego przestępstwa,
- w wyniku wypadku komunikacyjnego podczas prowadzenia przez ubezpieczonego pojazdu: jeżeli ubezpieczony nie posiadał określonych w stosow¬nych przepisach prawa uprawnień do prowadzenia danego pojazdu lub jeżeli ubezpieczony był w stanie po użyciu alkoholu albo w stanie nietrzeźwości, pod wpływem narkotyków, środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozu¬mieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii,
- podczas, gdy ubezpieczony był w stanie nietrzeźwości, pod wpływem nar¬kotyków, środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciw¬działaniu narkomanii, a doprowadziło to do zaistnienia nieszczęśliwego wypadku,
- w wyniku samookaleczenia lub usiłowania popełnienia samobójstwa przez Ubez¬pieczonego,
- bezpośrednio w wyniku zatrucia spowodowanego spożyciem alko¬holu, użyciem narkotyków, środków odurzających, substancji psy¬chotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii, użycia środków farmakologicznych bez względu na zastosowaną dawkę,
- w wyniku uszkodzeń ciała spowodowanych leczeniem oraz zabie¬gami leczniczymi lub diagnostycznymi, bez względu na to, przez kogo były wykonane, chyba że chodziło o leczenie bezpośrednich następstw nieszczęśliwego wypadku.
b) Po wystąpieniu danego poważnego zachorowania odpowiedzialność Wykonawcy wygasa w zakresie tego zachorowania,
c) W przypadku wystąpienia zawału serca, udaru mózgu lub konieczności przeprowadzenia leczenia choroby naczyń wieńcowych – by-pass oraz w przypadku transplantacji serca spowodowanej chorobą wieńcową Wykonawca może wypłacić świadczenie wyłącznie z tytułu tylko jednego z wymienionych poważnych zachorowań,
d) W przypadku allogenicznego przeszczepu szpiku kostnego po przebytej terapii nowotworowej Wykonawca może wypłacić świadczenie tylko za nowotwór złośliwy.
3.17. Poważne zachorowanie dziecka (dotyczy Grupy nr 1)
3.17.1. Zakres ubezpieczenia obejmuje wystąpienie u dziecka w okresie odpowiedzialności Wykonawcy następujących ciężkich chorób: ciężkie oparzenie, dystrofia mięśni, gorączka reumatyczna z przetrwałymi powikłaniami sercowymi, łagodny guz mózgu, nabyta niedokrwistość aplastyczna, nabyta niedokrwistość hemolityczna, nabyta przewlekła choroba serca, nagminne porażenie dziecięce (poliomyelitis), niewydolność nerek, nowotwór złośliwy, porażenie (paraliż), przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby typu B lub C, śpiączka, tężec, utrata kończyn, utrata słuchu, utrata wzroku, zakażenie wirusem HIV w wyniku transfuzji krwi, zapalenie mózgu, zapalenia opon mózgowo – rdzeniowych
3.17.2. W związku z tym, że wskazany wykaz chorób jest różny pod względem ich ciężkości i częstości występowania, Zamawiający dopuszcza aby kwotę wskazaną w tabeli z zakresami świadczeń traktować jako sumę ubezpieczenia, od której wyliczane będą zróżnicowane wysokości świadczeń w zależności od rodzaju ciężkiej choroby.
3.18. Operacje chirurgiczne Ubezpieczonego
3.18.1. Zakres ubezpieczenia obejmuje wykonanie w okresie odpowiedzialności Wykonawcy operacji chirurgicznych. Wysokość świadczenia zależy od stopnia trudności operacji. Decydujące znaczenie w zakwalifikowaniu danej operacji do kategorii ma katalog operacji chirurgicznych znajdujący się w obowiązujących w dniu składania oferty OWU. W przypadku gdy operacja chirurgiczna, której został poddany ubezpieczony nie znajduje się w tym katalogu Wykonawca decyduje, do której kategorii zostanie przypisane dane zdarzenie.
3.18.2. Kwoty podane w tabelach nr 1 i nr 2 w pozycji „Operacje chirurgiczne Ubezpieczonego” określające wysokość świadczenia z tytułu operacji chirurgicznych stanowią najwyższą możliwą pojedynczą wypłatę z tytułu operacji chirurgicznych.
3.18.3. Wykonawca nie może wymagać do wypłaty świadczenia z tytułu operacji chirurgicznych minimalnego okresu pobytu w szpitalu w związku z przebytą operacją . Wykonawca nie może ograniczyć wysokości świadczenia należnego z tytułu danej operacji chirurgicznej, jeżeli operacja ta została przeprowadzona metodą endoskopową.
3.18.4. Wykonawca nie może odmówić wypłaty świadczenia z tytułu operacji chirurgicznej powołując się na fakt, iż zajście zdarzenia jako przyczyna operacji chirurgicznej miała miejsce przed początkiem odpowiedzialności z tytułu umowy ubezpieczenia zawartej w drodze niniejszego postępowania przetargowego.
3.18.5. Odpowiedzialność wykonawcy w przypadku operacji chirurgicznych będących następstwem jednej i tej samej przyczyny w każdym 12-miesięcznym okresie ubezpieczenia, wygasa w momencie wypłaty łącznego świadczenia w wysokości 200% kwoty podanej w Tabeli
nr 1 dla Grupy nr 1 oraz Tabeli nr 2 dla Grupy nr 2 niniejszego załącznika. Odpowiedzialność wykonawcy w przypadku operacji chirurgicznych będących następstwem różnych przyczyn w każdym 12-miesięcznym okresie ubezpieczenia, wygasa w momencie wypłaty łącznego świadczenia w wysokości 400% kwoty podanej w Tabeli nr 1 dla Grupy nr 1 oraz Tabeli nr 2 dla
Grupy nr 2 niniejszego załącznika. Wykonawca gwarantuje wypłatę, co najmniej jednego świadczenia w każdym 60 dniowym okresie ubezpieczenia.
3.18.6. Dopuszczalne wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności - Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli konieczność przeprowadzenia operacji chirurgicznej, powstała:
- w wyniku działań wojennych, katastrof powodujących skażenie promieniotwórcze, chemiczne bądź biologiczne oraz czynnego udziału Ubezpieczonego w aktach terroru lub w masowych rozruchach społecznych,
- w związku z popełnieniem lub usiłowaniem popełnienia przez Ubezpieczonego czynu wypełniającego ustawowe znamiona umyślnego przestępstwa,
- podczas prowadzenia przez Ubezpieczonego pojazdu:
a) jeżeli ubezpieczony nie posiadał określonych w stosownych przepisach prawa uprawnień do prowadzenia danego pojazdu,
b) jeżeli ubezpieczony był w stanie po użyciu alkoholu albo w stanie nietrzeźwości, pod wpływem narkotyków, środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii,
- podczas, gdy ubezpieczony był w stanie nietrzeźwości, pod wpływem narkotyków, środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii, a przyczyniło się to do konieczności przeprowadzenia operacji chirurgicznej,
- w wyniku samookaleczenia lub usiłowania popełnienia samobójstwa przez Ubezpieczonego,
- bezpośrednio w wyniku zatrucia spowodowanego spożyciem alkoholu, użyciem narkotyków, środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii, użycia środków farmakologicznych bez względu na zastosowaną dawkę wyłączając przypadki zażycia tych środków zgodnie z zaleceniem lekarza,
- w wyniku uszkodzeń ciała spowodowanych leczeniem oraz zabiegami leczniczymi lub diagnostycznymi, bez względu na to, przez kogo były wykonane, chyba że chodziło o leczenie bezpośrednich następstw nieszczęśliwego wypadku,
- w wyniku profesjonalnego uprawiania sportu lub uprawiania niebezpiecznych sportów, takich jak: sporty walki, sporty motorowe i motorowodne, sporty lotnicze, wspinaczka wysokogórska i skałkowa, speleologia, nurkowanie ze specjalistycznym sprzętem umożliwiającym oddychanie pod wodą, skoki do wody, skoki na linie (ang. bungee jumping).
Ponadto Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu operacji chirurgicznej:
- w której ubezpieczony był dawcą organów lub narządów,
- kosmetycznej lub plastycznej, z wyjątkiem operacji chirurgicznej niezbędnej do usunięcia następstw nieszczęśliwych wypadków zaistniałych lub choroby nowotworowej wykrytej w okresie odpowiedzialności Wykonawcy
- przeprowadzonej w celu antykoncepcyjnym,
- zmniejszenia lub powiększenia piersi oraz zmiany płci,
- implantowania zębów,
- wykonanej w celach diagnostycznych,
- związanej z usunięciem ciał obcych metodą endoskopową
3.19. Specjalistyczne leczenie
3.19.1. Zakres ubezpieczenia obejmuje zastosowanie u ubezpieczonego w okresie odpowiedzialności niezależnie od czasu pobytu w placówce medycznej, specjalistycznego leczenia tj:
- chemioterapii albo radioterapii
- terapii interferonowej,
- wszczepienia kardiowertera / defibrylatora,
- wszczepienia rozrusznika serca,
- ablacji
3.19.2. Zastosowanie leczenia specjalistycznego oznacza:
a) podanie pierwszej dawki leku – w przypadku chemioterapii i terapii interferonowej,
b) podanie pierwszej dawki promieniowania jonizującego – w przypadku radioterapii,
c) wszczepienie kardiowertera / defibrylatora, wszczepienie rozrusznika serca, wykonanie ablacji.
3.19.3. Po zrealizowaniu wypłaty świadczenia z tytułu:
a) chemioterapii albo radioterapii,
b) terapii interferonowej,
c) wszczepienie kardiowertera/ defibrylatora,
d) wszczepienie rozrusznika serca,
e) ablacji,
odpowiedzialność Wykonawcy wygasa w zakresie tego specjalistycznego leczenia w stosunku do danego Ubezpieczonego.
3.19.4. Dopuszczalne wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności
- Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu specjalistycznego leczenia, które rozpoczęło się przed początkiem odpowiedzialności Wykonawcy w stosunku do ubezpieczonego (w przypadku osób aktualnie ubezpieczonych w zakresie leczenia specjalistycznego zalicza się okres wcześniejszego ubezpieczenia w zakresie leczenia specjalistycznego zawartego przez Ubezpieczającego).
- W przypadku przeprowadzenia u ubezpieczonego zarówno radioterapii i chemioterapii Wykonawca wypłaca tylko jedno świadczenie.
3.20. Leczenie w szpitalu Ubezpieczonego w związku z: chorobą, zawałem serca lub krwotokiem śródmózgowym, doznanymi obrażeniami ciała w następstwie nieszczęśliwego wypadku, doznanymi obrażeniami ciała w następstwie nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego, doznanymi obrażeniami ciała w następstwie nieszczęśliwego wypadku w pracy, doznanymi obrażeniami ciała w następstwie nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego w pracy
3.20.1. Świadczenia z tytułu pobytu w szpitalu będą wypłacane za cały okres pobytu w szpitalu, jeżeli pobyt trwa dłużej niż 3 dni w przypadku leczenia szpitalnego spowodowanego chorobą lub dłużej niż 1 dobę w przypadku leczenia szpitalnego spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem
Wykonawca wypłaci łączne świadczenia maksymalnie za okres nieprzekraczający 90 dni pobytu Ubezpieczonego w szpitalu w każdym 12-miesięcznym okresie polisy.
3.20.2. W przypadku pobytu na OIOM / OIT (co najmniej 48 godzin pobytu) wypłacane świadczenie jest świadczeniem jednorazowym. Zakres ochrony ubezpieczeniowej obejmuje również rekonwalescencję z tytułu pobytu w szpitalu.
3.20.3. Odpowiedzialność z tytułu leczenia w szpitalu oraz pobytu na OIOM / OIT obejmuje kraje należące do Unii Europejskiej lub na terytorium: Australii, Islandii, Japonii, Kanady, Monako, Norwegii, Nowej Zelandii, Stanów Zjednoczonych Ameryki, Szwajcarii, Watykanu.
3.20.4. Wykonawca nie może odmówić wypłaty świadczenia z tytułu leczenia w szpitalu powołując się na fakt, iż zajście zdarzenia jako przyczyna leczenia szpitalnego miała miejsce przed początkiem odpowiedzialności z tytułu umowy ubezpieczenia zawartej w drodze niniejszego postępowania przetargowego.
3.20.5. Dopuszczalne wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności – Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu pobytu w szpitalu, który powstał:
- w wyniku działań wojennych, katastrof powodujących skażenie promieniotwórcze, chemiczne bądź biologiczne oraz czynnego udziału Ubezpieczonego w aktach terroru lub w masowych rozruchach społecznych,
- w związku z popełnieniem lub usiłowaniem popełnienia przez Ubezpieczonego czynu wypełniającego znamiona umyślnego przestępstwa,
- w wyniku wypadku komunikacyjnego podczas prowadzenia przez ubezpieczonego pojazdu:
a) jeżeli ubezpieczony nie posiadał określonych w stosownych przepisach prawa uprawnień do prowadzenia danego pojazdu,
b) jeżeli ubezpieczony był w stanie po użyciu alkoholu albo w stanie nietrzeźwości, pod wpływem narkotyków, środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii,
- podczas, gdy ubezpieczony był w stanie nietrzeźwości, pod wpływem narkotyków, środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii, a przyczyniło się to do konieczności pobytu w szpitalu,
- w wyniku samookaleczenia lub usiłowania popełnienia samobójstwa przez Ubezpieczonego,
- bezpośrednio w wyniku zatrucia spowodowanego spożyciem alkoholu, użyciem narkotyków, środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii, użycia środków farmakologicznych bez względu na zastosowaną dawkę oraz w wyniku schorzeń spowodowanych nadużywaniem ww. substancji,
- w wyniku uszkodzeń ciała spowodowanych leczeniem oraz zabiegami leczniczymi lub diagnostycznymi, bez względu na to, przez kogo były wykonane, chyba że chodziło o leczenie bezpośrednich następstw nieszczęśliwego wypadku,
- w wyniku padaczki, z wyłączeniem padaczki objawowej będącej objawem innej choroby, oraz wszelkich zaburzeń psychicznych, zaburzeń zachowania, nerwic i uzależnień,
- w wyniku chorób spowodowanych obniżeniem odporności organizmu w przebiegu zakażenia wirusem HIV,
- w związku z leczeniem i zabiegami stomatologicznymi, chyba że wynikają one z konieczności leczenia obrażeń doznanych w wyniku nieszczęśliwego wypadku,
- w związku z wykonywaniem badań lekarskich, dodatkowych badań medycznych służących ustaleniu istnienia choroby zawodowej, badań diagnostycznych nie wynikających z zachorowania, badań dawców narządów (z wyjątkiem pobytów związanych bezpośrednio z pobraniem narządu) oraz obserwacji na wniosek sądu,
- w wyniku usuwania ciąży, ciąży – chyba że zdiagnozowano ciążę wysokiego ryzyka, porodu – chyba że zdiagnozowano poród o przebiegu patologicznym, połogu – chyba że zdiagnozowano komplikacje połogu stanowiące zagrożenie dla życia kobiety oraz w wyniku leczenia niepłodności,
- w związku z wykonywaniem operacji kosmetycznych lub plastycznych, w tym operacji zmiany płci, z wyjątkiem operacji niezbędnych do usunięcia następstw nieszczęśliwych wypadków zaistniałych lub choroby nowotworowej wykrytej w okresie odpowiedzialności
- w związku z rehabilitacją, z wyjątkiem pierwszego pobytu w szpitalu w celu rehabilitacji koniecznej do usunięcia bezpośrednich następstw nieszczęśliwego wypadku albo choroby, pod warunkiem, że pobyt ubezpieczonego w szpitalu, związany – odpowiednio – z tym samym nieszczęśliwym wypadkiem albo tą samą chorobą, bezpośrednio poprzedzający rehabilitację objęty był odpowiedzialnością Wykonawcy
- w wyniku profesjonalnego uprawiania sportu lub uprawiania sportów o ryzykownym charakterze, takich jak: sporty walki, sporty motorowe i motorowodne, sporty lotnicze, wspinaczka wysokogórska i skałkowa, speleologia, nurkowanie ze specjalistycznym sprzętem umożliwiającym oddychanie pod wodą, skoki do wody, skoki na linie (ang. bungee jumping).
Ponadto Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu pobytu w:
- hospicjach, placówkach lecznictwa odwykowego, placówkach dla przewlekle chorych, zakładach opiekuńczo-leczniczych oraz zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych,
- zakładach lecznictwa uzdrowiskowego, w szczególności w sanatoriach, prewentoriach i szpitalach uzdrowiskowych, sanatoryjnych oraz rehabilitacyjno-uzdrowiskowych,
- ośrodkach rehabilitacyjnych, szpitalach rehabilitacyjnych, oddziałach rehabilitacyjnych,
- oddziałach dziennych oraz innych nie wymienionych z nazwy zakładach opieki zdrowotnej nie przeznaczonych do udzielania świadczeń w zakresie leczenia szpitalnego.
3.21. Wymagane definicje
3.21.1. Nabycie prawa przystąpienia do ubezpieczenia - Za datę nabycia przez pracownika prawa przystąpienia do ubezpieczenia uważa się datę początku okresu ubezpieczenia albo najbliższy termin należności składki następujący po dacie zatrudnienia Pracownika. Za datę nabycia prawa do przystąpienia przez współmałżonka/ partnera, pełnoletniego dziecka pracownika uważa się późniejszą z dat: 1) datę nabycia prawa przystąpienia do ubezpieczenia przez pracownika, 2) datę początku okresu ubezpieczenia, 3) lub datę a) zawarcia związku małżeńskiego w przypadku współmałżonka, b) ukończenia 18 roku życia w przypadku przystępowania pełnoletniego dziecka, c) pisemnego oświadczenia ubezpieczonego wskazującego partnera.
3.21.2. Pracownik - osoba fizyczna zatrudniona przez Zamawiającego na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, umowy o pracę nakładczą, spółdzielczej umowy o pracę, w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy; osoba związana z zamawiającym kontraktem menedżerskim, osoba wykonująca na rzecz Ubezpieczającego pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, osoba zatrudniona na podstawie umowy zawartej w wyniku powołania lub wyboru do organu reprezentującego osobę prawną.
3.21.3. Nieszczęśliwy wypadek – przypadkowe, nagłe, niezależne od woli Ubezpieczonego
i stanu jego zdrowia, gwałtowne zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, w następstwie którego zaszło zdarzenie objęte odpowiedzialnością Wykonawcy, za nieszczęśliwy wypadek nie uważa się choroby, nawet takiej, która ujawniona została przypadkowym i nagłym zdarzeniem wywołanym przyczyną zewnętrzną. (dotyczy: wszystkich ubezpieczeń),
3.21.4. Wypadek przy pracy – nieszczęśliwy wypadek, który nastąpił podczas lub w związku z wykonywaniem przez Ubezpieczonego zwykłych czynności albo poleceń przełożonych w ramach stosunku pracy albo stosunku cywilnoprawnego, z tytułu, którego opłacana jest składka na ubezpieczenie wypadkowe w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych. (dotyczy: ubezpieczenia na wypadek śmierci Ubezpieczonego w związku w następstwie wypadku przy pracy, ubezpieczenia na wypadek śmierci Ubezpieczonego w następstwie wypadku komunikacyjnego przy pracy, ubezpieczenia leczenia Ubezpieczonego w szpitalu w związku z doznanymi obrażeniami ciała w następstwie wypadku przy pracy, ubezpieczenia leczenia Ubezpieczonego w szpitalu w związku z doznanymi obrażeniami ciała w następstwie wypadku komunikacyjnego przy pracy),
3.21.5. Wypadek komunikacyjny - nieszczęśliwy wypadek:
a) wywołany ruchem pojazdów na drodze, w którym ubezpieczony brał udział jako uczestnik ruchu bądź kierowca, z tym, że „pojazd”, „droga”, „uczestnik ruchu” i „kierowca” rozumiane są zgodnie ze znaczeniem nadanym przez obowiązujące przepisy prawa o ruchu drogowym; pojazdem jest również tramwaj,
b) wywołany ruchem pojazdu kolejowego ciągniętego przez pojazd trakcyjny, w którym ubezpieczony brał udział jako pasażer albo członek załogi tego pojazdu, z tym, że:
- pojazd kolejowy oznacza pojazd dostosowany do poruszania się na własnych kołach po torach kolejowych,
- pojazd trakcyjny oznacza pojazd kolejowy z napędem własnym, w tym metro,
wypadkiem komunikacyjnym, w rozumieniu pkt b, nie są wypadki dotyczące kolejowego transportu wewnątrzzakładowego oraz transportu linowego i linowo – terenowego,
c) wywołany eksploatacją pasażerskiego statku powietrznego koncesjonowanych linii lotniczych, który zaistniał od chwili, gdy jakakolwiek osoba weszła na jego pokład z zamiarem wykonania lotu, do chwili opuszczenia pokładu statku powietrznego przez wszystkie osoby znajdujące się na nim, a statek powietrzny został uszkodzony lub nastąpiło zniszczenie jego konstrukcji albo statek powietrzny zaginął i nie został odnaleziony a urzędowe jego poszukiwania zostały odwołane lub statek powietrzny znajduje się w miejscu, do którego dostęp jest niemożliwy,
d) wywołany ruchem statku, w którym ubezpieczony brał udział jako członek załogi lub pasażer, a statek zatonął albo został uszkodzony lub nastąpiło zniszczenie jego konstrukcji albo statek zaginał i nie został odnaleziony, a urzędowe jego poszukiwania zostały odwołane lub statek znajduje się w miejscu, do którego dostęp jest niemożliwy. (dotyczy: ubezpieczenia na wypadek śmierci Ubezpieczonego w następstwie wypadku komunikacyjnego, ubezpieczenia na wypadek śmierci Ubezpieczonego w następstwie wypadku komunikacyjnego przy pracy, ubezpieczenia leczenia Ubezpieczonego w szpitalu w związku z doznanymi obrażeniami ciała w następstwie wypadku komunikacyjnego, ubezpieczenia leczenia Ubezpieczonego w szpitalu w związku z doznanymi obrażeniami ciała w następstwie wypadku komunikacyjnego przy pracy),
3.21.6. Trwały uszczerbek na zdrowiu – trwałe, nie rokujące poprawy uszkodzenie danego organu, narządu lub układu, polegające na fizycznej utracie tego organu, narządu lub układu lub upośledzeniu jego funkcji. (dotyczy: ubezpieczenia na wypadek trwałego uszczerbku na zdrowiu Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku, ubezpieczenia na wypadek trwałego uszczerbku na zdrowiu Ubezpieczonego spowodowanego zawałem serca lub udarem mózgu),
3.21.7. Krwotok śródmózgowy - wynaczynienie krwi do tkanki mózgowej. (dotyczy: ubezpieczenia na wypadek śmierci Ubezpieczonego w następstwie zawału serca lub krwotoku śródmózgowego, ubezpieczenia leczenia Ubezpieczonego w szpitalu spowodowanego zawałem serca lub krwotokiem śródmózgowym),
3.21.8. Zawał serca:
a) martwica części mięśnia sercowego spowodowana nagłym zmniejszeniem dopływu krwi do tej części mięśnia sercowego.
(dotyczy: ubezpieczenia na wypadek śmierci Ubezpieczonego w następstwie zawału serca lub krwotoku śródmózgowego),
b) Tylko taki zawał serca, który powoduje:
a) wzrost lub spadek podwyższonego stężenia biomarkerów sercowych, z zastrzeżeniem, że przynajmniej w jednym pomia¬rze to stężenie musi przekraczać górną granicę normy oraz obecność co najmniej jednego z następujących wykładników niedokrwienia mięśnia sercowego:
- objawy kliniczne niedokrwienia (m.in. ból w klatce pier¬siowej),
- zmiany w zapisie elektrokardiograficznym (EKG) typo¬we dla nowo powstałego niedokrwienia,
- nowe odcinkowe zaburzenia kurczliwości w badaniach obrazowych,
(dotyczy: ubezpieczenia leczenia Ubezpieczonego w szpitalu spowodowanego zawałem serca lub krwotokiem śródmózgowym, ubezpieczenie na wypadek poważnego zachorowania Ubezpieczonego),
lub
b) zwiększenie stężenia biomarkerów sercowych do wartości przekraczającej trzykrotnie górną granicę normy, przy prawidłowym ich poziomie wyjściowym w przypadku zabiegu przezskórnej interwencji wieńcowej ( PCI),
(dotyczy: ubezpieczenie na wypadek poważnego zachorowania Ubezpieczonego),
lub
c) zwiększenie stężenia biomarkerów sercowych – w przypadku pomostowania tętnic wieńcowych (CABG) – do wartości przekraczającej pięciokrotnie górną granicę normy , przy prawidłowym ich poziomie wyjściowym oraz pojawienie się jednego z następujących objawów:
- nowych patologicznych załamków Q lub nowego bloku lewej odnogi pęczka Hisa,
- udokumentowanej angiograficznie niedrożności pomostu wieńcowego lub nowej niedrożności natywnej tętnicy wieńcowej,
- udokumentowanej badaniem obrazowym nowej martwicy mięśnia sercowego.
(dotyczy: ubezpieczenie na wypadek poważnego zachorowania Ubezpieczonego),
3.21.9. Współmałżonek – osoba pozostająca z ubezpieczonym w związku małżeńskim, w stosunku, do którego nie została, na dzień zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową orzeczona separacja zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. (dotyczy: ubezpieczenia na wypadek śmierci współmałżonka, ubezpieczenia na wypadek śmierci współmałżonka w następstwie nieszczęśliwego wypadku, ubezpieczenia na wypadek śmierci rodziców lub teściów),
3.21.10. Partner (partner życiowy) - osoba pozostająca we wspólnym pożyciu z pracownikiem Zamawiającego bądź pracownikiem jednostki organizacyjnej zamawiającego uprawnionym do przystąpienia do umowy ubezpieczenia, bez zawarcia związku małżeńskiego i niepozostająca z ubezpieczonym w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa – zgodnie z pisemnym oświadczeniem ubezpieczonego wskazującym partnera. Wskazanie innego partnera może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od daty złożenia tego oświadczenia. (dotyczy: ubezpieczenia na wypadek śmierci współmałżonka/partnera, ubezpieczenia na wypadek śmierci współmałżonka/partnera w następstwie nieszczęśliwego wypadku, ubezpieczenia na wypadek śmierci rodziców lub teściów).
3.21.11. Dziecko:
a) dziecko własne, przysposobione oraz pasierb Ubezpieczonego (jeżeli nie żyje ojciec lub matka), pod warunkiem, ze nie ukończyło 25 roku życia. (dotyczy: ubezpieczenia na wypadek śmierci dziecka),
b) dziecko własne, przysposobione oraz pasierb Ubezpieczonego (jeżeli nie żyje ojciec lub matka), w wieku do 18 lat, a w przypadku jego uczęszczania do szkoły w wieku do 25 lat lub bez względu na wiek w przypadku całkowitej niezdolności dziecka do pracy. (dotyczy: ubezpieczenia na wypadek osierocenia dziecka),
3.21.12. Rodzic – matka lub ojciec Ubezpieczonego w rozumieniu kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, a także macocha lub ojczym Ubezpieczonego, o ile nie żyje odpowiednio matka lub ojciec Ubezpieczonego. (dotyczy: ubezpieczenia na wypadek śmierci rodziców lub teściów),
3.21.13. Teść – matka lub ojciec Współmałżonka Ubezpieczonego w rozumieniu kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, a także macocha lub ojczym Współmałżonka Ubezpieczonego, o ile nie żyje odpowiednio matka lub ojciec Współmałżonka Ubezpieczonego. (dotyczy: ubezpieczenia na wypadek śmierci rodziców lub teściów),
3.21.14. Urodzenie się dziecka – urodzenie się żywego własnego dziecka Ubezpieczonemu, potwierdzone aktem urodzenia. (dotyczy: ubezpieczenia na wypadek urodzenia się dziecka),
3.21.15. Urodzenie martwego dziecka – urodzenie się własnego dziecka Ubezpieczonemu, które zmarło w trakcie porodu lub urodziło się martwe, pod warunkiem, że urodzenie to zostało zarejestrowane. (dotyczy: ubezpieczenia na wypadek urodzenia martwego dziecka),
3.21.16. Operacja chirurgiczna - to zabieg chirurgiczny wykonany w placówce medycznej na terenie RP przez wykwalifikowanego lekarza o specjalności zabiegowej, w znieczuleniu ogólnym, przewodowym lub miejscowym niezbędny z medycznego punktu widzenia w celu wyleczenia lub zmniejszenia objawów choroby lub urazu. (dotyczy: ubezpieczenia operacji chirurgicznych Ubezpieczonego),
3.21.17. Choroba – stan organizmu polegający na nieprawidłowej reakcji układów lub narządów na bodźce środowiska zewnętrznego lub wewnętrznego powodujący konieczność leczenia szpitalnego. (dotyczy: ubezpieczenia leczenia Ubezpieczonego w szpitalu w związku z chorobą),
3.21.18. Leczenie szpitalne – leczenie stacjonarne stanów nagłych, w przypadku których odroczenie w czasie pomocy medycznej może skutkować utratą zdrowia albo utratą życia lub leczenie stanów, w których nie można uzyskać celu leczniczego podczas leczenia ambulatoryjnego. (dotyczy: ubezpieczenia leczenia w szpitalu Ubezpieczonego w związku z: chorobą, zawałem serca lub krwotokiem śródmózgowym, doznanymi obrażeniami ciała w następstwie nieszczęśliwego wypadku, doznanymi obrażeniami ciała w następstwie nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego, doznanymi obrażeniami ciała w następstwie nieszczęśliwego wypadku w pracy, doznanymi obrażeniami ciała w następstwie nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego w pracy),
3.21.19. Szpital – zakład lecznictwa zamkniętego przeznaczony do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie leczenia szpitalnego. (dotyczy: ubezpieczenia leczenia w szpitalu Ubezpieczonego w związku z: chorobą, zawałem serca lub krwotokiem śródmózgowym, doznanymi obrażeniami ciała w następstwie nieszczęśliwego wypadku, doznanymi obrażeniami ciała w następstwie nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego, doznanymi obrażeniami ciała w następstwie nieszczęśliwego wypadku w pracy, doznanymi obrażeniami ciała w następstwie nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego w pracy),
3.21.20. Rekonwalescencja (w tym również rehabilitacja poszpitalna) – trwający nieprzerwanie maksymalnie 30 dni, bezpośrednio po pobycie w szpitalu trwającym co najmniej 14 dni i kończącym się w trakcie trwania odpowiedzialności ubezpieczyciela, pobyt na zwolnieniu lekarskim wydanym przez oddział szpitalny, w którym odbywało się leczenie szpitalne. (dotyczy: ubezpieczenia leczenia w szpitalu Ubezpieczonego w związku z: chorobą, zawałem serca lub krwotokiem śródmózgowym, doznanymi obrażeniami ciała w następstwie nieszczęśliwego wypadku, doznanymi obrażeniami ciała w następstwie nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego, doznanymi obrażeniami ciała w następstwie nieszczęśliwego wypadku w pracy, doznanymi obrażeniami ciała w następstwie nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego w pracy),
4. Warunki preferowane i dodatkowe postanowienia szczególne:
4.1. Klauzula dodatkowa obniżenia karencji – Wykonawca skraca okres karencji
do 3 miesięcy dla wszystkich rodzajów świadczeń, dla których karencja miałaby zastosowanie i dla których byłaby dłuższa niż 3 miesiące.
4.2. Klauzula dodatkowa zniesienia karencji – Wykonawca obejmuje ubezpieczeniem
na życie pracowników bez okresu karencji w pełnym zakresie niezależnie od momentu przystąpienia do ubezpieczenia poprzez złożenie deklaracji uczestnictwa (alternatywnie
do klauzuli dodatkowej obniżenia karencji).
4.3. Definicja zawału serca – Tylko taki zawał serca, który powoduje:
a) wzrost lub spadek podwyższonego stężenia biomarkerów sercowych, z zastrzeżeniem, że przynajmniej w jednym pomia¬rze to stężenie musi przekraczać górną granicę normy oraz obecność co najmniej jednego z następujących wykładników niedokrwienia mięśnia sercowego:
- objawy kliniczne niedokrwienia (m.in. ból w klatce pier¬siowej),
- zmiany w zapisie elektrokardiograficznym (EKG) typo¬we dla nowo powstałego niedokrwienia,
- nowe odcinkowe zaburzenia kurczliwości w badaniach obrazowych,
(dotyczy: ubezpieczenia leczenia Ubezpieczonego w szpitalu spowodowanego zawałem serca lub krwotokiem śródmózgowym, ubezpieczenie na wypadek poważnego zachorowania Ubezpieczonego),
lub
b) zwiększenie stężenia biomarkerów sercowych do wartości przekraczającej trzykrotnie górną granicę normy, przy prawidłowym ich poziomie wyjściowym w przypadku zabiegu przezskórnej interwencji wieńcowej ( PCI),
(dotyczy: ubezpieczenie na wypadek poważnego zachorowania Ubezpieczonego),
lub
c) zwiększenie stężenia biomarkerów sercowych – w przypadku pomostowania tętnic wieńcowych (CABG) – do wartości przekraczającej pięciokrotnie górną granicę normy , przy prawidłowym ich poziomie wyjściowym oraz pojawienie się jednego z następujących objawów:
- nowych patologicznych załamków Q lub nowego bloku lewej odnogi pęczka Hisa,
- udokumentowanej angiograficznie niedrożności pomostu wieńcowego lub nowej niedrożności natywnej tętnicy wieńcowej,
- udokumentowanej badaniem obrazowym nowej martwicy mięśnia sercowego.
(dotyczy: ubezpieczenie na wypadek poważnego zachorowania Ubezpieczonego),
W przypadku ubezpieczenia na wypadek poważnego zachorowania Ubezpieczonego definicja zawału serca obejmuje zarówno zawał pierwszorazowy, jak i każdy następny, jednakże pod warunkiem, że w przypadku kolejnego zawału, w badaniu lekarskim stwierdzono wystąpienie nowego załamka Q.
4.4. Klauzula rozszerzająca definicję dziecka - dziecko własne, przysposobione oraz pasierb Ubezpieczonego (jeżeli nie żyje ojciec lub matka), bez względu na wiek. (dotyczy: ubezpieczenia na wypadek śmierci dziecka).
4.5. Klauzula wynagrodzenia za czynności przygotowawcze – Wykonawca za czynności związane z przygotowaniem deklaracji pracowników przystępujących do ubezpieczenia oraz przekazaniem ich Wykonawcy, deklaruje się do zapłaty wynagrodzenia osobie, której powierzone zostaną wyżej wymienione zadania w wysokości nie mniejszej niż 5 zł za jedną deklarację. Po przekazaniu wszystkich deklaracji kwota wynagrodzenia zostanie wypłacona jednorazowo, na konto wskazane przez osobę, która wykonała powierzone zadanie.
4.6. Klauzula dodatkowa rozszerzająca katalog poważnych zachorowań Ubezpieczonego - zakres ochrony ubezpieczeniowej na wypadek poważnego zachorowania Ubezpieczonego zostaje rozszerzony o co najmniej 5 poważnych zachorowań podlegających wypłacie świadczenia spośród następujących: zabiegi kardiochirurgiczne na otwartym sercu, porażenie kończyn, schyłkowa niewydolność wątroby, operacja zastawek serca, chirurgiczne leczenie jelita cienkiego i grubego, pierwotne nadciśnienie płucne, zespół apaliczny, dystrofia mięśniowa, angioplastyka tętnic wieńcowych, choroba Alzheimera, reumatoidalne zapalenie stawów, zaawansowana niewydolność oddechowa.
4.7. Klauzula maksymalnego pobytu Ubezpieczonego w szpitalu – rozszerzenie zakresu ochrony ubezpieczenia leczenia w szpitalu poprzez wydłużenie maksymalnego okresu pobytu w szpitalu, za który Wykonawca wypłaci świadczenie z 90 dni na 180 dni.
4.8. Klauzula minimalnego pobytu Ubezpieczonego w szpitalu – świadczenia z tytułu leczenia w szpitalu wskutek choroby i nieszczęśliwego wypadku będą wypłacane w przypadku hospitalizacji, jeżeli pobyt trwa dłużej niż 1 dobę.
4.9. Klauzula rozszerzenia świadczenia z tytułu pobytu w szpitalu w wyniku choroby - wykonawca wypłaci świadczenie osobie ubezpieczonej za pobyt w szpitalu w wyniku choroby jeżeli pobyt nastąpił w wyniku wad wrodzonych i schorzeń będących ich następstwem, oraz wad i schorzeń nabytych przed okresem odpowiedzialności Wykonawcy.
4.10. Klauzula rozszerzenia świadczenia z tytułu rekonwalescencji – świadczenie z tytułu rekonwalescencji zostaje rozszerzone o rehabilitację stacjonarną – szpitalną trwającą nieprzerwanie maksymalnie 25 dni w okresie do 1 roku po przebytej operacji albo przebytym leczeniu szpitalnym (niezależnie od długości tego pobytu) w związku z chorobą lub nieszczęśliwym wypadkiem.
4.11. Klauzula dodatkowa ubezpieczenia kosztów zakupu leków (dotyczy Grupy nr 1 i/lub Grupy nr 2) – rozszerzenie ochrony ubezpieczeniowej o wypłatę dodatkowego świadczenia do wypłaconego świadczenia z tytułu leczenia szpitalnego. Świadczenie wynosi każdorazowo 200 zł (nie więcej niż 3 razy w roku polisowym) i jest wypłacane albo w formie karty lub w formie dodatkowego świadczenia w złotych polskich. Wybór formy wypłaty leży w gestii Wykonawcy. Funkcją powyższego świadczenia jest uzyskanie dodatkowych środków finansowych na pokrycie kosztów zakupu leków.
4.12. Klauzula pomocy medycznej – wariant podstawowy - pomoc (opieka) medyczna w przypadku nieszczęśliwego wypadku w domu polegająca co najmniej na:
- zorganizowaniu transportu medycznego z domu do najbliższego szpitala danej specjalności,
- zorganizowaniu opieki nad dziećmi do lat 15 w domu, przez okres nie dłuższy niż 7 dni,
- zorganizowaniu wizyty pielęgniarki w domu dla zapewnienia pomocy.
Przedmiotem ubezpieczenia w wariancie podstawowym jest zdrowie ubezpieczonego.
4.13. Klauzula pomocy medycznej – wariant rozszerzony - pomoc (opieka) medyczna w przypadku nieszczęśliwego wypadku w domu polegająca co najmniej na:
- zorganizowaniu transportu medycznego z domu do najbliższego szpitala danej specjalności,
- zorganizowaniu opieki nad dziećmi do lat 15 w domu, przez okres nie dłuższy niż 7 dni,
- zorganizowaniu wizyty pielęgniarki w domu dla zapewnienia pomocy.
Przedmiotem ubezpieczenia w wariancie rozszerzonym jest zdrowie ubezpieczonego i wszystkich współubezpieczonych - współmałżonek lub pełnoletnie dziecko. (alternatywnie do klauzuli dodatkowej pomocy medycznej – wariant podstawowy)
ZP.272.4.6.2014

Załącznik Nr 2 do SIWZ

..….......................................
(pieczątka firmowa Wykonawcy)


O F E R T A

I. Dane Wykonawcy:
Nazwa firmy: .............................................................................................................................
Adres: ........................................................................................................................................
Telefon/faks:..............................................................................................................................
NIP:....................................................................
REGON:...............................................................
Osoba do kontaktu:......................................................................................................................
Tel./e- mail....................................................................................................................................
II. Dane dotyczące Zamawiającego
Powiat Łęczyński – Starostwo Powiatowe w Łęcznej
ul. Aleja Jana Pawła II 95 A, 21-010 Łęczna


Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: „Ubezpieczenie grupowe na życie pracowników, współmałżonków / partnerów oraz pełnoletnich dzieci pracowników Starostwa Powiatowego w Łęcznej oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łęczyńskiego”
oferujemy

- wykonanie usług objętych zamówieniem, zgodnie z wymogami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, za cenę łączną:


1. Składka miesięczna łącznie za 1 osobę – Grupa nr 1:
2. Łączna cena oferty – Grupa nr 1 (składka miesięczna łącznie za 1 osobę x 36 miesięcy x maksymalna przewidywana liczba osób – 249 osoby):
3. Składka miesięczna łącznie za 1 osobę – Grupa nr 2:
4. Łączna cena oferty – Grupa nr 2 (składka miesięczna łącznie za 1 osobę x 36 miesięcy x maksymalna przewidywana liczba osób – 200 osoby):
5. Łączna cena oferty – Grupa nr 1 oraz Grupa nr 2


UWAGA. Do oceny w tym kryterium będzie brana pod uwagę łączna cena oferty sporządzona w oparciu o przedstawioną składkę miesięczną. Podane wartości służą jedynie dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty – rzeczywista wartość może ulec zmianie i zależy od ilości ubezpieczonych.

Łączna cena oferty słownie złotych .............................................................................
(usługa zwolniona z podatku VAT zgodnie z załącznikiem nr 4 do ustawy z dnia 11.03.2004
o podatku od towarów i usług – Dz.U. z 2004r., Nr 54., poz. 535 z późn. zm., o którym mowa
w Dziale VIII, Rozdz. 2, art. 43 )

- akceptujemy następujące klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne preferowane:
Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne preferowane Należy zaznaczyć „tak” lub „nie”
Klauzula dodatkowa obniżenia karencji
Klauzula dodatkowa zniesienia karencji
Definicja zawału serca
Klauzula rozszerzająca definicję dziecka
Klauzula wynagrodzenia za czynności przygotowawcze
Klauzula rozszerzająca katalog poważnych zachorowań Ubezpieczonego
Klauzula maksymalnego pobytu Ubezpieczonego w szpitalu
Klauzula minimalnego pobytu Ubezpieczonego w szpitalu
Klauzula rozszerzenia świadczenia z tytułu pobytu w szpitalu w wyniku choroby
Klauzula dodatkowa ubezpieczenia kosztów zakupu leków
Grupa nr 1
Grupa nr 2
Klauzula pomocy medycznej – wariant podstawowy
Klauzula pomocy medycznej – wariant rozszerzony
UWAGA W przypadku nie zaznaczenia w formularzu wartości sformułowania TAK/NIE domyślną wartością wyrażenia pozostanie wartość „NIE”.

- oferujemy następujące wysokości świadczeń:
L.p. Zakres świadczeń – Grupa nr 1 Wymagana
minimalna
wysokość świadczenia Oferowana
wysokość
świadczenia
przez Wykonawcę
1 Śmierć Ubezpieczonego 60 000,00 zł
2 Śmierć Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku 100 000,00 zł
3 Śmierć Ubezpieczonego w następstwie wypadku przy pracy 140 000,00 zł
4 Śmierć Ubezpieczonego w następstwie wypadku komunikacyjnego 140 000,00 zł
5 Śmierć Ubezpieczonego w następstwie wypadku komunikacyjnego przy pracy 180 000,00 zł
6 Śmierć Ubezpieczonego w następstwie zawału serca lub krwotoku śródmózgowego 80 000,00 zł
7 Śmierć współmałżonka 14 000,00 zł
8 Śmierć współmałżonka w następstwie nieszczęśliwego wypadku 46 000,00 zł
9 Śmierć rodziców lub teściów 2 500,00 zł
10 Śmierć dziecka 5 500,00 zł
11 Urodzenie się dziecka 1 500,00 zł
12 Urodzenie martwego dziecka 4 500,00 zł
13 Osierocenie dziecka 6 050,00 zł
14 Trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku (za 1% uszczerbku) 430,00 zł
15 Trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego w następstwie zawału serca lub krwotoku śródmózgowego (za 1% uszczerbku) 470,00 zł
16 Trwała niezdolność Ubezpieczonego do pracy 10 000,00 zł
17 Poważne zachorowanie Ubezpieczonego 7 500,00 zł
18 Poważne zachorowanie Dziecka 4 200,00 zł
19 Operacje chirurgiczne Ubezpieczonego 2 500,00 zł
20 Leczenie specjalistyczne Ubezpieczonego 3 000,00 zł
21 Pobyt Ubezpieczonego na OIOM 700,00 zł
22 Rekonwalescencja Ubezpieczonego 35,00 zł
Dzienne świadczenia z tytułu pobytu w szpitalu od 1 do 14 dni
23 Leczenie Ubezpieczonego w szpitalu w związku z chorobą 70,00 zł
24 Leczenie w szpitalu w związku z zawałem serca lub krwotokiem śródmózgowym 210,00 zł
25 Leczenie Ubezpieczonego w szpitalu w związku z doznanymi obrażeniami ciała w następstwie nieszczęśliwego wypadku 350,00 zł
26 Leczenie Ubezpieczonego w szpitalu w związku z doznanymi obrażeniami ciała w następstwie nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego 420,00 zł
27 Leczenie Ubezpieczonego w szpitalu w związku z doznanymi obrażeniami ciała w następstwie nieszczęśliwego wypadku w pracy 455,00 zł
28 Leczenie Ubezpieczonego w szpitalu w związku z doznanymi obrażeniami ciała w następstwie nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego w pracy 525,00 zł
Dzienne świadczenia z tytułu pobytu w szpitalu powyżej 14 dni
29 Leczenie Ubezpieczonego w szpitalu w związku z chorobą 70,00 zł
30 Leczenie Ubezpieczonego w szpitalu w związku z doznanymi obrażeniami ciała w następstwie nieszczęśliwego wypadku oraz w związku z zawałem serca lub krwotokiem śródmózgowym 125,00 zł


L.p. Zakres świadczeń – Grupa nr 2 Wymagana
minimalna
wysokość świadczenia Oferowana
wysokość
świadczenia
przez Wykonawcę
1 Śmierć Ubezpieczonego 40 000,00 zł
2 Śmierć Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku 80 000,00 zł
3 Śmierć Ubezpieczonego w następstwie wypadku przy pracy 120 000,00 zł
4 Śmierć Ubezpieczonego w następstwie wypadku komunikacyjnego 120 000,00 zł
5 Śmierć Ubezpieczonego w następstwie wypadku komunikacyjnego przy pracy 160 000,00 zł
6 Śmierć Ubezpieczonego w następstwie zawału serca lub krwotoku śródmózgowego 56 000,00 zł
7 Śmierć współmałżonka 12 000,00 zł
8 Śmierć współmałżonka w następstwie nieszczęśliwego wypadku 28 000,00 zł
9 Śmierć rodziców lub teściów 2 000,00 zł
10 Śmierć dziecka 2 400,00 zł
11 Urodzenie się dziecka 1 300,00 zł
12 Urodzenie martwego dziecka 2 600,00 zł
13 Osierocenie dziecka 4 000,00 zł
14 Trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku (za 1% uszczerbku) 360,00 zł
15 Trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego w następstwie zawału serca lub krwotoku śródmózgowego (za 1% uszczerbku) 320,00 zł
16 Trwała niezdolność Ubezpieczonego do pracy 8 000,00 zł
17 Poważne zachorowanie Ubezpieczonego 6 000,00 zł
18 Operacje chirurgiczne Ubezpieczonego 2 000,00 zł
19 Leczenie specjalistyczne Ubezpieczonego 3 000,00 zł
20 Pobyt Ubezpieczonego na OIOM 550,00 zł
21 Rekonwalescencja Ubezpieczonego 22,50 zł
Dzienne świadczenia z tytułu pobytu w szpitalu od 1 do 14 dni
22 Leczenie Ubezpieczonego w szpitalu w związku z chorobą 55,00 zł
23 Leczenie w szpitalu w związku z zawałem serca lub krwotokiem śródmózgowym 165,00 zł
24 Leczenie Ubezpieczonego w szpitalu w związku z doznanymi obrażeniami ciała w następstwie nieszczęśliwego wypadku 220,00 zł
25 Leczenie Ubezpieczonego w szpitalu w związku z doznanymi obrażeniami ciała w następstwie nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego 275,00 zł
26 Leczenie Ubezpieczonego w szpitalu w związku z doznanymi obrażeniami ciała w następstwie nieszczęśliwego wypadku w pracy 275,00 zł
27 Leczenie Ubezpieczonego w szpitalu w związku z doznanymi obrażeniami ciała w następstwie nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego w pracy 330,00 zł
Dzienne świadczenia z tytułu pobytu w szpitalu powyżej 14 dni
28 Leczenie Ubezpieczonego w szpitalu w związku z chorobą 55,00 zł
29 Leczenie Ubezpieczonego w szpitalu w związku z doznanymi obrażeniami ciała w następstwie nieszczęśliwego wypadku 55,00 zł

Uwaga: W kolumnie „Oferowana wysokość świadczenia przez Wykonawcę” w wierszu dotyczącym danego rodzaju świadczenia proszę wpisać wartość proponowanej wysokości świadczenia. Brak wpisanej wartości świadczenia oznacza zaakceptowanie wartości minimalnej. Wpisanie wartości niższej niż wymagana minimalna wysokość świadczenia w danej pozycji będzie oznaczało niezaakceptowanie warunku wymaganego, a tym samych oferta będzie podlegała odrzuceniu.

Termin wykonania zamówienia: 36 miesięcy począwszy od 01.12.2014r. po podpisaniu umowy z wyłonionym Wykonawcą.
Termin związania ofertą i warunki płatności zgodne z postanowieniami SIWZ

Oświadczamy, że:

1) zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń,
2) zdobyliśmy konieczne informacje dotyczące realizacji zamówienia oraz przygotowania
i złożenia oferty,
3) uważamy się związani niniejszą ofertą przez okres wskazany przez Zamawiającego
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
4) przedstawione w specyfikacji istotnych warunków zamówienia warunki zawarcia umowy oraz projekt umowy zostały przez nas zaakceptowane,
5) wyrażamy zgodę na przyjęcie wszystkich warunków wymaganych przez Zamawiającego dla poszczególnych ryzyk ubezpieczeniowych wymienionych w specyfikacji,
6) następujący zakres usług, objętych przedmiotem zamówienia:
- ……………………………………………………………
zostanie wykonany przez następujących podwykonawców:
- ……………………………………………………………
7) Sposób reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia** na potrzeby niniejszego zamówienia jest następujący:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
** wypełniają jedynie Wykonawcy składający ofertę wspólną

8) oferta została przygotowana na podstawie następujących ogólnych i/lub szczególnych warunków ubezpieczenia:
- …………………………………………………………….…..
- …………………………………………………….…………..
- ………………………………………………….……………..

Załącznikami do niniejszej oferty są następujące dokumenty:
Lp. Wyszczególnienie Nr stronyZastrzeżenie:
Załączniki nr ………………………………………………………. nie mogą być udostępnione, ponieważ zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
Miejscowość i data: …………………
….…..….......................................
(pieczątka i podpis osoby uprawnionej
do reprezentowania Wykonawcy)

ZP.272.4.6.2014 Załącznik Nr 3 do SIWZ………………………………………….
(pieczęć wykonawcy)Miejscowość ................................................ Data .....................Dotyczy przetargu nieograniczonego na „Ubezpieczenie grupowe na życie pracowników, współmałżonków / partnerów oraz pełnoletnich dzieci pracowników Starostwa Powiatowego w Łęcznej oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łęczyńskiego”OŚWIADCZENIE

w sprawie spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907)

Zgodnie z art. 44 wyżej wymienionej ustawy oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2) posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia;
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem, świadom odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu Karnego
………………………………………..
(pieczątka i podpis osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik Nr 3a do SIWZ………………………………………….
(pieczęć wykonawcy)Miejscowość ................................................ Data .....................


Dotyczy przetargu nieograniczonego na „Ubezpieczenie grupowe na życie pracowników, współmałżonków / partnerów oraz pełnoletnich dzieci pracowników Starostwa Powiatowego w Łęcznej oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łęczyńskiego”OŚWIADCZENIE
o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
wykonawcy

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Ubezpieczenie grupowe na życie pracowników, współmałżonków / partnerów oraz pełnoletnich dzieci pracowników Starostwa Powiatowego w Łęcznej oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łęczyńskiego”, oświadczam, że:

nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach,
o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907)

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem, świadom odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu Karnego.

………………………………………..
(pieczątka i podpis osoby
uprawnionej do reprezentowania wykonawcy)

Załącznik Nr 3b do SIWZ

………………………………………….
(pieczęć wykonawcy)
Miejscowość ................................ Data .................


Dotyczy przetargu nieograniczonego na „Ubezpieczenie grupowe na życie pracowników, współmałżonków oraz pełnoletnich dzieci pracowników, współmałżonków / partnerów oraz pełnoletnich dzieci pracowników Starostwa Powiatowego w Łęcznej oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łęczyńskiego”.

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Ubezpieczenie grupowe na życie pracowników, współmałżonków / partnerów oraz pełnoletnich dzieci pracowników Starostwa Powiatowego w Łęcznej oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łęczyńskiego”:

1. Przedstawiam listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej (w rozumieniu art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907)
L.p Nazwa podmiotu Siedziba
Niniejsze oświadczenie potwierdza ww. okoliczności na dzień składania ofert.

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem, świadom odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu Karnego.

………………………………………..
(pieczątka i podpis osoby
uprawnionej do reprezentowania wykonawcy)

2. Informuję o braku przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2013 r. Nr 907).
Niniejsze oświadczenie potwierdza ww. okoliczności na dzień składania ofert.

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem, świadom odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu Karnego.

………………………………………..
(pieczątka i podpis osoby
uprawnionej do reprezentowania wykonawcy)

Uwaga! Należy wypełnić pkt 1 albo pkt 2

ZP.272.4.6.2014 Załącznik Nr 4 do SIWZ

Istotne postanowienia umowy

zawarta w Łęcznej, dnia ........................................................ pomiędzy Powiatem Łęczyńskim – Starostwem Powiatowym w Łęcznej, NIP 713-23-98-078, Regon 431029168 reprezentowanym przez:

1. ………………………- ……………………………….
2. ………………………- ……………………………….

zwanym dalej „Zamawiającym”
a
......................................................................................., prowadzącym działalność ubezpieczeniową zarejestrowaną w ………………………………..pod numerem KRS ……………………………, NIP: …………., REGON: …………….. posiadającym zezwolenie na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej obejmującej przedmiot zamówienia nr:……. z dnia ……………, które reprezentuje:

1. ..................................................................................................................................................

2. .................................................................................................................................................

zwanym dalej „Wykonawcą”

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy, w trybie przetargu nieograniczonego, została zawarta umowa o następującej treści:

Postanowienia ogólne

§ 1
1. Niniejsza umowa reguluje zasady współpracy pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą, dotyczące wykonania zamówienia.
2. Postępowanie prowadzone było przy udziale brokera ubezpieczeniowego Inter-Broker Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu przy ul. Żeglarskiej 31, który jako pośrednik ubezpieczeniowy działa w imieniu i na rzecz Zamawiającego. Broker ubezpieczeniowy pośredniczył przy zawarciu umowy i będzie nadzorował jej realizację przez Wykonawcę.

§ 2

W ramach Umowy Strony zobowiązują się poprzez wspólne i zgodne działanie w dobrej wierze oraz - zachowując przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.
(Dz.U.2013 poz. 907 z późn. zm.) - dołożyć wszelkiej staranności niezbędnej przy wykonywaniu Umowy.
§ 3

1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.
2. W przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

§ 4

1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, jeżeli:
a) zmiana treści umowy wynikać będzie z konieczności dostosowania do bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, znowelizowanego bądź wprowadzonego w trakcie wykonywania zamówienia,
b) do ubezpieczenia grupowego zadeklaruje chęć przystąpienia mniej niż 50% aktualnie ubezpieczonych osób w okresie 2 miesięcy od momentu podpisania umowy oraz w trakcie trwania ubezpieczenia co najmniej 50% aktualnie ubezpieczonych osób zadeklaruje chęć rezygnacji z ubezpieczenia. W takim przypadku strony umowy na zasadzie porozumienia mogą skrócić czas trwania umowy.
2. Zmiany umowy, o których mowa w ust. 1, muszą być dokonywane z zachowaniem przepisu art. 140 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, stanowiącego, że umowa jest nieważna w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w specyfikacji.
3. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron wyrażoną
w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w ust. 1 jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą zmianę.

Przedmiot i zakres zamówienia

§ 5

Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie grupowe na życie pracowników, współmałżonków oraz pełnoletnich dzieci pracowników Starostwa Powiatowego w Łęcznej oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łęczyńskiego Zakres zamówienia obejmuje:
a) ubezpieczenie na wypadek śmierci Ubezpieczonego oraz dodatkowo:
 ubezpieczenie na wypadek śmierci Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku
 ubezpieczenie na wypadek śmierci Ubezpieczonego w następstwie wypadku przy pracy
 ubezpieczenie na wypadek śmierci w następstwie wypadku komunikacyjnego
 ubezpieczenie na wypadek śmierci Ubezpieczonego w następstwie wypadku komunikacyjnego przy pracy
 ubezpieczenie na wypadek śmierci Ubezpieczonego w następstwie zawału serca lub krwotoku śródmózgowego
b) ubezpieczenie na wypadek śmierci współmałżonka / partnera oraz dodatkowo ubezpieczenie na wypadek śmierci współmałżonka / partnera w następstwie nieszczęśliwego wypadku
c) ubezpieczenie na wypadek śmierci rodziców lub teściów
d) ubezpieczenie na wypadek śmierci dziecka
e) ubezpieczenie na wypadek urodzenia się dziecka
f) ubezpieczenie na wypadek urodzenia martwego dziecka
g) ubezpieczenie na wypadek osierocenia dziecka
h) ubezpieczenie na wypadek trwałego uszczerbku na zdrowiu Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku
i) ubezpieczenie na wypadek trwałego uszczerbku na zdrowiu Ubezpieczonego w następstwie zawału serca lub krwotoku śródmózgowego
j) ubezpieczenie na wypadek trwałej niezdolności Ubezpieczonego do pracy
k) ubezpieczenie na wypadek poważnego zachorowania Ubezpieczonego
l) ubezpieczenie na wypadek poważnego zachorowania Dziecka
m) ubezpieczenie na wypadek operacji chirurgicznej Ubezpieczonego
n) ubezpieczenie na wypadek specjalistycznego leczenia Ubezpieczonego
o) ubezpieczenie leczenia Ubezpieczonego w szpitalu w związku z chorobą (w tym pobyt na OIOM i rekonwalescencja) oraz dodatkowo ubezpieczenie leczenia Ubezpieczonego w szpitalu spowodowanego zawałem serca lub krwotokiem śródmózgowym
p) ubezpieczenie leczenia Ubezpieczonego w szpitalu w związku z doznanymi obrażeniami ciała w następstwie nieszczęśliwego wypadku (w tym pobyt na OIOM i rekonwalescencja) oraz dodatkowo:
- ubezpieczenie leczenia Ubezpieczonego w szpitalu w związku z doznanymi obrażeniami ciała w następstwie wypadku przy pracy
- ubezpieczenie leczenia Ubezpieczonego w szpitalu w związku z doznanymi obrażeniami ciała w następstwie wypadku komunikacyjnego
- ubezpieczenie leczenia Ubezpieczonego w szpitalu w związku z doznanymi obrażeniami ciała w następstwie wypadku komunikacyjnego przy pracy

Warunki wykonania zamówienia

§ 6

Warunki wykonania zamówienia określa oferta złożona przez Wykonawcę oraz specyfikacja istotnych warunków zamówienia.
§ 7
Wykonawca:
1. przyjmuje warunki wymagane dla poszczególnych rodzajów ubezpieczeń wymienione
w specyfikacji,
2. gwarantuje niezmienność miesięcznej składki za ubezpieczenie w stosunku do jednego ubezpieczonego wynikającej ze złożonej oferty przez cały okres trwania umowy,
3. akceptuje proporcjonalną zmianę ceny ochrony ubezpieczeniowej w stosunku do ceny ofertowej z uwagi na zmienność w czasie ilości ubezpieczonych,
Termin wykonania zamówienia
§ 8

1. Okres wykonania zamówienia: Zamówienie publiczne należy realizować w terminie 36 miesięcy począwszy od 01.12.2014r. po podpisaniu umowy z wyłonionym Wykonawcą.
2. Na potwierdzenie zawarcia umowy zostaną wystawione polisy na cały okres zamówienia.

Forma wykonania zamówienia

§ 9

Polisy ubezpieczeniowe będą wystawione na Starostwo Powiatowe w Łęcznej, Zarząd Dróg w Łęcznej, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej, Poradnie Psychologiczno – Pedagogiczną w Łęcznej, Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Łęcznej, Placówkę Opiekuńczo – Wychowawczą w Kijanach, Zespół Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej, Zespół Szkół Nr 2 im. Simona Bolivara w Milejowie, Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podgłębokiem oraz Ośrodek Rewalidacyjno – Wychowawczy w Łęcznej który tym samym będzie ubezpieczającym i będzie przekazywał składkę ubezpieczeniową Wykonawcy.
§ 10

Zamawiający zobowiązuje się do:
- informowania pracowników o możliwości przystąpienia do ubezpieczenia,
- sporządzania miesięcznych wykazów osób przystępujących oraz występujących
z ubezpieczenia,
- potrącania z wynagrodzeń ubezpieczonych pracowników oraz przekazywania Wykonawcy, w ustalonym terminie, składek należnych za ubezpieczenie.
- dostarczenia listy osób ubezpieczonych nie później niż na 7 dni przed początkiem okresu ubezpieczenia
- dostarczenia deklaracji osób przystępujących do ubezpieczenia nie później niż 7 dni od początku okresu ubezpieczenia

§ 11
1. Wykonawca przez cały okres trwania umowy ubezpieczenia zobowiązuje się do pokrycia kosztów czynności administracyjnych związanych z obsługą umowy oraz kurtażu brokerskiego w łącznej wysokości stanowiącej równowartość 15% płaconej składki za każdy miesiąc trwania umowy i realizacji zamówienia.

2. Wynagrodzenie dla Zamawiającego za czynności administracyjne związane z obsługą umowy, o którym mowa w ust.1 będzie przekazywana osobie odpowiedzialnej za bieżącą obsługę umowy ubezpieczenia wskazanej przez Zamawiającego. Szczegółowe zasady przekazywania wynagrodzenia dla Zamawiającego zostaną zawarte pomiędzy osobą odpowiedzialną za bieżącą obsługę umowy ubezpieczenia a Wykonawcą w odrębnym porozumieniu.


§ 12

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową i klauzulami dołączonymi do polis ubezpieczeniowych mają zastosowanie odpowiednie postanowienia ogólnych warunków ubezpieczenia tj.:
1. Owu ..............................................................................................................
2. Owu ..............................................................................................................
3. Owu ..............................................................................................................
4. Owu ..............................................................................................................
5. Owu ..............................................................................................................
oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.

Warunki płatności

§ 13

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy składkę ubezpieczeniową:
a) dla Grupy nr 1, w wysokości ……. PLN ( słownie: ………………………………) miesięcznie za jednego Ubezpieczonego
b) dla Grupy nr 2, w wysokości ……. PLN ( słownie: ………………………………) miesięcznie za jednego Ubezpieczonego.
2. Strony ustalają, że wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie
z ofertą wynosi ………………………..……………………………….……. PLN (słownie złotych: …………………………………………………………….…………….…..)
i ma charakter wynagrodzenia maksymalnego.
3. Faktyczne wynagrodzenie, wypłacane w formie miesięcznych składek, stanowić będzie suma iloczynów zaoferowanej miesięcznej składki za jednego Ubezpieczonego i faktycznej liczby Ubezpieczonych w danym miesiącu dla Grupy od nr 1 do nr 2.

§ 14

1. Składka będzie płacona miesięcznie przelewem z podaniem w tytule przelewu numeru polisy na konto bankowe Wykonawcy.
2. Terminy przekazywania składek określa się na 28 dzień miesiąca za dany miesiąc. W przypadku, gdy dzień płatności tak określony przypadnie w dzień świąteczny lub wolny od pracy u Zamawiającego realizacja nastąpi w najbliższym dniu roboczym po tym terminie.

Postanowienia końcowe

§ 15
Integralną częścią niniejszej umowy jest:
1. specyfikacja istotnych warunków zamówienia,
2. oferta złożona przez ....................................................... w dniu .........................

§ 16

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie Ogólne Warunki Ubezpieczenia wraz z ich zmianami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i w złożonej przez Wykonawcę ofercie, przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
§ 17

Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy oraz innych ustaleń pomiędzy Stronami nie mogą być bez uprzedniej zgody Zamawiającego zbyte, scedowane lub w jakiejkolwiek innej formie przeniesione na osoby trzecie.
§ 18

Spory wynikające z niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
§ 19

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego 2 egzemplarze dla Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.
......................... .....................
Zamawiający Wykonawca


Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

sklepy internetowesklepy internetowe