Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Strona Główna » Zamówienia publiczne » SIWZ z załącznikami » SIWZ z załącznikami do ...

SIWZ z załącznikami do przetargu nieograniczonego na przebudowę budynku Zespołu Szkół przy ul. Litewskiej 16 w Łęcznej na potrzeby Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego ORW.ZP.272.4.01.2014

2014-04-22 13:04:09
Znak sprawy: ORW.ZP.272.4.01.2014


SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
na wykonanie robót budowlanych pn:
_Przebudowa budynku Zespołu Szkół przy ul. Litewskiej 16 w Łęcznej
na potrzeby Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego_


w trybie przetargu nieograniczonego
o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust.8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych


SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)


I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Powiat Łęczyński – Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy,
ul. Krasnystawska 52, 21-010 Łęczna,
woj. lubelskie,

NIP 505-012-1010,
REGON 061115916

godziny urzędowania: poniedziałek – piątek 700-1500
tel. 081-752-62-30, 081-752-62-31
fax 081-752-62-30.
e-mail: o.drzewosz@orw.powiatleczynski.pl
adres strony internetowej: www.orw-leczna.pl

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:

1.Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1, art. 39 i następnych ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych / Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm./, dalej zwaną ustawą, o wartości nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ww. ustawy.
2. Użyte w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
- pojęcie ustawy dotyczy Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.);
- pojecie SIWZ dotyczy niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Nazwa nadana zamówieniu:
Wykonanie robót budowlanych pn.:_Przebudowa budynku Zespołu Szkół przy ul. Litewskiej 16 w Łęcznej na potrzeby Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego_

2. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac budowalno-remontowych budynku po byłym Zespole Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka przy ul. Litewskiej 16 w Łęcznej dostosowujących budynek do pełnienia funkcji Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego

3. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:
1) zabezpieczenie terenu i przygotowanie zaplecza budowy,
2) roboty rozbiórkowe na zewnątrz budynku oraz wewnątrz budynku: posadzek w piwnicy, skucie zagrzybionych tynków w piwnicy, wymiana stolarki drzwiowej i okiennej, rozbiórka fragmentów ścian i ścianek działowych, demontaż urządzeń i instalacji,
3) przebudowa schodów zewnętrznych i wejść do budynku,
4) wykonanie pochylni dla osób niepełnosprawnych,
5) odsłonięcie ścian zewnętrznych i fundamentów poniżej poziomu gruntu, wymiana zmurszałych i zasolonych elementów z gruntowaniem powierzchni,
6) izolacja cieplna i przeciwwodna ściana i fundamentów budynków poniżej poziomu gruntu,
7) wykonanie nowych koszy przy oknach piwnicznych,
8) przebudowa pomieszczeń budynku, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów przeciwpożarowych, w tym w szczególności: uzupełnienie ścianek działowych, wymiana nadproży, wykonanie instalacji sanitarnych i elektrycznych z uwzględnieniem instalacji wodociągowej, sanitarnej, gazowej, wentylacji (grawitacyjnej i mechanicznej), c.o. i c.w.u., hydrantowej oraz oświetlenia podstawowego, ewakuacyjnego i awaryjnego, gniazd wtykowych, system wentylacji oddymiającej, wyłącznik ppoż., zasilanie wentylacji mechanicznej, instalacja odgromowa, teletechniczna, urządzenia sygnalizacyjno - alarmowe połączone z KP PSP w Łęcznej; wykonanie na ścianach i sufitach tynków z gładzi gipsowej; wykonanie nowych izolacji i posadzek z wykończeniem z wykładzin poliwinylowych lub płytek gresowych, w tym antypoślizgowych; ułożenie na ścianach w pomieszczeniach sanitarnych i technicznych glazury; ułożenie płytek ceramicznych antypoślizgowych z odcięciem kolorystycznym na klatkach schodowych; malowanie ścian i sufitów farbami łatwozmywalnymi; wymiana w dwóch pomieszczeniach na poddaszu izolacji termicznej sufitów; wymiana na poddaszu sufitów z płyty gipsowo - kartonowej na płyty systemowe ogniochłonne; lakierowanie na poddaszu podłóg drewnianych lakierem ogniochłonnym; montaż w łazienkach i w.c. pochwytów ze stali nierdzewnej satynowej; montaż na korytarzach poręczy ze stali nierdzewnej satynowej; wymiana na klatkach schodowych balustrad na nowe ze stali nierdzewnej satynowej; wykonanie modernizacji kominów w zw. z przebudową wentylacji z grawitacyjnej na mechaniczną i grawitacyjną;
9) uporządkowanie terenu, niwelacja oraz uzupełnienie kostki brukowej wokół budynku.

4. Na warunkach określonych w załączniku nr 8 do SIWZ – wzór umowy, Wykonawca zobowiązany jest udzielić Zamawiającemu gwarancji jakości i rękojmi na roboty budowlane stanowiące przedmiot zamówienia.

5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w załączniku nr 1 do SIWZ,
na który składa się:
1) załącznik nr 1A - dokumentacja projektowo-wykonawcza,
2) załącznik nr 1B - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych,
3) załącznik nr 1C - przedmiary robót.
Załączniki nr 1A i nr 1B określają szczegółowy zakres robót budowlanych, załącznik nr 1C przedmiary robót należy traktować jako materiał pomocniczy.

6. Określenie przedmiotu zamówienia za pomocą kodów CPV:
45215000-0 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów opieki społecznej, zdrowia oraz użyteczności publicznej
45262700-8 Przebudowa budynków

7. Zgodnie z art. 29 ust 3 i art. 30 ust 4 ustawy Wykonawca może powołać się w ofercie na zastosowanie towarów (materiałów i urządzeń) i rozwiązań równoważnych opisywanym w SIWZ, składając wraz z ofertą wykaz towarów (materiałów i urządzeń) równoważnych i/lub opis rozwiązań równoważnych wraz z wymaganymi dokumentami, określonymi w rozdziale X pkt 1 ppkt 6 niniejszej SWIZ. W takim przypadku Wykonawca jest obowiązany wykazać, że oferowane praz niego towary (materiały i urządzenia) oraz rozwiązania zastosowane do wykonania robót budowlanych stanowiących przedmiot zamówienia spełniają określone przez Zamawiającego wymagania i gwarantują wykonanie robót budowlanych zgodnie z pozwoleniem na budowę.

8. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.


IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
Termin wykonania zamówienia: w ciągu 4 miesięcy od dnia podpisania Umowy.
Przy czym terminem wykonania przedmiotu umowy jest dzień uzyskania w imieniu i na rzecz Zamawiającego ostatecznego pozwolenia na użytkowanie obiektu.

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy dotyczące:
1) Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełniania tego warunku.
2) Posiadania wiedzy i doświadczenia.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Na potwierdzenie spełniania warunku posiadania wiedzy i doświadczenia Wykonawca winien wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał należycie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył co najmniej trzy roboty budowlane każda o wartości co najmniej 500.000,00 PLN brutto, z których każda:
- polegała na budowie lub przebudowie lub remoncie budynku,
- obejmowała swym zakresem wykonanie robót budowlanych w zakresie branż: budowlanej, sanitarnej i elektrycznej.

W przypadku kwot w walutach obcych Zamawiający dokona ich przeliczenia według średniego kursu NBP z dnia opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.

3) Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi
do wykonania zamówienia.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

a) Potencjał techniczny:
Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełniania tego warunku;

b) Osoby zdolne do wykonania zamówienia:
Na potwierdzenie spełniania warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Wykonawca winien wykazać dysponowanie osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w tym co najmniej:
- jedną osobą do pełnienia funkcji kierownika budowy posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w branży konstrukcyjno-budowalnej,
- jedną osobą do pełnienia funkcji kierownika robót posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych,
- jedną osobą do pełnienia funkcji kierownika robót posiadającą uprawnienia budowlane
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych
i elektroenergetycznych.

W stosunku do obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, w rozumieniu
art. 4a ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U z 2001r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.), uprawnienia budowlane oznaczają również odpowiednie, równoważne kwalifikacje zawodowe
do wykonywania działalności w budownictwie równoznacznej wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, odpowiadające swoim zakresem uprawnieniom, o których mowa w ustawie Prawo budowlane.
W odniesieniu do obywateli państw Członkowskich zastosowanie będzie również miała ustawa z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych
w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008r. nr 63 poz.394).

4) Znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Wykonawca spełni warunek jeśli wykaże, że:
a) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 600.000,00 PLN.
b) posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 1 000 000,00 PLN na wszystkie zdarzenia.

W przypadku kwot w walutach obcych Zamawiający dokona ich przeliczenia według średniego kursu NBP z dnia opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.

W przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o zamówienie powyższe warunki może spełnić jeden Wykonawca lub wszyscy wykonawcy wspólnie.
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne przeprowadzona będzie w oparciu o złożone przez wykonawców oświadczenia i dokumenty zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”.

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, wobec których brak jest podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ustawy

VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

1. W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
1) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (w formie oryginału) – według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ,
2) Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania (w formie oryginału) – według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ, z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, (w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem)
UWAGA:
Wykaz robót budowlanych powinien zawierać co najmniej ilość robot niezbędną do wykazania opisanego warunku wiedzy i doświadczenia i w zakresie tych robót Wykonawca do wykazu załącza dowody określające, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujące, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone,
Dowodami są:
- poświadczenia,
- inne dokumenty – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia (Wykonawca składając inne dokumenty zamiast poświadczenia, powinien podać przyczyny braku możliwości uzyskania poświadczenia),
W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane wskazane w wykazie zostały wcześniej wykonane Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dotyczących tych robót dowodów.
3) Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, (w formie oryginału) – według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ,
4) Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, potwierdzającą, że wykonawca posiada na rachunku kwotę środków finansowych w PLN nie mniejszą niż co najmniej 600.000,00 PLN lub potwierdzającą, że wykonawca posiada zdolność kredytową na kwotę wyżej wskazaną, lub potwierdzającą, że łącznie z obydwu wyżej wskazanych źródeł wykonawca posiada (posiada na rachunku i posiada zdolność kredytową) kwotę nie mniejszą niż wyżej wskazana (w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem)
5) Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia (w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem)


2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą niżej wymienione oświadczenia i dokumenty:
1) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (w formie oryginału) – według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ;
2) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę).

3. W celu ustalenia, czy zachodzą przesłanki wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy, Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy
z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej – (w formie oryginału) – według wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ.

4. Jeżeli Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków; zobowiązany jest w takiej sytuacji udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku.

5. Dokumenty składane przez podmioty zagraniczne.
1) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 2 ppkt 2) składa dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający odpowiednio, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2) Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 5 ppkt 1), zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
lub przed notariuszem, wystawionym nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

6. Uwagi dotyczące formy składanych dokumentów.
1) Warunkiem uznania kopii za dokument jest umieszczenie na każdej stronie kopii oświadczenia za zgodność z oryginałem i złożenie podpisu osoby/osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa.
2) Gdy przedstawiona kopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budziła wątpliwość, co do jej prawdziwości, Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu;
3) Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski;
4) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego oraz w przypadku podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty.

VII. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW.

1. W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, informacje i zawiadomienia Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem pod nr 81 752-62-30,
lub drogą elektroniczną (e–mail: o.drzewosz@orw.powiatleczynski.pl) Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, lub drogą elektroniczną każda ze Stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania (w formie faksu lub e- maila).
2. Wykonawcy mogą zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.
3. Zamawiający udzieli niezwłocznie wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
4. Zamawiający przekaże treść zapytań z wyjaśnieniami Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawnienia źródła zapytania, a także zamieści na stronie internetowej pod adresem: www.orwl.powiatleczynski.pl,
5. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert, zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
6. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieści na stronie internetowej pod adresem: www.orwl.powiatleczynski.pl

7. Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów, jak również pytania Wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się integralną częścią SIWZ i będą wiążące przy składaniu ofert.
8. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania wszystkich Wykonawców, w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
9. Oferta winna być złożona w formie pisemnej zgodnie z art. 82 ust. 2 ustawy.
Osoby upoważnione przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami:
1. Olga Drzewosz – w sprawach inwestycji, tel. 81 752 62 30
2. Elżbieta Kowalik – w sprawach procedury, tel. 81 7526480

VIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium
1) Wykonawca przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: – 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy PLN), przed upływem terminu składania ofert.
2) Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy:
a) pieniądzu,
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
c) gwarancjach bankowych;
d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

3) Wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: PKO BP S.A. O/Łęczna Nr 89 1020 3206 0000 8202 0006 4535 z dopiskiem: _wykonanie robót budowlanych pn.: _Przebudowa budynku Zespołu Szkół przy ul. Litewskiej 16 w Łęcznej na potrzeby Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego _ (oznaczenie sprawy: Znak sprawy: ORW.ZP.272.4.01.2014)
4) Wadium uważa się za wniesione w terminie, jeżeli kwota wadium znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
5) Dowód wniesienia wadium powinien być dołączony do oferty.
6) W przypadku wniesienia wadium w formie, o której mowa w art. 45 ust 6 pkt od 2) do 5) ustawy do oferty należy dołączyć dokument w formie oryginału.
7) Wykonawca, który nie zabezpieczy oferty akceptowaną formą wadium zostanie przez Zamawiającego wykluczony z postępowania.
2. Warunki zwrotu i utraty wadium są określone w art. 46 ustawy.
3. Zamawiający w oparciu o art. 46 ust. 4a ustawy może zatrzymać wadium wykonawcy, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy lub pełnomocnictw , chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.
4. Zamawiający w oparciu o art. 46 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, zatrzyma wadium, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
5. Z treści wadium składanego w innej formie niż pieniądz powinno wynikać jednoznacznie, gwarantowanie wypłaty należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze żądanie. Wadium takie powinno obejmować cały okres związania ofertą, poczynając od daty składania ofert.
6. Wadium w innej formie niż pieniądz należy złożyć łącznie z ofertą, może być w oddzielnej kopercie.
7. Wadium wniesione przez jednego ze wspólników konsorcjum uważa się za wniesione prawidłowo.


IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
1. Przygotowanie oferty:
1) Wykonawca może złożyć jedną ofertę, w formie pisemnej, w języku polskim, według wzoru formularza ofertowego, stanowiącego załącznik Nr 2 do SIWZ.
2) Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.
3) Oferta oraz wszystkie wymagane oświadczenia, opracowane zestawienia składane wraz z ofertą wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym oraz przepisami prawa.
4) Oferta i załączniki podpisane przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy wymagają załączenia właściwego pełnomocnictwa w oryginale, bądź kopii poświadczonej przez notariusza
5) Wraz z ofertą należy złożyć wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia, załączniki i inne dokumenty, o których mowa w treści niniejszej specyfikacji.
6) W przypadku zaoferowania zastosowania towarów (materiałów i urządzeń) i/lub rozwiązań równoważnych - Wykonawca wraz z ofertą składa wykaz towarów (materiałów i urządzeń) równoważnych określający ich nazwy (symbole, typy) oraz zawierający porównanie między parametrami technicznymi i użytkowymi do opisanych w SIWZ i/lub opis rozwiązań równoważnych, oraz oświadczenie że oferowane materiały, urządzenia i rozwiązania równoważne gwarantują wykonanie robót zgodnie z pozwoleniem na budowę (wg. załącznika nr 10 do SIWZ)
7) Dokumenty winny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez Zamawiającego wzorcami (załącznikami) oraz zawierać informacje i dane określone w tych dokumentach.
8) Poprawki w ofercie i pozostałych dokumentach powinny być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby/osób podpisującej ofertę.
9) Wszystkie strony oferty i załączników powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty oraz zaleca się, aby były ponumerowane.
10) Oferta winna być złożona w zamkniętej kopercie opisanej według następującego wzoru


OFERTA
na wykonanie robót budowlanych pn.:
Przebudowa budynku Zespołu Szkół przy ul. Litewskiej 16 w Łęcznej
na potrzeby Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego
Znak sprawy: ORW.ZP.272.4.01.2014



Nazwa i adres Wykonawcy ...........................................................................................*


NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM: (…………..….…-2014 roku do godz.…………..…)*
*wypełnia wykonawca


11) Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o ich wprowadzeniu lub o wycofaniu oferty przed upływem terminu do składania ofert.
2. Oferta wspólna:
W przypadku kiedy ofertę składa kilka podmiotów, oferta tych wykonawców musi spełniać następujące warunki:
1) Wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo do reprezentowania w postępowaniu i do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2) Oferta winna być podpisana przez każdego z wykonawców występujących wspólnie lub upoważnionego przedstawiciela.
3) Upoważnienie do pełnienia funkcji przedstawiciela wymaga podpisu upoważnionych przedstawicieli każdego z Wykonawców występujących wspólnie partnerów- należy załączyć do oferty.
3. Inne wymagania:
1) Do oferty winny być załączone dokumenty wyszczególnione w rozdziale VI niniejszej SWIZ. Załączona do oferty kopia wymaganego dokumentu musi być poświadczona za zgodność z oryginałem podpisem (czytelnym lub parafą z pieczęcią imienną) przez uprawnionego
(-ych) przedstawiciela (-i) wykonawcy podpisujących ofertę. Dołączenie nie poświadczonej kopii Zamawiający traktuje jako brak danego dokumentu.
2) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu w przypadku gdy załączona do ofert kopia zostanie uznana przez zamawiającego za nieczytelną lub budzącą wątpliwości co do jej prawdziwości.
3) We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, zamawiający dopuszcza czytelny zapis o treści np. nazwa firmy, siedziba lub czytelny podpis z imienia nazwiska w przypadku pieczęci imiennej.
4) Wykonawca może zastrzec w ofercie, które informacje jako stanowiące tajemnicę
przedsiębiorstwa w myśl ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji nie mogą być
ujawnione. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy.
5) Wykonawca czyniąc zastrzeżenie, że pewne dokumenty nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania wskazuje podstawę prawną wyłączenia jawności danego dokumentu. Informacje te powinny być załączone do oferty w osobnym opakowaniu z napisem „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa”.

XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
Składanie ofert
1. Ofertę należy złożyć bezpośrednio lub za pośrednictwem operatora pocztowego
w Starostwie Powiatowym w Łęcznej, Aleja Jana Pawła II 95A, 21-010 Łęczna,
pokój nr 111, I piętro Kancelaria Ogólna.
2. Termin złożenia oferty do siedziby Zamawiającego upływa dnia 06 maja 2014 roku
o godz. 12:00. O zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data wysłania przesyłki.
Otwarcie ofert
1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 06 maja 2014r. o godz. 12:30 w Starostwie Powiatowym w Łęcznej, Aleja Jana Pawła II 95A, 21-010 Łęczna, w Sali konferencyjnej (parter budynku, pokój nr 9)
2. Otwarcie ofert jest jawne.
3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć
na sfinansowanie zamówienia.
4. Podczas otwarcia ofert, zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji
i warunków płatności zawartych w ofertach.
5. Informacje, o których mowa w pkt 3 i 4 przekazuje się niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.
XII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
1. Cena oferty powinna być obliczona w oparciu o dane zawarte w załączniku Nr 1 do SIWZ i innych dokumentach składających się na niniejszą SIWZ, w szczególności stanowiących szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
2. Cena ofertowa stanowi cenę ryczałtową i uwzględnia wszystkie prace określone w rozdziale III SIWZ i dokumentach składających się na załącznik Nr 1 do SIWZ stanowiących szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
Wycenę prac budowlanych należy sporządzić z uwzględnieniem pełnego ich zakresu określonego w SIWZ.
3. W cenie oferty należy skalkulować wszystkie koszty i czynności związane z realizacją umowy.
4. Cena podana w formularzu oferty stanowi wynagrodzenie wykonawcy za przedmiot zamówienia.
5. Rozliczenie należności pomiędzy zamawiającym a wykonawcą odbywać się będzie w PLN.

XIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ ZAMAWIAJĄCY PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW
I SPOBOBU OCENY OFERT.
1. Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu, badania i oceny ofert oraz wyboru oferty najkorzystniejszej.
2. W toku badania i oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
3. Zamawiający poprawi w tekście ofert oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ nie powodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
4. Zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej oferty posługiwać się będzie jedynym kryterium, którym jest: cena ofertowa brutto - waga 100%.

Zastosowany wzór do obliczenia punktowego:
Wci = (Cmin / Ci) x Wcmax x 100%

gdzie:
Wci - ilość punktów w kryterium cena dla rozpatrywanej oferty,
Cmin – cena brutto najtańszej oferty,
Ci - cena brutto rozpatrywanej oferty,
Wcmax - maksymalna ilość punktów w kryterium - 100 pkt.
Sposób oceny: Oferowana cena ofertowa brutto oceniana będzie punktowo w skali 0-100 pkt. Najwyższą ilość 100 pkt otrzyma oferta najtańsza. Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane
z zastosowaniem powyższego wzoru. Oferta z najniższą ceną brutto zostanie uznana
za najkorzystniejszą. Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów. W celu obliczenia punktów wyniki poszczególnych działań matematycznych będą zaokrąglane do dwóch miejsc po przecinku lub, jeśli przy zastosowaniu wymienionego zaokrąglenia nie występuje różnica w ilości przyznanych punktów, z większą dokładnością.
5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który spełni wszystkie warunki udziału w postępowaniu oraz którego oferta otrzyma największą liczbę punktów.

XIV. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.
1. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą, który przedstawił ofertę najkorzystniejszą, zgodnie z wymogami określonymi w SIWZ.
2. Umowa jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej.
3. Zamawiający zawiadomi wybranego Wykonawcę o miejscu i terminie podpisania umowy.
4. Jeżeli najkorzystniejszą ofertę złożą Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, przed zawarciem umowy złożą umowę regulującą współpracę tych Wykonawców (art. 23 ust. 4 ustawy).
5. Wykonawca którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza przed zawarciem umowy - w dniu jej podpisania przedłoży Zamawiającemu Harmonogram Rzeczowo – Finansowy.
XV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.
1. Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na sumę stanowiącą 10 % zaoferowanej ceny brutto.
2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
3. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku formach określonych w art. 148 ust.1 ustawy,
4. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego.
5. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, zamawiający przechowuje
je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy.
6. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia
i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady nie może przekraczać 30% wysokości zabezpieczenia i kwota ta jest zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.
7. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy (art. 141 ustawy).

XVI. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH.
1. Zamawiający podpisze umowę z wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę. Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej specyfikacji oraz danych zawartych w ofercie.
2. Wzór umowy z Wykonawcą stanowi Załącznik Nr 8 do SIWZ
3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie i na warunkach przewidzianych w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych, w następujących przypadkach:
1) W zakresie przedmiotu zamówienia i sposobu jego wykonania:
a) w uzasadnionych przypadkach, w ramach przedmiotowego zamówienia, dopuszcza się możliwość wykonania robót budowlanych w inny sposób niż określono to w dokumentacji projektowej (tj. wykonania tzw. robót zamiennych), z zastrzeżeniem, iż zmiany takie nie wykroczą poza przedmiot zamówienia, nie przyczynią się do zwiększenia parametrów inwestycji i nie spowodują zwiększenia ilości materiałów określonych w dokumentacji technicznej. Przedmiotowe zmiany muszą być korzystne dla Zamawiającego i nie mogą prowadzić do zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy. Zmiana sposobu wykonania robót, o której mowa powyżej może być dokonana jedynie za zgodą Zamawiającego i może nastąpić w szczególności na skutek zmian technologicznych; w takiej sytuacji Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu stosownych analiz uzasadniających dokonanie przedmiotowych zmian;
b) niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń,
c) pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,
d) pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalających na zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,
e) konieczność zrealizowania zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych czy technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,
f) wykonanie robót zamiennych będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami wykonania umowy.
2) Termin wykonania zamówienia:
a) zaistnienie w trakcie realizacji umowy przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego,
b) działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne), mającego bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót,
c) wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie robót - fakt ten musi zostać zgłoszony Zamawiającemu i musi zostać potwierdzony przez inspektora nadzoru w dzienniku budowy,
d) poleceń wydawanych przez Inspektora Nadzoru mających wpływ na termin wykonania lecz nie wynikających z uchybień Wykonawcy,
e) wykopalisk uniemożliwiających wykonywanie robót,
f) podpisania umowy na zamówienia dodatkowe, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, o ile wykonywanie tych zamówień wpływa na termin wykonania niniejszej umowy,
g) wystąpienia istotnego błędu w dokumentacji projektowej - termin umowny może zostać wydłużony o czas niezbędny na usunięcie wad w projekcie przez wykonawcę dokumentacji projektowej.
h) Wystąpienie opóźnień w innych zamówieniach realizowanych przez Zamawiającego lub podmioty trzecie powiązanego z niniejszą inwestycją
3) Sposób i warunki płatności:
a) w związku z powstałą po zawarciu Umowy sytuacją braku środków Zamawiającego na sfinansowanie wykonania Umowy zgodnie z pierwotnie określonymi warunkami,
b) w sytuacjach wynikających ze specyfiki działalności Zamawiającego,
c) w sytuacji zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy,
4) wysokości wynagrodzenia:
a) w sytuacji zmniejszenia zakresu zamówienia (obniżenie wynagrodzenia)
b) zmiana obowiązujących stawek podatku VAT
c) zmiany w przepisach prawa mające wpływ na wysokość wynagrodzenia;
5) zmiana kierowników budowy – w sytuacjach wynikających ze specyfiki Wykonawcy – nowe osoby powołane do pełnienia ww. obowiązków musza spełniać wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla danej funkcji.
6) Rezygnacji z podwykonawstwa lub wprowadzenie podwykonawstwa – w sytuacjach wynikających ze specyfiki działalności Wykonawcy lub zaistnienia w toku umowy trudnych do przewidzenia okoliczności.


XVII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
1. Wykonawcom i innym osobom, o których mowa w art. 179 ustawy, którzy mieli lub mają interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują odpowiednio środki ochrony prawnej o których mowa w dziale VI ustawy.
1) Odwołanie na podstawie art. 180 ust.2 pkt 2,3 i 4 ustawy przysługuje wyłącznie wobec czynności: opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia i odrzucenia oferty odwołującego. Zgodnie z art. 182 ust.1 ustawy odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy, albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej (art. 180 ust.4 ustawy).
2) Na podstawie art. 181 ust.1 ustawy Wykonawca może poinformować zamawiającego w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust 2 ustawy.
3) Skarga do sądu – zgodnie z art. 198a ust.1 na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiającego (art. 198b ust.1 ustawy) Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby (art. 198b ust.2 ustawy).
2. Zasady i tryb postępowania w zakresie korzystania ze środków ochrony prawnej określone zostały w dziale VI ustawy.

XVIII. Maksymalna liczba Wykonawców, z którymi Zamawiający zawrze umowę ramową, jeżeli Zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej:

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

XIX. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6, jeżeli Zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień:

Zamawiający nie przewiduje udzielenia w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy.

XX. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli Zamawiający dopuszcza ich składanie:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

XXI. Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej Zamawiającego, jeżeli Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną:

Adres strony internetowej: www.orwl.powiatleczynski.pl
Adres poczty elektronicznej: e-mail: o.drzewosz@orw.powiatleczynski.pl

XXII. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą, jeżeli Zamawiający przewiduje rozliczenia w walutach obcych:

Zamawiający nie przewiduje rozliczeń między Zamawiającym a Wykonawcą w walutach obcych.

XXIII. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej, wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji Wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych oraz informacje, które spośród kryteriów oceny ofert będą stosowane w toku aukcji elektronicznej:

Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej.

XXIV. Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli Zamawiający przewiduje ich zwrot:

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

XXV. Informacja na temat wymagań związanych z realizacją zamówienia, określonych w art. 29 ust. 4 ustawy:

Zamawiający nie przewiduje wymagań związanych z realizacją zamówienia, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy.

XXVI. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom lub podania nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust 2b ustawy.

Wykonawca winien wskazać w ofercie zakres przedmiotu zamówienia, którego wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom lub podać nazwy (firmy) podwykonawców, na których zasoby Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust 2b ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z treścią art. 36b ust 1 ustawy, według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 9 do SIWZ

XXVII. Informacje dodatkowe:

1. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
2. Zamawiający nie ogranicza możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla Wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych lub w rozumieniu właściwych przepisów państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego- jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania w tych państwach.

Załącznikami do niniejszego dokumentu są:
Nr załącznika Nazwa dokumentu / wzoru:
1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

1A) Dokumentacja projektowo-wykonawcza
2B) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych (SST)
3C) Przedmiary robót
2 formularz ofertowy;
3 oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 Pzp;
4 wykaz robót budowlanych;
5 oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia,
6 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
7 informacja o przynależności do grupy kapitałowej
8 wzór umowy
9 oświadczenie o podwykonawcach
10 oświadczenie że oferowane materiały, urządzenia i rozwiązania równoważne gwarantują wykonanie robót zgodnie z pozwoleniem na budowę

Łęczna, dnia 15 kwietnia 2014 r. Zatwierdził:
Dyrektor

Aneta Zabłocka
Podpis nieczytelny

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

sklepy internetowesklepy internetowe