Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Strona Główna » Zamówienia publiczne » SIWZ z załącznikami » SIWZ na wybór banku do ...

SIWZ na wybór banku do kompleksowej obsługi bankowej budżetu Powiatu Łęczyńskiego wraz z jego jednostkami organizacyjnymi. ZP.272.4.2.2014

2014-04-29 13:05:27
ZP.272.4.2.2014

POWIAT ŁĘCZYŃSKI

21-010 Łęczna
Aleja Jana Pawła II 95 A

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
NA:
„Wybór banku do kompleksowej obsługi bankowej budżetu Powiatu Łęczyńskiego wraz z jego jednostkami organizacyjnymi”
CPV: 66110000-4 – usługi bankowe
Członek Zarządu Przewodniczący Zarządu
Kazimierz Radko Adam Niwiński

Zatwierdzili: ……………………… …………………

Łęczna, dnia 16.04.2014r.


Wstęp
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na usługę, której wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
2. Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ust. 1 oraz art. 39-46 i inne ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
3. Podstawa prawna opracowania SIWZ:
4. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), zwana w dalszej części niniejszej SIWZ ustawą Pzp;
5. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich dokumenty te mogą być składane (Dz. U. z 2013 r., poz. 231);
6. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 1692);
7. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których uzależniony jest obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz.U. z 2013 r., poz. 1735);
8. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2010 r. w sprawie protokołu o udzielenie zamówienia publicznego (Dz.U. z 2010 r., Nr 223, poz. 1458);
9. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r., poz. 121).
10. Rozliczenia pomiędzy wykonawcą a zamawiającym będą prowadzone w PLN.
11. W sprawach nieuregulowanych niniejszą specyfikacją stosuje się przepisy ustawy.
12. Postępowanie oznaczone jest numerem ZP.272.4.2.2014 - wszelka korespondencja oraz dokumentacja w tej sprawie będzie powoływać się na powyższe oznaczenie.
13. Wyrażenia i skróty używane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oznaczają:
1) Zamawiający – Powiat Łęczyński,
2) Wykonawca – podmiot ubiegający się o udzielenie zamówienia,
3) SIWZ – specyfikacja istotnych warunków zamówienia,
4) Ustawa lub Pzp – ustawa z 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) oraz jej akty wykonawcze,
5) Konsorcjum – Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia.

I. Nazwa i adres Zamawiającego:

Powiat Łęczyński
Aleja Jana Pawła II 95A
21-010 Łęczna
REGON: 431019425
NIP 505-001-77-32
www.powiatleczynski.pl

II. Tryb udzielenia zamówienia
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej
207 000,00 euro, prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 i kolejnych ustawy Pzp.

III. Przedmiot zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest bankowa obsługa budżetu Powiatu Łęczyńskiego wraz z jego jednostkami organizacyjnymi w okresie od dnia 01.08.2014 r. do 31.07.2018 r. CPV: 66110000-4 – usługi bankowe.
2. Jednostki organizacyjne objęte niniejszą umową:

2.1. Jednostki niżej wymienione, objęte wspólnym ryczałtem stałych opłat:
1) Rachunek podstawowy budżetu Powiatu Łęczyńskiego,
2) Starostwo Powiatowe w Łęcznej,
3) Zarząd Dróg Powiatowych w Łęcznej,
4) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej,
5) Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Łęcznej,
6) Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podgłębokiem,
7) Zespół Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej,
8) Zespół Szkół w Ludwinie,
9) Zespół Szkół Rolniczych w Kijanach,
10) Zespół Szkół Nr 2 im. Simona Bolivara w Milejowie,
11) Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej,
12) Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Kijanach,
13) Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy w Łęcznej.


2.2. Jednostki nie objęte wspólnym ryczałtem stałych opłat, kalkulacja za całość usług bankowych dla n/w jednostek:
1) Powiatowa Biblioteka Publiczna w Łęcznej,
2) Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Łecznej,
3) Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łęcznej,
4) Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Łęcznej.

2.3. Jednostki dla których kalkulacja obejmować ma każdą usługę oddzielnie, dla n/w jednostki:
1) Powiatowy Urząd Pracy w Łęcznej,

3. Obsługa bankowa jednostek wymienionych w punkcie 2.1. ; 2.2. i 2.3. obejmuje
w szczególności:
1) Miesięczną obsługę bankową polegającą na:
1.1. Otwarciu, prowadzeniu i likwidacji rachunków bankowych: podstawowych
i pomocniczych, w tym walutowych,
1.2. Przyjmowaniu wpłat gotówkowych własnych oraz wpłat obcych
1.3. Dokonywaniu wypłat gotówkowych,
1.4. Realizacji poleceń przelewów wewnętrznych (w ramach danego banku,
elektronicznie i w razie potrzeb składanych papierowo),
1.5. Realizacja poleceń przelewów zewnętrznych (elektronicznie i w razie potrzeb składanych papierowo) zarówno krajowych, jak i zagranicznych, w tym sorbnet o wartości powyżej 1.000.000 zł (słownie: jednego miliona zł),
1.6. Sporządzaniu i udostępnianiu dziennych wyciągów bankowych za pośrednictwem bankowości elektronicznej udostępnianych następnego dnia roboczego do godz. 8:00
1.7. Wydawaniu blankietów czekowych,
1.8. Zapewnieniu w każdej jednostce systemu bankowości elektronicznej w terminie umożliwiającym zachowanie ciągłości obsługi bankowej: zainstalowanie systemu, wdrożenie, szkolenie osób, serwis w trakcie trwania umowy; czas reakcji na problemy związane z funkcjonowanie systemu - 2 godziny od momentu zgłoszenia telefonicznego do banku; przy realizacji przelewu wymagane dwa podpisy,
1.9. W razie potrzeb wydanie i możliwość korzystania z karty płatniczej i/lub kredytowej bez ponoszenia dodatkowych opłat,
1.10. Stosowanie przez bank negocjowanych kursów walut do transakcji w walutach obcych,
w szczególności z tytułu wymiany walutowej, poleceń wypłaty z zagranicy i za granicę dla transakcji o równowartości co najmniej 5.000,00 euro,
1.11. W razie potrzeb potwierdzanie wpłat obcych dokonywanych na rachunek bieżący
w oddziale banku,
1.12. Bank nie będzie pobierał opłat i prowizji z tytułu:
a. wpłat gotówkowych własnych dokonywanych na konta powiatu i jego
jednostek organizacyjnych,
b. wypłat gotówkowych na rzecz posiadaczy rachunku z wszystkich rachunków,
c. wydawaniu opinii bankowych i zaświadczeń na wniosek Zamawiającego
i obsługiwanych jednostek,
d. przyjęcia depozytu,
e. korzystania z systemu bankowości elektronicznej.
1.13 Bank zobowiązuje się do przyjmowania wszelkich wpłat gotówkowych dokonywanych na rachunki prowadzone w ramach umowy w Oddziale banku bez pobierania opłat i prowizji.
1.14. udzielanie osobom upoważnionym przez posiadacza rachunku informacji telefonicznych
o stanie salda na rachunkach i wszelkich operacji przeprowadzanych danego dnia bez prowizji i opłat,
Cena ryczałtowa za wymienione usługi dla budżetu powiatu i jednostek organizacyjnych, objętych ryczałtem – wymienione w dziale IV ust. 2 punkt 2.1. będzie ustalona jako stała opłata miesięczna (cena w złotych), którą ponosiło będzie Starostwo Powiatowe w Łęcznej (wspólny ryczałt stałych opłat).
Stała opłata miesięczna powinna zostać tak skalkulowana, aby zawierała wszystkie usługi bankowe wymienione w pkt.1. w zakresie punktów: 1.1. do 1.14. Zamawiający nie dopuszcza pobierania opłat dodatkowych w trakcie trwania umowy.
Cena ryczałtowa za wymienione usługi dla jednostek organizacyjnych (objętych ryczałtem – wymienione w dziale IV ust. 2 punkt 2.2. będzie ustalona jako stała opłata miesięczna (cena w złotych), którą ponosiła będzie każda z wymienionych jednostek samodzielnie.
Stała opłata miesięczna powinna zostać tak skalkulowana, aby zawierała wszystkie usługi bankowe wymienione w pkt.1. w zakresie punktów: 1.1. do 1.14 Zamawiający nie dopuszcza pobierania opłat dodatkowych w trakcie trwania umowy.

Cena za wymienione usługi dla jednostki organizacyjnej – wymienionej w dziale IV ust. 2 punkt 2.3. będzie ustalona jako stała opłata miesięczna (cena w złotych), którą będzie ponosiła ta jednostka samodzielnie.
Stała opłata miesięczna powinna zostać tak skalkulowana, aby zawierała wszystkie usługi bankowe wymienione w pkt.1. z możliwością osobno ponoszonych wydatków wymienionych w punktach: 1.1. do 1.14 przez tę jednostkę lub wskazanego przez nią płatnika. Zamawiający nie dopuszcza pobierania opłat dodatkowych w trakcie trwania umowy

2) Kredyt w rachunku podstawowym budżetu Powiatu Łęczyńskiego
Bank zapewni możliwości uruchomienia kredytu w rachunku bieżącym (podstawowym) budżetu Powiatu Łęczyńskiego w wysokości ustalanej corocznie w uchwale budżetowej; kredyt
w rachunku bieżącym ma służyć do pokrycia występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego i zostanie spłacony w tym samym roku budżetowym, w którym zostanie zaciągnięty, Oprocentowanie kredytu według zmiennej stopy procentowej
w oparciu o stawkę WIBOR 1M powiększonej o marżę banku stałą w całym okresie trwania umowy. Naliczanie odsetek w ostatnim dniu miesiąca. Informujemy, iż w 2014r. kwota kredytu w rachunku bieżącym wynosi 10 000 000 zł.
3) Lokata OVERNIGHT
Bank zapewni możliwości tworzenia lokat OVERNIGHT na koniec każdego dnia do wysokości powyżej 10.000 zł na rachunku bankowym. Oprocentowanie lokat O/N według zmiennej stopy procentowej w oparciu o stawkę WIBID 1M skorygowaną o wskaźnik banku stały w całym okresie trwania umowy.
4) Oprocentowanie środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.
Środki zgromadzone na rachunkach bankowych w złotych oprocentowane będą w oparciu
o stawkę WIBID 1 M skorygowaną wskaźnikiem banku stałym w czasie trwania umowy.
Środki gromadzone na rachunkach bankowych w walucie obcej oprocentowane będą w oparciu o stawkę EURIBOR 1M skorygowaną wskaźnikiem banku stałym w czasie trwania umowy. Naliczenie odsetek w ostatnim dniu kwartału.

4. Do oferty należy przyjąć wysokość stopy WIBOR 1M, WIBID 1M oraz EURIBOR 1M według danych z dnia 31 marca 2014 roku; WIBOR 1M – 2,61%: WIBID 1M – 2,41 %; EURIBOR 1M – 0,233%

5. W trakcie trwania umowy bankowej stawka WIBOR 1M, WIBID 1M oraz EURIBOR 1 M obowiązująca w danym miesiącu, ustalana jako średnia arytmetyczna z kwotowań od 1 do ostatniego dnia (włącznie) poprzedniego miesiąca.

6. Punk kasowy lub ajencyjny
Uruchomienie punktu kasowego lub ajencyjnego w siedzibie zamawiającego umożliwiającego dokonywanie wpłat i wypłat gotówkowych z/na rachunki bankowe budżetu powiatu i jego jednostek organizacyjnych na blankietach wpłat częściowo wypełnionych przez Zamawiającego w zakresie:
1) nazwy odbiorcy wpłaty,
2) rachunku odbiorcy wpłaty,
3) tytułu opłaty;
lub powyższe dane uzupełnione przez postawienie odpowiedniej pieczęci.


7. Wielkości przyjęte na potrzeby złożenia ofert:
7.1. dla wymienionych w dziale IV ust. 2 punkt 2.1.
1) - ilość rachunków bankowych - 55 szt.
2) - ilość i wartość miesięcznych wpłat gotówkowych własnych i obcych – 1773 szt./266 265,15 zł;
3) - ilość i wartość miesięcznych wypłat gotówkowych – 16 szt./14 923,66 zł;
4) - ilość miesięcznych poleceń przelewów bankowych – 1767 szt.

7.2. dla wymienionych w dziale IV ust. 2 punkt 2.2.
1) - ilość rachunków bankowych – 15 szt.;
2) - ilość i wartość miesięcznych wpłat gotówkowych własnych i obcych
– 7 szt./31 460,93 zł;
3) - ilość i wartość miesięcznych wypłat gotówkowych – 0/0;
4) - ilość miesięcznych poleceń przelewów bankowych –359 szt.

7.3. dla wymienionych w dziale IV ust. 2 punkt 2.3.
1) - ilość rachunków bankowych - 6
2) - ilość i wartość miesięcznych wpłat gotówkowych własnych i obcych – 0/0
3) - ilość i wartość miesięcznych wypłat gotówkowych – 50 szt./47 189,64 zł;
4) - ilość miesięcznych poleceń przelewów bankowych – 389szt.

IV. Informacje dodatkowe
1. Wykonawca powinien posiadać przynajmniej jeden oddział / filię Banku na terenie miasta Łęczna.
2. Nie dopuszcza się, aby jakikolwiek element ceny zaoferowany był w wysokości 0.
3. Zamawiający nie wymaga, aby Wykonawca udzielił gwarancji.
4. Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych.
5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
6. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
7. Nie ogranicza się udziału Wykonawców, którzy zatrudniają osoby niepełnosprawne poniżej 50 % ogólnej liczby.
8. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
9. Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej.
10. Zamawiający nie miał potrzeby skorzystania w fazie przygotowawczej do niniejszego postępowania z dialogu technicznego, w oparciu o zapis art. 31a do 31c ustawy Pzp.
11. Zamawiający nie zastrzega, iż o udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wyłącznie wykonawcy zatrudniający ponad 50 % osób niepełnosprawnych.
12. Zamówienie nie dotyczy dofinansowania środkami UE.

V. Zamówienia uzupełniające
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia uzupełniającego, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy

VI. Koszty sporządzenia oferty i udziału w postępowaniu
Niezależnie od wyniku postepowania przetargowego (z wyjątkiem unieważnienia postępowania z przyczyn leżących po stronie zamawiającego) wszystkie koszty związane
z opracowaniem i złożeniem oferty oraz z udziałem w postepowaniu ponosi wykonawca.

VII. Termin realizacji wykonania zamówienia: 4 lata, od dnia 01.08.2014r. do 31.07.2018.
VIII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków przez Zamawiającego
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy:
1) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
Wykonawca spełni warunek jeśli posiada uprawnienia do wykonywania działalności gospodarczej, stanowiącej przedmiot zamówienia, tj. koncesje, zezwolenie lub licencję – wykonawcy działający na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (tekst jednolity Dz. U. z 2002r. Nr 72 poz. 665 z późn. zm.

2) Posiadają wiedzę i doświadczenie.
Wykonawca spełni warunek jeśli wykaże, że należycie wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedną usługę w zakresie podobnym do przedmiotu zamówienia.

3) Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia.
Zamawiający wymaga przedstawienia potwierdzenia dysponowania potencjałem technicznym w postaci oddziału lub filii banku znajdującego się na terenie miasta Łęczna i zobowiążą się do utworzenia punktu kasowego/ ajencyjnego w siedzibie zamawiającego.

4) Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Zamawiający nie wymaga przedstawienia potwierdzania dysponowania osobą.

5) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
Zamawiający nie wymaga potwierdzania znajdowania się w sytuacji ekonomicznej
i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, wobec których brak
jest podstaw do wykluczenia. Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je
nienależycie, lub zostali zobowiązani do zapłaty kary umownej, jeżeli szkoda ta lub
obowiązek zapłaty kary umownej wynosiły nie mniej ni_ 5% wartości realizowanego
zamówienia i zostały stwierdzone orzeczeniem sadu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat
przed wszczęciem postepowania;
1a) wykonawców, z którymi dany zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w sprawie
zamówienia publicznego albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia publicznego, z
powodu okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie albo
wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem
postepowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła co najmniej 5% wartości
umowy;
2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidacje lub których upadłość ogłoszono,
z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony
prawomocnym postanowieniem sadu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli
przez likwidacje majątku upadłego;
3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu;
4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku
z postepowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób
wykonujących prace zarobkowa, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo
popełnione w celu osiągniecia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub
przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w
związku z postepowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwom przeciwko prawom osób
wykonujących prace zarobkowa, przestępstwom przeciwko środowisku, przestępstwom
przekupstwa, przestępstwom przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwom
popełnione w celu osiągniecia korzyści majątkowych, a także za przestępstwom skarbowe lub
przestępstwom udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za
przestępstwom popełnione w związku z postepowaniem o udzielenie zamówienia,
przestępstwom przeciwko prawom osób wykonujących prace zarobkowa, przestępstwom
przeciwko środowisku, przestępstwom przekupstwa, przestępstwom przeciwko obrotowi
gospodarczemu lub inne przestępstwom popełnione w celu osiągniecia korzyści majątkowych,
a także za przestępstwom skarbowe lub przestępstwom udziału w zorganizowanej grupie albo
związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza
prawomocnie skazano za przestępstwom popełnione w związku z postepowaniem o udzielenie
zamówienia, przestępstwom przeciwko prawom osób wykonujących prace zarobkowa,
przestępstwom przeciwko środowisku, przestępstwom przekupstwa, przestępstwo przeciwko
obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągniecia korzyści
majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej
grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa
skarbowego;
8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano
za przestępstwo popełnione w związku z postepowaniem o udzielenie zamówienia,
przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących prace zarobkowa, przestępstwo
przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągniecia korzyści majątkowych,
a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo
związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
9) podmioty zbiorowe, wobec których sad orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na
podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod
groźbą kary;
10) wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo,
o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania
wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769) – przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia
się wyroku;
11) wykonawców będących spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka
komandytowo-akcyjna lub osoba prawna, których odpowiednio wspólnika, partnera, członka
zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie
skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca
2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew
przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – przez okres 1 roku od dnia
uprawomocnienia się wyroku.

3. Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia - nie spełnia" w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wymienionych w pkt. 9 specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki wykonawca spełnia.
Nie spełnienie chociażby jednego warunku, skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy
z postępowania.
Ponadto wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia będą podlegali wykonawcy zgodnie z art. 24 Ustawy.

IX. Wykaz wymaganych dokumentów, wchodzących w skład oferty, w tym potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu

1. Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych
w rozdziale IX niniejszej specyfikacji Wykonawcy muszą przedstawić następujące dokumenty:
1) Wypełnione i podpisane oświadczenie o spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Pzp
– załącznik nr 2 do SIWZ;
2) Wypełnione i podpisane oświadczenie wykonawcy o nie podleganiu wykluczeniu
z postępowania - załącznik nr 3 do SIWZ;
3) Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
4) Oświadczenie, iż Wykonawca nie zalega z opłacaniem wymaganych prawem podatków i opłat;
5) Koncesję, zezwolenie lub licencję – wykonawcy działający na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe (tekst jednolity Dz. U. z 2012r. poz. 1376
z późn. zm.) – załączyć muszą odpowiedni dokument;
6) Wykaz wykonanych usług (minimum 1 usługa) w zakresie podobnym do przedmiotu zamówienia w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy
i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres wykonywania działalności jest krótszy, w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniu dokumentu potwierdzającego, że te usługi zostały wykonane należycie wg załącznika nr 4 do siwz;
7) Oświadczenie o posiadaniu oddziału lub filii banku, znajdującej się na terenie miasta Łęczna oraz zobowiązanie do utworzenia punktu kasowego/ ajencyjnego w siedzibie zamawiającego według załącznika nr 7 do siwz.

2. Dokumenty, o których mowa w pkt 1 należy przedstawić w formie oryginału lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy.
3. W przypadku konsorcjum dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału
w postępowaniu wymienione w punkcie 1 do 3 przedstawia każdy z wykonawców oddzielnie, dokument wymieniony w ust. 1 punkcie 4 wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia mogą składać łącznie.
4. W przypadku składania oferty przez konsorcjum do oferty należy dołączyć dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
5. Wykonawca wraz z ofertą składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.2 pkt 5 ustawy Pzp, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, z wykorzystaniem wzoru, stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ. Przepis art. 26 ust. 3 i 4 ustawy Pzp stosuje się odpowiednio.
6. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 2 do 8 składa dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
7. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o których mowa w pkt 7, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
8. Inne dokumenty
- wypełniony i podpisany formularz ofertowy (wg wzoru zał. nr 1 do SIWZ).

X. Informacja o warunkach składania jednej oferty przez podmioty wspólnie występujące

1. Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. Pełnomocnika mogą ustanowić wyłącznie podmioty upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawców.
3. Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty.
4. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem Wykonawców występujących wspólnie.

XI. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego
z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń, dokumentów, zawiadomień, wniosków i informacji

1. Pisemnie na adres:
Starostwo Powiatowe
21-010 Łęczna
Al. Jana Pawła II 95A
2. Faksem
81 752 64 64
3. Pocztą elektroniczną
e-mail: t.olszak@powiatleczynski.pl
4. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekażą oświadczenia, dokumenty, zawiadomienia, wnioski i informacje, faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej potwierdzi fakt ich otrzymania.
5. Wszelka korespondencja winna być oznaczona numerem sprawy ZP.272.4.2.2014

XII. Osoby wyznaczone do kontaktów z Wykonawcami

1) w zakresie przedmiotu zamówienia:
Pani Patrycja Miazio– Skarbnik Powiatu fax (81 752 64 30),
e mail: p.miazio@powiatleczynski.pl w godz. 8:00-14:00,
2) w zakresie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych:
Pani Teresa Olszak Główny Specjalista ds. zamówień publicznych, e-mail: t.olszak@powiatleczynski.pl w godz. 8:00-14:00.

XIII. Termin związania ofertą

Składający ofertę pozostaje związany z ofertą przez okres 30 dni kalendarzowych, który rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XIV. Opis sposobu przygotowania oferty

Wymagania ogólne
1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na dowolną liczbę zadań.
2. Oferta musi być złożona w formie pisemnej, zgodnie z wymaganiami opisanymi w niniejszej SIWZ.
4. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w sposób czytelny na komputerze, maszynie lub pismem odręcznym.
5. Wymagane specyfikacją dokumenty sporządzone w języku obcym powinny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, oraz poświadczone przez Wykonawcę.
6. Formularz oferty oraz dokumenty sporządzane przez Wykonawcę powinny być podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.
7. W przypadku gdy ofertę podpisują osoby, których upoważnienie do reprezentacji nie wynika z dokumentów rejestrowych załączonych do oferty, wymaga się, aby Wykonawca dołączył do oferty oryginał pełnomocnictwa do podpisania oferty.
8. Wskazane jest, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane i parafowane.
9. Wymagane jest, aby wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł poprawki, były parafowane przez osobę podpisującą ofertę.

Zawartość oferty i sposób jej przedstawienia
1. formularz ofertowy,
2. zestaw oświadczeń i dokumentów, o których mowa w rozdziale X niniejszej specyfikacji:
a) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
b) oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania,
c) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru,
d) Oświadczenie, iż Wykonawca nie zalega z opłacaniem wymaganych prawem podatków i opłat;
e) Koncesję, zezwolenie lub licencję – wykonawcy działający na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe (tekst jednolity Dz. U. z 2012r. poz. 1376 z późn. zm.) – załączyć musza odpowiedni dokument;
f) Wykaz wykonanych usług (minimum 1 usługa) w zakresie podobnym do przedmiotu zamówienia w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres wykonywania działalności jest krótszy, w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniu dokumentu potwierdzającego, że te usługi zostały wykonane należycie;
g) wykaz adresów oddziałów banku, znajdujących się na terenie miasta Łęczna.
3. wykaz podwykonawców,
4. oryginał pełnomocnictwa udzielanego osobom podpisującym ofertę, o ile prawo do reprezentowania Wykonawcy w powyższym zakresie nie wynika wprost
z dokumentu rejestrowego,
5. w przypadku składania oferty przez konsorcjum - dokument ustanawiający pełnomocnika,

Tajemnica przedsiębiorstwa
Jeżeli Wykonawca zastrzega, że informacje, objęte tajemnicą przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, nie mogą być udostępniane, informacje te należy umieścić w oddzielnej kopercie wewnątrz opakowania oferty, oznaczonej napisem: „Informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa”.
Informację o zastrzeżeniu dokumentów stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa należy podać również w formularzu oferty.

Informacje dotyczące zmiany lub wycofania oferty
1. Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem że uczyni to przed terminem składania ofert.
2. Zarówno zmiana, jak i wycofanie oferty wymagają formy pisemnej.
3. Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten sam sposób jak oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywana zmieniona oferta, należy opatrzyć napisem „Zmiana”.
4. Oświadczenie o wycofaniu oferty powinno być podpisane przez osobę/y uprawnioną/e do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz opakowane i zaadresowane w ten sam sposób jak oferta.
5. Opakowanie, w którym jest przekazywane to powiadomienie o wycofaniu oferty, należy opatrzyć napisem „Wycofane oferty”.

XV. Miejsce, termin składania i otwarcia ofert

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej naruszalność do terminu otwarcia ofert.
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego – Starostwo Powiatowe w Łęcznej, Aleja Jana Pawła II 95 A kancelaria pok. Nr 111 z dopiskiem – Obsługa bankowa budżetu Powiatu Łęczyńskiego – nie otwierać przed dniem 06.05.2014r godz. 10:15 lub przesłać na adres: Powiat Łęczyński, Aleja Jana Pawła II 95A, 21-010 Łęczna

Termin składania ofert upływa dnia 06.05.2014r r. o godz. 10:00

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego 06.05.2014r r. o godz. 10:15

Otwarcie ofert jest jawne. Po otwarciu oferty Przewodniczący komisji przetargowej podaje: imię i nazwisko, nazwę (firmy) oraz adres (siedzibę) Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informację dotyczącą ceny oferty.
Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwieraniu ofert, informacje powyższe doręcza się na ich pisemny wniosek.


XVI. Wymagania dotyczące wadium

Wykonawca przystępujący do przetargu obowiązany jest wnieść wadium w wysokości 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych).
1.1. Wadium może być wniesione w wybranej przez Wykonawcę formie określonej w art. 45 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych tj. :
1) pieniądzu,
2) poręczeniach bankowych,
3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 09 listopada 2000 r. ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn. z 2007r. Dz. U. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.).
1.2. Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust 4a i ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na konto zamawiającego w PKO BP S.A. O/Łęczna Nr 89 1020 3206 0000 8202 0006 4535 w terminie zapewniającym jego wpływ na wskazane konto przed terminem składania ofert.
3. Dowód wniesienia wadium należy dołączyć do oferty.
4. Zwrot wadium nastąpi w terminach i na warunkach określonych w art. 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.
5. Wykonawca, który nie wniesie wadium w sposób określony w SIWZ zostanie wykluczony
z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą.
14. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.

Składający ofertę pozostaje nią związany na okres 30 dni kalendarzowych od daty upływu terminu składania ofert. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, w tym że Zamawiający może tylko raz, na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawcy o wyrażenie zgodny na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłużej jednak niż 30 dni.

XVII. Opis sposobu obliczenia ceny oferty i opis kryteriów, którymi
Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem
znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert

1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:
1.1. miesięczna obsługa bankowa – 70 %,
1.2. wysokość oprocentowania lokat O/N – 15 %
1.3. wysokość oprocentowania środków na rachunkach 15 %,

Przy ustalaniu wysokości oprocentowania środków na rachunkach bankowych oraz lokat O/N nie należy uwzględniać środków w walutach obcych.
2. Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o przyjęte w niniejszym postępowaniu kryteria oceny ofert, przedstawione niżej. Wybrana zostanie oferta, która otrzyma największą ilość punktów, obliczoną w następujący sposób:
Cof = 70% Mo + 15% Lo/n + 15% Oś
Gdzie:
Mo – suma miesięcznych kosztów obsługi bankowej liczona według wzoru:
(Cena najniższa / cena badanej oferty) x 100 punktów x 70 %; maksymalnie 70 pkt.;

Lo/n – ilość punktów za wysokość oprocentowania lokaty O/N, liczona według wzoru:
(stopa procentowa lokaty O/N badanej oferty / najwyższa stopa procentowa spośród badanych ofert) x 100 punktów x 15 %; maksymalnie 15 pkt.;

Oś – ilość punktów za wysokość oprocentowania środków na rachunkach, liczona według wzoru:
(stopa procentowa badanej oferty / najwyższa stopa procentowa spośród badanych ofert) x 100 punktów x 15 %; maksymalnie 15 pkt.

XVIII. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

1. Zamawiający podpisze umowę z wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę
z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej specyfikacji.
2. Wykonawcy zostaną powiadomieni niezwłocznie o wyborze oferty faksem lub e-mailem. Informację Zamawiający zamieści również na stronie internetowej, na której opublikował SIWZ i na tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie, przy pokoju Nr 218, II piętro.
3. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego,
z zastrzeżeniem art. 183, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty faksem lub e-mailem.
4. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa w pkt. 3, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia:
- złożono tylko jedną ofertę
- nie odrzucono żadnej oferty
- nie wykluczono żadnego wykonawcy.

XIX. Istotne dla Stron postanowienia przyszłej umowy

1. Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej specyfikacji, załącznika nr 6 oraz danych zawartych w ofercie.
2. Bank sporządzi wzór umowy uwzględniając wszystkie postanowienia niniejszej specyfikacji i przedstawi go do zatwierdzenia Zamawiającemu przed podpisaniem umowy przez obie strony. Wykonawca w składanym wzorze umowy zobowiązany jest uwzględnić opis przedmiotu zamówienia, określony w rozdziale IV SIWZ oraz zapisy załącznika nr 6 i oferty.
3. Bank ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wynikłe z nienależytego zabezpieczenia systemu bankowości elektronicznej przed działaniem osób nieupoważnionych.
4. Dopuszcza się zmiany postanowień umowy w stosunku do treści umowy na zasadach określonych w art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień umowy oraz określa warunki zmian:

1) zmiany dotyczyć mogą zakresu usług stanowiących przedmiot umowy, jeżeli wynikają
z następujących okoliczności:
a) podyktowane zostaną zmianami przepisów prawa, wprowadzonymi po podpisaniu niniejszej umowy,
b) na Powiat Łęczyński zostaną nałożone nowe zadania lub zmieni się struktura organizacyjna Powiatu Łęczyńskiego,
c) zaistnieje potrzeba utworzenia nowego rachunku bankowego,
d) pojawią się nowe korzystne dla Powiatu Łęczyńskiego produkty bankowe lub rozwiązania organizacyjne, których wykorzystanie będzie korzystne dla Powiatu Łęczyńskiego,
e) wprowadzona zostanie modyfikacja systemów informatycznych.

XX. Środki ochrony prawnej

1. Zgodnie z art. 179 Prawa zamówień publicznych, środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów niniejszej ustawy.

Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

1) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę,
2) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu,
3) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,
4) odrzucenia oferty odwołującego.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się , iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art.27 ust. 2
(w przypadku powyższego postępowania – faksem).

Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2.
W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności.
Na czynności, o których mowa w ust. 2, nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2.

2. Pozostałe informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej”.


XXI. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH DOPUSZCZA SIĘ PROWADZENIE ROZLICZEŃ Z ZAMAWIAJĄCYM

Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych. Rozliczenia pomiędzy wykonawcą
a zamawiającym będą dokonywane z złotych polskich PLN.

XXII. ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie jest wymagane przez Zamawiającego.

XXIII. PODWYKONAWCY

Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia realizacji przedmiotu zamówienia podwykonawcom w zakresie wykonywania czynności bankowych. Zamawiający dopuszcza podwykonawstwo w zakresie szkolenia pracowników z obsługi systemu bankowości elektronicznej, dostawy urządzeń sieciowych i innych akcesoriów związanych z funkcjonowaniem systemu bankowości elektronicznej.

XXIV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W sprawach nieregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. – Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, oraz przepisy wykonawcze w tym zakresie.

XXV. INFORMACJA UZUPEŁNIAJACE

1) Zasady udostępniania dokumentów:
2) Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym, że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia.
3) Uczestnicy postępowania mają prawo zapoznania się z protokołem postępowania o udzielenie zamówienia oraz z załącznikami, z wyjątkiem stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, zastrzeżonych przez uczestników postępowania.
4) Zamawiający udostępnia protokół lub załączniki na wniosek.
5) Udostępnienie protokołu lub załączników może nastąpić poprzez wgląd w miejscu wyznaczonym przez zamawiającego oraz na koszt wnioskującego przesłanie kopii pocztą, lub drogą elektroniczną, godnie z wyborem wnioskodawcy wskazanym we wniosku.
6) Jeżeli przesłanie kopii protokołu lub załączników zgodnie z wyborem wnioskodawcy jest z przyczyn technicznych znacząco utrudnione, w szczególności z uwagi na ilość żądanych do przesłania dokumentów, zamawiający poinformuje o tym wnioskodawcę i wskaże sposób, w jaki mogą być one udostępnione.
7) Zamawiający udostępnia protokół lub załączniki niezwłocznie. W wyjątkowych przypadkach, w szczególności związanych z zapewnieniem sprawnego toku prac dotyczących badania i oceny ofert, zamawiający udostępnia oferty do wglądu lub przysyła ich kopie w terminie przez siebie wyznaczonym.

Załączniki:

1. Załącznik nr 1 – formularz ofertowy,
2. Załącznik nr 2 – oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
3. Załącznik nr 3 – oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania,
4. Załącznik nr 4 - Wykaz zrealizowanych usług,
5. Załącznik nr 5 – Oświadczenie dot. przynależności lub nie do grupy kapitałowej
6. Załącznik nr 6 – istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do umowy na obsługę bankową,
7. Załącznik nr 7 - Oświadczenie o posiadaniu oddziału / filii banku w mieście Łęczna oraz zobowiązaniu do utworzenia punktu kasowego lub ajencyjnego w siedzibie zamawiającego.
8. Załącznik nr 8 - Wykaz jednostek objętych przetargiem wraz z ilością prowadzonych dla nich rachunków,

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stron wwwprojektowanie stron www