Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Strona Główna » Zamówienia publiczne » SIWZ z załącznikami » SIWZ tj. po zmianach do ...

SIWZ tj. po zmianach do przetargu na dostawę art. biurowych, eksploatacyjnych i chemicznych. ZP.272.4.10.2013

2013-11-07 09:33:36
Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ w niniejszym postępowaniu:

1. Dotychczasową treść SIWZ zastępuje się treścią zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego pisma – SIWZ treść jednolita po uwzględnieniu modyfikacji – stan na dzień 07.11.2013r.

Zmiany w powyższym zakresie prowadzą do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu w niniejszym postępowaniu. W związku z wprowadzoną modyfikacją zamawiający uznał, iż nie jest konieczny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach.

Zamawiający na podstawie art. 38 ust 4 i 4a ustawy Pzp dokonał zmiany treści SIWZ
w następującym zakresie:
W rozdziale pn.:
9. INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.

W ust. 2 po podpunkcie 2.2. dodaje się podpunkt 2.3. o następującej treści:
2.3. W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć: zaświadczenie niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym; zaświadczenie niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem zgodności działań wykonawcy z normami jakościowymi, jeżeli zamawiający odwołują się do systemów zapewniania jakości opartych na odpowiednich normach europejskich. W przypadku zaoferowania w zadaniu nr 2 (dostawa art. eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek): materiałów równoważnych Zamawiający wymaga dołączenia do oferty kserokopii Raportów z testów wydajności przeprowadzonych zgodnie z normami ISO/IEC 19752 dla tonerów monochromatycznych, ISO/IEC 19798 dla wkładów do drukarek kolorowych, ISO/IEC 24711/ 24712 dla materiałów do drukarek atramentowych, wystawionych przez podmiot niezależny od producenta, wykonawcy, zamawiającego i dystrybutora (potwierdzonych własnoręcznym podpisem przez osobę / osoby uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem za zgodność z oryginałem). Potwierdzenie zgodności powinno być dokonane na każdej zapisanej stronie dokumentu. W/w normy nie dotyczą materiałów eksploatacyjnych do kserokopiarek. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przedłożenia do wglądu oryginałów posiadanych dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień do przeprowadzenia w/w testów.
W pozostałym zakresie zapisy SIWZ wraz z załącznikami pozostają w dotychczasowym zapisie.

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

serwisy internetoweserwisy internetowe