Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Przetarg na Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu pn. „Wirtualne Powiaty. Budowa Społeczeństwa Informacyjnego na Lubelszczyźnie. Etap III. Zp.272.4.5.2013

2013-10-03 12:44:15
Znak sprawy: ZP. 272.4.5.2013SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na


Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu pn. „Wirtualne Powiaty. Budowa Społeczeństwa Informacyjnego na Lubelszczyźnie. Etap III”I. Nazwa oraz adres Zamawiającego

1. Powiat Łęczyński z siedzibą w Łęcznej przy al. Jana Pawła II 95a, 21-010 Łęczna,
NIP: 505 001 77 32 REGON: 431019425
2. Powiat Włodawski z siedzibą we Włodawie przy al. J. Piłsudskiego 24, 22-200 Włodawa
NIP: 565 14 37 752 REGON: 110198190
3. Powiat Świdnicki z siedzibą w Świdniku przy ul. Niepodległości 13, 20 -040 Świdnik
NIP: 712 243 20 23 REGON: 431029139
4. Gmina Cyców z siedzibą w Cycowie przy ul. Chełmskiej 42, 21-070 Cyców
NIP: 505 002 02 14, REGON: 110197836
5. Gmina Łęczna z siedzibą w Łęcznej przy Placu Kościuszki, 21-010 Łęczna
NIP: 505 001 77 49 REGON: 431020055
6. Gmina Ludwin z siedzibą w Ludwinie 51 A, 21-075 Ludwin
NIP: 713 178 08 70 REGON: 000540601
7. Gmina Milejów z siedzibą w Milejowie ul. Partyzancka 13a, 21-020 Milejów
NIP: 713 178 39 92 REGON: 000545774
8. Gmina Puchaczów z siedzibą w Puchaczowie przy ul. Lubelskiej 22, 21-013 Puchaczów
NIP: 505 00 40 501 REGON: 000545774
9. Gmina Spiczyn z siedzibą w Spiczynie 10c, 21-077 Spiczyn
NIP: 713 109 63 23 REGON: 431019968
10. Gmina Mełgiew z siedzibą w Mełgwi przy ul. Partyzanckiej 2, 21-007 Mełgiew
NIP: 842 164 70 16 REGON: 771622180
11. Gmina Piaski z siedzibą w Piaskach przy ul. Lubelskiej 77, 21-050 Piaski
NIP: 713 17 86 855 REGON: 000549105
12. Gmina Rybczewice z siedzibą w Rybczewicach, Rybczewice Drugie 119, 21-065 Rybczewice
NIP: 712 292 64 46 REGON: 431020003
13. Gmina Hanna z siedzibą w Hannie 43 b, 22-220 Hanna
NIP: 539 14 45 591 REGON: 000532524
14. Gmina Hańsk z siedzibą w Hańsku przy ul. Osiedlowej 4, 22-235 Hańsk
NIP: 565 12 00 613 REGON: 000535304
15. Gmina Stary Brus z siedzibą w Starym Brusie, Stary Brus 47 a, 22-244 Stary Brus
NIP: 565 13 90 926 REGON: 000545834
16. Gmina Urszulin z siedzibą w Urszulinie przy ul. Kwiatowej 35, 22-235 Urszulin
NIP: 565 14 43 296 REGON: 110197871
17. Gmina Włodawa z siedzibą we Włodawie przy al. Jana Pawła II 22, 22-200 Włodawa
NIP: 565 12 76 763 REGON: 000550203
18. Gmina Wola Uhruska z siedzibą w Woli Uhruskiej przy ul. Parkowej 5, 22-230 Wola Uhruska
NIP: 565 12 14 963 REGON: 000550976
19. Gmina Wyryki z siedzibą w Wyrykach 154, 22- 205 Wyryki
NIP: 565 14 45 591 REGON: 110197842


w imieniu i na rzecz których działa Powiat Łęczyński, którego zakres umocowania wynika
z Umowy partnerstwa dla realizacji wspólnego projektu w ramach RPO WL 2007-2013 Osi Priorytetowej IV. Społeczeństwo informacyjne, Działanie 4.1. Społeczeństwo Informacyjne
z dnia 26.03.2010 r. ,

Powiat Łęczyński z siedzibą w Łęcznej, al. Jana Pawła II 95a, 21- 010 Łęczna,
NIP 505-001-77-32, REGON 431019425,
Godziny urzędowania: poniedziałek, środa – piątek w godzinach 700 – 1500,
wtorek 800 – 1600.
Telefon/fax: /081/ 752-64-23 oraz fax /081 752-64-64,
Adres poczty elektronicznej: e.kowalik@powiatleczynski.pl
Strona internetowa Zamawiającego: www.powiatleczynski.pl

II. Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 200 000 euro na podstawie art. 10 ust. 1 i art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.).
Użyte w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
- pojęcie ustawy dotyczy Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.);
- pojecie SIWZ dotyczy niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

III. Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu pn. _Wirtualne Powiaty. Budowa społeczeństwa informacyjnego na Lubelszczyźnie. Etap III._
2. Realizacja usługi, o której mowa w pkt.1, obejmuje organizację i przeprowadzenie szkoleń, w zakresie:
1) Szkolenia autoryzowane:
a) Cisco: Interconnecting Cisco Networking Devices cz.1 (ICND1)
b) Cisco: Interconnecting Cisco Networking Devices cz.2 (ICND2)
c) Cisco: Troubleshooting and Maintaining Cis, co IP Networks (TSHOOT)
d) Symantec: Symantec Backup Exec 2012: Administration
e) Microsoft: Administrowanie Windows Server 2012
f) VMware: VMware vSphere: Install, Configure, Manage (v.5.1)
g) VMware: VMware vCloud Director: Install, Configure, Manage (v.5.1)
h) VMware: VMware View: Install, Configure, Manage (v.5.1)
i) RedHat: RedHat System Administration II (RH134)
j) RedHat: RedHat System Administration III (RH254)
2) Szkolenia nieautoryzowane:
a) Cisco: Routing i Switching
b) Cisco: budowa infrastruktury dla MPLS
c) Cisco: Telefonia IP i Quality of Service
d) Cisco: Planowanie i konfiguracja bramy ogniowej ASA i elementy budowy sieci bezprzewodowych
e) Cisco: Podstawy diagnostyki urządzeń i sieci
f) Microsoft: Wybrane zagadnienia administracji i wykonywanie zapytań do MS SQL 2012
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 1 do SIWZ
4. Określenie przedmiotu zamówienia za pomocą kodów CPV:
80.50.00.00 -9 – usługi szkoleniowe,
80.51.00.00 -2 – usługi szkolenia specjalistycznego,
80.53.31.00- 0 – usługi szkolenia komputerowego,
55.12.00.00 -7 – usługi hotelarskie w zakresie spotkań i konferencji,
55.30.00.00-3 – usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków

IV. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

V. Termin wykonania zamówienia.
Od dnia zawarcia umowy do dnia 20 stycznia 2014r.

VI. Informacja o podwykonawcach.
Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom. Informacji należy udzielić na formularzu ofertowym. W przypadku, gdy Wykonawca nie powierza wykonania żadnej części zamówienia podwykonawcom, należy zamieścić informację „nie dotyczy”.
Brak oświadczenia Wykonawcy na formularzu ofertowym oznacza jego rezygnację z powierzenia jakiejkolwiek części zamówienia podwykonawcom.

VII. Zamówienia uzupełniające.
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy.

VIII. Umowa ramowa.
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

IX. Oferty wariantowe.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

X. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

XI. Zamawiający nie określa w opisie zamówienia wymagań określonych w art. 29 ust. 4 ustawy.

XII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy:
1) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełniania tego warunku.
2) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Wykonawca spełni warunek jeśli wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie należycie wykonał co najmniej trzy usługi szkoleniowe obejmujące tematykę z zakresu objętego przedmiotowym postępowaniem (co najmniej 2 obszary z grupy szkoleń technicznych) na kwotę co najmniej 50.000,00 PLN brutto, każda z tych usług.
W przypadku kwot w walutach obcych Zamawiający dokona ich przeliczenia według średniego kursu NBP z dnia opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych
3) Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełniania tego warunku.
4) Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Wykonawca spełni warunek jeśli wykaże, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (będą prowadzić zajęcia szkoleniowe ), w tym:
a) co najmniej dwiema osobami – trenerami posiadającymi tytuł Certified Cisco Systems Instructor (CCSI)
b) co najmniej dwiema osobami – trenerami posiadającymi tytuł Microsoft Certified Trainer (MCT),
c) co najmniej dwiema osobami – trenerami posiadającymi tytuł Red Hat Certified Enginner (RHCE)
d) co najmniej dwiema osobami – trenerami posiadającymi tytuł VMware Certified Instructor (VCI)
5) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełniania tego warunku.

W przypadku składania oferty wspólnej warunki zostaną uznane przez Zamawiającego
za spełnione, jeżeli spełni je co najmniej jeden wykonawca lub wszyscy wykonawcy wspólnie. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu oraz osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne przeprowadzona będzie w oparciu o złożone przez wykonawców oświadczenia i dokumenty zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”.

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, wobec których jest brak podstaw do wykluczenia o których mowa w art. 24 ustawy

XIII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu
1. W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22
ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
1) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (w formie oryginału) – według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ;
2) Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania
i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane (w formie oryginału) – według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ, z załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
UWAGA:
Za główne usługi uznaje się usługi w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia opisanego w SIWZ, odpowiednio dla każdej z części- zadań.
Dowodami są:
- poświadczenia,
- oświadczenia wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia (Wykonawca składając oświadczenie zamiast poświadczenia, powinien podać przyczyny braku możliwości uzyskania poświadczenia),
W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie zostały wcześniej wykonane Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów dotyczących tych usług.
W niniejszym postępowaniu, Wykonawca, w miejsce poświadczeń, o których mowa powyżej, może przedłożyć dokumenty potwierdzające należyte wykonanie usług, zgodne z uprzednio obowiązującymi przepisami obowiązującymi do dnia 19.02.2013 r. tj. określone w § 1 ust. 1 pkt 2 i 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817).
3) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, (w formie oryginału) - według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ

2. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
1) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (w formie oryginału) – według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ;
2) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność
z oryginałem przez wykonawcę).

3. W celu ustalenia, czy zachodzą przesłanki wykluczenia wykonawcy z postępowania
o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy, Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji
i konsumentów albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej – (w formie oryginału) – według wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ.

4. Jeżeli Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków; zobowiązany jest w takiej sytuacji udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

5. Dokumenty podmiotów zagranicznych.
1) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 2 ppkt 2) składa dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający odpowiednio, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2) Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 5 ppkt 1), zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem, wystawionym nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
6. Dokumenty podmiotu trzeciego
Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa rozdz. XII pkt. 1 SIWZ, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający nie żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. 2.
7. Uwagi dotyczące formy składanych dokumentów.
1) Warunkiem uznania kopii za dokument jest umieszczenie na każdej stronie kopii oświadczenia za zgodność z oryginałem i złożenie podpisu osoby/osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa.
2) Gdy przedstawiona kopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budziła wątpliwość, co do jej prawdziwości, Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu;
3) Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski;
4) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność
z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty.

XIV. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami
1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub e-mailem. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faxem lub mailem każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
W przypadku przesyłania dokumentów czy informacji przez Zamawiającego faksem
na nr podany przez Wykonawcę, potwierdzenie wysłania faksem zawierające komunikat „ok” uważa się za doręczone prawidłowo.
2. Każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wniosek Wykonawcy o wyjaśnienie treści SIWZ powinien być skierowany na adres:
Starostwo Powiatowe
Al. Jana Pawła II 95a, 21- 010 Łęczna
fax: (081 752-64-64)
Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania powyższego wniosku.
3. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana stanie się częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wprowadzona zmiana zostanie przekazana wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.
4. W związku z wynikającą z ustawy koniecznością zamieszczania treści zapytań do SIWZ
a także treści odwołań dotyczących treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ na stronie internetowej Zamawiającego, jak również ze względu na często słabą czytelność pism przysyłanych do Zamawiającego faxem i związanych z tym trudnościami skanowania, treść zapytań do niniejszej SIWZ a także treść ewentualnego odwołania prosimy przesłać również w wersji elektronicznej pocztą e-mail na adres: e.kowalik@powiatleczynski.pl
5. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z Wykonawcami.
6. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:
Małgorzata Kolary-Woźniak- Naczelnik Wydziału
e-mail:m.wozniak@powiatleczynski.pl
tel. (081) 752-64-20
Rafał Kloc- zastępca naczelnika Wydziału
tel. (081) 752-64-23
e-mail:r.kloc@powiatleczynski.pl
Elżbieta Kowalik – główny specjalista ds. zamówień publicznych
tel. (081) 752-64-23
e-mail:e.kowalik@powiatleczynski.pl

XV. Wymagania dotyczące wadium oraz zabezpieczenia należytego wykonania umowy

A. Zamawiający żąda wniesienia wadium
1. Wykonawca przystępujący do postępowania zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 7.000,00 zł (słownie: siedem tysięcy zł), przed upływem terminu składania ofert.
2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych:
1) pieniądzu,
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: PKO BP S.A. O/Łęczna Nr 89 1020 3206 0000 8202 0006 4535
z dopiskiem: wadium w postępowaniu pn. Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu pn. „Wirtualne Powiaty. Budowa społeczeństwa informacyjnego na Lubelszczyźnie. Etap III.” Znak sprawy: ZP. 272.4.5.2013.
4. W przypadku wniesienia wadium w formie o której mowa w art. 45 ust 6 pkt od 2)
do 5) ustawy Pzp do oferty należy dołączyć dokument w formie oryginału
5. Wadium uważa się za wniesione w terminie, jeżeli kwota wadium znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. W myśl art. 63. ust. 3 pkt.1 ustawy Prawo bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 72 poz. 665 z późn. zm.) polecenie przelewu jest jedną z form rozliczenia bezgotówkowego. Zgodnie z art. 63c Prawa bankowego polecenie przelewu stanowi udzieloną bankowi, z zastrzeżeniem art. 63g tej ustawy, dyspozycję dłużnika obciążenia jego rachunku określoną kwotą i uznania tą kwotą rachunku wierzyciela. Oznacza to, że wpłata gotówkowa wadium wnoszona na poczcie lub w banku nie stanowi polecenia przelewu w rozumieniu wyżej cytowanych artykułów.
6. Dowód wniesienia wadium powinien być dołączony do oferty.
7. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:
1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe
z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
8. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
9. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.
10. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, którzy nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3 ustawy, albo nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą. Art. 46 ust. 3 ustawy stanowi, że Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania zwrócono wadium, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. W tym przypadku Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego.
11. W przypadku wniesienia odwołania od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy, Zamawiający, nie później niż na 7 dni przed upływem ważności wadium, wzywa wykonawców, pod rygorem wykluczenia z postępowania, do przedłużenia ważności wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy. Jeżeli odwołanie wniesiono po wyborze oferty najkorzystniejszej, wezwanie kieruje się jedynie do wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą.

B. Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy

1. Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na sumę stanowiącą 6 % zaoferowanej ceny brutto.
2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
3. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku formach określonych w art.148 ust.1 ustawy.
4. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym.
5. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy.
6. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane.
7. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy (art. 141 ustawy).

XVI. Termin związania ofertą

1. Składający ofertę jest nią związany przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawcy o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

XVII. Opis sposobu przygotowania ofert

A.
1. Wykonawca składa ofertę z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ (formularz ofertowy).
2. Wykonawca składa wraz z ofertą oświadczenia i dokumenty, o których mowa
w rozdz. XIII SIWZ.
3. W przypadku ustanowienia pełnomocnika Wykonawca składa pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy (jeżeli oferta i załączniki nie będą podpisane przez osobę/y wskazaną/e w rejestrze sądowym lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacyjnej wykonawcy). Z pełnomocnictwa musi jednoznacznie wynikać do jakich czynności prawnych dana osoba/y została/y umocowana/e (w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza za zgodność z oryginałem).

B. Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej:
1. Każdy z Wykonawców składających ofertę wspólnie zobligowany jest do złożenia oświadczeń i dokumentów wymienionych w ust. 2 rozdziału XIII SIWZ oraz w rozdziale XVII lit. A pkt. 3 SIWZ.
2. Oświadczenie i dokumenty wymienione w pkt. 1 rozdziału XIII oraz lit. A pkt. 1 rozdziału XVII SIWZ składane są przez pełnomocnika Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
3. Poza dokumentami wymienionymi w pkt. 1 i 2 wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia winni załączyć do oferty oryginał pełnomocnictwa celem ustalenia:
- Wykonawcy - pełnomocnika uprawnionego do występowania w imieniu grupy wykonawców,
- Wykonawców ubiegających się wspólnie o przedmiotowe zamówienie publiczne (wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby).
Wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania. Dokument pełnomocnictwa powinien zostać podpisany przez wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, w tym wykonawcę pełnomocnika. Podpisy muszą być złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem. Oferta musi być podpisana w taki sposób, aby prawnie zobowiązywała wszystkich wykonawców występujących wspólnie.
Zapisy dotyczące uwag odnośnie formy składanych dokumentów oraz dokumentów wymaganych od wykonawcy mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania za granicą stosuje się odpowiednio.


C. Uwagi dotyczące przygotowania oferty oraz wymaganych oświadczeń i dokumentów:
1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, na komputerze, maszynie do pisania lub ręcznie długopisem bądź niezmywalnym atramentem, pismem czytelnym.
2. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca składający ofertę.
3. Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę.
4. Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa.
5. Jeżeli do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy wymagane jest zastosowanie tzw. reprezentacji łącznej, wówczas wszystkie dokumenty muszą być podpisane przez zobowiązane osoby.
6. Dokumenty powinny być sporządzone ściśle z zaleceniami oraz przedstawionymi przez Zamawiającego wzorcami – załącznikami, a w szczególności powinny zawierać wszystkie informacje oraz dane.
7. Poprawki w ofercie powinny być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.
8. Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający możliwość dekompletacji zawartości oferty oraz wszystkie strony oferty wraz z załącznikami powinny być ponumerowane.
9. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane. Wykonawca nie może zastrzec następujących informacji zawartych w ofertach:
1) nazwy (firmy) i adresu wykonawcy,
2) informacji dotyczących ceny,
3) terminu wykonania zamówienia,
4) okresu gwarancji,
5) warunków płatności.
Stosowne zastrzeżenie wykonawca powinien załączyć do oferty. W przeciwnym razie cała oferta zostanie ujawniona na życzenie każdego uczestnika postępowania.

Wykonawca winien umieścić ofertę w nieprzezroczystej i zabezpieczonej kopercie

Koperta winna być zaadresowana następująco:
Powiat Łęczyński, al. Jana Pawła II 95a, 21- 010 Łęczna
oraz powinna być oznakowana następującym tekstem:
„Oferta w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na
Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu pn. „Wirtualne Powiaty. Budowa społeczeństwa informacyjnego na Lubelszczyźnie. Etap III.”
Znak sprawy: ZP. 272.4.5.2013,
nie otwierać przed dniem ........ .2013 r. przed godz. ...00. Dostarczyć do pokoju nr 111 (kancelaria ogólna) do godz. ...00. (wypełnia Wykonawca)

WYKONAWCA powinien wpisać na kopercie swój adres i nazwę.
Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że nastąpi to przed wyznaczonym przez zamawiającego ostatecznym terminem składania ofert.
Koperta będzie dodatkowo oznaczona określeniem „zmiana” lub „wycofanie”.

UWAGA!
W przypadku nieprawidłowego zaadresowania koperty, Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki lub jej przedterminowe otwarcie. Oferta taka nie weźmie udziału w postępowaniu.

XVIII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1. Miejsce i termin składania ofert:
Miejsce: Starostwo Powiatowe w Łęcznej, al. Jana Pawła II 95a, 21- 010 Łęczna
Pokój nr 111 (kancelaria ogólna)
Termin: do dnia 10.10.2013r., do godz. 11.00.
Oferty złożone po terminie będą zwrócone niezwłocznie Wykonawcom.

2. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Miejsce: Jawne otwarcie złożonych ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w sali konferencyjnej.
Termin: dnia 10.10.2013r. godz. 11.30.
3. Otwarcie ofert.
1) Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda zebranym Wykonawcom informację o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
2) Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po podaniu w/w informacji.
3) Na otwarciu ofert podane zastaną następujące informacje: nazwa (firma) oraz adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także cena zawarta w ofercie.

XIX. Opis sposobu obliczenia ceny oferty
1. Cena oferty to cena brutto.
2. Cena podana w formularzu ofertowym powinna obejmować wszystkie koszty
i składniki cenotwórcze jakie trzeba będzie zapłacić za przedmiot zamówienia.
Na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ należy podać cenę ofertową która stanowi całkowite wynagrodzenie Wykonawcy i obejmuje wszystkie koszty wykonania przedmiotu zamówienia.
3. Cena może być tylko jedna.
4. Wymienione wartości w ofercie należy podać w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku przy zachowaniu matematycznej zasady zaokrąglania liczb.

XX. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.

Wybrana zostanie oferta, która uzyska największą liczbę punktów.
Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie kryterium:
Cena ofertowa brutto – 100 %
Punktacja:
Liczba punktów = (najniższa cena : cena badanej oferty) x 100 pkt x 100%

XXI. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający w trybie art. 92 ust. 1 ustawy zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy złożyli oferty.
2. Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza również na swojej stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie – art. 92 ust. 2 ustawy .
3. Jeżeli oferta Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, Zamawiający przed zawarciem umowy może zażądać przedłożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy.

XXII. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach.
Wzór umowy, jaka zostanie zawarta z wybranym Wykonawcą, stanowi załącznik nr 8 do niniejszej Specyfikacji.

XXIII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy
w toku postępowania o udzielenie zamówienia
1. Zasady i tryb postępowania w zakresie korzystania środków ochrony prawnej określone zostały w dziale VI ustawy. Wykonawcom i innym osobom, o których mowa w art. 179 ustawy, którzy mieli interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują odpowiednio środki ochrony prawnej o których mowa w dziale VI ustawy.
1) Odwołanie na podstawie art. 180 ust.2 pkt 2,3 i 4 ustawy odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia i odrzucenia oferty odwołującego. Zgodnie z art. 182 ust.1 ustawy odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy, albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej (art. 180 ust.4 ustawy).
2) Na podstawie art. 181 ust.1 ustawy Wykonawca może poinformować zamawiającego w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust 2 ustawy.
3) Skarga do sądu – zgodnie z art. 198a ust.1 na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiającego (art. 198b ust.1 ustawy) Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby (art. 198b ust.2 ustawy).
2. Zasady i tryb postępowania w zakresie korzystania ze środków ochrony prawnej określone zostały w dziale VI ustawy.

XXIV. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym, a wykonawcą
Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych. Rozliczenia mogą być prowadzone tylko w walucie polskiej PLN.

XXV. Koszty udziału w postępowaniu
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

XXVI. Wzory oświadczeń i dokumentów, stanowiące załączniki do SIWZ:
XXVI. Wzory oświadczeń i dokumentów, stanowiące załączniki do SIWZ:
1. załącznik nr 1. do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia;
2. załącznik nr 2 do SIWZ - Wzór formularz ofertowy;
3. załącznik nr 3 do SIWZ - Wzór oświadczenie Wykonawcy w trybie art. 22 ust. 1 ustawy
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;
4. załącznik nr 4 do SIWZ - Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy;
5. załącznik nr 5 do SIWZ - Wykaz usług;
6. załącznik nr 6 do SIWZ - Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia;
7. załącznik nr 7 do SIWZ – wzór oświadczenia – grupa kapitałowa;
8. załącznik nr 8 do SIWZ - Wzór umowy.Zatwierdził:

Przewodniczący Zarządu Powiatu
Adam Niwiński
Łęczna, dn. 30.09.2013r.

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stron wwwprojektowanie stron www