Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Strona Główna » Zamówienia publiczne » SIWZ z załącznikami » Siwz na założenie bazy ...

Siwz na założenie bazy danych GESUT dla całej jednostki ewidencyjnej Milejów. ZP.272.4.4.2013

2013-02-11 08:28:40
ZP. 272.4.4.2013
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
Założenie bazy danych GESUT dla całej jednostki ewidencyjnej Milejów (11654 ha) oraz utworzenie bazy BDOT500 i wykonanie zasadniczej numerycznej mapy wektorowej w skali bazowej 1:500 i 1:1000 dla obszaru o powierzchni 2070 ha w oparciu o bazy: GESUT, BDOT500, EGiB, PRG i BDSOG, dla części obrębów ewidencyjnych Antoniów-Kolonia, Cyganka, Jaszczów, Jaszczów-Kolonia, Kajetanówka, Klarów, Łańcuchów, Łysołaje, Łysołaje-Kolonia, Milejów, Milejów-Osada i Starościce w jednostce ewidencyjnej Milejów.Zamawiający:

Powiat Łęczyński – Starostwo Powiatowe w Łęcznej
Aleja Jana Pawła II 95A
21-010 Łęczna
Tel. 81 752 64 80
Fax 81 752 64 64
strona www.powiatleczynski.pl ;
e-mail: t.olszak@powiatleczynski.pl


Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71354100-5– Usługi odwzorowania cyfrowego.
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29.01.2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zwanej dalej Ustawą.


O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału
w postępowaniu wynikające z art. 22 ustawy oraz z niniejszej SIWZ.Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.


Zatwierdził:……………………………………………..

Łęczna, 11 luty 2013 r.

Spis treści.

Rozdział I. Nazwa oraz adres Zamawiającego. 3
Rozdział II. Tryb udzielenia zamówienia. 3
Rozdział III. Opis przedmiotu zamówienia 3
Rozdział IV. Termin wykonania zamówienia. 9
Rozdział V. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełnienia. 9
Rozdział VI. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. 11
Rozdział VII. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów oraz osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami. 12
Rozdział VIII. Wymagania dotyczące wadium. 13
Rozdział IX. Termin związania ofertą. 13
Rozdział X. Opis sposobu przygotowania oferty. 14
Rozdział XI. Miejsce oraz termin składania ofert. 15
Rozdział XII. Opis sposobu obliczenia ceny. 15
Rozdział XIII. Kryteria oceny oferty. 16
Rozdział XIV. Informacje o formalnościach, jakie winny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia. 16
Rozdział XV. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy. 17
Rozdział XVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego. 18
Rozdział XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia. 18
Rozdział XVIII. Opis części zamówienia. 19
Rozdział XIX. Umowa ramowa. 19
Rozdział XX. Zamówienia uzupełniające. 19
Rozdział XXI. Oferty wariantowe. 19
Rozdział XXII. Informacje dotyczące walut obcych, w jakim dopuszcza się prowadzenie rozliczeń z zamawiającym. 19
Rozdział XXIII. Aukcja elektroniczna. 19
Rozdział XXIV. Koszty udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne. 19
Rozdział XXV. Ogłoszenie wyników przetargu. 19
Rozdział XXVI. Postanowienia końcowe. 20
Rozdział XXVII. Załączniki. 20


Rozdział I. Nazwa oraz adres Zamawiającego.

Zamawiającym jest:
Powiat Łęczyński – Starostwo Powiatowe w Łęcznej
Aleja Jana Pawła II 95A
21-010 Łęczna
Tel. 81 752 64 80
Fax 81 752 64 64
strona www.powiatleczynski.pl ;
e-mail: t.olszak@powiatleczynski.pl


NIP: 713-23-98-078 REGON: 431029168

godziny pracy: poniedziałek, środa-piątek 07:00 – 14:00, wtorek 08:00-15:00
Rozdział II. Tryb udzielenia zamówienia.
Postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.).
Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców w postępowaniu
o udzielenie niniejszego zamówienia stosuje się przepisy przywołanej ustawy Prawo zamówień publicznych oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie, a w sprawach nieuregulowanych przepisy ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.).

Rozdział III. Opis przedmiotu zamówienia

1. Założenie bazy danych GESUT dla całej jednostki ewidencyjnej Milejów (11654 ha) oraz utworzenie bazy BDOT500 i wykonanie zasadniczej numerycznej mapy wektorowej w skali bazowej 1:500 i 1:1000 dla obszaru o powierzchni 2070 ha w oparciu o bazy: GESUT, BDOT500, EGiB, PRG i BDSOG, dla części obrębów ewidencyjnych Antoniów-Kolonia, Cyganka, Jaszczów, Jaszczów-Kolonia, Kajetanówka, Klarów, Łańcuchów, Łysołaje, Łysołaje-Kolonia, Milejów, Milejów-Osada i Starościce w jednostce ewidencyjnej Milejów.
2. Opracowanie ma na celu założenie bazy danych GESUT dla całej jednostki ewidencyjnej Milejów (11654 ha) oraz utworzenie bazy BDOT500 i wykonanie zasadniczej numerycznej mapy wektorowej
w skali bazowej 1:500 i 1:1000 dla obszaru o powierzchni 2070 ha w oparciu o bazy: GESUT, BDOT500, EGiB, PRG i BDSOG, dla części obrębów ewidencyjnych Antoniów-Kolonia, Cyganka, Jaszczów, Jaszczów-Kolonia, Kajetanówka, Klarów, Łańcuchów, Łysołaje, Łysołaje-Kolonia, Milejów, Milejów-Osada i Starościce w jednostce ewidencyjnej Milejów.
I. Charakterystyka obiektu
1. Jednostka ewidencyjna 061004_2-Milejów, powiat łęczyński, województwo lubelskie,
2. Powierzchnia geodezyjna jednostki: 11654 ha,
3. Wykaz obrębów jednostki ewidencyjnej Milejów:
Nr obrębu Nazwa obrębu powierzchnia ha
061004_2.0001 Antoniów 182
061004_2.0002 Antoniów-Kolonia 314
061004_2.0003 Białka 600
061004_2.0004 Białka-Kolonia 1195
061004_2.0005 Cyganka 334
061004_2.0006 Dąbrowa 291
061004_2.0007 Górne 397
061004_2.0008 Jaszczów 734
061004_2.0009 Jaszczów-Kolonia 458
061004_2.0010 Kajetanówka 290
061004_2.0011 Klarów 619
061004_2.0012 Łańcuchów 1169
061004_2.0013 Łysołaje 351
061004_2.0014 Łysołaje-Kolonia 522
061004_2.0015 Maryniów 363
061004_2.0016 Milejów 492
061004_2.0017 Milejów-Osada 298
061004_2.0018 Ostrówek-Kolonia 784
061004_2.0019 Popławy 336
061004_2.0020 Starościce 668
061004_2.0021 Wólka Bielecka 446
061004_2.0022 Wólka Łańcuchowska 372
061004_2.0023 Zalesie 278
061004_2.0024 Zgniła Struga 161
4. Zainwestowanie: 4% (473 ha) obszaru stanowi grunty zabudowane i zurbanizowane (w tym zwarta zabudowa osady i teren przemysłowy), 3% (354 ha) obszaru stanowi zabudowę zagrodową, 19% (2212 ha) stanowią grunty leśne, natomiast pozostałe 74% (8615 ha) obszaru stanowią tereny rolne i inne.
5. Szacunkowe długości sieci uzbrojenia terenu:
kanalizacja sanitarna – 30 km,
kanalizacja deszczowa – 3 km,
sieć wodociągowa – 210 km,
sieć c.o, c.w. – 5 km,
sieć gazowa – 8 km,
sieć kablowa elektroenergetyczna – 38 km,
sieć teletechniczna – 231 km,
inne sieci – 16 km.
II. Źródła danych
1. Pozioma i wysokościowa osnowa geodezyjna
Jednostka ewidencyjna Milejów jest położona w obszarze 8 pasa PUWG „2000” (południk osiowy 24°). Na opracowywanym obszarze (wg klasyfikacji z instrukcji G-1) istnieje pozioma osnowa szczegółowa II klasy – 113 punktów, III klasy – 598 punktów oraz osnowa pomiarowa – 630 punktów. Wszystkie punkty są trwale stabilizowane i mają określone współrzędne w PUWG „2000”.
Na opracowywanym obszarze (wg klasyfikacji z instrukcji G-2) znajduje się osnowa wysokościowa II, III i IV klasy w układzie wysokości normalnych „Kronsztadt 60”. Osnowa wysokościowa nie ma określonych wysokości w układzie „Kronsztadt 86”.
2. Mapa zasadnicza
Jednostka ewidencyjna Milejów posiada pokrycie mapą zasadniczą w skali 1:500 dla 105 ha terenu (20 sekcji w tym 12 w układzie lokalnym), w skali 1:1000 dla 1964 ha terenu (88 sekcji w tym 72 sekcje w układzie lokalnym) i w skali 1:2000 dla 8567 ha (88 sekcji). Mapa w skali 1:500 dla Milejów-Osada w układzie lokalnym została założona w 1973 r. w wyniku powiększenia mapy 1:1000 założonej na podstawie pomiaru bezpośredniego w terenie i zrysowania z niej szczegółów sytuacyjnych. Mapa w skali 1:500 dla Milejów-Osada i wsi Milejów w układzie „1965” została założona w 1982 r. na podstawie bezpośredniego pomiaru w terenie. Mapa w skali 1:1000 w układzie lokalnym została założona w 1975 r. na podstawie bezpośredniego pomiaru w terenie. Mapa w skali 1:1000 (tzw. ulicówka) dla części wsi Łysołaje-Kolonia i Cyganka w układzie „1965” została założona w 1996 r. Mapa w skali 1:2000 w układzie współrzędnych „1965” została wykonana w latach 1979-1980 na podstawie uczytelnionych zdjęć lotniczych i pomiarów uzupełniających. Wskazane wyżej mapy podlegały bieżącej aktualizacji w oparciu o dane zawarte w operatach technicznych. Mapa zasadnicza od początku 2011 r. prowadzona jest w programie EWMAPA w formie mapy hybrydowej w PUWG „2000”.
3. Operat ewidencji gruntów i budynków
Ewidencja gruntów dla jednostki ewidencyjnej 061004_2-Milejów została zmodernizowana
w latach 2009-2010 w zakresie aktualizacji użytków gruntowych i uzupełnienia baz danych ewidencyjnych o dane dotyczące budynków i lokali. Część opisowa ewidencji gruntów i budynków prowadzona jest i podlega bieżącej aktualizacji w programie EWOPIS. W trakcie modernizacji została zaktualizowana mapa wektorowa ewidencji gruntów, zawierająca warstwę działek, konturów klasyfikacyjnych i użytków gruntowych. Mapa ewidencyjna zawiera kontury budynków pozyskane z digitalizacji mapy zasadniczej w skali 1:500 i 1:1000 lub bieżących inwentaryzacji budynków. Dla obszaru, dla którego prowadzona jest mapa zasadnicza w skali 1:2000 kontury budynków zostały pozyskane z bezpośredniego pomiaru budynków wykonanego w ramach prac modernizacyjnych. Mapa ewidencyjna jest aktualizowana na podstawie bieżących inwentaryzacji budynków. Modernizacja nie była przeprowadzana w zakresie granic działek ewidencyjnych, w związku z tym występują rozbieżności pomiędzy granicami działek uwidocznionymi na mapie zasadniczej i mapie ewidencyjnej (rozbieżności nie przekraczają określonych w § 82 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków).
4. Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu.
Hybrydowa mapa zasadnicza uzupełniana jest o bieżące inwentaryzacje powykonawcze sieci uzbrojenia terenu oraz o uzgodnienia ZUDP w formie wektorowej na warstwach (bez obiektowania) od początku 2011 r.
III. Zakres przewidywanych prac do wykonania
Przedmiotem prac jest wykonanie wektorowej mapy zasadniczej w skali 1:500 i 1:1000 (zgodnie z instrukcją techniczną K-1 – wydanie z 1998 r. oraz ogólnymi założeniami ujętymi w projekcie rozporządzenia w sprawie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej – ostatnia wersja - 09.08.2012 r.).
1. Pozyskanie danych
Wykonawca przeanalizuje materiały archiwalne będące w państwowym zasobie geodezyjnym
i kartograficznym pod kątem ich przydatności do utworzenia przedmiotowych baz i tworzenia wektorowej mapy zasadniczej. Należy dokonać obliczeń współrzędnych wszystkich elementów treści mapy zasadniczej w oparciu o dokumentację pomiarową, powstałą podczas zakładania mapy zasadniczej i wszelką dokumentację opracowaną w okresie późniejszym, opierając się na osnowie podstawowej, szczegółowej i pomiarowej, spełniającej wymogi obowiązujących przepisów. Wykazy obliczonych współrzędnych punktów i ich wysokości winny być dołączone do dokumentacji pomiarowej. Format i zakres numeracji obliczonych punktów należy uzgodnić ze Zleceniodawcą. Obliczenia współrzędnych należy wykonać w układzie PUWG 2000/8.
2. Opracowanie treści mapy wektorowej.
Mapa wektorowa zostanie utworzona dla obszaru całych lub części obrębów ewidencyjnych Antoniów-Kolonia, Cyganka, Jaszczów, Jaszczów-Kolonia, Kajetanówka, Klarów, Łańcuchów, Łysołaje, Łysołaje-Kolonia, Milejów, Milejów-Osada i Starościce w jednostce ewidencyjnej Milejów, o łącznej powierzchni 2070 ha, czyli dla obszaru dla którego prowadzona jest mapa zasadnicza w skali 1:500 i 1:1000. Mapa wektorowa w zakresie BDOT500 nie będzie opracowywana dla obszaru, dla którego prowadzona jest mapa w skali 1:2000. W obszarze tym zostanie opracowana mapa tylko w zakresie GESUT.
W oparciu o dane uzyskane z operatów technicznych oraz materiałów wykazanych w rozdziale „IV. Źródła danych” niniejszych warunków, należy zredagować mapę wektorową opracowywanego obszaru z uwzględnieniem prawidłowego położenia poszczególnych elementów treści mapy na odpowiednich warstwach i podwarstwach zgodnie z zestawem rozwarstwienia w systemie EWMAPA przekazanym przez Zleceniodawcę. Wysokości opisów tekstowych, oznaczenia symboli, grubości i typy linii muszą być zgodne z instrukcją techniczną K-1. Wszystkie elementy mapy zasadniczej uzyskane z danych pomiarowych winny być udokumentowane poprzez połączenie z bazą operatów programu EWMAPA. Do bazy operatów winny być wprowadzone wszystkie dokumenty, na podstawie których dokonano obliczeń współrzędnych elementów treści mapy. Do każdego szczegółu sytuacyjnego należy przypisać w bazie operatów numer operatu technicznego (KERG), wykonawcę
i rodzaj roboty oraz umieścić na operacie adnotację o wprowadzeniu operatu do bazy. Numerację dokumentacji pomiarowej KERG, także w przypadku braku oznaczeń dokumentów przekazanych do opracowania, należy wprowadzać w uzgodnieniu ze Zleceniodawcą. W przypadku braku jednoznacznych danych do obliczenia współrzędnych, dopuszcza się w tych przypadkach wprowadzenie treści mapy numerycznej innymi metodami np. w oparciu o dane liniowe, domiary, wcięcia liniowe, wcięcia kątowe zawarte w operatach technicznych. Elementy treści mapy, dla których nie odnaleziono danych pomiarowych lub są one błędne, należy pozyskać metodą digitalizacji rastra mapy zasadniczej. Treść mapy uzyskaną z danych pomiarowych i z digitalizacji należy umieścić na odrębnych podwarstwach. Redakcję mapy należy wykonać dla skali 1:500 lub 1:1000, zgodnie z pokryciem analogową mapą zasadniczą. Treść mapy zaktualizować o nazwy ulic i numery porządkowe nieruchomości w oparciu o dane pozyskane z Urzędu Gminy Milejów. Wysokości na mapie przedstawić w dotychczasowym układzie wysokości normalnych.
3. Założenie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu.
Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu zostanie opracowana dla całej jednostki ewidencyjnej Milejów.
Przedmiotem prac jest założenie bazy opisowej GESUT w programie SESUT ver.2 powiązanej identyfikatorami z obiektami części graficznej, prowadzonymi w programie EWMAPA, stanowiącymi treść tworzonej wektorowej mapy zasadniczej 1:500 i 1:1000 oraz opracowanych wektorowych obiektów sieci uzbrojenia terenu na mapie hybrydowej na podkładzie mapy w skali 1:2000 (zgodnie z instrukcją techniczną G-7 oraz ogólnymi założeniami ujętymi w projekcie rozporządzenia w sprawie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej – ostatnia wersja 09.08.2012 r.). Na mapie w skali 1:2000 wektorowy przebieg sieci uzbrojenia terenu oraz elementy z nią związane między innymi opisy zostaną wyedytowane jak dla skali 1:1000. Treść ujawniona w formie wektorowej zostanie usunięta z rastra mapy 1:2000.
Podziału elementów sieci uzbrojenia terenu na obiekty (przewody, odcinki przewodów, osie odcinków przewodów i obiekty punktowe przewodu) dokonać zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Dane dotyczące elementów GESUT - należy wprowadzić do bazy danych na podstawie wykazów współrzędnych oraz na podstawie obliczeń i danych zawartych na szkicach polowych
z inwentaryzacji powykonawczych i innych dokumentów znajdujących się w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym. W przypadku, gdy dane, o których mowa powyżej będą niekompletne, niemożliwe do wykorzystania i przeliczenia, dane dotyczące elementów geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu można wprowadzić do bazy danych z digitalizacji rastra mapy zasadnicze. Treść wektorową GESUT uzyskaną z danych pomiarowych i z digitalizacji należy umieścić na odrębnych podwarstwach.
Dane dotyczące projektowanych sieci i elementów uzbrojenia terenu - należy wprowadzić do bazy danych na podstawie dokumentacji dostępnej w Zespole Uzgadniania Dokumentacji Projektowej od początku 2010 roku za wyjątkiem projektów już zinwentaryzowanych sieci.
Część opisową bazy danych GESUT należy utworzyć w programie SESUT. Informacje opisowe sieci należy utworzyć dla przedmiotu i podmiotu GESUT.
W zakresie przedmiotu informacje mają obejmować przewody, odcinki przewodu i obiekty punktowe – armaturę.
Dane podmiotowe mają obejmować właściciela i administratora sieci. Dane podmiotowe należy pozyskać w odpowiednich instytucjach branżowych od zarządców sieci.
Przebieg urządzeń podziemnych należy uzgodnić w odpowiednich instytucjach branżowych na wydrukowanych arkuszach mapy zasadniczej. Uzgodnione, pozyskane brakujące odcinki należy wprowadzić na właściwe podwarstwy branżowe. Każdy arkusz opracowywanej mapy winien być autoryzowany właściwą adnotacją instytucji branżowej, również gdy dana sieć na arkuszu nie występuje, przy czym w takim przypadku autoryzacja ta może być naniesiona na mapę przeglądową opracowywanych arkuszy.
W procesie pozyskiwania danych należy kierować się zasadą nadrzędności danych z pomiarów bezpośrednich nad innymi metodami oraz maksymalnego ich wykorzystania w procesie tworzenia baz będących składowymi mapy numerycznej (digitalizacja możliwa jedynie w przypadku stwierdzenia
w zasobie braku materiałów z pomiaru bezpośredniego).
IV. Dotychczasowe zastosowania w zakresie technologii informatycznych
1. Osnowa prowadzona jest w programie Bank Osnów 2.
2. Numeryczna mapa ewidencji gruntów i budynków oraz hybrydowa mapa zasadnicza prowadzona jest w systemie EWMAPA 10.
3. Część opisowa geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu - program SESUT 2.
4. Część opisowa ewidencji gruntów i budynków prowadzona jest w systemie EWOPIS 5.
Nie przewiduje się w najbliższym czasie wymiany ww. oprogramowania (możliwy upgrade).
V. Przekazanie wykonanych opracowań do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej w celu dokonania kontroli technicznej całości dokumentacji.
Szczegółowy skład dokumentacji technicznej w rozbiciu na zasoby zostanie skompletowany zgodnie z instrukcją techniczną O-3 w uzgodnieniu z Powiatowym Ośrodkiem Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Pozytywny wynik kontroli technicznej całości dokumentacji stwierdzonej protokółem będzie stanowił warunek przyjęcia dokumentacji do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Prawidłowy import danych do zasobu numerycznego Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Łęcznej, w wyniku którego nastąpi właściwe funkcjonowanie obiektów niniejszego zlecenia w zasobie numerycznym, także w stosunku do już istniejących tam obiektów, będzie stanowił podstawę dokonania końcowego odbioru prac przez Zamawiającego.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ. Pozostałe wymagania dotyczące zasad realizacji przedmiotu zamówienia zostały zawarte w projekcie umowy - Załącznik nr 7 do niniejszej SIWZ.

Kod CPV: 71354100-5 – Usługi badań odwzorowania cyfrowego.

Przedmiot zamówienia objęty jest stawką podatku VAT 23% zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.).
UWAGA:
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
Zamawiający nie miał potrzeby skorzystania w fazie przygotowawczej do niniejszego postępowania z dialogu technicznego, w oparciu o zapis art. 31a do 31c ustawy Pzp.
Zamawiający nie zastrzega, iż o udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wyłącznie wykonawcy zatrudniający ponad 50 % osób niepełnosprawnych. Zamówienie nie dotyczy dofinansowania środkami UE.

Rozdział IV. Termin wykonania zamówienia.

Zamówienie należy wykonać w terminie określonym w ofercie Wykonawcy, nie później niż do 21.10.2013 r.
Za spełnienie terminu uważa się odbiór końcowy, potwierdzony stosownym protokółem zdawczo-odbiorczym.
Zgodnie z Ustawą – Prawo Zamówień Publicznych, wykonawcy deklarujący przystąpienie do przetargu wyrażają zgodę na warunki stawiane przez Zamawiającego i zobowiązani są do dotrzymania ww. terminu.

Rozdział V. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełnienia.

1. O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1.1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień:
Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełniania tego warunku.
1.2. Posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie:
Wykonawca spełni warunek jeśli wykaże, że należycie wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej trzy usługi polegające na opracowaniu map numerycznych i co najmniej trzy usługi polegające na opracowaniu geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu GESUT, w zakresie odpowiednim do przedmiotu zamówienia o wartości brutto nie mniejszej niż 40 000 zł każda (przez wartość brutto należy rozumieć cenę netto plus należny podatek VAT).
1.3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia :
a) Wykonawca spełni warunek jeśli dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym w zakresie przedmiotu zamówienia i posiada doświadczenie w opracowywaniu mapy numerycznej i tworzeniu GESUT;
b) Wykonawca spełni warunek jeśli dysponuje osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia, tj.: Zamawiający żąda złożenia oświadczenia w formie wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także wykonywanych przez nich czynności oraz informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami. Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że zatrudnia, co najmniej dwie osoby na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony na etacie geodety, posiadające uprawnienia zawodowe zgodne z art. 43 pkt. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010r. Nr 193 poz. 1287).

1.4. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
Zamawiający uzna, że warunek ten został spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi opłaconą polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę minimum 80 tys. zł.
1.5. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie przepisów art. 24 ust. 1 i 2 oraz spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) Prawo zamówień publicznych.

2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o wykonanie zamówienia.
2.1. Do wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia stosuje się przepisy o wykonawcach ubiegających się indywidualnie o udzielenie zamówienia. Warunki określone w art. 22 ust 1 pkt 1-3 PZP wykonawcy spełniają łącznie, natomiast warunek określony w art. 22 ust. 1 pkt 4 PZP musi spełniać każdy
z wykonawców.
2.2. W wypadku tym, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu
i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3. Ocena spełnienia warunków w postępowaniu o zamówienie publiczne.
3.1. Z ubiegania się o zamówienia publicznego wyklucza się Wykonawców:
• którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie
publiczne z art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych,
• o których mowa w art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych,
3.2. Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy:
• niezgodną z ustawą lub jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 Prawa zamówień publicznych,
• jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
• zawierającą rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
• wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
• zawierającą błędy w obliczeniu ceny,
• który w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Prawa zamówień publicznych,
• nieważnej na podstawie odrębnych przepisów.
4. Wymagania stawiane Wykonawcy:
• Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakość, zgodność wykonanych usług
z warunkami technicznymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia.
• Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy.
• Określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów faks oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia.
• Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.

Rozdział VI. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

1. Dokumenty wymagane:
• Formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 2 do SIWZ.
2. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia w zakresie art. 24.ust.1 ustawy Pzp;
• Aktualny odpis z właściwego rejestru wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24.ust.1 pkt. 2 ustawy Pzp.
3. W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej
działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych z udziału w postępowaniu
o zamówienie publiczne, Wykonawca składa następujące oświadczenia i dokumenty:
• Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 Prawa zamówień publicznych z wykorzystaniem wzoru - wg załącznika nr 3 do SIWZ.
4. W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia a także znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, Wykonawca składa:
• oświadczenie wg załącznika nr 3;
• informację o częściach zamówienia przewidzianych do realizacji przez podwykonawców z wykorzystaniem wzoru – wg załącznika nr 4 do SIWZ – jeżeli takie wystąpią;
• wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały czynny udział
w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt 2;
• wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, trzech usług polegających na opracowaniu map numerycznych i co najmniej trzech usług polegających na opracowaniu geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu GESUT, w zakresie odpowiednim do przedmiotu zamówienia o wartości brutto nie mniejszej niż 40 000 zł każda (przez wartość brutto należy rozumieć cenę netto plus należny podatek VAT), oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie - tj. przedstawi wykaz wykonanych usług wg załącznika nr 5;
• Zamawiający żąda złożenia oświadczenia w formie wykazu osób (zał. nr 6), które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także wykonywanych przez nich czynności oraz informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami. Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że zatrudnia, co najmniej dwie osoby na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony na etacie geodety, posiadające uprawnienia zawodowe zgodne z art. 43 pkt. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989r. „Prawo geodezyjne i kartograficzne”(Dz. U. z 2010r. Nr 193 poz. 1287).
• kopie zawartego ubezpieczenia w zakresie odpowiedzialności cywilnej na kwotę minimum 80 000 zł.
5. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
• dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
• nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
Wymienione dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonych za zgodność przez Wykonawcę lub osobę/osoby uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem - za zgodność z oryginałem.

Rozdział VII. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów oraz osoby uprawnione do porozumiewania się
z Wykonawcami.

1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający
i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną.
2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu lub drogą elektroniczną, uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona na piśmie. Jeżeli wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane są faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
3. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji, kierując swoje zapytanie na piśmie pod adres Zamawiającego.
4. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
5. Treść wyjaśnienia zostanie przekazana jednocześnie wszystkim Wykonawcom, którym doręczono specyfikację bez wskazania źródła zapytania oraz zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.
6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może zmodyfikować treść specyfikacji.
7. Zamawiający przedłuży termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wprowadzenia w ofertach zmian.
8. Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów, jak również pytania Wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.
O przedłużeniu terminu składania ofert, jeżeli będzie to niezbędne dla wprowadzenia
w ofertach zmian wynikających z modyfikacji, zamawiający poinformuje wszystkich Wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia,
a informacja na ten temat zostanie opublikowana na stronie internetowej. Wszelkie prawa
i zobowiązania Wykonawcy odnośnie wcześniej ustalonych terminów będą podlegały nowemu terminowi.
9. Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do Zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności postępowania.
10. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z Wykonawcami.
11. Pracownikiem upoważnionym do kontaktów z Wykonawcami jest:
• Teresa Olszak tel. 81 752 64 80, e-mail: t.olszak@powiatleczynski.pl

Rozdział VIII. Wymagania dotyczące wadium.

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Rozdział IX. Termin związania ofertą.

1. Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert.
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
3. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.
O zawieszeniu biegu terminu związania ofertą Zamawiający informuje niezwłocznie Wykonawców, którzy złożyli oferty.
4. Przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.

Rozdział X. Opis sposobu przygotowania oferty.

1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę, w formie pisemnej, w języku polskim, pismem czytelnym.
2. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.
3. Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia, załączniki
i inne dokumenty, o których mowa w treści niniejszej specyfikacji.
4. Dokumenty winny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez zamawiającego wzorcami (załącznikami), zawierać informacje i dane określone w tych dokumentach.
5. Oferta oraz wszystkie wymagane druki, formularze, oświadczenia, opracowane zestawienia i wykazy składane wraz z ofertą wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym oraz przepisami prawa.
6. W przypadku, gdy Wykonawca jako załącznik do oferty dołączy kserokopię jakiegoś dokumentu, która będzie nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości,
a Zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób, Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii.
7. Oferta i załączniki podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy wymagają załączenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego o ile nie wynika to z przedstawionych dokumentów rejestrowych.
8. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby/ osób podpisującej ofertę.
9. Zamawiający zaleca by wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty.
10. Oferta powinna być umieszczona w kopercie zamkniętej, zabezpieczonej w sposób gwarantujący nienaruszalność i zachowanie poufności jej treści do terminu otwarcia.
Koperta musi być oznakowana w następujący sposób:
Starostwo Powiatowe w Łęcznej
OFERTA W POSTĘPOWANIU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
na założenie bazy danych GESUT dla całej jednostki ewidencyjnej Milejów
NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM
20.02.2013. godz. 10:15

Oraz winna być oznaczona nazwą i dokładnym adresem oraz numerami telefonów kontaktowych Wykonawcy.

Ważne! W przypadku wysyłania oferty sporządzonej zgodnie z zamieszczonym wcześniej opisem pocztą lub przesyłką kurierską, gdzie podmiot dostarczający przesyłkę stosuje dodatkowe zewnętrzne opakowanie, należy zadbać
o odpowiednie jego oznaczenie, by w sposób czytelny wynikało, iż jest to opakowanie zawierające ofertę w przetargu. Brak właściwego oznakowania koperty zawierającej ofertę, w tym również ewentualnych dodatkowych opakowań (kopert pocztowych, kopert kurierskich, itp.) może spowodować opóźnienie w ich dostarczeniu do komisji przetargowej a w konsekwencji ich zwrot bez otwierania.

11. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma na ten temat pisemne oświadczenie przed terminem składania ofert, w zamkniętej kopercie oznaczonej określeniem "zmiana" lub ”wycofanie". Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzić zmian w ofercie po upływie terminu składania ofert.
Rozdział XI. Miejsce oraz termin składania ofert.

1. Ofertę należy złożyć w: Starostwie Powiatowym w Łęcznej, ul. Aleja Jana Pawła II 95A, - kancelaria ogólna nie później niż do dnia 20.02.2013. godz. 10:00.
2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.02.2013r. godz. 10:15 w: Starostwie Powiatowym
w Łęcznej, sala konferencyjna pokój nr 9.
3. Otwarcie ofert jest jawne. Przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
4. Podczas otwierania kopert z ofertami Zamawiający ogłosi nazwy, adresy wykonawców,
a także informacje dotyczące cen ofert, terminu wykonania zamówienia publicznego, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.
5. Informacje, o których mowa w pkt. 3 i 4 będą przekazane niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli przy otwarciu ofert, na ich wniosek.
6. Zgodnie z zasadą jawności obowiązującą w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych, Zamawiający udostępni dokumenty, o których mowa w art. 96 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych w trybie przepisów art. 12 ust. 2 pkt 1 oraz art. 13 ust 1 ustawy z dnia 6 września 2001 o dostępie do informacji publicznej (Dz. U z 2001 . Nr 112, poz. 1198), z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, jeśli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane. Wyżej wymienione dokumenty będą udostępnione na pisemny wniosek podpisany przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, w terminie wskazanym przez Zamawiającego – nie później niż do 3 dni roboczych od dnia złożenia wniosku, w siedzibie Zamawiającego. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 1993 r. Nr 47 , poz. 211 ze zm.) rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co, do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności, tzn. zastrzegł składając ofertę, iż nie mogą one być udostępnione innym uczestnikom postępowania. Informacje zastrzeżone przez Wykonawcę jako tajemnica przedsiębiorstwa winny być złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa”. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów w/w ustawy skutkować będzie nieskutecznością czynności zastrzeżenia. Wykonawca
w szczególności nie może zastrzec informacji dot. ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.
7. Oferty złożone po terminie będą zwrócone Wykonawcom bez otwierania, po upływie terminu do wniesienia odwołania.
Rozdział XII. Opis sposobu obliczenia ceny.

1. Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo
i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT.
2. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane
z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.
3. Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości cen.
4. Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania).
5. Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w „Formularzu ofertowym" stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszych specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Rozdział XIII. Kryteria oceny oferty.

1. Zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli:
• oferta, co do formy opracowania i treści spełnia wymagania określone niniejszą specyfikacją,
• z ilości i treści złożonych dokumentów wynika, że Wykonawca spełnia warunki formalne określone niniejszą specyfikacją,
• złożone oświadczenia, dokumenty, zaświadczenia są aktualne i podpisane przez osoby uprawnione,
• oferta została złożona, w określonym przez Zamawiającego terminie,
• Wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami Zamawiającego.
2. Stosowanie matematycznych obliczeń przy ocenie ofert, stanowi podstawową zasadę oceny ofert, które oceniane będą w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez Wykonawców w zakresie kryterium.
3. Za parametry najkorzystniejsze w kryterium, oferta otrzyma maksymalną ilość punktów ustaloną w poniższym opisie: punktacja 0-100.
4. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów obliczonych w oparciu o ustalone kryteria przedstawione w tabeli oraz będzie odpowiadała zasadom określonym w ustawie, a także będzie spełniała wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Lp. OPIS KRYTERIÓW OCENY ZNACZENIE
1 C – Cena 100 %

Pozostałym Wykonawcom, spełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty.

5. Zastosowane wzory do obliczenia punktowego.
Punkty za cenę:

najniższa cena ofertowa brutto
C = —————————————— x 100 x 100 %
cena oferty badanej brutto

Wskazówka:
• Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Wynik - oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryterium) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów.
Rozdział XIV. Informacje o formalnościach, jakie winny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia.

1. Wykonawcy, którzy złożyli oferty zostaną zawiadomieni niezwłocznie o dokonanym wyborze. W zawiadomieniu zamawiający poda nazwę (firmę), adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano i uzasadnienie wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w kryterium oceny ofert i łączną punktację. Zamawiający zawiadomi również Wykonawców, którzy złożyli oferty o wykonawcach wykluczonych z postępowania oraz Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone. W zawiadomieniu zamawiający poda uzasadnienie faktyczne i prawne.
2. Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę o miejscu i terminie podpisania umowy.
3. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej po ostatecznym rozstrzygnięciu ewentualnych odwołań.
4. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej SIWZ oraz danych zawartych w ofercie.
5. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę
z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej specyfikacji.
6. W przypadku gdyby wyłoniona w prowadzonym postępowaniu oferta została złożona przez dwóch lub więcej Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający zażąda umowy regulującej współpracę tych podmiotów przed przystąpieniem do podpisania umowy o zamówienie publiczne.
7. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczone w siedzibie Zamawiającego poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń oraz zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.
8. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą z zastrzeżeniem art. 183 ustawy
w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zamówienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą.
9. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa w pkt 8, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia
w przypadku trybu przetargu nieograniczonego złożono tylko jedną ofertę.
10. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
11. Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia na podstawie art. 93 ust 1 PZP.

Rozdział XV. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego
wykonania umowy.
Rozdział XVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Postanowienia umowy zawarto we wzorze umowy, który stanowi załącznik nr 7 do SIWZ.
• Na podstawie i w granicach art. 144 ust. 1 ustawy PZP Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy o zamówienie zawartej w stosunku do treści ofert, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy. Zmiana nastąpi wyłącznie w drodze aneksu do umowy, którego przedmiot stanowić mogą następujące okoliczności (warunki zmiany umowy):
1.1. zmniejszenie zakresu zadania w stosunku do zakresu rzeczowego wskazanego w umowie;
1.2. wydłużenie terminu wykonania zamówienia w stosunku do wskazanego w umowie, jeżeli jego dotrzymanie stanie się niemożliwe lub poważnie utrudnione z przyczyn niezależnych od wykonawcy lub zamawiającego, a zaistniałych po zawarciu umowy;
1.3. wydłużenie terminu wykonania zamówienia w stosunku do wskazanego w umowie, jeżeli zachodzić będzie konieczność wykonania zamówień nie objętych umową, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej do przewidzenia przez Wykonawcę lub Zamawiającego na etapie przed zawarciem umowy, a wykonanie umowy będzie uzależnione od uprzedniego wykonania zamówień nieobjętych umową;
1.4. wydłużenie terminu wykonania zamówienia w stosunku do wskazanego w umowie z powodu opóźnień i niedotrzymania terminów wynikających z powodu siły wyższej. Przez siłę wyższą będą rozumiane wszelkie wydarzenia, istniejące lub mogące zaistnieć w przyszłości, które mają wpływ na realizację umowy, znajdujące się poza realną kontrolą Zamawiającego i Wykonawcy, i których nie można było przewidzieć, lub które choć przewidywalne, były nieuniknione, nawet po przedsięwzięciu przez Zamawiającego lub Wykonawcę wszelkich uzasadnionych kroków dla uniknięcia takich wydarzeń. Za wystąpienie Siły wyższej uznane będą w szczególności takie wydarzenia, jak: zamieszki, wojny, pożary, powodzie, huragany, trzęsienia ziemi, promieniowanie, epidemie, strajk generalny lub branżowy trwający dłużej niż 5 dni.
1.5. inne niż wskazane w ust. 1.1. – 1.5. okoliczności, jeżeli w stosunku do zawartej umowy będą korzystne dla zamawiającego;
1.6. zmiana stawki podatku VAT.
2. Postanowienia ust. 1 nie będą stanowiły dla żadnej ze stron zawartej umowy zobowiązania do zawarcia aneksu (obie strony muszą zgodzić się na zawarcie aneksu).

Rozdział XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

17.1 W toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcom, a także innym osobom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów niżej cyt. ustawy , przysługują środki ochrony prawnej, przewidziane w Dziale VI „Środki ochrony prawnej” Ustawy z 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2010 Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).
17.2 Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt. 5 Ustawy.
17.3 Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami Ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie Ustawy.
17.4 W przypadku zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
a) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu,
b) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,
c) odrzucenia oferty odwołującego.
17.5 Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
17.6 Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
17.7 Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
Rozdział XVIII. Opis części zamówienia.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Rozdział XIX. Umowa ramowa.
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
Rozdział XX. Zamówienia uzupełniające.
Zamawiający nie przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających.
Rozdział XXI. Oferty wariantowe.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Rozdział XXII. Informacje dotyczące walut obcych, w jakim dopuszcza się prowadzenie rozliczeń z zamawiającym.
Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych.

Rozdział XXIII. Aukcja elektroniczna.
Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej.

Rozdział XXIV. Koszty udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne.
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
Rozdział XXV. Ogłoszenie wyników przetargu.
1. Wynik postępowania zostanie ogłoszony zgodnie z wymogami ustawy Prawo zamówień publicznych oraz w siedzibie Zamawiającego i na stronie internetowej Zamawiającego.
2. Niezależnie od publikacji ww. informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz o zawarciu umowy uczestniczący w postępowaniu Wykonawcy zostaną zawiadomieni pisemnie faxem lub drogą elektroniczną.
Rozdział XXVI. Postanowienia końcowe.
Zasady udostępniania dokumentów:
1. Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu stanowią: oferty, opinie biegłych, oświadczenia, zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i informacje składane przez zamawiającego i wykonawców oraz umowa w sprawie zamówienia publicznego. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia.

2. Udostępnienie zainteresowanym odbywać się będzie wg poniższych zasad:
• Zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku,
• Zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów,
• Zamawiający wyznaczy członka komisji, w którego obecności udostępnione zostaną dokumenty,
• Wszelkie kopie dokumentacji wydawane będą na koszt zainteresowanego w cenie kosztu sporządzenia kopii,
• udostępnienie może mieć miejsce w siedzibie Zamawiającego oraz w czasie godzin jego urzędowania.
3. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks cywilny.

Rozdział XXVII. Załączniki.
Załączniki składające się na integralną część specyfikacji:
Załącznik nr 1. Warunki techniczne wykonania zamówienia.
Załącznik nr 2. Formularz ofertowy.
Załącznik nr 3. Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
Załącznik nr 4. Wykaz podmiotów, jakie będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia.
Załącznik nr 5. Wykaz wykonanych usług .
Załącznik nr 6. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia.
Załącznik nr 7. Wzór umowy.
Załącznik nr 8. Oświadczenie osoby fizycznej.

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stronprojektowanie stron