Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Strona Główna » Zamówienia publiczne » Wyniki przetargów » Zawiadomienie o wyborze ...

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: ZP.272.4.20.2012

2013-01-11 14:43:11
Wykonawcy
uczestniczący w postępowaniu

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zamawiający: Powiat Łęczyński reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Łęcznej
na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zawiadamia, o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Zaprojektowanie
i budowę przyłącza energetycznego do sieci niskiego napięcia dla zasilania Stacji Bazowych w ramach projektu pn. „Wirtualne Powiaty. Budowa społeczeństwa informacyjnego
na Lubelszczyźnie. Etap III.”

Za ofertę najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez:
Robert Ciuraj USŁUGI ELEKTROINSTALACYJNE, al. Jana Pawła II 48, 21-010 Łęczna

Uzasadnienie
Wyżej wskazana oferta jest najkorzystniejszą ofertą pod względem kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ (tj. cena ofertowa brutto - waga 100%, ), którym to kryterium Zamawiający kierował się przy wyborze.
Wykonawca nie podlega wykluczeniu, oferta jest ważna, nie podlega odrzuceniu i uzyskała maksymalną liczbę punktów tj. 100 pkt.

W niniejszym postępowaniu oferty złożyli wykonawcy i uzyskali punktację zgodnie
z poniższym.

Nr oferty
Nazwa,
siedziba i adres wykonawcy

1 Robert Ciuraj
USŁUGI ELEKTROINSTALACYJNE,
al. Jana Pawła II 48, 21-010 Łęczna

Punktacja przyznana ofercie w kryterium cena ofertowa
Łączna punktacja 100,00 pkt


Dziękujemy za udział w postępowaniu

Adam Niwiński
Przewodniczący Zarządu

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stron krakówprojektowanie stron kraków