Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Strona Główna » Zamówienia publiczne » SIWZ z załącznikami » Modyfikacja przetargu na ...

Modyfikacja przetargu na zaprojektowanie i wykonanie rozbiórki oraz budowy ośmiu wież kratownicowych. Znak sprawy: ZP.272.4.17.2012

2012-12-13 17:46:59
Łęczna, dn. 13.12.2012 r.
Znak sprawy: ZP.272.4.17.2012

Wykonawcy
uczestniczący w postępowaniu


Działając w imieniu Zamawiającego Powiatu Łęczyńskiego z siedzibą, al. Jana
Pawła II 95 A, 21-010 Łęczna na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zawiadamiam,
że w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Zaprojektowanie i wykonanie rozbiórki oraz budowy ośmiu wież kratownicowych w ramach realizacji projektu pn. _Wirtualne Powiaty. Budowa Społeczeństwa Informacyjnego na Lubelszczyźnie. Etap III_ ogłoszonym
w Biuletynie Zamówień Publicznych - numer ogłoszenia: 259701-2012; data
zamieszczenia: 07.12.2012r., do zamawiającego wpłynęły zapytania wykonawców, na które udzielam odpowiedzi zgodnie z poniższym:


Pytanie nr 1:
Proszę o podanie ciężaru konstrukcji poszczególnych wież ?
Odpowiedź nr 1:
Zamawiający nie posiada szczegółowych informacji na temat ciężaru konstrukcji poszczególnych wież.

Pytanie nr 2:
Proszę o zamieszczenie na stronie PFU (programu funkcjonalno użytkowego) o którym mowa w SIWZ.
Odpowiedź nr 2:
Zamawiający wyjaśnia, że załącznik nr 1 do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi PFU - Program funkcjonalno-użytkowy o którym mowa w SIWZ.

Pytanie nr 3:
Proszę o załączenie na stronie opinii technicznych wymienianych w opisie zamówienia dotyczących wież.
Odpowiedź nr 3:
Zamawiający dokona na stronie internetowej publikacji wskazanych opinii technicznych w ramach poniższej modyfikacji załącznika nr 1 do SIWZ.
Działając w imieniu Zamawiającego Powiatu Łęczyńskiego z siedzibą, al. Jana Pawła II 95 A, 21-010 Łęczna, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zawiadamiam,
o zmianie – modyfikacji treści - specyfikacji istotnych warunków zamówienia w niniejszym postępowaniu o zamówienie publiczne zgodnie z treścią powyżej udzielonych odpowiedzi na pytania (udzielone odpowiedzi stanowią integralną część SIWZ w niniejszym postępowaniu) oraz w niżej określonym zakresie:

1. W załączniku nr 1 do SIWZ wprowadza się następujące zmiany:
W treści Programu funkcjonalno-użytkowego następują zmiany w zakresie:
- obiektu podlegającego rozbiórce: zamiast RACHANIE – TERATYN,
- lokalizacji gdzie wieże mają zostać przetransportowane,
w brzmieniu zgodnie z treścią załącznika nr 2 do niniejszego pisma.

2. W załączniku nr 6 do SIWZ wprowadza się następujące zmiany:
Uchyla się dotychczasowa treść załącznika nr 6 do SIWZ i zastępuje się go załącznikiem nr 6 do SIWZ po modyfikacji z dnia 13.12.2012r. w brzmieniu zgodnie
z treścią załącznika nr 3 do niniejszego pisma.


W związku z dokonaną modyfikacją SIWZ w niniejszym postępowaniu:
1. Dotychczasową treść SIWZ zastępuje się treścią zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego pisma – SIWZ po uwzględnieniu modyfikacji – stan na dzień 13.12.2012r.
2. Dotychczasową treść załącznika nr 1 do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zastępuje się treścią zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego pisma – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – Program funkcjonalno-użytkowy po modyfikacji z dnia 13.12.2012r.
3. Dotychczasową treść załącznika nr 6 do SIWZ – Wzór umowy, zastępuje się treścią zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego pisma –Wzór umowy po modyfikacji z dnia 13.12.2012r.

Powyższe zmiany treści SIWZ stanowią jej integralną część, są zmianami istotnymi
i prowadzą do zmiany treści ogłoszenia w niniejszym postępowaniu.
Wobec powyższego Zamawiający na podstawie art. 12a ust 2 ustawy Pzp przedłuża termin składania ofert w niniejszym postępowaniu o czas niezbędny i dokonuje zmiany SIWZ zgodnie z poniższym


Postanowienia SIWZ w zakresie rozdziału XVIII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert w brzmieniu:
1. Miejsce i termin składania ofert:
Miejsce:
Starostwo Powiatowe w Łęcznej, al. Jana Pawła II 95a, 21- 010 Łęczna
Pokój nr 111 (kancelaria ogólna)
Termin:
do dnia 24.12.2012r., do godz. 10.00.
Oferty złożone po terminie będą zwrócone niezwłocznie Wykonawcom.
2. Miejsce i termin otwarcia ofert:
Miejsce:
Jawne otwarcie złożonych ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w sali konferencyjnej.
Termin:
Dnia 24.12.2012r., godz. 10.30.

Otrzymują następujące brzmienie:
XVIII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
1. Miejsce i termin składania ofert:
Miejsce:
Starostwo Powiatowe w Łęcznej, al. Jana Pawła II 95a, 21- 010 Łęczna
Pokój nr 111 (kancelaria ogólna)
Termin:
do dnia 28.12.2012r., do godz. 10.00.
Oferty złożone po terminie będą zwrócone niezwłocznie Wykonawcom.
2. Miejsce i termin otwarcia ofert:
Miejsce:
Jawne otwarcie złożonych ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w sali konferencyjnej.
Termin:
Dnia 28.12.2012r., godz. 10.30.


W związku z powyższą modyfikacją zamawiający dokona zmiany treści ogłoszenia
o zamówieniu.

Przewodniczący Zarządu Powiatu
Adam Niwiński


Załącznik nr 1 do SZOPZ

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stron warszawaprojektowanie stron warszawa