Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Strona Główna » Zamówienia publiczne » SIWZ z załącznikami » Modyfikacja SIWZ, Znak ...

Modyfikacja SIWZ, Znak sprawy ZP.272.4.3.2012

2012-07-27 20:03:08

zaprojektowanie, dostawę, montaż i uruchomienie sieci telekomunikacyjnej w technologii Wi–Max wraz z infrastrukturą telekomunikacyjną i systemem telefonii IP na terenie powiatu łęczyńskiego, powiatu włodawskiego i powiatu świdnickiego w ramach realizacji projektu "Wirtualne Powiaty. Budowa Społeczeństwa Informacyjnego na Lubelszczyźnie. Etap III”

Łęczna, dn. 27.07.2012 r.
Znak sprawy: ZP.272.4.3.2012Wykonawcy
uczestniczący w postępowaniu


Działając w imieniu Zamawiającego Powiatu Łęczyńskiego z siedzibą, al. Jana Pawła II 95 A, 21-010 Łęczna, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zawiadamiam,
o zmianie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zaprojektowanie, dostawę, montaż i uruchomienie sieci telekomunikacyjnej w technologii Wi–Max wraz
z infrastrukturą telekomunikacyjną i systemem telefonii IP na terenie powiatu łęczyńskiego, powiatu włodawskiego i powiatu świdnickiego w ramach realizacji projektu "Wirtualne Powiaty. Budowa Społeczeństwa Informacyjnego na Lubelszczyźnie. Etap III”. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z dnia 27 czerwca 2012r. pod nr 2012/S 121-200784

Zgodnie z art. 186 ust 2 ustawy Pzp, w związku z uwzględnieniem
przez Zamawiającego w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu wniesionym przez Sotronic Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 25, 32-083 Balice oraz realizując postanowienie Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 19 lipca 2012r. o umorzeniu postępowania odwoławczego (sygn. akt: KIO 1424/12) Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SIWZ
w przedmiotowym postępowaniu poprzez:

1. zmianę treści załącznika nr 1 do SIWZ:
1) w punkcie 4.3.2.4, pozycja 8 tabeli -- Wymagania dotyczące baterii i zasilania: usunięcie sformułowania „ 6-cell, 48 WHr”
2) w punkcie 4.3.2.4, pozycja 10 tabeli - BIOS: usunięcie sformułowania
„Możliwość odczytania z BIOS:
1. Modelu komputera,
2. Wersji BIOS,
3. Modeli procesora wraz z informacjami o ilości rdzeni, prędkościach min i max zegara, wielkości pamięci podręcznej Cache L1, L2 i L3..
4. Informacji o ilości pamięci RAM wraz z informacją o sposobie, ich obsadzenia,
5. informacji o dysku twardym: model oraz pojemność.
6. Informacji o napędzie optycznym”
3) usunięcie sformułowania w punkcie 4.3.2.4, pozycja 14 tabeli - Warunki gwarancji:
„Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 no świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzację producenta komputera - dokumenty potwierdzające załączyć do oferty. Oświadczenie producenta komputera, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania wiązane z serwisem."
4) W punkcie 4.3.2.4, pozycja 15 tabeli - Wymagania dodatkowe: zmianę sformułowania
w podpunkcie „Wbudowane porty i złącza”, „3x USB 3.0" na „ 1x USB 3.0" oraz „Czytnik kart 8 w 1" na „Czytnik 4 w 1”
5) usunięcie sformułowania w punkcie 5.2 (Przełącznik 1-4 szt.) pozycja tabeli - Warunki gwarancji:
„Oświadczenie producenta, że w przypadka nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta bib firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem."
6) usunięcie sformułowania w punkcie 6.2.2 (Kasety Blade - 10 szt. ) pozycja tabeli - Warunki gwarancji:
„Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:200 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzację producenta serwera – dokumenty potwierdzające załączyć do oferty“.
„Oświadczenie producenta serwera, że w przypadka nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem.”

2. zmianę w treści SIWZ w punkcie V ust. 1, pkt. 3), wymagania co do znajdujących
się w dyspozycji Wykonawcy osób uczestniczących w wykonywaniu zamówienia -
w zakresie ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia w dotychczasowym brzmieniu:
„e) co najmniej dwiema osobami - Specjaliści ds. sprzętu serwerowego - posiadającymi certyfikaty wydane przez producenta oferowanego sprzętu serwerowego i macierzy dyskowych na najwyższym z dostępnych poziomów."

na następujące:
„e) co najmniej dwiema osobami - Specjaliści ds. sprzętu serwerowego - posiadającymi certyfikaty wydane przez producenta sprzętu serwerowego i macierzy dyskowych na najwyższym z dostępnych poziomów.”


Powyższe zmiany treści SIWZ stanowią jej integralną część i prowadzą do zmiany treści ogłoszenia w niniejszym postępowaniu, w zakresie zmiany warunku udziału w postępowaniu. Zmiana ta jest zmianą istotną.
Wobec powyższego Zamawiający na podstawie art 12a ust 2 pkt 1 ustawy Pzp przedłuża termin składania ofert w niniejszym postępowaniu o czas niezbędny i dokonuje zmiany SIWZ zgodnie z poniższym

Postanowienia SIWZ w zakresie pkt XI w brzmieniu:
XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
1. Miejsce i termin składania ofert:
Miejsce: Starostwo Powiatowe w Łęcznej, al. Jana Pawła II 95a, 21- 010 Łęczna,
Pokój nr 111 (kancelaria ogólna)
Termin: do dnia 03 sierpnia 2012 r., do godz. 10.00.
Zamawiający niezwłocznie zawiadamia wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwraca ofertę.
2. Miejsce i termin otwarcia ofert:
Miejsce: Starostwo Powiatowe w Łęcznej, al. Jana Pawła II 95a, 21- 010 Łęczna, sala konferencyjna.
Termin: dnia 03 sierpnia 2012 r., godz. 10. 30.
3. Otwarcie ofert
1) Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda zebranym Wykonawcom informację
o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
2) Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po podaniu w/w informacji.
3) Na otwarciu ofert podane zastaną następujące informacje: nazwa (firma) oraz adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także cena, zawarte w ofercie.

Otrzymują następujące brzmienie:
XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
1. Miejsce i termin składania ofert:
Miejsce: Starostwo Powiatowe w Łęcznej, al. Jana Pawła II 95a, 21- 010 Łęczna,
Pokój nr 111 (kancelaria ogólna)
Termin: do dnia 20 sierpnia 2012 r., do godz. 10.00.
Zamawiający niezwłocznie zawiadamia wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwraca ofertę.
2. Miejsce i termin otwarcia ofert:
Miejsce: Starostwo Powiatowe w Łęcznej, al. Jana Pawła II 95a, 21- 010 Łęczna, sala konferencyjna.
Termin: dnia 20 sierpnia 2012 r., godz. 10. 30.
3. Otwarcie ofert
1) Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda zebranym Wykonawcom informację
o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
2) Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po podaniu w/w informacji.
3) Na otwarciu ofert podane zastaną następujące informacje: nazwa (firma) oraz adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także cena, zawarte w ofercie.

W związku z powyższą modyfikacją zamawiający dokona zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu i przekaże zmianę ogłoszenia do publikacji Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich.


Przewodniczący Zarządu Powiatu
Adam Niwiński

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie stron krakówtworzenie stron kraków