Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

unieważnienie postępowania na wykonanie dokumentacji projektowej, kosztorysów inwestorskich, przedmiarów robót...w MOW w Podgłębokiem

2008-08-11 07:39:30
ZP.3431/08/2008 Łęczna, 2008-08-07ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. ZP.3431/8/2008
Przedmiotem zamówienia jest:
1) wykonanie dokumentacji projektowej, kosztorysów inwestorskich , przedmiarów robót i specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robót dla szkoły i internatu, w zakresie:
a) wykonanie inwentaryzacji budowlanej obiektu i instalacyjnej do celów projektowych,
b) kolektorów słonecznych wraz z osprzętem i montażem,
c) ciepła geotermalnego w postaci pompy ciepła (pobór ciepła z jeziora głębokości do 20 m, oddalonego od budynków MOW do 300 m) wraz z osprzętem,
d) wymiany instalacji centralnego ogrzewania łącznie z grzejnikami,
e) wymiany instalacji elektrycznej wraz z osprzętem,
f) instalacji wentylacji mechanicznej,
g) wykonanie wyżej wymienionych dokumentów w wersji pisemnej w 4 egzemplarzach oraz 1 egz. w wersji elektronicznej czytanej w programie PDF lub CorellDraw lub JPG.
(CPV: 74222100-2),
2) sprawowanie funkcji inspektora nadzoru na robotach budowlano-instalacyjnych:
a) docieplenia ścian wraz z remontem elewacji, docieplenie dachu,
b) montażu kolektorów słonecznych,
c) montażu instalacji pompy ciepła pobór ciepła z jeziora głębokości do 20 m, oddalonego od budynków MOW do 300 m) wraz z osprzętem,
d) wymiany instalacji centralnego ogrzewania łącznie z grzejnikami,
e) wymiany instalacji elektrycznej wraz z osprzętem,
f) wykonanie instalacji mechanicznej, w tym kuchni i stołówki,
g) wykonanie izolacji piwnic,
w budynkach szkoły i internatu - Jednostce Organizacyjnej Powiatu Łęczyńskiego pn. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podgłębokiem z siedzibą Podgłębokie 1 A, 21-070 Cyców
Działając na podstawie art. 93 ust. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje
o unieważnieniu przedmiotowego postępowania. Uzasadnienie prawne: art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tj. z 2006 r. Dz. U. Nr 164 poz. 1163 z późn. zm.) zwana dalej Pzp.

Uzasadnienie faktyczne:
Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie tego zamówienia kwotę 79 995,40 zł brutto, wpłynęła jedna oferta ( na kwotę przewyższającą wartość jaką zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia). Oferta Nr 1 firmy PROPOS Spółka z o.o. na kwotę 130 000,00 zł brutto.

Środki ochrony prawnej Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U z 2006 r. Nr 164 poz. 1163 z p. zm.) - dział VI "Środki ochrony prawnej". Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do zamawiającego Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia
Dyrektor MOW

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stron wwwprojektowanie stron www