Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Strona Główna » Zamówienia publiczne » SIWZ z załącznikami » siwz z zał. na dostawę ...

siwz z zał. na dostawę sprzętu komputerowego, audiowizualnego i AGD z dostawą do siedziby Zamawiającego

2008-03-26 12:48:27
ZP.3431/4/2008

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

I. Zamawiający

Powiat Łęczyński – Zespół Szkół w Ludwinie z siedzibą Ludwin 30 a, 21-075 Ludwin
strona www.powiatleczynski.pl ; e-mail: t.olszak@powiatleczynski.pl
Godziny urzędowania: poniedziałek, środa – piątek w godzinach 700 – 1500, wtorek 800 – 1600. Telefon/fax: /081/ 752-64-80 oraz fax /081 752-64-64, NIP 713-17-81-094, Regon 431172581, Nr konta bankowego 18102032060000860200064162, zwany dalej „Zamawiającym, zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, z zachowaniem zasad określonych Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”.
Do czynności podejmowanych w trakcie niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. z 2007 r. Dz. U. Nr 223, poz. 1655), zwanej dalej „ustawą” oraz w sprawach nieuregulowanych ustawą, przepisy ustawy
- Kodeks cywilny.

II. Przedmiot zamówienia

1. Zakup sprzętu komputerowego, audiowizualnego i AGD z dostawą do siedziby Zamawiającego. CPV 30230000-0, 32324100-1, 33451000-9, 29800000-7. Szczegółowy wykaz potrzeb sprzętu przedstawiony jest w zał. Nr 2 - specyfikacji technicznej. Wskazane z formularzu oferty (zał. Nr 1 do siwz) znaki towarowe i nazwy handlowe oraz ich pochodzenie – oznacza określenie standardu wymaganego sprzętu. Wykonawca może przedstawić w ofercie sprzęt komputerowy, oprogramowanie, sprzęt audiowizualny i AGD - równoważny do wskazanego, kompatybilny z oznaczonymi urządzeniami - potwierdzone testami wykonanymi na koszt wykonawcy.
2. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenie zamówienia zgodnie z zapisem art. 67 ust. 1, pkt. 7 Pzp.
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
5. Zamawiający nie ustanowi dynamicznego systemu zakupów, nie zastosuje aukcji elektronicznej
do wyboru najkorzystniejszej oferty oraz nie ma zamiaru zawarcia umowy ramowej, będzie natomiast wymagał podpisania umowy na dostawę z wybranym wykonawcą, zgodnej
z przedstawionym wzorem (zał. Nr 4 do siwz).

III. Termin wykonania zamówienia
Wymagany: dostawa do siedziby Zamawiającego sprzętu w terminie do 28 dni od daty podpisania umowy.

IV. Warunki wymagane od oferentów ubiegających się o zamówienie

1. O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełnią następujące warunki: 1) posiadają uprawnienia do występowania w obrocie prawnym, zgodnie
z wymaganiami ustawowymi;
2) posiadają pracowników do wykonywania określonych prac lub czynności, jeżeli ustawy
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
3) dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym
i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania danego zamówienia.
4) znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
5) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 Pzp;
6) udzielą gwarancji na sprzęt komputerowy i pozostały – dwa lata od daty sprzedaży sprzętu
do siedziby Zamawiającego,
7) dostarczą dokumentację w języku polskim,
9) zestawy komputerowe winny posiadać certyfikaty: ISO 9001:2000, CE, Windows XP, Vista.


V. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy
w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

1. W celu potwierdzenia spełnienia warunku o którym mowa w dziale IV ust. 1 pkt 1 niniejszej specyfikacji, oferta musi zawierać następujące dokumenty:
1) aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, [wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert];

2. W celu potwierdzenia spełnienia warunku, o którym mowa w dziale IV ust. 1 pkt. 3 niniejszej specyfikacji, oferta musi zawierać następujące dokumenty:
1) wykaz wykonanych w ciągu ostatnich 3-ch lat podobnych dostaw, zawierający
dane: wartość, data i miejsce wykonania odpowiadających swoim rodzajem i wartością
przedmiotowi zamówienia, w tym zgodnie z § 1 ust 2, pkt. 2 Rozporządzenia
Prezesa Rady Ministrów z dn. 19 maja 2006 r.. (Dz. U Nr 87, poz. 605) potwierdzenie wykonania co najmniej 3-ch dostaw z należytą starannością (referencje),
z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 3 siwz;
2) Kopie wymaganych certyfikatów: ISO 9001:2000, CE, Windows XP , Vista.
3. W celu potwierdzenia spełnienia warunku, o którym mowa w dziale IV ust. 1 pkt. 3
niniejszej specyfikacji, oferta musi zawierać następujące dokumenty:

1) polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej minimum na kwotę 50 tys. zł.;

4. W celu potwierdzenia spełnienia warunku, o którym mowa w dziale IV ust. 1 pkt. 4 i 5
niniejszej specyfikacji, oferta musi zawierać następujące dokumenty:
1) oświadczenie, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
2) oświadczenie, że wykonawca nie był karany i nie podlega wykluczeniu, w zakresie określonym w art. 24 ustawy;

5. Oprócz ww. dokumentów należy złożyć:
1) wypełniony formularz oferty, z wykorzystaniem wzoru – załącznik Nr 1 do SIWZ;
2) podpisany przez Wykonawcę wzór umowy– załącznik Nr 4 do SIWZ, jako potwierdzenie,
że określone w nim warunki Wykonawca akceptuje.

6. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w § 1 ust. 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006r. Dz. U. Nr 87 poz. 605, składa dokument lub
dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
potwierdzające odpowiednio, że:
1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
2) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne
i zdrowotne, albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
3) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;
7. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w § 1, ust 3 cyt.
Rozporządzenia – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed
notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu
zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce.

VI. Opis sposobu przygotowania oferty

1. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający wymaga wykorzystania przekazanych formularzy. Dopuszcza się w ofercie złożenie załączników opracowanych przez Wykonawcę, pod warunkiem, że będą one identyczne, co do treści z formularzami opracowanymi przez Zamawiającego. Oferty Wykonawców, którzy dołączą do oferty załączniki o innej treści niż określone
w SIWZ zostaną odrzucone.
2. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być składane przez Wykonawców wraz
z ich tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę.
3. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.
4. Oferta i załączniki do oferty (oświadczenia i dokumenty) muszą być podpisane przez upoważnion(ego)ych przedstawiciel(a)i Wykonawcy, ponadto:
1) w przypadku składania dokumentów w formie kopii, muszą one być poświadczone za zgodność z oryginałem przez upoważnion(ego)ych przedstawiciel(a)i Wykonawcy lub osoby wymienione w ust 4 pkt. 3);
2) poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem);
3) w przypadku podpisywania oferty lub poświadczania za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osob(ę)y nie wymienion(ą)e w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo powinno być przedstawione w formie oryginału lub poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii przez notariusza, adwokata, radcę prawnego lub osoby, których uprawnienie do reprezentacji wynika z dokumentu rejestracyjnego (ewidencyjnego) Wykonawcy, zgodnie ze sposobem reprezentacji określonym w tych dokumentach.
5. Brak jakiegokolwiek z dokumentów wymaganych w SIWZ, lub złożenie dokumentu
w niewłaściwej formie (np. niepoświadczone za zgodność z oryginałem kopie) po uwzględnieniu zapisu art. 26 ust. 3 ustawy spowoduje odrzucenie oferty.
6. Zamawiający może żądać, w wyznaczonym przez siebie terminie wyjaśnień dotyczących złożonej oferty.
7. Zamawiający wymaga, aby każda zapisana strona oferty (wraz z załącznikami do oferty) była ponumerowana kolejnymi numerami.
8. Zamawiający wymaga, aby oferta wraz z załącznikami była zestawiona w sposób uniemożliwiający jej samoistną dekompletację (bez udziału osób trzecich) oraz uniemożliwiający zmianę jej zawartości bez widocznych śladów naruszenia, np. całą ofertę Wykonawca może przesznurować, a końce sznurka trwale zabezpieczyć
(np. pieczęcią lakową).
9. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty (w tym załącznikach do oferty) muszą być parafowane (lub podpisane) własnoręcznie przez osob(ę)y podpisując(ą)e ofertę. Parafka (podpis) winna być naniesiona w sposób umożliwiający identyfikację podpisu
(np. wraz z imienną pieczątką osoby sporządzającej parafkę).
10. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne
i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane.
1) Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity z 26.06.2003 r. Dz. U. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.) rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności;
2) Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty;
3) Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ww. ustawy skutkować będzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 1
i 3 ustawy Prawo zamówień publicznych;
4) Wykonawca m.in. nie może zastrzec informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie;
5) Udostępnieniu podlega protokół wraz z załącznikami. Załączniki do protokołu mogą być udostępniane po dokonaniu przez Zamawiającego wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania z tym, że oferty są jawne od chwili ich otwarcia. Według definicji oferty (na podstawie Kodeksu Cywilnego Art 66 § 1), ofertą jest oświadczenie woli w celu zawarcia umowy, pozostałe dokumenty dołączone do oferty są potwierdzeniem spełnienia wymagań SIWZ i podlegać będą jawności po ogłoszeniu wyboru najkorzystniejszej oferty;
6) Udostępnianie protokołu oraz załączników do protokołu odbywać się będzie
na poniższych zasadach:
a) osoba zainteresowana zobowiązana jest złożyć w siedzibie Zamawiającego pisemny wniosek o udostępnienie protokołu lub załączników do protokołu
lub ofert,
b) Zamawiający ustali, z uwzględnieniem złożonego w ofercie zastrzeżenia
o tajemnicy przedsiębiorstwa, zakres informacji, które mogą być Wykonawcy udostępnione,
c) po przeprowadzeniu powyższych czynności Zamawiający ustali miejsce, termin
i sposób udostępnienia dokumentów, o czym poinformuje zainteresowanego
w pisemnym zawiadomieniu.
11. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie za¬mó¬wie¬nia. W takim przypadku ich oferta musi spełniać następujące wymagania:
1) w odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego, każdy
z Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie winien oddzielnie złożyć zaświadczenie, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt
1- 9 ustawy Prawo zamówień publicznych;
2) Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika
do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego na zasadach określonych w art. 23 ustawy Pzp;
3) wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie
z pełnomocnikiem;
4) wypełniając formularz ofertowy, jak również inne dokumenty powołujące się
na „Wykonawcę”; w miejscu „np. nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać dane pełnomocnika.

VII. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się i informacja o sposobie
porozumiewania się z Wykonawcami:

1. W sprawie dokumentacji przetargowej – Główny Specjalista ds. zamówień publicznych Teresa Olszak, tel. /081/ 752-64-80, e-mail: t.olszak@powiatleczynski.pl .
2. Sposoby porozumiewania się Stron:
1) Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy
przekazują listownie, faksem lub drogą elektroniczną, z wyłączeniem formy przekazania protestu (wniesionego w oparciu o zapis art. 180 ustawy), gdzie jedyną dopuszczalną przez Zamawiającego formą jest forma pisemna: przesłana pocztą, kurierem lub bezpośrednio doręczona do siedziby Zamawiającego.
2) Zamawiający wymaga by przekaz dokumentów oraz informacji drogą elektroniczną lub faksem, potwierdzony był osobnym dokumentem w treści, którego wyszczególnione będą: osoba wymieniona z imienia, nazwiska oraz pełnionej funkcji, data otrzymania pisma i ilość załączników.
3) Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje w sprawie przetargu winny być kierowane na adres e-mail: t.olszak@powiatleczynski.pl ; nr faksu: /081/ 752-64-64.
3. Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich wątpliwości związanych ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, sposobu przygotowania i złożenia oferty, kierując swoje zapytania na wskazany wyżej adres. Zamawiający niezwłocznie udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania związane z prowadzonym postępowaniem pod warunkiem, że zapytanie zostanie złożone Zamawiającemu nie później niż na 6 dni przed terminem składania ofert.
4. Treść wyjaśnienia zostanie przekazana jednocześnie wszystkim Wykonawcom, którym doręczono Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia bez wskazania źródła zapytania.

VIII. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może zmodyfikować treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
i jej załączników.
Dokonaną modyfikację Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym doręczono Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia.
W przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność modyfikacji oferty, Zamawiający przedłuży termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wprowadzenia tych zmian w ofertach. O każdej ewentualnej zmianie, zamawiający powiadomi niezwłocznie każdego z uczestników postępowania.

IX. Termin związania ofertą wynosi: 30 dni od dnia otwarcia ofert.

X. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych).

1. Wykonawca wnosi wadium w pieniądzu, wpłacając go na konto w PKO BP S.A. O/Łęczna
Nr 89 1020 3206 0000 8202 0006 4535 lub w jednej z poniżej podanych form (sposób przekazania – potwierdzenie uiszczenia wadium załączone do oferty):
1) pieniądzu,
2) poręczeniach bankowych,
3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
(tj. z 2007 r. Dz. U. Nr 42, poz. 275);

2 Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska).
Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.
3. Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert, tj. do dnia 07.04.2008 r., do godz. 09.00.
4. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego.
5. Wykonawca, który nie wniesie wadium w sposób określony w SIWZ zostanie wykluczony
z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą.
6. Dyspozycję w zakresie zwrotu wniesionych w pieniądzu wadiów, Zamawiający przekaże do banku niezwłocznie po:
a) upływie terminu związania ofertą,
b) zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego i wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania tej umowy,
c) unieważnieniu postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego, pod warunkiem, iż protesty zostały ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynął termin do ich wnoszenia,
7. Zamawiający niezwłocznie dokona zwrotu wadium na wniosek Wykonawcy:
a) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert,
b) który został wykluczony z postępowania,
c) którego oferta została odrzucona,
8. Wadium Wykonawcy, którego oferta została wybrana, zostanie zatrzymane wraz z odsetkami
w przypadku, gdy Wykonawca:
a) odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,
b) nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
c) zawarcie umowy stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy.
XI. Zamawiający nie będzie żądać od Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XII. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego
w Starostwie Powiatowym w Łęcznej, ul. Aleja Jana Pawła II 95 A pokój nr 111 (kancelaria
ogólna) do dnia 07.04.2008 r., do godz. 0900.

- Kopertę oznakowaną nazwą Wykonawcy należy zaadresować:
Powiat Łęczyński - Starostwo Powiatowe w Łęcznej, Al. Jana Pawła II 95 A, 21-010 Łęczna
„Oferta w postępowaniu na dostawę sprzętu komputerowego, audiowizualnego i AGD”. Nie otwierać przed dniem: 07.04.2008 r., godz. 0920.
- Konsekwencje złożenia oferty nie zgodnie z w / w opisem ponosi wykonawca.
Wykonawca otrzyma w Kancelarii ogólnej pisemne potwierdzenie złożenia oferty wraz z numerem, jakim oznakowana została oferta.
Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonych ofert pod warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian, poprawek i t.p. przed terminem składania ofert.
Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad jak składana oferta, odpowiednio oznakowanych z dopiskiem „ZAMIANA”.

Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania.

XIII. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się
z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia (wg takich samych zasad
jak wprowadzanie zmian i poprawek) z napisem na kopercie „WYCOFANIE”.

Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności. Po stwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy w zakresie wycofania oferty, oferty wycofane nie będą odczytane.
Koperty oznakowane dopiskiem „ZAMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zostaną one dołączone do oferty.

XIV. Otwarcie ofert nastąpi dnia 07.04.2008 r, o godz. 0920, w siedzibie zamawiającego
w Łęcznej ul. Aleja Jana Pawła II 95 A, pok. nr 9 (sala konferencyjna).

Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert.
W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu ofert, zamawiający prześle informację
z otwarcia ofert, na pisemny wniosek.
Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający przekaże zebranym wykonawcom informację
o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po odczytaniu ww. informacji. Po otwarciu ofert przekazane zastaną następujące informacje: nazwa i siedziba wykonawcy, którego oferta jest otwierana, cena, a także termin wykonania zamówienia, warunki płatności, ilość załączników dołączonych do formularza oferty.
XV. Opis sposobu przedstawienia ceny oferty.

1) cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie,
z wyodrębnieniem należnego podatku VAT - jeżeli występuje; 2) cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane
z wykonaniem zamówienia; 3) cena może być tylko jedna; 4) cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania).
5. informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wyko¬nawcą: zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych.

XVI. Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami
i ich znaczeniem:

Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie poniższych kryteriów :
Cena 100 punktów przeliczana wg wzoru: Cena minimalna X 100 pkt. = wartość punktowa
Cena oferty
Oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów, zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z malejącą ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Oferentowi, który uzyska najwyższą ilość punktów.
Koperty oznakowane w ten sposób będą odczytane w pierwszej kolejności. Po stwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy w zakresie wycofania oferty, oferty wycofane nie będą otwierane.
Koperty oznakowane dopiskiem „ZAMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zostaną one dołączone do oferty.

XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Wykonawcom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy. Wykonawca ma prawo złożyć protest w terminie 7 dni od dnia, w którym powziął lub mógł powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, z zastrzeżeniem, iż protest dotyczący postanowień SIWZ wnosi się 7 dni od dnia doręczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia jednak nie później niż 3 dni przed upływem terminu składania ofert.
Protest wniesiony po terminie lub wniesiony przez osobę nieuprawnioną Zamawiający odrzuca bez rozpatrywania.
Protest musi być wniesiony na piśmie i umotywowany.
Protest winien wskazywać:
 oprotestowaną czynność albo zaniechanie Zamawiającego,
 żądanie Protestującego,
 zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie protestu.
Wniesienie protestu możliwe jest tylko przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Rozstrzygnięcie protestu przez Zamawiającego następuje w terminie 10 dni od daty jego wniesienia. Brak rozstrzygnięcia protestu w tym terminie uważa się za jego oddalenie.
Od oddalenia lub odrzucenia protestu Wykonawcy zgodnie z zapisem art. 84 ust.1 Ustawy nie przysługuje odwołanie.

XVIII. Ogłoszenia wyników przetargu
Wyniki postępowania zostaną ogłoszone zgodnie z wymogami ustawy w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń przy pokoju Nr 114 i na stronie internetowej - strona www.powiatleczynski.pl, zakładka przetargi. Wynik postępowania zawierać będzie nazwę i siedzibę wybranego wykonawcę oraz cenę. Niezależnie od ogłoszenia wyników wszyscy wykonawcy uczestniczący w postępowaniu
o zamówienie publiczne zostaną powiadomieni w formie pisemnej faksem, drogą elektroniczną lub listownie.

Łęczna, 26.03.2008 r.. ______________________________________ Dyrektor ZS w Ludwinie

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie stron krakówtworzenie stron kraków