Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Strona Główna » Zamówienia publiczne » SIWZ z załącznikami » SIWZ z załącznikami na ...

SIWZ z załącznikami na przetarg nieograniczony na Zakup z dostawą do siedziby Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego, według podziału na pakiety (zadania):

2008-01-28 14:28:42

ZP.3431-2/2008

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
w trybie przetargu nieograniczonego

Powiat Łęczyński-Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podgłebokiem, z siedzibą
Podgłębokie 1A, 21-070 Cyców, NIP: 713-27-12-669, REGON: 432496417, Nr konta bankowego 87 1020 3206 0000 8902 0034 5140, e-mail: t.olszak@powiatleczynski.pl ; strona www: www.powiatleczynski.pl zakładka zamówienia publiczne : SIWZ;
Godziny urzędowania: poniedziałek, środa – piątek w godz. 7.00 – 15.00, wtorek: 08:00
-16:00.

Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

1) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz.1655), zwana w dalszej części ustawą Pzp.
2) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. Nr 87, poz. 605),
3) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. Nr 241 poz. 1763),
4) oraz w sprawach nieuregulowanych ustawą, przepisy ustawy - Kodeks cywilny.

I. Opis przedmiotu zamówienia:

1. Zakup z dostawą do siedziby Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego, według podziału na pakiety (zadania):
1) Zadanie nr 1 artykułów spożywczych, CPV: 15800000-6;
2) Zadanie nr 2 mięsa, wędlin, CPV:15119000-5, 15131130-5;
3) Zadanie nr 3 drobiu, CPV: 15131500-0;
4) Zadanie nr 4 pieczywa, CPV: 15811000-6;
5) Zadanie nr 5 art. mleczarskich, CPV: 15500000-3 ;
6) Zadanie nr 6 warzyw i owoców, CPV: 15300000-1;
7) Zadanie Nr 7 jaja, CPV: 01242000-5

2. Ilość i asortyment sprzedaży i dostawy w/w artykułów spożywczych; mięsa, wędlin; drobiu; pieczywa; art. mleczarskich; warzyw i owoców; jaj podana w załączniku formularza ofertowego jest przybliżona i będzie ulegała zmianom dostosowanym do aktualnego zapotrzebowania MOW. Szacunkowa wielkość dostaw określona została
w załączniku Nr 1 do siwz, tożsamym z załącznikiem Nr 1 do umowy, może ona zostać
w trakcie realizacji dostaw zmieniana w wysokości do 40 % w zakresie asortymentu.
3. Dostawa artykułów będzie odbywać się sukcesywnie według potrzeb zamawiającego zgłoszonych pisemnie faksem na 1 do 3 dni wcześniej przed wymaganą dostawą.
4. Dowóz zamawianych artykułów do siedziby Zamawiającego będzie odbywał się na koszt Wykonawcy.
5. Zamawiający odmówi przyjęcia dostarczonych produktów w przypadku ich złej jakości.
6. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 20 % wartości zamówienia podstawowego i polegających na rozszerzeniu dostawy zgodnie z art. 67 ust.1 pkt. 7 ustawy Pzp.
7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
8. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

II. Wymagany termin realizacji zamówienia: dostawy sukcesywne według potrzeb zamawiającego w okresie od dnia podpisania umowy do 31.12.2008r.

III. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy spełniają warunki:
1) posiadają uprawnienia do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi;
2) dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym
i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania danego zamówienia;
3) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych,

2. Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w pkt IV SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że w/w warunki Wykonawca spełnił.

3. Uzupełnienie wymaganych dokumentów jest możliwe po upływie terminu składania ofert, tylko i wyłącznie na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy gdy ich nie uzupełnienie skutkowałoby unieważnieniem postępowania. Nie spełnienie chociażby jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.

IV. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy
w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:
1. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oferta musi zawierać następujące dokumenty:

1) formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru – załącznik Nr 1 do SIWZ,
2) oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, określone w art. 22 ust. 1 ustawy [na formularzu ofertowym - załącznik Nr 1do SIWZ];
3) aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej lub zaświadczenie właściwego Urzędu Gminy, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej(rolniczej);
4) oświadczenie wykonawcy lub zaświadczenie potwierdzające, że Wykonawca nie zalega
z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne,
lub właściwej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego;
5) polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej (rolniczej – dla zadania Nr 6);
6) podpisany i uzupełniony o dane wykonawcy wzór umowy na potwierdzenie,
że wykonawca akceptuje wzajemne obowiązki stron wynikające z wyboru oferty.

V. Opis sposobu przygotowania oferty:
1. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający wymaga wykorzystania formularzy przekazanych przez Zamawiającego.
2. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę dla danego pakietu.
3. Oferta i załączniki do oferty (oświadczenia i dokumenty) muszą być podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, ponadto:
1) w przypadku składania dokumentów w formie kopii, muszą one być poświadczone za zgodność z oryginałem przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy.
2) poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem).
3) w przypadku podpisywania oferty lub poświadczania za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osob(ę)y nie wymienion(ą)e w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo powinno być przedstawione w formie oryginału lub poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii przez notariusza, adwokata, radcę prawnego lub osoby, których uprawnienie do reprezentacji wynika z dokumentu rejestracyjnego (ewidencyjnego) Wykonawcy, zgodnie ze sposobem reprezentacji określonym w tych dokumentach.
4. Zamawiający może żądać, w wyznaczonym przez siebie terminie wyjaśnień dotyczących złożonej oferty.
5. Zamawiający zaleca, aby każda zapisana strona oferty (wraz z załącznikami do oferty) była ponumerowana kolejnymi numerami.
6. Zamawiający zaleca, aby oferta wraz z załącznikami była zestawiona w sposób uniemożliwiający jej samoistną dekompletację (bez udziału osób trzecich) oraz uniemożliwiający zmianę jej zawartości bez widocznych śladów naruszenia.
7. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty (w tym załącznikach do oferty) muszą być parafowane (lub podpisane) własnoręcznie przez osob(ę)y podpisując(ą)e ofertę. Parafka (podpis) winna być naniesiona w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz
z imienną pieczątką osoby sporządzającej parafkę).
8. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane.
1) Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity z 26.06.2003 r. Dz. U. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.) rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności;
2) Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty;
3) Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ww. ustawy skutkować będzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Prawo zamówień publicznych;
4) Wykonawca m.in. nie może zastrzec informacji dotyczących ceny, warunków płatności zawartych w ofercie (por. art. 96 ust. 4 ustawy);
9. Udostępnieniu podlega protokół wraz z załącznikami. Załączniki do protokołu mogą być udostępniane po dokonaniu przez Zamawiającego wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania z tym, że oferty są jawne od chwili ich otwarcia. Według definicji oferty (na podstawie Kodeksu Cywilnego Art 66 § 1), ofertą jest oświadczenie woli w celu zawarcia umowy, pozostałe dokumenty dołączone do oferty są potwierdzeniem spełnienia wymagań SIWZ i podlegać będą jawności po ogłoszeniu wyboru najkorzystniejszej oferty;
10. Udostępnianie protokołu oraz załączników do protokołu odbywać się będzie na zasadach zawartych w ustawie Pzp, w tym:
1) osoba zainteresowana zobowiązana jest złożyć w siedzibie Zamawiającego pisemny wniosek o udostępnienie protokołu lub załączników do protokołu (np. druków ZP),
2) Zamawiający ustali, z uwzględnieniem złożonego w ofercie zastrzeżenia o tajemnicy przedsiębiorstwa, zakres informacji, które mogą być Wykonawcy udostępnione,
3) po przeprowadzeniu powyższych czynności Zamawiający ustali miejsce, termin
i sposób udostępnienia oferty, o czym poinformuje zainteresowanego w pisemnym zawiadomieniu faksem lub drogą elektroniczną.VI. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów oraz osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami.
1. Sposoby porozumiewania się Stron:
1) Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy
przekazują listownie, faksem lub drogą elektroniczną, z wyłączeniem formy przekazania protestu (wniesionego w oparciu o zapis art. 180 ustawy), gdzie jedyną dopuszczalną przez Zamawiającego formą jest forma pisemna: przesłana pocztą, kurierem lub bezpośrednio doręczona do siedziby Zamawiającego.
2) Zamawiający wymaga by przekaz dokumentów oraz informacji drogą elektroniczną lub faksem, potwierdzony był osobnym dokumentem w treści, którego wyszczególnione będą: osoba wymieniona z imienia, nazwiska oraz pełnionej funkcji, data otrzymania pisma i ilość załączników.
2. W sprawie dokumentacji przetargowej i przedmiotu zamówienia – Teresa Olszak- główny specjalista ds. zamówień publicznych, tel. /081/ 752 64 80, e-mail: t.olszak@powiatleczynski.pl
3. Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich wątpliwości związanych ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, sposobu przygotowania i złożenia oferty, kierując swoje zapytania na wskazany wyżej adres. Zamawiający niezwłocznie udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania związane
z prowadzonym postępowaniem pod warunkiem, że zapytanie zostanie złożone Zamawiającemu zgodnie z art. 38 ustawy Prawa zamówień publicznych.
4. Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz innych informacji przekazanych za pomocą faksu lub drogą elektroniczną
5. Zamawiający udziela odpowiedzi wszystkim znanym wykonawcom, którzy otrzymali specyfikację istotnych warunków zamówienia chyba, że pytanie wpłynęło do zamawiającego na mniej niż 6 dni przed upływem terminu składania ofert oraz zamieści je na stronie internetowej www.powiatleczynski.pl w zakładce zamówienia publiczne
w zakładce pytania i odpowiedzi do przetargów.
6. Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności postępowania.
7. W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający może, w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
8. Wprowadzone w ten sposób modyfikacje, zmiany lub uzupełnienia przekazane zostaną,
z zachowaniem formy pisemnej, wszystkim znanym wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieszczone na stronie internetowej: www.powiatleczynski.pl w zakładce zamówienia publiczne w zakładce SIWZ.
9. Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów, jak również pytania Wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.
O przedłużeniu terminu składania ofert, jeżeli będzie to niezbędne dla wprowadzenia
w ofertach zmian wynikających z modyfikacji, zawiadomieni zostaną wszyscy znani zamawiającemu wykonawcy, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieści je na stronie internetowej www.powiatleczynski.pl w zakładce zamówienia publiczne w zakładce pytania i odpowiedzi do przetargów.

VII. Termin związania ofertą wynosi: wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres
30 dni od dnia otwarcia ofert. VIII. Wymagania dotyczące wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

IX. Wymagania dotyczące wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia
X. Miejsce oraz termin składania ofert.
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie : Powiat Łęczyński 21 – 010 Łęczna, Aleja Jana Pawła II 95 A do dnia 11.02.2008r. godz. 10.00.
Kopertę należy zaadresować: Powiat Łęczyński, Aleja Jana Pawła II 95 A, 21-010 Łęczna
Oferta w postępowaniu na „zakup i dostawę zadanie nr ...(należy wpisać numer i nazwę zadania wybranego przez Wykonawcę)” oraz opatrzyć nazwą i adresem Wykonawcy. Nie otwierać przed dniem: 11.02.2008r. godz.10.30. Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie
z w/w opisem ponosi wykonawca.

XI. Wykonawca ma prawo:
Przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia (wg takich samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek)
z napisem na kopercie „WYCOFANIE”: Koperty oznakowane w ten sposób będą odczytane w pierwszej kolejności. Po stwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy w zakresie wycofania oferty, oferty wycofane nie będą otwierane. Koperta oznakowana dopiskiem „ZAMIANA” zostanie otwarta przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zostanie ona dołączona do oferty.

XII. Pozostałe informacje dotyczące złożenia oferty:
1. Zamawiający nie przewiduje prowadzenie aukcji elektronicznej celem wyboru najkorzystniejszej oferty.
2. Zamawiający nie przewiduje zawarcia z wykonawcą umowy ramowej, natomiast będzie wymagał zawarcia umowy zgodnej z załączonym wzorem, stanowiącym załącznik Nr 2 do SIWZ.
3. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych.
4. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, Zamawiający nie przewiduje ich zwrotu, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy.
5. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.

XIII. Otwarcie ofert :
Nastąpi dnia 11.02.2008r. o godzinie 10.30 w siedzibie Powiat Łęczyński, Aleja Jana Pawła II 95 A, 21-010 Łęczna. Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert.

W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu ofert, zamawiający prześle informację z otwarcia ofert, na pisemny wniosek. Bezpośrednio przed otwarciem ofert. Zamawiający przekaże zebranym wykonawcom informację o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po odczytaniu w/w. informacji. Po otwarciu ofert przekazane zastaną następujące informacje: nazwa i siedziba wykonawcy, którego oferta jest otwierana, cena, termin wykonania zamówienia, ilość załączników dołączonych do formularza oferty.

XIV. Opis sposobu obliczenia ceny Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT - zgodnie z ustawą, jeżeli występuje zwolnienie z należnego podatku VAT wskazać podstawę prawną. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane
z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego. Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości cen. Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w odpowiednim "Formularzu ofertowym" stanowiącym załącznik do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
XV. Kryteria oceny oferty:
1. cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo
i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT - jeżeli występuje;
2. cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane
z wykonaniem zamówienia;
3. cena może być tylko jedna;
4. cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania).

XVI. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami
i ich znaczeniem:
Ocena ofert :
S = ( Cmin / Cof..) x 100
S – ilość punktów przyznanych danej ofercie za przedmiotowe zadanie.
Cmin – najniższa cena spośród wszystkich złożonych ofert w przedmiotowym zadaniu,
Cof. – zaoferowana cena danej oferty za przedmiotowe zadanie.
CENA = 100 punktów

W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy pisemnych wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie - Prawo zamówień publicznych oraz SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru. Zamawiający powiadomi faksem, drogą elektroniczną lub listownie
(za potwierdzeniem odbioru) o wynikach postępowania wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia. Wybranemu Wykonawcy zamawiający określi miejsce
i termin podpisania umowy.

XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
Wykonawcom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy. Wykonawca ma prawo złożyć protest w terminie 7 dni od dnia, w którym powziął lub mógł powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, z zastrzeżeniem, iż protest dotyczący postanowień SIWZ wnosi się do 7 dni od dnia zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej. Protest wniesiony po terminie lub wniesiony przez osobę nieuprawnioną Zamawiający odrzuca bez rozpatrywania. Protest musi być wniesiony na piśmie i umotywowany.

Wniesienie protestu możliwe jest tylko przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego. Rozstrzygnięcie protestu przez Zamawiającego następuje w terminie do 10 dni od daty jego wniesienia. Brak rozstrzygnięcia protestu w tym terminie uważa się za jego oddalenie. Odwołanie od rozstrzygnięcia protestu nie przysługuje w oparciu o zapis art. 184 ust. 1 ustawy Pzp.

XVIII. Informacje o formalnościach, jakie winny być dopełnione po wyborze oferty
w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia 1.Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego na wybrany pakiet (zadanie) zawarta
zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej SIWZ oraz
danych zawartych w ofercie i przedstawionym wzorze umowy. 2. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę
z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej specyfikacji na wybrany pakiet. 3.W przypadku gdyby wyłoniona w prowadzonym postępowaniu oferta została złożona
przez dwóch lub więcej wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia publicznego zamawiający zażąda umowy regulującej współpracę tych
podmiotów przed przystąpieniem do podpisania umowy o zamówienie publiczne. 4.Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomi
Wykonawców podając w szczególności: 1) nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz uzasadnienie jej wyboru,
a także nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze
streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert, zawierającym punktację przyznaną
ofertom, 2) uzasadnienie faktyczne i prawne wykluczenia wykonawców, jeżeli takie będzie miało
miejsce, 3) uzasadnienie faktyczne i prawne odrzucenia ofert, jeżeli takie będzie miało miejsce. 5. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie: zamieszczone w siedzibie Zamawiającego poprzez wywieszenie informacji na tablicy
ogłoszeń, zamieszczone na stronie internetowej: www.powiatleczynski.pl w zakładce
zamówienia publiczne, w zakładce wynik przetargu, 6. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający zawiadomi
równocześnie wszystkich wykonawców, którzy: 1) ubiegali się o udzielenie zamówienia - w przypadku unieważnienia postępowania przed
upływem terminu składania ofert, 2) złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania
ofert podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 7. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający na
wniosek wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadomi o wszczęciu
kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub
obejmuje ten sam przedmiot zamówienia. 8. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej po upływie terminu przewidzianego na
wniesienie protestu. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi
odrębnym pismem.
XIX. Postanowienia końcowe W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks cywilny. XX. Załączniki
Załączniki składające się na integralną cześć specyfikacji:
1. formularz ofertowy
2. wzór umowy

Dyrektor MOW

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

agencja interaktywnaagencja interaktywna