Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Strona Główna » Zamówienia publiczne » SIWZ z załącznikami » siwz z załącznikami do ...

siwz z załącznikami do przetargu na 1. Przygotowanie do druku i druk materiałów poligraficznych w ramach realizacji projektu

2008-01-28 11:59:47


Zadanie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Sąsiedztwa Polska – Białoruś – Ukraina INTERREG IIIA/ Tacis CBC 2004 – 2006

ZP.3431/1/2008

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Powiat Łęczyński, reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Łęcznej, z siedzibą:
Aleja Jana Pawła II 95 A, 21-010 Łęczna.
Strona WWW: www.powiatleczynski.pl zakładka: zamówienia publiczne, ogłoszenia
o przetargach. E-mail: t.olszak@powiatleczynski.pl Godziny urzędowania: poniedziałek, środa – piątek w godz. 700 - 1500, wtorek godz. 800 - 1600. Telefon: /081/ 752-64-80, fax. /081/ 752-64-64, NIP 505 001 77 32, Regon 431019425, zwany dalej „Zamawiającym” zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.

1. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655).
2. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy (Dz. U. Nr 87, poz. 605),
3. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U z dnia 27 grudnia 2007 r. Nr 241 poz. 1763) ,
4. oraz w sprawach nieuregulowanych ustawą, przepisy ustawy - Kodeks cywilny.

I. Opis przedmiotu zamówienia

1. Przygotowanie do druku i druk materiałów poligraficznych w ramach realizacji projektu
pn. „Transgraniczny festiwal kultury Słowian Wschodnich”. CPV: 78200000-9.

1.1 Wydanie przewodnika
Nakład: 3000 szt., objętość: ok. 36 str., format: 190 mm x 190 mm, papier: Munken Pure 80g lub równoważny, druk: 4+4, szycie drutem; okładka ze skrzydełkami ok. 15 cm, druk: 5+5, folia matowa, lakier UV. Wersja polsko – ukraińsko - angielska.
1.2 Wydanie publikacji „Legendy łęczyńskie”
Nakład: 3000 szt., objętość: ok. 72 stron + okładka, format: 190 mm x 190 mm, papier: Munken Pure 80g lub równoważny , druk: 2+2; okładka: 2000 szt. oprawa miękka – karton 300 g ,folia matowa, lakier UV, druk: 5+5, 1000 szt. oprawa twarda – okleina płótno lub papier płótnopodobny, nadruk sitowy, druk 2+0, wyklejki 2+ 0. Wersja polsko – ukraińsko – angielska. Ryciny lub rysunki do ok. 21 legend.
1.3 Wydanie folderu do wystawy
Nakład: 2000 szt., objętość: ok. 24 str. + okładka, format: A5, papier: kreda mat 150 g, druk: 4+4, okładka: druk 5+5, lakier UV, szycie drutem. Wersja polsko – ukraińsko – angielsko - niemiecka.
1.4 Wydanie publikacji z płytą na konferencję
Nakład: 1200 szt. (600 szt. – wersja polska, 300 szt. – wersja ukraińska, 300 szt. – wersja angielska), objętość ok. 108 str., format 190 mmx190 mm, papier: Munken Pure 80 g lub równoważny, druk: 1+1; okładka miękka klejona i szyta nićmi ze skrzydełkami ok. 15 cm, druk: 5+5, papier: folia mat., lakier punktowy; płyta CD z nadrukiem kolorowym w technologii nadruku atramentowego min. 4800 dpi.
1.5 Druk plakatów
Nakład 300 szt., format B2, papier: kreda mat 150 g, druk 4+0.
1.6 Druk zaproszeń z kopertami
Nakład 300 szt., format ok. B6 – rozkładany , papier: kreda mat. 150 g, druk 2+0.
2. W związku z faktem, iż treść publikacji jest w trakcie opracowywania liczba stron została podana w przybliżeniu. Wahania liczby stron publikacji nie będą przekraczać 12 stron.
3. We wszystkich publikacjach, w których występują skrzydełka wymagane jest zastosowanie bigowania.
4. Płyta CD stanowi integralną część publikacji opisanej w pkt. 1.4 i powinna zostać wklejona w kopercie na 2 lub 3 stronie okładki.
5. Wielkość koperty do zaproszeń opisanych w pkt. 1.6 powinna zostać dostosowana do wielkości zaproszenia.
6. Realizacja usługi obejmuje:
1) opracowanie redakcyjne
2) opracowanie projektów graficznych i typograficznych
3) obróbkę fotografii
4) wykonanie rycin lub rysunków do publikacji „Legendy Łęczyńskie”
5) łamanie publikacji
6) tłumaczenie tekstów na języki:
a) język angielski,
b) język ukraiński,
c) język niemiecki,
7) korekty językowe
8) adiustację tekstu
9) druk
10) oprawę

7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
8. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

II. Wymagany termin realizacji zamówienia

Termin wykonania zamówienia: do 8 tygodni od dnia podpisania umowy.

III. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy spełniają warunki:
1) posiadają uprawnienia do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi;
2) dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania danego zamówienia:
a) wykonali co najmniej 3 usługi o zakresie i złożoności porównywalnej z przedmiotem zamówienia (przygotowanie do druku, druk i oprawa publikacji książkowych i/lub folderowych) w okresie ostatnich 3-ch lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, o wartości przekraczającej lub równej 50 000 zł netto każda;
b) dysponują przynajmniej 1 osobą z co najmniej 3 letnim doświadczeniem w realizacji nie mniej niż 8 projektów typograficznych lub graficznych okładek i książek lub folderów.
3) znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych,
2. Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w pkt IV niniejszej SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnił.
Nie spełnienie chociażby jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.

IV. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu

1. W celu potwierdzenia spełnienia warunku o którym mowa w dziale III ust. 1 pkt 1 niniejszej specyfikacji, oferta musi zawierać następujące dokumenty:
1) aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, [wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert];

2. W celu potwierdzenia spełnienia warunku, o którym mowa w dziale III ust. 1 pkt. 2
niniejszej specyfikacji, oferta musi zawierać następujące dokumenty:
1) wykaz wykonanych usług (co najmniej 3) o zakresie i złożoności porównywalnej z przedmiotem zamówienia (przygotowanie do druku, druk i oprawa publikacji książkowych i/lub folderowych) w okresie ostatnich 3-ch lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, o wartości przekraczającej lub równej 50 000 zł netto każda wykonana z należytą starannością (referencje), z wykorzystaniem wzoru - załącznik Nr 2 do SIWZ;, zgodnie z § 1 ust 2 pkt. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dn. 19 maja 2006 r. (Dz. U Nr 87, poz. 605)
2) wykaz osób i podmiotów zgodnie z zał. nr 4 do siwz, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, w tym co najmniej 1 osoba z co najmniej 3 letnim doświadczeniem w realizacji nie mniej niż 8 projektów typograficznych lub graficznych okładek i książek lub folderów.

3. W celu potwierdzenia spełnienia warunku, o którym mowa w dziale III ust. 1 pkt. 3 niniejszej specyfikacji, oferta musi zawierać następujące dokumenty:

1) polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej minimum na kwotę 50 tys. zł.;

4. W celu potwierdzenia spełnienia warunku, o którym mowa w dziale III ust. 1 pkt. 4 niniejszej specyfikacji, oferta musi zawierać następujące dokumenty:
1) oświadczenie, że wykonawca nie był karany i nie podlega wykluczeniu, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy;

5. Oprócz ww. dokumentów należy złożyć:
1) wypełniony formularz oferty, z wykorzystaniem wzoru – załącznik Nr 1 do SIWZ;
2) podpisany przez Wykonawcę wzór umowy– załącznik Nr 3 do SIWZ, jako potwierdzenie, że określone w nim warunki Wykonawca akceptuje.

6. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w § 1 ust. 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006r. Dz. U. Nr 87 poz. 605, składa dokument, wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
V. Informacje o próbkach jakie mają dołączyć Wykonawcy w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego (na podstawie zapisu § 3 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane Dz. U. Nr 87 poz. 605)
1. W celu potwierdzenia należy załączyć:
a) 1 książkę formatu około 190x190 mm, 4+4., o obj. min 60 str., oprawa twarda, szyta nićmi,
b) portfolio - co najmniej 8 projektów typograficznych lub graficznych okładek, książek lub folderów wykonanych przez osobę, która będzie uczestniczyła w wykonaniu zamówienia.
2. Zamawiający pokwituje odebrane próbki, a po zakończonym postępowaniu przetargowym próbki zostaną oddane Wykonawcom na ich wniosek. Zwrot próbek nie dotyczy Wykonawcy, który zostanie wyłoniony w postępowaniu przetargowym do realizacji zadania.
3. Nie dołączenie próbek skutkować będzie odrzuceniem oferty zgodnie z art. 89 ust.1 pkt 2 Pzp.
3. Ocena próbek będzie dokonana zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”.
4. Wykaz załączonych próbek należy sporządzić zgodnie z zał. nr 5 do siwz.

VI. Opis sposobu przygotowania oferty

1. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający wymaga wykorzystania formularzy przekazanych przez Zamawiającego. Dopuszcza się w ofercie złożenie załączników opracowanych przez Wykonawcę, pod warunkiem, że będą one identyczne, co do treści z formularzami opracowanymi przez Zamawiającego. Oferty Wykonawców, którzy dołączą do oferty załączniki o innej treści niż określone w SIWZ zostaną odrzucone.
2. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być składane przez Wykonawców wraz z ich tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.
3. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.
4. Oferta i załączniki do oferty (oświadczenia i dokumenty) muszą być podpisane przez upoważnion(ego)ych przedstawiciel(a)i Wykonawcy, ponadto:
1) w przypadku składania dokumentów w formie kopii, muszą one być poświadczone za zgodność z oryginałem przez upoważnion(ego)ych przedstawiciel(a)i Wykonawcy lub osoby wymienione w ust 4 pkt. 3);
2) poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem);
3) w przypadku podpisywania oferty lub poświadczania za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osob(ę)y nie wymienion(ą)e w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo powinno być przedstawione w formie oryginału lub poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii przez notariusza, adwokata, radcę prawnego lub osoby, których uprawnienie do reprezentacji wynika z dokumentu rejestracyjnego (ewidencyjnego) Wykonawcy, zgodnie ze sposobem reprezentacji określonym w tych dokumentach.
5. Brak jakiegokolwiek z dokumentów wymaganych w SIWZ, lub złożenie dokumentu w niewłaściwej formie (np. niepoświadczone za zgodność z oryginałem kopie) po uwzględnieniu zapisu art. 26 ust.3 ustawy spowoduje odrzucenie oferty.
6. Zamawiający może żądać, w wyznaczonym przez siebie terminie wyjaśnień dotyczących złożonej oferty.
7. Zamawiający wymaga, aby każda zapisana strona oferty (wraz z załącznikami do oferty) była ponumerowana kolejnymi numerami.
8. Zamawiający wymaga, aby oferta wraz z załącznikami była zestawiona w sposób uniemożliwiający jej samoistną dekompletację (bez udziału osób trzecich) oraz uniemożliwiający zmianę jej zawartości bez widocznych śladów naruszenia, np. całą ofertę Wykonawca może przesznurować, a końce sznurka trwale zabezpieczyć (np. pieczęcią lakową).
9. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty (w tym załącznikach do oferty) muszą być parafowane (lub podpisane) własnoręcznie przez osob(ę)y podpisując(ą)e ofertę. Parafka (podpis) winna być naniesiona w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby sporządzającej parafkę).
10. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca, nie później niż
w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane.
1) Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity
z 26.06.2003 r. Dz. U. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.) rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności;
2) Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty;
3) Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa
w rozumieniu ww. ustawy skutkować będzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych;
4) Wykonawca m.in. nie może zastrzec informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych
w ofercie (por. art. 96 ust. 4 ustawy);
5) Udostępnieniu podlega protokół wraz z załącznikami. Załączniki do protokołu mogą być udostępniane po dokonaniu przez Zamawiającego wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania z tym, że oferty są jawne od chwili ich otwarcia. Według definicji oferty (na podstawie Kodeksu Cywilnego Art 66 § 1), ofertą jest oświadczenie woli w celu zawarcia umowy, pozostałe dokumenty dołączone do oferty są potwierdzeniem spełnienia wymagań SIWZ i podlegać będą jawności po ogłoszeniu wyboru najkorzystniejszej oferty;
6) Udostępnianie protokołu oraz załączników do protokołu odbywać się będzie na poniższych zasadach:
a) osoba zainteresowana zobowiązana jest złożyć w siedzibie Zamawiającego pisemny wniosek o udostępnienie protokołu lub załączników do protokołu
(np. ofert),
b) Zamawiający ustali, z uwzględnieniem złożonego w ofercie zastrzeżenia
o tajemnicy przedsiębiorstwa, zakres informacji, które mogą być Wykonawcy udostępnione,
c) po przeprowadzeniu powyższych czynności Zamawiający ustali miejsce, termin i sposób udostępnienia oferty, o czym poinformuje zainteresowanego
w pisemnym zawiadomieniu.
11. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie za¬mó¬wie¬nia. W takim przypadku ich oferta musi spełniać następujące wymagania:
1) w odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego, każdy
z Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie winien oddzielnie złożyć oświadczenie, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 1- 8 ustawy Prawo zamówień publicznych;
2) Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego;
3) wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie
z pełnomocnikiem;
4) wypełniając formularz ofertowy, jak również inne dokumenty powołujące się na „Wykonawcę”; w miejscu „np. nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać dane pełnomocnika.

VII. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się i informacja
o sposobie porozumiewania się z Wykonawcami

Osobami uprawnionymi przez zamawiającego do kontaktu z Wykonawcami są:

1. W sprawie dokumentacji przetargowej – Teresa Olszak, tel. /081/ 752-64-80, e-mail: t.olszak@powiatleczynski.pl , w sprawie przedmiotu zamówienia – Beata Cieślińska tel. /081/ 752 64 21.
2. Sposoby porozumiewania się Stron:
1) Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy
przekazują listownie, faksem lub drogą elektroniczną, z wyłączeniem formy przekazania protestu (wniesionego w oparciu o zapis art. 180 ustawy), gdzie jedyną dopuszczalną przez Zamawiającego formą jest forma pisemna: przesłana pocztą, kurierem lub bezpośrednio doręczona do siedziby Zamawiającego.
2) Zamawiający wymaga by przekaz dokumentów oraz informacji drogą elektroniczną lub faksem, potwierdzony był osobnym dokumentem w treści, którego wyszczególnione będą:osoba wymieniona z imienia, nazwiska oraz pełnionej funkcji, data otrzymania pisma i ilość załączników.
3) Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje w sprawie przetargu winny być kierowane na adres e-mail: t.olszak@powiatleczynski.pl ; nr faksu: /081/ 752-64-64.
3. Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich wątpliwości związanych ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, sposobu przygotowania i złożenia oferty, kierując swoje zapytania na wskazany wyżej adres. Zamawiający niezwłocznie udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania związane z prowadzonym postępowaniem pod warunkiem, że zapytanie zostanie złożone Zamawiającemu nie później niż na 6 dni przed terminem składania ofert.
4. Treść wyjaśnienia zostanie przekazana jednocześnie wszystkim Wykonawcom, którym doręczono Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia bez wskazania źródła zapytania.

VIII. Modyfikacja treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
i jej załączników

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może zmodyfikować treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i jej załączników. Dokonaną modyfikację Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim znanym Zamawiającemu Wykonawcom, którzy pobrali SIWZ oraz zamieści treść modyfikacji na własnej stronie internetowej w zakładce zamówienia publiczne, zakładce SIWZ. W przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność modyfikacji oferty, Zamawiający przedłuży termin składania ofert z uwzględnieniem niezbędnego czasu do wprowadzenia tych zmian w ofertach. O każdej ewentualnej zmianie, Zamawiający powiadomi niezwłocznie każdego znanego uczestnika postępowania oraz zamieści informację na własnej stronie internetowej w zakładce zamówienia publiczne, zakładce pytania i odpowiedzi.

IX. Termin związania ofertą

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia otwarcia ofert.

X. Wymagania dotyczące wadium

Każda oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych).

Wykonawca wnosi wadium w pieniądzu, wpłacając go na konto w PKO BP S.A. O/Łęczna Nr 86 1020 3206 0000 8102 0006 4444 lub w jednej z poniżej podanych form (sposób przekazania – kopia potwierdzenia uiszczenia wadium załączona do oferty):
1) pieniądzu,
2) poręczeniach bankowych,
3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. z 2007 r. Dz. U. Nr 42, poz. 275);

XI. Wymagania dotyczące wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy

1. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia.

XII. Złożenie oferty

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego
– Powiat Łęczyński, ul. Aleja Jana Pawła II 95 A pokój nr 111 (Biuro Obsługi Interesanta) do dnia 06.02.2008 r., do godz. 1000.

1. Kopertę należy zaadresować: Powiat Łęczyński, Al. Jana Pawła II 95 A, 21-010 Łęczna, Oferta w postępowaniu na „Przygotowanie i druk materiałów poligraficznych” oraz opatrzyć nazwą i adresem Wykonawcy. Nie otwierać przed dniem: 06.02.2008 r. godz. 1020.
2. Konsekwencje złożenia oferty nie zgodnie z w/w opisem ponosi Wykonawca. Wykonawca otrzyma w Kancelarii ogólnej pisemne potwierdzenie złożenia oferty wraz z numerem, jakim oznakowana została oferta. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonych ofert pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian, poprawek itp. przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad jak składana oferta, odpowiednio oznakowanych z dopiskiem „ZAMIANA”.

Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania po zakończonej procedurze udzielenia niniejszego zamówienia.

XIII. Wycofanie się z postępowania

Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się
z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia (wg takich samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek) z napisem na kopercie „WYCOFANIE”:

Koperty oznakowane w ten sposób będą odczytane w pierwszej kolejności. Po stwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy w zakresie wycofania oferty, oferty wycofane nie będą otwierane. Koperta oznakowana dopiskiem „ZAMIANA” zostanie otwarta przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zostanie ona dołączona do oferty.

XIV. Pozostałe informacje dotyczące złożenia oferty

1. Zamawiający nie przewiduje prowadzenie aukcji elektronicznej celem wyboru najkorzystniejszej oferty.
2. Zamawiający nie przewiduje zawarcia z wykonawcą umowy ramowej, natomiast będzie wymagał zawarcia umowy zgodnej z załączonym wzorem, stanowiącym załącznik Nr 3 SIWZ.
3. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych.
4. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, Zamawiający nie przewiduje ich zwrotu, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy.

XV. Otwarcie ofert

Otwarcie ofert nastąpi dnia 06.02.2008 r., o godz. 1020, w siedzibie Zamawiającego w Łęcznej ul. Aleja Jana Pawła II 95 A, pok. nr 9 (sala konferencyjna)
Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert.
W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu ofert, Zamawiający prześle informację z otwarcia ofert, na pisemny wniosek. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający przekaże zebranym Wykonawcom informację o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po odczytaniu w/w informacji. Po otwarciu ofert przekazane zastaną następujące informacje: nazwa i siedziba Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, cena, termin wykonania zamówienia, ilość załączników dołączonych do formularza oferty.
XVI. Opis sposobu przedstawienia ceny oferty

1) Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT - jeżeli występuje; 2) Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia; 3) Cena może być tylko jedna; 4) Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania).

XVII. Kryteria oceny ofert

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami ich znaczeniem:

1. Cena – 100 punktów;
Oferta, która przedstawia najwyższą ilość punktów w oparciu o ustalone kryteria, zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z malejącą ilością uzyskanych punktów. Do realizacji zamówienia zostanie wybrany wykonawca, który uzyska najwyższą ilość punktów. Ocena ofert w zakresie przedstawionych wyżej kryteriów zostanie dokonana wg następujących zasad: oferty będą oceniane w skali stu-punktowej, według wzoru:
S = ( Cmin / Cof..) x 100 pkt. gdzie:
S – ilość punktów przyznanych danej ofercie.
Cmin – najniższa cena wg załącznika numer 1 do SIWZ spośród wszystkich złożonych ofert,
Cof. – zaoferowana cena wg załącznika nr 1 do SIWZ danej oferty,
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie - Prawo zamówień publicznych oraz SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.
W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy pisemnych wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie - Prawo zamówień publicznych oraz SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru. Zamawiający powiadomi faksem, drogą elektroniczną lub listownie (za potwierdzeniem odbioru) o wynikach postępowania wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia. Wybranemu Wykonawcy zamawiający określi miejsce i termin podpisania umowy.

XVIII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy
w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Wykonawcom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy. Wykonawca ma prawo złożyć protest w terminie 7 dni od dnia, w którym powziął lub mógł powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, z zastrzeżeniem, iż protest dotyczący postanowień SIWZ wnosi się 7 dni od dnia doręczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia jednak nie później niż 3 dni przed upływem terminu składania ofert. Protest wniesiony po terminie lub wniesiony przez osobę nieuprawnioną Zamawiający odrzuca bez rozpatrywania.
Protest musi być wniesiony na piśmie i umotywowany.
Protest winien wskazywać:
 oprotestowaną czynność albo zaniechanie Zamawiającego,
 żądanie Protestującego,
 zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie protestu. Wniesienie protestu możliwe jest tylko przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego. Rozstrzygnięcie protestu przez Zamawiającego następuje w terminie 10 dni od daty jego wniesienia. Brak rozstrzygnięcia protestu w tym terminie uważa się za jego oddalenie.Od oddalenia lub odrzucenia protestu Wykonawcy zgodnie z zapisem art. 84 ust.1 Ustawy nie przysługuje odwołanie.

XIX. Ogłoszenie wyników przetargu

Wyniki postępowania zostaną ogłoszone zgodnie z wymogami ustawy w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń przy pokoju Nr 114 i na stronie internetowej – strona: www.powiatleczynski.pl zakładka: zamówienia publiczne, wyniki przetargów. Wynik postępowania zawierać będzie nazwę i siedzibę Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom a także informację dotyczącą ofert odrzuconych i wykluczonych wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym. Niezależnie od ogłoszenia wyników wszyscy Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu o zamówienie publiczne o wyborze oferty zostaną powiadomieni w formie pisemnej faksem, drogą elektroniczną lub listownie. Załączniki do specyfikacji:
1. Formularz oferty.
2. Wykaz podobnych dostaw.
3. Wzór umowy.
4. Wykaz osób.
5. Wykaz próbek.


Łęczna, 2008-01-25 _____________________________ Przewodniczący Zarządu Powiatu
Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie stron internetowychtworzenie stron internetowych