Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

SIWZ na Świadczenie usług doradztwa prawnego związanych z realizacją projektu pn. _Wirtualne Powiaty. Budowa Społeczeństwa Informacyjnego na Lubelszczyźnie. Etap III_

2011-10-26 07:18:56
Znak sprawy: ZP.272.4.20.2011
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

na
świadczenie usług doradztwa prawnego
związanych z realizacją projektu pn. „Wirtualne Powiaty.
Budowa Społeczeństwa Informacyjnego na Lubelszczyźnie. Etap III”
I. Nazwa oraz adres Zamawiającego

Powiat Łęczyński z siedzibą w Łęcznej, al. Jana Pawła II 95a, 21- 010 Łęczna,
NIP 505-001-77-32, REGON 431019425,
Godziny urzędowania: poniedziałek, środa – piątek w godzinach 700 – 1500,
wtorek 800 – 1600.
Telefon/fax: /081/ 752-64-23 oraz fax /081 752-64-64,

Adres poczty elektronicznej: e.kowalik@powiatleczynski.pl
Strona internetowa Zamawiającego: www.powiatleczynski.pl

II. Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 193 000 euro na podstawie art. 10 ust. 1 i art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).
Użyte w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
- pojęcie ustawy dotyczy Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.);
- pojecie SIWZ dotyczy niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
III. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług doradztwa prawnego związanych z realizacją projektu pn. „Wirtualne Powiaty. Budowa Społeczeństwa Informacyjnego na Lubelszczyźnie. Etap III” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013.

W ramach realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do świadczenia usług
w zakresie:
1) oceny projektu w zakresie pomocy publicznej, w tym przygotowanie dokumentacji
i przeprowadzenie postępowania prenotyfikacyjnego/notyfikacyjnego (jeżeli zajdzie taka konieczność),
2) reprezentowania Zamawiającego przed odpowiednimi organami – w zakresie określonym w pkt 1,

Usługi doradztwa prawnego objęte zamówieniem dotyczą regulacji prawa krajowego
i wspólnotowego w szczególności w zakresie:
1) Prawa telekomunikacyjnego,
2) Ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych,
3) Pomocy publicznej,
4) Przepisów regulujących kwestie dotyczące funkcjonowania samorządu terytorialnego.
5) Przepisów regulujących kwestie dotyczące dofinansowania projektów z funduszy Unii Europejskiej,
6) Prawa cywilnego,
7) Prawa handlowego.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ

Kod przedmiotu zamówienia według CPV: 79.10.00.00-5 – usługi prawnicze

IV. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

V. Termin wykonania zamówienia.
Od dnia zawarcia umowy do dnia 30 kwietnia 2012r., lub do dnia przygotowania dokumentacji prenotyfikacyjnych i/lub notyfikacyjnych dla potrzeb notyfikacji pomocy publicznej (jeżeli zajdzie taka konieczność)

VI. Informacja o podwykonawcach.
Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom. Informacji należy udzielić na formularzu ofertowym. W przypadku, gdy Wykonawca nie powierza wykonania żadnej części zamówienia podwykonawcom, należy zamieścić informację „nie dotyczy”.
Brak oświadczenia Wykonawcy na formularzu ofertowym oznacza jego rezygnację z powierzenia jakiejkolwiek części zamówienia podwykonawcom.

VII. Zamówienia uzupełniające.
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy.


VIII. Umowa ramowa.
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

IX. Oferty wariantowe.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

X. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

XI. Zamawiający nie określa w opisie zamówienia wymagań określonych w art. 29 ust. 4 ustawy.
XII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy:
1) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełniania tego warunku.
2) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Wykonawca spełni warunek jeśli wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, należycie wykonał co najmniej 1 usługę (np. projekt) obejmującą sprawy z zakresu pomocy publicznej.
3) Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełniania tego warunku.
4) Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Wykonawca spełni warunek jeśli wykaże, że: dysponuje co najmniej
jedną osobą - adwokatem lub radcą prawnym, która:
- będzie uczestniczyć w wykonaniu zamówienia;
- posiada kwalifikacje zawodowe i wykształcenie niezbędne do wykonania niniejszego zamówienia;
- posiada doświadczenie w świadczeniu co najmniej 1 usługi z zakresu prenotyfikacji/notyfikacji pomocy publicznej w zakresie telekomunikacji.
5) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełniania tego warunku.

W przypadku składania oferty wspólnej warunek zostanie uznany przez Zamawiającego
za spełniony, jeżeli wykonawcy składający ofertę wspólną będą spełniać go łącznie.
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne przeprowadzona będzie w oparciu o złożone przez wykonawców oświadczenia i dokumenty zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”.

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, wobec których jest brak podstaw do wykluczenia o których mowa w art. 24 ustawy

XIII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy
w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu
1. W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa
w art. 22 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
1) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (w formie oryginału) – według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ;
2) Wykaz wykonanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców (w formie oryginału – według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ), oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że te usługi zostały wykonane należycie
(w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę)
3) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,
w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami (w formie oryginału – według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ)
2. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
1) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (w formie oryginału – według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ);
2) Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu
do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę), a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie
art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy
3. Dokumenty podmiotów zagranicznych.
1) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 2 pkt. 2) składa dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający odpowiednio, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2) Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 3 pkt.1), zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
4. Dokumenty podmiotu trzeciego
Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa rozdz. XII pkt. 1 SIWZ, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający nie żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. 2.
5. Uwagi dotyczące formy składanych dokumentów.
1) Warunkiem uznania kopii za dokument jest umieszczenie na każdej stronie kopii oświadczenia za zgodność z oryginałem i złożenie podpisu osoby/osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa.
2) Gdy przedstawiona kopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budziła wątpliwość, co do jej prawdziwości, Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu;
3) Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski;
4) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w § 1 ust. 2 i 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawców, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009 r. nr 226, poz. 1817), kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczone za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty.

XIV. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami
1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faxem lub mailem każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. W przypadku przesyłania dokumentów czy informacji przez Zamawiającego faksem na nr podany przez Wykonawcę, potwierdzenie wysłania faksem zawierające komunikat „ok” uważa się za doręczone prawidłowo.
2. Każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wniosek Wykonawcy o wyjaśnienie treści SIWZ powinien być skierowany na adres:
Starostwo Powiatowe w Łęcznej
al. Jana Pawła II 95a ,
21-010 Łęczna,
fax /081 752-64-64, e-mail: d.sacava@powiatleczynski.pl

Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania powyższego wniosku.
3. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana stanie się częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wprowadzona zmiana zostanie przekazana wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.
4. W związku z wynikającą z ustawy koniecznością zamieszczania treści zapytań do SIWZ
a także treści odwołań dotyczących treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ na stronie internetowej Zamawiającego, jak również ze względu na często słabą czytelność pism przysyłanych do Zamawiającego faxem i związanych z tym trudnościami skanowania, treść zapytań do niniejszej SIWZ a także treść ewentualnego odwołania prosimy przesłać również w wersji elektronicznej pocztą e-mail na adres: d.sacava@powiatleczynski.pl.
5. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z Wykonawcami.
6. Osoba uprawniona do porozumiewania się z Wykonawcami
- Dominika Sacava – tel. 081/ 752-64-23

XV. Zamawiający nie żąda wniesienia wadium oraz zabezpieczenia należytego wykonania umowy

XVI. Termin związania ofertą
1. Składający ofertę jest nią związany przez okres 30 dni od terminu składania ofert.
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawcy o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

XVII. Opis sposobu przygotowania ofert
1. Wykonawca składa ofertę z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ (formularz ofertowy).
1.1. Wykonawca składa wraz z ofertą oświadczenia i dokumenty, o których mowa w rozdz. XIII SIWZ.
1.2. W przypadku ustanowienia pełnomocnika Wykonawca składa pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy, (jeżeli oferta i załączniki nie będą podpisane przez osobę/y wskazaną/e w rejestrze sądowym lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacyjnej wykonawcy). Z pełnomocnictwa musi jednoznacznie wynikać, do jakich czynności prawnych dana osoba/y została/y umocowana/e (w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza za zgodność z oryginałem).
1.3. Zakres świadczenia wykonawcy zawarty w ofercie jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w umowie.
2. Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej:
2.1.Każdy z Wykonawców składających ofertę wspólnie zobligowany jest do złożenia oświadczeń i dokumentów wymienionych w pkt. 2 rozdziału XIII SIWZ oraz w rozdziale XVII pkt. 1 ppkt 1.2. SIWZ.
2.2. Oświadczenie i dokumenty wymienione w pkt. 1 rozdziału XIII, oraz w rozdz. XVII pkt 1 SIWZ składane są przez pełnomocnika Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
2.3. Poza dokumentami wymienionymi w ppkt.2.1. i ppkt 2.2. wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia winni załączyć do oferty oryginał pełnomocnictwa celem ustalenia:
- Wykonawcy - pełnomocnika uprawnionego do występowania w imieniu grupy wykonawców,
- Wykonawców ubiegających się wspólnie o przedmiotowe zamówienie publiczne (wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby).
Wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania. Dokument pełnomocnictwa powinien zostać podpisany przez wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, w tym wykonawcę pełnomocnika. Podpisy muszą być złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem. Oferta musi być podpisana w taki sposób, aby prawnie zobowiązywała wszystkich wykonawców występujących wspólnie.
2.4.Zapisy dotyczące uwag odnośnie formy składanych dokumentów oraz dokumentów wymaganych od wykonawcy mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania za granicą stosuje się odpowiednio.
3. Uwagi dotyczące przygotowania oferty oraz wymaganych oświadczeń i dokumentów:
3.1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, na komputerze, maszynie
do pisania lub ręcznie długopisem bądź niezmywalnym atramentem, pismem czytelnym. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w formie elektronicznej.
3.2. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca składający ofertę.
3.3. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
3.4. Właściwym i obowiązującym prawem do stosowania przy przeprowadzeniu przedmiotowego postępowania jest prawo polskie.
3.5. Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę.
3.6. Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa.
3.7. Oferta musi być podpisana zgodnie z art. 78 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., nr 16, poz. 93 z późn. zm.), czyli musi być opatrzona własnoręcznym podpisem Wykonawcy lub osoby przez niego upoważnionej. Podpis musi być czytelny, pozwalający na identyfikację osoby podpisującej ofertę. Obok złożonego nieczytelnego podpisu powinna być przystawiona pieczątka zawierająca imię i nazwisko osoby podpisującej ofertę. W sytuacji, gdy Wykonawca nie posiada pieczątki imiennej, powinien na dokumentach złożyć własnoręczny podpis, z którego jednoznacznie wynika brzmienie nazwiska umożliwiające identyfikację osoby składającej podpis.
3.8. Jeżeli do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy wymagane jest zastosowanie tzw. reprezentacji łącznej, wówczas wszystkie dokumenty muszą być podpisane przez zobowiązane osoby.
3.9. Dokumenty powinny być sporządzone ściśle zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez Zamawiającego wzorcami – załącznikami, a w szczególności zawierać wszystkie informacje oraz dane.
3.10. Poprawki w ofercie powinny być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.
3.11. Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający możliwość dekompletacji zawartości oferty oraz wszystkie strony oferty wraz z załącznikami powinny być ponumerowane.
3.12. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane. Wykonawca nie może zastrzec następujących informacji zawartych w ofertach:
- nazwy (firmy) i adresu wykonawcy,
- informacji dotyczących ceny,
- terminu wykonania zamówienia,
- okresu gwarancji,
- warunków płatności.
Stosowne zastrzeżenie wykonawca powinien załączyć do oferty. W przeciwnym razie cała oferta zostanie ujawniona na życzenie każdego uczestnika postępowania.
3.13. Wykonawca winien umieścić ofertę w nieprzezroczystej i zabezpieczonej kopercie Koperta winna być zaadresowana następująco:
Powiat Łęczyński, al. Jana Pawła II 95a, 21- 010 Łęczna
oraz powinna być oznakowana następującym tekstem:
„Oferta w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
na świadczenie usług doradztwa prawnego związanych z realizacją projektu
pn. „Wirtualne Powiaty. Budowa Społeczeństwa Informacyjnego na Lubelszczyźnie. Etap III” [znak sprawy:...............] – nie otwierać przed dniem .................r. (wypełnia wykonawca) przed godz. ............. (wypełnia wykonawca).
WYKONAWCA powinien wpisać na kopercie swój adres i nazwę.
3.14. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że nastąpi to przed wyznaczonym przez zamawiającego ostatecznym terminem składania ofert.
Koperta będzie dodatkowo oznaczona określeniem „zmiana” lub „wycofanie”.
UWAGA!
W przypadku nieprawidłowego zaadresowania koperty, Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki lub jej przedterminowe otwarcie. Oferta taka nie weźmie udziału w postępowaniu.

XVIII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
1. Miejsce i termin składania ofert:
Miejsce: Starostwo Powiatowe w Łęcznej, al. Jana Pawła II 95a, 21- 010 Łęczna
Pokój nr 111 (kancelaria ogólna)
Termin: do 04 listopada 2011r., do godz. 08.00.
Oferty złożone po terminie będą zwrócone niezwłocznie Wykonawcom.
2. Miejsce i termin otwarcia ofert:
Miejsce: Jawne otwarcie złożonych ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w sali konferencyjnej.
Termin: 04 listopada 2011r., o godz. 08.30.
3. Otwarcie ofert.
1) Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda zebranym Wykonawcom informację o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
2) Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po podaniu w/w informacji.
3) Na otwarciu ofert podane zastaną następujące informacje zawarte w ofercie: nazwa (firma) oraz adres Wykonawcy, a także cena.

XIX. Opis sposobu obliczenia ceny oferty
1. Cena oferty to cena brutto.
2. Cena podana w formularzu ofertowym powinna obejmować wszystkie koszty i składniki, jakie ogółem trzeba będzie zapłacić za całość przedmiotu zamówienia.
3. Cena może być tylko jedna.
4. Wymienione wartości w ofercie należy podać w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku przy zachowaniu matematycznej zasady zaokrąglania liczb (zgodnie z § 5 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów
i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towaru i usług (Dz. U.
z 2008 r. nr 212, poz. 1337 z późn. zm.).

XX. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.
Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie kryterium:
Cena ofertowa brutto– waga 100 %

Punktacja:
Liczba punktów = (cena oferty z najniższą ceną / cena badanej oferty) x 100% x 100 pkt

Wybrana zostanie oferta, która uzyska największą liczbę punktów.

XXI. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający w trybie art. 92 ust. 1 ustawy zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy złożyli oferty.
2. Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza również na swojej stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.
3. Jeżeli oferta Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, Zamawiający przed zawarciem umowy wymaga przedłożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny, chyba, że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy.
5. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zostanie wezwany przed podpisaniem umowy do przedstawienia wartości oferty netto (w przypadku osób fizycznych) daty i numeru wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej.

XXII. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego
1. Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści SIWZ oraz danych zawartych w ofercie.
2. Wzór umowy stanowi załącznik nr 7 do SIWZ.
3. Umowy w sprawach zamówień publicznych są jawne i podlegają udostępnianiu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej.
4. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w następujących przypadkach:
1) gdy zaistnieje konieczność zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy lub osób wykonujących zamówienie, w szczególności z przyczyn niezawinionych przez strony, konieczności uzyskania dodatkowych dokumentów, jak ekspertyzy, opinie, interpretacje lub jeżeli ze względu na wypadek losowy nie będzie możliwe zrealizowanie przedmiotu umowy w pierwotnym terminie. Zmiana terminu nie może spowodować zmiany ceny wynikającej z oferty, na podstawie której był dokonany wybór Wykonawcy.
2) w przypadku, gdy Zamawiający zastrzegł samodzielną realizację umowy zastrzega się możliwość jej zmiany poprzez realizację umowy przy udziale podwykonawców – zmiana taka jest dopuszczalna w przypadku okoliczności siły wyższej lub innych okoliczności niezawinionych przez Wykonawcę. W takiej sytuacji Wykonawca jest zobowiązany do podania zakresu prac wykonywanych przez podwykonawców.
5. Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

XXIII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia
1. Zasady i tryb postępowania w zakresie korzystania środków ochrony prawnej określone zostały w dziale VI ustawy. Wykonawcom i innym osobom, o których mowa w art. 179 ustawy, którzy mieli interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują odpowiednio środki ochrony prawnej o których mowa w dziale VI ustawy.
1) Odwołanie na podstawie art. 180 ust.2 pkt 2,3 i 4 ustawy odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia i odrzucenia oferty odwołującego. Zgodnie z art. 182 ust.1 ustawy odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy, albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej (art. 180 ust.4 ustawy).
2) Na podstawie art. 181 ust.1 ustawy Wykonawca może poinformować zamawiającego w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust 2 ustawy.
3) Skarga do sądu – zgodnie z art. 198a ust.1 na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiającego (art. 198b ust.1 ustawy) Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby (art. 198b ust.2 ustawy).
2. Zasady i tryb postępowania w zakresie korzystania ze środków ochrony prawnej określone zostały w dziale VI ustawy.

XXIV. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym, a wykonawcą
Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych. Rozliczenia mogą być prowadzone tylko w walucie polskiej PLN.

XXV. Koszty udziału w postępowaniu
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

XXVI. Wzory oświadczeń i dokumentów, stanowiące załączniki do SIWZ:
1. załącznik nr 1 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia;
2. załącznik nr 2 do SIWZ - Wzór formularz ofertowy;
3. załącznik nr 3 do SIWZ - Wzór oświadczenie Wykonawcy w trybie art. 22 ust. 1 ustawy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;
4. załącznik nr 4 do SIWZ - Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy;
5. załącznik nr 5 do SIWZ – Wykaz usług;
6. załącznik nr 6 do SIWZ – Wykaz osób;
7. załącznik nr 7 do SIWZ - Wzór umowy


Zatwierdził:

Adam NIwiński
Przewodniczący Zarządu Powiatu Łęczyńskiego

Łęczna, dnia 20 października 2011 r.

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stronprojektowanie stron