Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Strona Główna » Zamówienia publiczne » SIWZ z załącznikami » SIWZ na przygotowanie do ...

SIWZ na przygotowanie do druku i druk przewodnika rowerowego wraz z audioprzewodnikiem na płycie CD i mapy turystycznej. Znak sprawy ZP. 272.4.15.2011

2011-07-19 22:34:17

Znak sprawy ZP. 272.4.15.2011 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu na Przygotowanie do druku i druk przewodnika rowerowego wraz z audioprzewodnikiem na płycie CD i mapy turystycznej w ramach realizacji projektu „Wielobarwny wypoczynek. Budowa ścieżki rowerowej na terenie Pojezierza Łęczyńsko- Włodawskiego”


I. Nazwa oraz adres Zamawiającego
Powiat Łęczyński z siedzibą w Łęcznej, al. Jana Pawła II 95 a, 21-010 Łęczna,
NIP 505- 001-77-32, REGON 431019425,
Godziny urzędowania: poniedziałek, środa- piątek w godzinach 7:00- 15:00,
wtorek 8:00- 16:00.
Telefon: /081/ 752- 64- 22
faks: /081/ 752- 64-64
Adres poczty elektronicznej: poczta@powiatleczynski.pl
Strona internetowa Zamawiającego: www.powiatleczynski.pl

II. Tryb udzielenia zamówienia:
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 193 000 euro na podstawie art. 10 ust. 1 i art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)
Użyte w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
- pojęcie ustawy dotyczy Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.);
- pojęcie SIWZ dotyczy niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

III. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie do druku i druk przewodnika rowerowego wraz z audioprzewodnikiem na płycie CD i mapy turystycznej

Przedmiot zamówienia obejmuje:
1) Przygotowanie przewodnika rowerowego o nakładzie 1000 szt., formacie A5 długość – 148 mm, szerokość 210 mm, objętości ok 60 stron, okładka: zintegrowana, zszywana, papier 300 g, druk 4+1 folia matowa, lakier punktowy, tylna część okładki z kieszenią na płytę CD, środek: o gramaturze papieru 170 g/m2 kreda matowa powlekana;
przy czym w ramach opracowania przewodnika Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do:
a) Opracowania redakcyjnego tekstów dostarczonych przez Zamawiającego,
b) Dokonania korekt językowych,
c) Adiustacji tekstu,
d) Opracowania identyfikacji wizualnej, projektów graficznych
i typograficznych publikacji
e) Obróbki fotografii dostarczonych przez Zamawiającego
f) Sporządzenia map na podkładzie geodezyjnym
g) Wykonanie obróbki graficznej map
h) Wykonania łamania publikacji
i) Wykonania druku
j) Wykonania oprawy
2) Przygotowanie mapy turystycznej z uwzględnieniem szlaków rowerowych na terenie Powiatu Łęczyńskiego o nakładzie 5000 szt. , formacie zbliżonym do A2- falcowanie mapy w „harmonijkę” – 4 łamy (5 szpalt) wzdłuż dłuższego boku;1 łam (2 szpalty) wzdłuż krótszego boku, o gramaturze papieru 115g/m2 g-print; druk: pełny kolor 4+4;
przy czym w ramach opracowania mapy Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do:
a) Sporządzenia mapy na podkładzie geodezyjnym (sytuacyjno- wysokościowym) w skali 1:75000. Awers mapy winien zawierać: aktualny układ dróg (krajowych, wojewódzkich, powiatowych i innych), wszystkie miejscowości z zachowaniem podziału administracyjnego wraz z granicami, zalesienie, sieć wodną (zbiorniki wodne, rzeki, jeziora), główne atrakcje turystyczne oraz wyróżnienie miejscowości, w których znajdują się obiekty interesujące turystycznie (zabytki sakralne, zabytki architektury, parki, pomniki przyrody,). Ponadto mapa winna zawierać sieć oznakowanych tras i szlaków rowerowych i sieć usług noclegowo- gastronomicznych. Rewers winien zawierać zdjęcia najciekawszych obiektów (zabytki sakralne, zabytki architektury, parki, pomniki przyrody, jeziora) oraz 4 pomniejszone mapy, na których będą zaznaczone numerem obiekty interesujące turystycznie. Każdemu miejscu na mapie powinna odpowiadać ścieżka audio na przewodniku w formacie mp3.
b) Przygotowania graficznego mapy,
3) Przygotowanie audioprzewodnika na płycie CD o nakładzie 1000 szt.
z nadrukiem na płytę – 4+0.
Przy czym w ramach opracowania audioprzewodnika Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do:
a) Opracowania tekstu dostarczonego przez Zamawiającego. Tekst winien być czytany przez profesjonalnego lektora, syntezator mowy + wkomponowanie tła muzycznego. Ponadto audioprzewodnik powinien zawierać starannie wyselekcjonowanie infromacje historyczne i kulturalne o odwiedzanych miejscach, zabytkach, muzeach, placach, ulicach i znanych mieszkańcach terenów Powiatu Łęczyńskiego a także aktualne informacje praktyczne.
b) Audioprzewodnik powinien być zapisany w fromacie mp3.
c) Zamieszczenia dodatkowo na płycie CD, o której mowa w pkt 3 przewodnika rowerowego o którym mowa w pkt 1. w formacie pdf oraz mapy turystycznej, o której mowa w pkt 2 w formacie pdf.
d) Płyta CD powinna znajdować się w foliowej kopercie i winna być umieszczona na wewnętrznej stronie tylnej okładki przewodnika rowerowego, o którym mowa w pkt 1.

Kod CPV- 79800000-2 Usługi drukowania i powiązane

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ

IV. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

V. Termin wykonania zamówienia.
Termin wykonania zamówienia: do 50 dni od dnia zawarcia umowy.

VI. Informacja o podwykonawcach.
Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom. Informacji należy udzielić na formularzu ofertowym. W przypadku gdy Wykonawca nie powierza wykonania żadnej części zamówienia podwykonawcom, należy zamieścić informację „nie dotyczy”.
Brak oświadczenia Wykonawcy na formularzu ofertowym oznacza jego rezygnację z powierzenia jakiejkolwiek części zamówienia podwykonawcom.

VII. Zamówienia uzupełniające.
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust 1. pkt 6 ustawy.

VIII. Umowa ramowa.
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

IX. Oferty wariantowe.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

X. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty
z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

XI. Zamawiający nie określa w opisie zamówienia wymagań określonych w art. 29 ust. 4 ustawy.

XII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy dotyczące:
1) Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełniania tego warunku;
2) Posiadania wiedzy i doświadczenia.
Wykonawca spełni warunek jeśli wykaże, że należycie wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, wykonał co najmniej dwie usługi o wartości nie mniejszej niż 10 000 zł brutto każda z zakresu przygotowania do druku i druku publikacji książkowych, których należyte wykonanie potwierdzi dokumentami.
3) Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełniania tego warunku.
4) Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełniania tego warunku.

Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie dokumentów i oświadczeń załączonych do oferty. Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców prowadzona będzie na podstawie analizy w/w dokumentów metodą „spełnia - nie spełnia” . W przypadku braku w ofercie wymaganych dokumentów i oświadczeń Zamawiający wezwie wykonawcę do ich uzupełnienia, we wskazanym terminie, w trybie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Wykonawca, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postepowaniu podlega wykluczeniu.

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, wobec których brak jest podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ustawy

XIII. Informacja o wymaganiach jakie mają spełniać oferowane usługi
Oferowane usługi mają odpowiadać określonym przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia wymaganiom.

XIV. Wykaz oświadczeń lun dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu
1. W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
1) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (w formie oryginału)- według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ;
2) Wykaz wykonanych usług, w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te usługi zostały wykonane należycie (w formie oryginału) – według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ
2. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
1) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (w formie oryginału) – według wzoru stanowiącego załącznika nr 4 do SIWZ;
2) Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę), a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy (w formie oryginału)- według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ
3. Dokumenty składane przez podmioty zagraniczne.
1) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 2 pkt 2) składa dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający odpowiednio, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2) Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 3 pkt 1, zastępuje się je dokumentami zawierającymi oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
4. Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej:
1) Każdy z Wykonawców składających ofertę wspólnie zobligowany jest do złożenia oświadczeń i dokumentów wymienionych w ust. 2
2) Oświadczenie i dokumenty wymienione w ust. 1 oraz formularz ofertowy są składane przez pełnomocnika Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
3) Poza dokumentami wymienionymi w pkt 1) i 2) wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia winni załączyć do oferty oryginał pełnomocnictwa celem ustalenia:
- Wykonawcy – pełnomocnika uprawnionego do występowania w imieniu grupy wykonawców,
- Wykonawców ubiegających się wspólnie o przedmiotowe zamówienie publiczne (wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby).
Wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania. Dokument pełnomocnictwa powinien zostać podpisany przez wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, w tym wykonawcę pełnomocnika. Podpisy muszą być złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem. Oferta musi być podpisana w taki sposób, aby prawnie zobowiązywała wszystkich wykonawców występujących wspólnie.
Zapisy dotyczące uwag odnośnie formy składanych dokumentów oraz dokumentów wymaganych od wykonawcy mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania za granicą stosuje się odpowiednio.
5. Dokumenty podmiotu trzeciego
Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa rozdz. XII ust. 1 SIWZ, polega za zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w ust. 2

XV. Informacja o dokumentach potwierdzających, że oferowane usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego.
Zamawiający nie formułuje wymagań w tym zakresie.

XVI. Uwagi dotyczące formy składanych dokumentów.
1) Warunkiem uznania kopii za dokument jest umieszczenie na każdej stronie kopii oświadczenia za zgodność z oryginałem i złożenie podpisu osoby/osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa.
2) Gdy przedstawiona kopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budziła wątpliwość, co do jej prawdziwości, Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu;
3) Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniami na język polski;
4) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w § 1 ust. 2 i 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawców, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009 r. nr 226, poz. 1817), kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczone za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty.

XVII. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazania osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.
1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faxem lub e-mailem każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. W przypadku przesłania dokumentów czy informacji przez Zamawiającego faksem na nr podany przez Wykonawcę, potwierdzenie wysłania faksem zawierające komunikat „ok” uważa się za doręczone prawidłowo.
2. Każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wniosek Wykonawcy o wyjaśnienie treści SIWZ powinien być skierowany na adres:

Al. Jana Pawła II 95 a, 21- 010 Łęczna
Fax: /081/ 752- 64-64

3. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosków, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania powyższego wniosku.
4. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Każda wprowadzona zmiana stanie się częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wprowadzona zmiana zostanie przekazana wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.
5. W związku z wynikającą z ustawy koniecznością zamieszczania treści zapytań SIWZ a także odwołań dotyczących treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ na stronie internetowej Zamawiającego, jak również ze względu na często słabą czytelność pism przysyłanych do Zamawiającego faxem i związanych z tym trudnościami skanowania, treść zapytań do niniejszej SIWZ a także treść ewentualnego odwołania prosimy przesłać również w wersji elektronicznej pocztą e-mail na adres: e.kowalik@powiatleczynski.pl
6. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z Wykonawcami.
7. Osoba uprawniona do porozumiewania się z Wykonawcami:
Elżbieta Kowalik- Główny Specjalista ds. zamówień publicznych,
e-mail: e.kowalik@powiatleczynski.pl
Łukasz Pawlak- Koordynator projektu tel. /081/ 752-64-22
e-mail: l.pawlak@powiatleczynski.pl

XVIII. Zamawiający nie żąda wniesienia wadium oraz zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XIX. Termin związania ofertą
1. Składający ofertę jest nią związany przez okres 30 dni od terminu składania ofert.
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawcy o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

XX. Opis sposobu przygotowania ofert
A.
1. Wykonawca składa ofertę z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ (formularz ofertowy).
2. Wykonawca składa wraz z ofertą oświadczenia i dokumenty, o których mowa w rozdz. XIV SIWZ.
3. W przypadku ustanowienia pełnomocnika Wykonawca składa pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy (jeżeli oferta i załączniki nie będą podpisane przez osobę/y wskazaną/e w rejestrze sądowym lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacyjnej wykonawcy). Z pełnomocnictwa musi jednoznacznie wynikać do jakich czynności prawnych dana osoba/y została/y umocowana/e (w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza za zgodność z oryginałem).
B. Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej
1. Każdy z Wykonawców składających ofertę wspólnie zobligowany jest do złożenia oświadczeń i dokumentów wymienionych w ust. 2 rozdziału XIV SIWZ oraz w rozdziale XX lit. A ust. 3 SIWZ.
2. Oświadczenie i dokumenty wymienione ust. 1 rozdziału XIV oraz w rozdz. XX lit. A ust. 1 i 3 SIWZ składane są przez pełnomocnika Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
3. Poza dokumentami wymienionymi ust. 1 i 2 wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia winni załączyć do oferty oryginał pełnomocnictwa celem ustalenia:
4. - Wykonawcy – pełnomocnika uprawnionego do występowania w imieniu grupy wykonawców,
5. - wykonawców ubiegających się wspólnie o przedmiotowe zamówienie publiczne (wymienionych z nazwy z określeniem adres siedziby).
6. Wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania. Dokument pełnomocnictwa powinien zostać podpisany przez wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, w tym wykonawcę pełnomocnika. Podpisy muszą być złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem. Oferta musi być podpisana w taki sposób, aby prawnie zobowiązywała wszystkich wykonawców występujących wspólnie.
7. Zapisy dotyczące uwag odnośnie formy składanych dokumentów oraz dokumentów wymaganych od wykonawcy mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania za granicą stosuje się odpowiednio.
C. Uwagi dotyczące przygotowania oferty oraz wymaganych oświadczeń i dokumentów
1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, na komputerze, maszynie do pisania lub ręcznie długopisem bądź niezmywalnym atramentem, pismem czytelnym.
2. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca składający ofertę.
3. Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę.
4. Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa.
5. Oferta musi być podpisana zgodnie z art. 78 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., nr 16, nr 93 z późn. zm.), czyli musi być opatrzona własnoręcznym podpisem Wykonawcy lub osoby przez niego upoważnionej. Podpis musi być, czytelny, pozwalający na identyfikację osoby podpisującej ofertę. Obok złożonego nieczytelnego podpisu powinna być przystawiona pieczątka zawierająca imię i nazwisko osoby podpisującej ofertę. W sytuacji, gdy Wykonawca nie posiada pieczątki imiennej, powinien na dokumentach złożyć własnoręczny podpis, z którego jednoznacznie wynika brzmienie nazwiska umożliwiające identyfikację osoby składającej podpis.
6. Jeżeli do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy wymagane jest zastosowanie tzw. reprezentacji łącznej, wówczas wszystkie dokumenty muszą być podpisane przez zobowiązane osoby.
7. Dokumenty powinny być sporządzone ściśle z zaleceniami oraz przedstawionymi przez Zamawiającego wzorcami- załącznikami, a w szczególności zawierać wszystkie informacje oraz dane.
8. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.
9. Wszystkie strony powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający możliwość dekompletacji zawartości oferty oraz wszystkie strony oferty wraz z załącznikami powinny być ponumerowane.
10. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane. Wykonawca nie może zastrzec następujących informacji zawartych w ofertach:
1) nazwy (firmy) i adresu wykonawcy,
2) informacji dotyczących ceny,
3) terminu wykonania zamówienia,
4) okresu gwarancji
5) warunków płatności.
Stosowne zastrzeżenie wykonawcy powinien załączyć do oferty. W przeciwnym razie cała oferta zostanie ujawniona na życzenie każdego uczestnika postępowania.

Wykonawca winien umieścić ofertę w nieprzezroczystej i zabezpieczonej kopercie.
Koperta winna być zaadresowana następująco:
Powiat Łęczyński, al. Jana Pawła II 95a, 21- 010 Łęczna

oraz powinna być oznakowana następującym tekstem:
„Oferta w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Przygotowanie do druku i druk przewodnika rowerowego wraz z audioprzewodnikiem na płycie CD i mapy turystycznej - Znak sprawy ZP. 272.4.15.2011, nie otwierać przed dniem 28.07.2011 r. przed godz. 14.30.” Dostarczyć do pokoju nr 111 (kancelaria ogólna) do godz. 14.00 .

WYKONAWCA powinien wpisać na kopercie swój adres i nazwę.
Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że nastąpi to przed wyznaczonym przez zamawiającego ostatecznym terminem składania ofert.
Koperta będzie dodatkowo oznaczona określeniem „zmiana” lub „wycofanie”.

UWAGA!
W przypadku nieprawidłowego zaadresowania koperty, Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki lub jej przedterminowe otwarcie. Oferta taka nie weźmie udziału w postępowaniu.

XXI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

Miejsce i termin składania ofert:
1. Miejsce: Starostwo Powiatowe w Łęcznej, al. Jana Pawła II 95a,
21- 010 Łęczna
Pokój nr 111 (kancelaria ogólna)
Termin: do dnia 28.07.2011 r., do godz. 14.00.
Oferty złożone po terminie będą zwrócone niezwłocznie Wykonawcom.
2. Miejsce i termin otwarcia ofert:
Miejsce: Jawne otwarcie złożonych ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w sali konferencyjnej.
Termin: do dnia 28.07.2011r., godz. 14.30.

3. Otwarcie ofert.
1) Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda zebranym Wykonawcom informację o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
2) Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po podaniu w/w informacji.
3) Na otwarciu ofert podane zastaną następujące informacje: nazwa (firma) oraz adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także cena zawarte w ofercie.

XXII. Opis sposobu obliczenia ceny oferty
1. Cena oferty to cena brutto.
2. Cena podana w formularzu ofertowym powinna obejmować wszystkie koszty i składniki jakie trzeba będzie zapłacić za przedmiot zamówienia.
3. Cena może być tylko jedna.
4. Wymienione wartości w ofercie należy podać w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku przy zachowaniu matematycznej zasady zaokrąglania liczb (zgodnie z § 5 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towaru i usług (Dz. U. z 2008 r. nr 212, poz. 1337 z późn. zm.).

XXIII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.
Wybrana zostanie oferta, która uzyska największą liczbę punktów.
Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie kryterium:

Cena ofertowa brutto – 100 %
Punktacja:
Liczba punktów = (najniższa cena : cena badanej oferty) x 100 pkt x 100%

XXIV. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

2. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający w trybie art. 92 ust. 1 ustawy zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy złożyli oferty.
3. Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza również na swojej stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie – art. 92 ust. 2 ustawy .
4. Jeżeli oferta Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, Zamawiający przed zawarciem umowy może zażądać przedłożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy.

XXV. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego
1. Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści SIWZ oraz danych zawartych w ofercie.
2. Umowy w sprawach zamówień publicznych są jawne i podlegają udostępnianiu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej.
3. Wzór umowy stanowi załącznik nr 7 do SIWZ

XXVI. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia
1) Wykonawcom i innym osobom, o których mowa w art. 179 ustawy, którzy mieli interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują odpowiednio środki ochrony prawnej o których mowa w dziale VI ustawy.
2) Zasady i tryb postępowania w zakresie korzystania środków ochrony prawnej określone zostały w dziale VI ustawy.

XXVII. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym, a wykonawcą
Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych. Rozliczenia mogą być prowadzone tylko w walucie polskiej PLN.

XXVIII. Koszty udziału w postępowaniu
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

XXIX. Wzory oświadczeń i dokumentów, stanowiące załączniki do SIWZ:
1. załącznik nr 1 do SIWZ –szczegółowy opis przedmiotu zamówienia;
2. załącznik nr 2 do SIWZ – wzór formularza ofertowego;
3. załącznik nr 3 do SIWZ - wzór oświadczenie Wykonawcy w trybie art. 22 ust. 1
ustawy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;
4. załącznik nr 4 do SIWZ - wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia na
podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy (dotyczy osób fizycznych);
5. załącznik nr 5 do SIWZ - wzór oświadczenia o posiadaniu wymaganych
uprawnień przez osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia.;
6. załącznik nr 6 do SIWZ - wzór formularza wykaz wykonywanych usług
7. załącznik nr 7 do SIWZ - wzór umowy
Zatwierdził: Adam Niwiński- Przewodniczący Zarządu


Łęczna, dnia 07.07.2011 r.
Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stron internetowychprojektowanie stron internetowych