Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

SIWZ na dostawę zestawów do inwentaryzacji w ramach realizacji projektu pn. Wirtualne Powiaty. Budowa Społeczeństwa Informacyjnego na Lubelszczyźnie. Etap III ZP.3431/04/2011

2011-01-26 14:20:22
Znak sprawy ZP. 3431/04/2011
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na

Dostawę zestawów do inwentaryzacji
w ramach realizacji projektu pn. Wirtualne Powiaty.
Budowa Społeczeństwa Informacyjnego na Lubelszczyźnie. Etap III_


I. Nazwa oraz adres Zamawiającego

Powiat Łęczyński z siedzibą w Łęcznej,
al. Jana Pawła II 95a,
21- 010 Łęczna,

NIP 505-001-77-32
REGON 431019425
nr telefonu 081/ 752-64-23, nr faksu 081 752-64-64.
Godziny urzędowania poniedziałek, środa – piątek w godzinach 700 – 1500, wtorek 800 – 1600.
Adres poczty elektronicznej: e.kowalik@powiatleczynski.pl
Strona internetowa Zamawiającego: www.powiatleczynski.pl

II. Tryb udzielenia zamówienia
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 193 000 euro na podstawie art. 10 ust. 1, art. 39
i następnych ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r., Nr 113, poz.759 z późn. zm.).
Użyte w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
- pojęcie ustawy dotyczy Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.);
- pojecie SIWZ dotyczy niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

III. Opis przedmiotu zamówienia

IIIa. Rodzaj zamówienia
Dostawy
Przedmiotem zamówienia jest dostawa zestawu do inwentaryzacji w ramach realizacji projektu pn. Wirtualne Powiaty. Budowa Społeczeństwa Informacyjnego na Lubelszczyźnie. Etap III.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 1

Określenie przedmiotu zamówienia za pomocą kodów CPV:
30232000 - Sprzęt peryferyjny
30144000 - Maszyny w rodzaju maszyn liczących

IIIb Oferty częściowe
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

IIIc Oferty wariantowe
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

IIId. Zamówienia uzupełniające
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy.

IIIe. Zamawiający nie określa w opisie zamówienia wymagań określonych w art. 29 ust. 4 ustawy.

IV. Termin wykonania zamówienia
Termin wykonania zamówienia: w ciągu 45 dni od dnia zawarcia umowy.

V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy dotyczące:
1) Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania uprawnień.
2) Posiadania wiedzy i doświadczenia.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Wykonawca spełni warunek jeśli wykaże, że należycie wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie:
- dostawy sprzętu komputerowego lub urządzeń peryferyjnych na łączną kwotę co najmniej 70.000,00 PLN, w tym co najmniej jednego zestawu do inwentaryzacji.
3) Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełniania tego warunku.
4) Sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Wykonawca spełni warunek jeśli wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 35.000,00 PLN

2. W przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o zamówienie powyższe warunki powinien spełnić, co najmniej jeden Wykonawca. W przypadku warunku posiadania uprawnień muszą go spełnić wszyscy wykonawcy.

3. Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie dokumentów i oświadczeń załączonych do oferty. Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców prowadzona będzie na podstawie analizy w/w dokumentów metodą "spełnia – niespełnia". W przypadku braku w ofercie któregokolwiek z wymaganych, wymienionych powyżej dokumentów wezwie wykonawcę do ich uzupełnienia, we wskazanym terminie, w trybie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759). Wykonawca, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu podlega wykluczeniu.
4. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, wobec których brak jest podstaw do wykluczenia.
Do udziału w postępowaniu mogą przystąpić Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu
z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust.1 i ust 2. ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;
2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;
3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.


VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

1. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
1) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (w formie oryginału) – według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ;
2) W celu potwierdzenia, że wykonawca spełnia warunki udziału w niniejszym postępowaniu dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia
Zamawiający wymaga załączenia do oferty wykazu wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku opisanego doświadczenia z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że wykazane dostawy zostały wykonane należycie, (w formie oryginału) – zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ
3) W celu potwierdzenia, że wykonawca spełnia warunki udziału w niniejszym postępowaniu dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej
Zamawiający wymaga załączenia do oferty informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, potwierdzających, że wykonawca posiada na rachunku kwotę środków finansowych w PLN nie mniejszą niż co najmniej 35.000,00 PLN. lub potwierdzającej, że wykonawca posiada zdolność kredytową na kwotę wyżej wskazaną, lub potwierdzającej, że łącznie z obydwu wyżej wskazanych źródeł wykonawca posiada (posiada na rachunku i posiada zdolność kredytową) kwotę nie mniejszą niż wyżej wskazana celem wykazania spełniania opisanego warunku.

2. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku.


3. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnienie warunku, o którym mowa w rozdziale V pkt 1
ppkt 4 SIWZ, polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust 2b ustawy Pzp Zamawiający wymaga załączenia do oferty informacji o której mowa w rozdziale VI pkt 1 ppkt 3)., dotyczącej tych podmiotów.

Uwagi dotyczące formy składanych dokumentów
1) Warunkiem uznania kopii za dokument jest umieszczenie na każdej stronie kopii oświadczenia za zgodność z oryginałem i złożenie podpisu osoby/osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa.
2) Gdy przedstawiona kopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budziła wątpliwość, co do jej prawdziwości, Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu;
3) Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski;
4) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w § 1 ust. 2 i 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawców, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U.
z 2009 r., Nr 226, poz. 1817), kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczone za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty.


VIa Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych

1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania
o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Wykonawca jest zobowiązany załączyć do oferty:
1. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia wykonawcy (w formie oryginału) – o treści zgodnej ze wzorem określonym w załączniku nr 4 do niniejszej SIWZ.
2. aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust 1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku Wykonawcy będącego osobą fizyczną - oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp
3. aktualne zaświadczenia:
- właściwego naczelnika urzędu skarbowego, potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
- właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
4. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt. 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
5. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

2. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w rozdziale VIa pkt 1 SIWZ:
1) ppkt 2—3 i ppkt 5 — składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;
2) ppkt 4 — składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4—8 ustawy Pzp.

3. Dokumenty, o których mowa powyżej w pkt. 2 ppkt 1 lit. a i c oraz ppkt 2, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
4. Dokument, o którym mowa powyżej w pkt 2 ppkt 1 lit. b, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
5. Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5—8 ustawy Pzp, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5—8 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń — zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób


VII. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami
1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faxem lub mailem każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. W przypadku przesyłania dokumentów czy informacji przez Zamawiającego faksem na numer podany przez Wykonawcę, potwierdzenie wysłania faksem zawierające komunikat „ok” uważa się za doręczone prawidłowo.
2. Każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wniosek Wykonawcy o wyjaśnienie treści SIWZ powinien być skierowany na adres: Starostwo Powiatowe w Łęcznej, al. Jana Pawła II 95a, 21-010 Łęczna.
Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania powyższego wniosku.
3. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana stanie się częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wprowadzona zmiana zostanie przekazana wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.
4. W związku z wynikającą z ustawy koniecznością zamieszczania treści zapytań do SIWZ a także treści odwołań dotyczących treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ na stronie internetowej Zamawiającego, jak również ze względu na często słabą czytelność pism przysyłanych do Zamawiającego faxem i związanymi z tym trudnościami skanowania, treść zapytań do niniejszej SIWZ a także treść ewentualnego odwołania prosimy przesłać również w wersji elektronicznej pocztą e-mail na adres: e.kowalik@powiatleczynski.pl
5. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z Wykonawcami.
6. Osoba uprawniona do porozumiewania się z Wykonawcami:
Elżbieta Kowalik – email: e.kowalik@powiatleczynski.pl (w sprawach procedury postępowania).

VIII. Wymagania dotyczące wadium
1. Wykonawca przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości :
1.500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset PLN),
przed upływem terminu składania ofert.
2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych:
1) pieniądzu,
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
3. Wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: PKO BP S.A. O/Łęczna Nr 89 1020 3206 0000 8202 0006 4535 z dopiskiem: Dostawa zestawów do inwentaryzacji w ramach realizacji projektu pn. Wirtualne Powiaty. Budowa Społeczeństwa Informacyjnego na Lubelszczyźnie. Etap III
4. Wadium uważa się za wniesione w terminie, jeżeli kwota wadium znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. W myśl art. 63. ust. 3 pkt.1 ustawy Prawo bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 r. ( Dz. U. z 2002 r. Nr 72 poz. 665 z późn. zm.) polecenie przelewu jest jedną z form rozliczenia bezgotówkowego. Zgodnie z art. 63c Prawa bankowego polecenie przelewu stanowi udzieloną bankowi, z zastrzeżeniem art. 63g tej ustawy, dyspozycję dłużnika obciążenia jego rachunku określoną kwotą i uznania tą kwotą rachunku wierzyciela. Oznacza to, że wpłata gotówkowa wadium wnoszona na poczcie lub w banku nie stanowi polecenia przelewu w rozumieniu wyżej cytowanych artykułów.
5. Dowód wniesienia wadium powinien być dołączony do oferty.
6. W przypadku wniesienia wadium w formie o której mowa w art. 45 ust 6 pkt od 2) do 5) ustawy Pzp do oferty należy dołączyć dokument w formie oryginału.
7. Wykonawca, który nie zabezpieczy oferty akceptowaną formą wadium zostanie przez Zamawiającego wykluczony z postępowania.
8. Warunki zwrotu i utraty wadium są określone w art. 46 ustawy.


IX. Termin związania ofertą
1. Składający ofertę jest nią związany przez okres 60 dni od terminu składania ofert.
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.


X. Opis sposobu przygotowania ofert.
A.
1. Wykonawca składa ofertę z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ (formularz ofertowy).
2. Wykonawca składa wraz z ofertą:
1). oświadczenia i dokumenty, o których mowa w rozdz. VI i VIa SIWZ.
2). wypełniony i podpisany opis przedmiotu zamówienia (zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik nr 2.2 do SIWZ).
3). dowód wniesienia wadium.
3. W przypadku ustanowienia pełnomocnika wykonawca składa – pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy (jeżeli oferta i załączniki nie będą podpisane przez osobę/y wskazaną/e w rejestrze sądowym lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacyjnej wykonawcy). Z pełnomocnictwa musi jednoznacznie wynikać do jakich czynności prawnych dana osoba/y została/y umocowana/e (w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza za zgodność z oryginałem).

B. Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej:
1. Każdy z Wykonawców składających ofertę wspólnie zobligowany jest do złożenia oświadczeń i dokumentów wymienionych w rozdz. VIa. pkt 1 SIWZ oraz w rozdziale X lit. A pkt. 3 SIWZ.
2. Oświadczenie i dokumenty wymienione w rozdz. VI pkt. 1 ppkt 1) SIWZ, w rozdz. X lit. A pkt. 1 oraz dowód wniesienia wadium składane są tylko przez pełnomocnika Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
3. Poza dokumentami wymienionymi w pkt 1 i pkt 2 wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia winni załączyć do oferty oryginał pełnomocnictwa celem ustalenia:
- Wykonawcy - pełnomocnika uprawnionego do występowania w imieniu grupy wykonawców,
-Wykonawców ubiegających się wspólnie o przedmiotowe zamówienie publiczne (wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby).
Wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania. Dokument pełnomocnictwa powinien zostać podpisany przez wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, w tym wykonawcę pełnomocnika. Podpisy muszą być złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem. Oferta musi być podpisana w taki sposób, aby prawnie zobowiązywała wszystkich wykonawców występujących wspólnie.
Zapisy dotyczące uwag odnośnie formy składanych dokumentów oraz dokumentów wymaganych od wykonawcy mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania za granicą stosuje się odpowiednio.

C. Uwagi dotyczące przygotowania oferty oraz wymaganych oświadczeń i dokumentów:
1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, na komputerze, maszynie do pisania lub ręcznie długopisem bądź niezmywalnym atramentem, pismem czytelnym.
2. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca składający ofertę.
3. Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę.
4. Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa.
5. Jeżeli do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy wymagane jest zastosowanie tzw. reprezentacji łącznej, wówczas wszystkie dokumenty muszą być podpisane przez zobowiązane osoby.
6. Dokumenty powinny być sporządzone ściśle z zaleceniami oraz przedstawionymi przez Zamawiającego wzorcami – załącznikami, a w szczególności zawierać wszystkie informacje oraz dane.
7. Poprawki w ofercie powinny być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.
8. Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty oraz wszystkie strony oferty wraz z załącznikami powinny być ponumerowane.
9. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane. Wykonawca nie może zastrzec następujących informacji zawartych w ofertach:
- nazwy (firmy) i adresu wykonawcy,
- informacji dotyczących ceny,
- terminu wykonania zamówienia,
- okresu gwarancji,
- warunków płatności.
Stosowne zastrzeżenie wykonawca powinien załączyć do oferty. W przeciwnym razie cała oferta zostanie ujawniona na życzenie każdego uczestnika postępowania.
Wykonawca winien umieścić ofertę w nieprzezroczystej i zabezpieczonej kopercie
Koperta winna być zaadresowana następująco:
Powiat Łęczyński, al. Jana Pawła II 95a, 21- 010 Łęczna
oraz powinna być oznakowana następującym tekstem:
„Oferta w postępowaniu na dostawę zestawu do inwentaryzacji w ramach realizacji projektu pn. _Wirtualne Powiaty. Budowa Społeczeństwa Informacyjnego na Lubelszczyźnie. Etap III_ ZP.3431/04/2011 - nie otwierać przed dniem .................... [uzupełnia Wykonawca] przed godz. ......... [uzupełnia Wykonawca]. Dostarczyć do pokoju 111 do godz..................... [uzupełnia Wykonawca]”
WYKONAWCA powinien wpisać na kopercie swój adres i nazwę.
Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że nastąpi to przed wyznaczonym przez zamawiającego ostatecznym terminem składania ofert. Koperta będzie dodatkowo oznaczona określeniem „zmiana” lub „wycofanie”.
UWAGA!
W przypadku nieprawidłowego zaadresowania koperty, Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki lub jej przedterminowe otwarcie. Oferta taka nie weźmie udziału w postępowaniu.

XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
1. Miejsce i termin składania ofert:
Miejsce: Starostwo Powiatowe w Łęcznej, al. Jana Pawła II 95a, 21- 010 Łęczna,
Pokój nr 111 (kancelaria ogólna)
Termin: do dnia 04.03.2011 r., do godz. 09.00.
Zamawiający niezwłocznie zawiadamia wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwraca ofertę.
2. Miejsce i termin otwarcia ofert:
Miejsce: Starostwo Powiatowe w Łęcznej, al. Jana Pawła II 95a, 21- 010 Łęczna, sala konferencyjna.
Termin: do dnia 04.03.2011 r., godz. 09. 30.
3. Otwarcie ofert
1) Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda zebranym Wykonawcom informację
o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
2) Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po podaniu w/w informacji.
3) Na otwarciu ofert podane zastaną następujące informacje: nazwa (firma) oraz adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także cena, zawarte w ofercie.

XII. Opis sposobu obliczenia ceny oferty
1. Cena oferty to cena brutto, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie.
Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia
2. Cena podana w formularzu ofertowym powinna obejmować wszystkie koszty i składniki jakie trzeba będzie zapłacić za przedmiot zamówienia.
3. Cena może być tylko jedna.
4. Wymienione wartości w ofercie należy podać w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku przy zachowaniu matematycznej zasady zaokrąglania liczb (zgodnie z § 5 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towaru i usług (Dz. U. z 2008 r. nr 212, poz. 1337 z późn. zm.).

XIII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.

Zamawiający dokona wyboru oferty przyznając punkty w zakresie następujących kryteriów oceny ofert:
1. cena ofertowa brutto – waga 95%
2. termin wykonania zamówienia – waga 5%

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta najkorzystniejsza ekonomicznie tj. ta która uzyska najwyższą łączną ilość punktów w zakresie w/w kryteriów.

W kryterium cena ofertowa brutto Zamawiający porównywać będzie wartość brutto ofert.
Zamawiający przyzna punkty obliczone zgodnie z poniższym wzorem
Punktacja: Liczba punktów = (najniższa cena : cena badanej oferty) x 100 pkt x 95%
Najkorzystniejsza oferta, w niniejszym kryterium może uzyskać maksymalnie 95 pkt.

W kryterium termin wykonania zamówienia Zamawiający porównywać będzie zaoferowany termin wykonania zamówienia.
Zamawiający przyzna punkty obliczone zgodnie z poniższym wzorem
Punktacja: Liczba punktów = (najkrótszy termin wykonania zamówienia : termin wykonania zamówienia w badanej ofercie) x 100 pkt x 5%
Najkorzystniejsza oferta, w niniejszym kryterium (tj. oferta zawierająca najkrótszy termin wykonania zamówienia) może uzyskać maksymalnie 5 pkt.


XIV. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający w trybie art. 92 ust. 1 ustawy zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy złożyli oferty.
2. Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza również na swojej stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie – art. 92 ust. 2 ustawy.
3. Jeżeli oferta Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, Zamawiający przed zawarciem umowy wymaga przedłożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
4. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza winien przed zawarciem umowy przedłożyć Zamawiającemu dokumenty: certyfikaty i deklaracje zgodności o których mowa w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1a, i/lub nr 1b, i/ lub nr 1c do SIWZ – w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy.XV. Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy
1. Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na sumę stanowiącą 6 % zaoferowanej ceny brutto.
2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
3. Wykonawca w złożonej ofercie określa formę w jakiej wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy.
4. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku formach określonych w art.148 ust.1 ustawy.
5. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym.
6. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy.
7. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady nie może przekraczać 30% wysokości zabezpieczenia i kwota ta jest zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.
8. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy (art. 141 ustawy).


XVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego
1. Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści SIWZ oraz danych zawartych w ofercie.
2. Umowy w sprawach zamówień publicznych są jawne i podlegają udostępnianiu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej.
3. Istotne postanowienia umowy zawiera załącznik nr 6 do SIWZ
4. Zamawiający dopuszcza zmianę zawartej umowy:
1) w zakresie danych teleadresowych Wykonawcy;
2) w przypadku gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizacje przedmiotu umowy;
3) w przypadku gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych lub zaleceń Instytucji, która przyznała środki na sfinansowanie umowy;
4) w przypadku udokumentowanej niemożności dostarczenia zaoferowanego przez Wykonawcę modelu sprzętu komputerowego (Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wówczas sprzęt o parametrach nie gorszych od wskazanych w ofercie).


XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia
1. Wykonawcom i innym osobom, o których mowa w art. 179 ustawy, którzy mieli interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniosły lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują odpowiednio środki ochrony prawnej o których mowa w dziale VI ustawy.
2. Zasady i tryb postępowania w zakresie korzystania ze środków ochrony prawnej określone zostały w dziale VI ustawy.
3. Odwołanie wnosi się:
1) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo w terminie 15 dni -jeżeli zostały przesłane w inny sposób - w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;
4. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie:
1) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej - jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;
5. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się:
1) w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 - w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;
6. Jeżeli zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,
2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;


XVIII. Informacja o podwykonawcach
Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom. Informacji należy udzielić na formularzu ofertowym.
W przypadku, gdy Wykonawca nie powierza wykonania żadnej części zamówienia podwykonawcom, należy zamieścić informację „nie dotyczy”.
Brak oświadczenia Wykonawcy na formularzu ofertowym oznacza jego rezygnację z powierzenia jakiejkolwiek części zamówienia podwykonawcom.


XIX. Umowa ramowa
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.


XX. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej

XXI. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym, a wykonawcą.
Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych. Rozliczenia mogą być prowadzone tylko w walucie polskiej PLN.

XXII. Koszty udziału w postępowaniu
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.


XXIII. Wzory oświadczeń i dokumentów, stanowiące załączniki do SIWZ:
1. Opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1 do SIWZ;
2. Wzór formularza ofertowego – załącznik nr 2 do SIWZ;
Wzór formularza – opis oferowanego przedmiotu zamówienia - załącznik nr 2.2 do SIWZ;
3. Wzór oświadczenia Wykonawcy w trybie art. 22 ust. 1 ustawy o spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu – załącznik nr 3 do SIWZ;
4. Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 – załącznik
nr 4 do SIWZ;
5. Wzór wykazu wykonanych dostaw – załącznik nr 5 do SIWZ.
6. Wzór umowy - załącznik nr 6 do SIWZ;


Zatwierdził: Przewodniczący Zarządu Powiatu
Adam Niwiński

Łęczna, dnia 12 stycznia 2011 r.

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie stron internetowychtworzenie stron internetowych