Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Strona Główna » Zamówienia publiczne » SIWZ z załącznikami » Zmiana 2 SIWZ na Leasing ...

Zmiana 2 SIWZ na Leasing samochodu w ramach projektu pn. _Wirtualne Powiaty. Budowa Społeczeństwa Informacyjnego na Lubelszczyźnie. Etap III_ - znak: ZP.3431/3/2011

2011-01-14 13:44:08
Łęczna, dn. 14.01.2011r.

Znak sprawy: ZP. 3431/3/2011


Wykonawcy
uczestniczący w postępowaniu


Działając w imieniu Zamawiającego Powiatu Łęczyńskiego z siedzibą, al. Jana Pawła II 95 a, 21-010 Łęczna, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z póz. zm) zawiadamiam, że w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na na Leasing samochodu w ramach projektu pn. "Wirtualne Powiaty. Budowa Społeczeństwa Informacyjnego na Lubelszczyźnie. Etap III" ogłoszonym w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 05.01.2011r. (numer ogłoszenia 6463 - 2011) do zamawiającego wpłynęły zapytania wykonawców, na które udzielam odpowiedzi zgodnie z poniższym:

Pytanie nr 1:
Zwracamy się z zapytaniem dotyczącym oferty na zakup samochodu. Czy w pozycji II podpunkt 8 napęd 4x4 (dopuszczony układ napędowy przedni z elektronicznie dołączaną tylną osią) można zastąpić na dopuszczony układ napędowy przedni z mechaniczno-hydrauliczną dołączoną tylną osią?

Odpowiedź nr 1:
Zamawiający dopuszcza układ napędowy 4x4 przedni z dołączoną tylną osią.

Pytanie nr 2:
Czy w punkcie 4: Wymagana minimalna gwarancja producenta:
- 36 miesięcy lub 10000 km gwarancji ogólnej w samochodzie wraz z wyposażeniem. Na wyposażenie dodatkowe udzielamy 12 miesięcy gwarancji. Jak mamy rozumieć usuniecie usterki w 24 godzin roboczych.

Odpowiedź nr 2:
Zamawiający dopuszcza 12 miesięczny okres gwarancji na wyposażenie dodatkowe.
Usunięcie usterki w ciągu 24 godzin powinno nastąpić w godzinach roboczych tj. w okresie do trzech dni roboczych.

Pytanie nr 3:
Czy w przypadku wydłużenia naprawy można dostarczyć samochód zastępczy?

Odpowiedź nr 3:
Tak

Pytanie nr 4:
Czy Zamawiający przewiduje opłatę wstępną? Jeśli tak to w jakiej wysokość? Kolejne pytanie dotyczy możliwości odroczenia terminu przekazania przedmiotu zamówienia o 60 do 90 dni.

Odpowiedź nr 4:
Wysokość wstępnej opłaty leasingowej zdaniem zamawiającego wina wynosić do 40% . Zamawiający dopuszcza odroczenie terminu przekazania przedmiotu zamówienia do 90 dni od dnia podpisania umowy.

Pytanie nr 5:
Zwracam się z prośbą o informację dotyczącą wysokości opłaty leasingowej oraz okresy leasingu.

Odpowiedź nr 5:
Zgodnie z pkt. 3 Istotnych postanowień umowy, okres leasingu liczony jest od daty podpisania umowy do 30 kwietnia 2012 roku.

Pytanie nr 6:
Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie pojazdu demonstracyjnego, zarejestrowanego i używanego do jazd testowych, z przebiegiem kilku tysięcy kilometrów?
Jest to korzystne dla Zamawiającego gdyż zakupi praktycznie nowy pojazd w atrakcyjnej cenie.

Odpowiedź nr 6:
Nie

Pytanie nr 7:
Czy ze względu na brak dostępności pojazdów z roku produkcji 2010 Zamawiający dopuszcza dostawę przedmiotu leasingu do 31 marca 2011 oraz wynikające z tego powodu zmniejszenie ilości rat leasingowych?

Odpowiedź nr 7:
Zamawiający dopuszcza odroczenie terminu przekazania przedmiotu zamówienia do 90 dni od dnia podpisania umowy oraz zmniejszenie ilości rat leasingowych. Jednakże zamawiający zastrzega, iż termin realizacji przedmiotu zamówienia to 30 kwietnia 2012. Termin ten nie może ulec zmianie.


W związku z powyższym Zamawiający dokonuje modyfikacji-zmiany treści SIWZ
w następujący sposób:
1). dotychczasową treść załącznika nr 1 do SIWZ „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia” zastępuje się treścią zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszego pisma „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia po modyfikacji z dnia 14.01.2011 r.”
2). dotychczasową treść załącznika nr 3 do SIWZ „Harmonogram płatności” zastępuje się treścią zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszego pisma „ Harmonogram płatności po modyfikacji z dnia 14.01.2011 r.”
3). dotychczasową treść załącznika nr 7 do SIWZ „Istotne postanowienia umowy” zastępuje się treścią zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszego pisma „Istotne postanowienia umowy po modyfikacji z dnia 14.01.2011 r.”

Powyższe zmiany stanowią integralną treść SIWZ. Zmiany w powyższym zakresie nie prowadzą do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu w niniejszym postępowaniu.
W związku z wprowadzoną modyfikacją zamawiający uznał, iż jest konieczny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach.

W związku z powyższym Zamawiający na podstawie art. 38 ust 6 ustawy Pzp przedłużył termin składania ofert w niniejszym postępowaniu i dokonał zmiany treści SIWZ w zakresie rozdziału XVIII w brzmieniu przed zmianą:
XVIII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
1. Miejsce i termin składania ofert:
Miejsce:
Starostwo Powiatowe w Łęcznej, al. Jana Pawła II 95a, 21- 010 Łęczna
Pokój nr 111 (kancelaria ogólna)
Termin: do dnia 14.01.2011r., do godz. 14.00.
Oferty złożone po terminie będą zwrócone niezwłocznie Wykonawcom.

2. Miejsce i termin otwarcia ofert:
Miejsce:
Jawne otwarcie złożonych ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w sali konferencyjnej.
Termin: Dnia 14.01.2011r., godz. 14.30.

Treść rozdziału XVIII. SIWZ zastępuje się następującą treścią:
XVIII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
1. Miejsce i termin składania ofert:
Miejsce:
Starostwo Powiatowe w Łęcznej, al. Jana Pawła II 95a, 21- 010 Łęczna
Pokój nr 111 (kancelaria ogólna)
Termin: do dnia 19.01.2011r., do godz. 14.00.
Oferty złożone po terminie będą zwrócone niezwłocznie Wykonawcom.

2. Miejsce i termin otwarcia ofert:
Miejsce:
Jawne otwarcie złożonych ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w sali konferencyjnej.
Termin: Dnia 19.01.2011r., godz. 14.30.Przewodniczący Zarządu

Adam Niwiński
Otrzymują:
1. wykonawcy uczestniczący w postępowaniu,
2. a/a

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

serwisy internetoweserwisy internetowe