Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Unieważnienie postępowania na budowę ścieżek rowerowych

2010-11-25 09:55:13
Łęczna, dn.25.11.2010r. Znak sprawy: ZP. 3431/28/2010
ZAWIADOMIENIE
o unieważnieniu postępowania


Działając w imieniu Zamawiającego Powiatu Łęczyńskiego z siedzibą w Łęcznej,
al. Jana Pawła II 95a, 21-010 Łęczna, zawiadamiam o unieważnieniu postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa ścieżki rowerowej na terenie Pojezierza Łęczyńsko- Włodawskiego w ramach realizacji projektu: „Wielobarwny wypoczynek. Budowa ścieżki rowerowej na terenie Pojezierza Łęczyńsko- Włodawskiego” - znak: ZP.3431/28/2010” prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych. Numer ogłoszenia: 349980 - 2010; data zamieszczenia: 28.10.2010r.
Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2010r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.).


Uzasadnienie faktyczne i prawne.

Zamawiający przeznaczył na realizację tego zamówienia kwotę 2 323 191,99 PLN.
W postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego na wyznaczony dzień składania ofert 19.11.2010r. wpłynęło 4 oferty, w tym jedna oferta podlegała wykluczenia na podstawie zapisu art. 24 ust. 2 pkt. 1 ustawy. Pozostałe 3 oferty są kompletne nie podlegają wykluczeniu ani odrzuceniu ze względów formalnych. Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, jaką zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia o kwotę 619 158,51 PLN.
Zatem postępowanie należało unieważnić na podstawie art. 93 ust 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Od niniejszej decyzji Zamawiającego, nie przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu). Informacje dotyczące wnoszenia środków ochrony prawnej przysługujące Wykonawcy znajdują się Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI ustawy publicznych dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).


Przewodniczący Zarządu Powiatu


Otrzymują:
1) a/a.
2) wykonawcy uczestniczący w postępowaniu

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie stron wwwtworzenie stron www