Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Statut

2012-03-27 09:03:32
Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łęcznej zwany dalej „ Zakładem” jest wyodrębnionym organizacyjnie zespołem osób i środków majątkowych utworzonym
i utrzymywanym w celu udzielania świadczeń zdrowotnych i promocji zdrowia.
2. Zakład posiada osobowość prawną.

§ 2

1. Organem założycielskim Zakładu jest Powiat Łęczyński.
2. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łęcznej tworzy i likwiduje Rada Powiatu Łęczyńskiego.

§ 3

Zakład działa na podstawie:
1. Ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (jednolity tekst: Dz.U z 2007 r. nr.14 poz. 89);
2. Niniejszego statutu;
3. Zarządzenia Wojewody Lubelskiego nr 192 z dnia 17.08.98 „w sprawie przekształcenia Górniczego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęcznej w Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łęcznej”;
4. Innych obowiązujących przepisów.


Rozdział II

Cele i zadania Zakładu

§ 4

Celem funkcjonowania Zakładu jest ochrona zdrowia ludności objętej obszarem jego działania przez udzielanie świadczeń zdrowotnych specjalistycznych, stacjonarnych
i ambulatoryjnych oraz świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej i promocji zdrowia, a ponadto realizacja zadań wynikających z potrzeb obronnych państwa.

§ 5

Do zadań Zakładu należy w szczególności:
1. Sprawowanie stacjonarnej opieki medycznej w zakresie:
a) chirurgii ogólnej,
b) chirurgii plastycznej i rekonstrukcyjnej,
c) leczenia oparzeń,
d) ortopedii i traumatologii narządu ruchu,
e) chorób wewnętrznych,
f) intensywnej opieki medycznej,
g) ginekologii i położnictwa,
h) opieki długoterminowej,
i) opieki pielęgnacyjno-leczniczej,
j) rehabilitacji,
k) pulmunologii,
l) chirurgii naczyniowej 1-go dnia.
2. Sprawowanie specjalistycznej opieki ambulatoryjnej w zakresie:
a) chirurgii ogólnej,
b) ortopedii i traumatologii,
c) urologii,
d) ortopedii dziecięcej,
e) neurologii,
f) otolaryngologii,
g) alergologii,
h) dermatologii,
i) gruźlicy i chorób płuc,
j) psychiatrii,
k) reumatologii,
l) okulistyki,
ł) ginekologii,
m) terapii uzależnień,
n) diabetologii,
o) kardiologii,
p) endokrynologii,
r) rehabilitacji,
s ) nefrologii,
t) medycyny sportowej,
u) medycyny pracy,
w) gastroenterologii,
z) chirurgii plastycznej.
3. Udzielanie świadczeń diagnostycznych z zakresu:
a) audiometrii,
b) analityki medycznej,
c) rentgenodiagnostyki,
d) ultrasonografii,
e) endoskopii,
f) spirometrii,
g) echokardiografii,
h) tomografii komputerowej.
4. Świadczenie usług z zakresu medycyny pracy.
5. Sprawowanie opieki medycznej z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej w tym:
a) świadczenie nocnej i świątecznej ambulatoryjnej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej,
b) świadczenie nocnej i świątecznej wyjazdowej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej,
c) transport medyczny.
6. Działalność z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia.
7. Prowadzenie działalności usługowej i administracyjnej dla jednostek podstawowej opieki medycznej.
8. Prowadzenie rejestru usług medycznych.
9. Ułatwianie podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracownikom Zakładu.
10. Prowadzenie działalności gospodarczej wspomagającej, wykonywanie działalności statutowej na zasadach i w granicach określonych odrębnymi przepisami.
11. Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów lub zleconych przez organy sprawujące nadzór nad Zakładem.

§ 6

Zakład realizując swoje statutowe cele współpracuje w szczególności z:
1. Jednostkami Akademii Medycznej;
2. Innymi zakładami opieki zdrowotnej;
3. Samorządami zawodów medycznych;
4. Organizacjami społecznymi i stowarzyszeniami;
5. Administracją samorządową i rządową;
6. Fundacjami zajmującymi się problematyką zdrowotną;
7. Instytucjami działającymi w ramach pomocy społecznej.


Rozdział III

Siedziba i obszar działania

§ 7

Siedzibą Zakładu jest miasto Łęczna: 21-010 Łęczna, ul. Krasnystawska 52.

§ 8

1. Obszar działania Zakładu w zakresie § 5 pkt. 1 –11 obejmuje ludność zamieszkałą na terenie:
a) Miasta i Gminy Łęczna,
b) Gminy Ludwin,
c) Gminy Milejów,
d) Gminy Puchaczów,
e) Gminy Cyców,
f) Gminy Spiczyn,
2. Zakład może również udzielać świadczeń zdrowotnych na rzecz ludności spoza obszaru określonego w ust. 1, na podstawie umów zawartych z Lubelskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia lub innymi podmiotami.


Rozdział IV

Rodzaje i zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych

§ 9

Zakład udziela świadczeń zdrowotnych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, ambulatoryjnego lecznictwa specjalistycznego, rehabilitacji leczniczej, psychiatrii i uzależnień, lecznictwa szpitalnego, opieki długoterminowej, medycyny pracy oraz profilaktyki i promocji zdrowia.

§ 10

Zakład udziela świadczeń zdrowotnych bezpłatnie za częściową odpłatnością lub odpłatnie na zasadach określonych odpowiednimi przepisami prawa.

§ 11

Przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych z zapewnieniem właściwej dostępności
i jakości tych świadczeń w jednostkach organizacyjnych Zakładu określa Regulamin organizacyjny Zakładu.


Rozdział V

Struktura Organizacyjna Zakładu

§ 12

W Zakładzie działają:
1. Jednostki stacjonarnej opieki zdrowotnej;
2. Jednostki ambulatoryjnej opieki zdrowotnej;
3. Działy i pracownie diagnostyki medycznej;
4. Jednostki administracyjne Zakładu;
5. Samodzielne stanowiska pracy;
6. Jednostki pomocnicze.


§ 13

Jednostki stacjonarnej opieki zdrowotnej to:
1. Szpital Powiatowy w Łęcznej im. Św. Siostry Faustyny Kowalskiej,
2. Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Puchaczowie,
3. Zakład Opiekuńczo – Leczniczy w Jaszczowie.

§ 14

Jednostki ambulatoryjnej opieki zdrowotnej to:
1. Przychodnia Specjalistyczna w Łęcznej;
2. Ambulatorium Podstawowej Opieki Zdrowotnej;
3. Dział Rehabilitacji Ambulatoryjnej;
4. Ośrodek Hiperbarii.

§15

Działy i pracownie diagnostyki medycznej to:
1. Dział Diagnostyki Laboratoryjnej:
a) Laboratorium Analityczne,
b) Laboratorium Mikrobiologiczne.
2. Dział Rentgenodiagnostyki, Ultrasonografii i Tomografii Komputerowej:
a) Pracownia w Łęcznej.
3. Pracownie diagnostyczne:
a) Pracownia Diagnostyki Układu Oddechowego,
b) Pracownia Diagnostyki Kardiologicznej,
c) Pracownia Audiometryczna,
d) Pracownia Endoskopowa.

§ 16

Jednostki administracyjne Zakładu to:
1. Dział Finansowy;
2. Dział Zamówień Publicznych i środków zewnętrznych;
3. Dział Administracji;
4. Rejestr Usług Medycznych;
5. Dział Kontrolingu;
6. Dział Informatyczny;
7. Dział Higieny Szpitalnej;
8. Sekretariat;
9. Samodzielne stanowiska pracy

§ 17

Samodzielne stanowiska pracy bezpośrednio podległe Dyrektorowi to:

1. Pełnomocnik ds. SZJ;
2. Specjalista ds. BHP, PPOŻ, OC i kancelarii tajnej;
3. Kapelan;
4. Archiwista.

§ 18

Jednostki pomocnicze to:
1. Apteka Szpitalna;
2. Centralna Sterylizacja;
3. Prosektorium;
4. Dział Transportu Szpitalnego.

§ 19

Komórki organizacyjne wchodzące w skład:
1. Szpitala Powiatowego w Łęcznej:
1) Oddział Chorób Wewnętrznych,
2) Oddział Chirurgii Ogólnej i Małoinwazyjnej,
3) Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii,
4) Oddział Ginekologiczno –Położniczy,
5) Oddział Urazowo-Ortopedyczny,
6) Oddział Rehabilitacyjny,
7) Wschodnie Centrum Leczenia Oparzeń i Chirurgii Rekonstrukcyjnej,
8) Izba Przyjęć,
9) Centralny Trakt Operacyjny,
10) Oddział Pulmunologii,
11) Oddział Chirurgii Naczyniowej 1-go dnia,
12) Szpitalny Oddział Ratunkowy.

2. Zakład Opiekuńczo – Leczniczy w Puchaczowie
3. Zakład Opiekuńczo – Leczniczy w Jaszczowie.
4. Przychodni Specjalistycznej w Łęcznej:

1) poradnia alergologiczna,
2) poradnia diabetologiczna,
3) poradnia endokrynologiczna,
4) poradnia gastroenterologiczna,
5) poradnia kardiologiczna,
6) poradnia dermatologiczna,
7) poradnia neurologiczna,
8) poradnia pulmonologiczna,
9) poradnia gruźlicy i chorób płuc dzieci,
10) poradnia reumatologiczna,
11) poradnia medycyny sportowej,
12) poradnia ginekologiczno - położnicza,
13) poradnia chirurgii ogólnej,
14) poradnia urazowo - ortopedyczna,
15) poradnia preluksacyjna,
16) poradnia okulistyczna,
17) poradnia otolaryngologiczna,
18) poradnia urologiczna,
19) poradnia rehabilitacji,
20) poradnia nefrologiczna,
21) poradnia medycyny pracy,
22) poradnia zdrowia psychicznego,
23) poradnia terapii uzależnień,
24) poradnia dermatologiczna w Cycowie,
25) poradnia neurologiczna w Cycowie,
26) poradnia ginekologiczno - położnicza w Cycowie,
27) poradnia okulistyczna w Cycowie,
28) poradnia otolaryngologiczna w Cycowie,
29) poradnia chirurgii plastycznej.

5. Ambulatorium Podstawowej Opieki Zdrowotnej:
1) nocna i świąteczna ambulatoryjna opieka lekarska i pielęgniarska,
2) nocna i świąteczna wyjazdowa opieka lekarska i pielęgniarska,
3) transport sanitarny.
6. Działu Rehabilitacji Ambulatoryjnej:
1) Pracownia Fizjoterapii;
2) Dzienny Oddział Rehabilitacji.

§ 20

Szczegółowe zasady organizacji i zadania poszczególnych jednostek organizacyjnych Zakładu określa Regulamin organizacyjny.

Rozdział VI

Zarządzanie Zakładem

§21

5. Zakładem kieruje i reprezentuje go na zewnątrz Dyrektor.
2. Dyrektor samodzielnie podejmuje decyzje i ponosi za nie odpowiedzialność.
§ 22

Dyrektor jest przełożonym wszystkich pracowników.

§ 23

1. Dyrektora Zakładu zatrudnia i zwalnia Zarząd Powiatu.
2. Stosunek pracy z Dyrektorem Zakładu nawiązuje się na podstawie powołania, umowy
o pracę lub na podstawie umowy cywilnoprawnej.

§ 24
Dyrektor zarządza Zakładem przy pomocy:
1. Z - cy Dyrektora ds. medycznych;
2. Głównego Księgowego;
3. Kierowników jednostek, komórek i działów Zakładu;
4. Samodzielnych stanowisk pracy.

Rozdział VII

Rada Społeczna

§ 25

Przy Zakładzie działa Rada Społeczna, która jest organem opiniodawczym Rady Powiatu Łęczyńskiego oraz doradczym Dyrektora Zakładu.

§ 26

Radę Społeczną powołuje Rada Powiatu Łęczyńskiego. I Kadencja Rady trwa 2 lata, następne 4.

§ 27

W skład Rady Społecznej wchodzi 7 członków:
1. Starosta lub osoba przez niego wyznaczona - jako przewodniczący;
2. Przedstawiciel Wojewody;
3. Pięciu przedstawicieli wybranych przez Radę Powiatu

§ 28

Skład Rady Społecznej może być zmieniony wyłącznie przez organ, który ją powołał.

§ 29

Rada Społeczna działa na podstawie regulaminu przez siebie uchwalonego i zatwierdzonego przez Radę Powiatu.

§ 30

W posiedzeniach plenarnych Rady Społecznej uczestniczy Dyrektor Zakładu oraz przedstawiciele organizacji związkowych.

§ 31

W posiedzeniach Rady Społecznej mają prawo uczestniczyć z głosem doradczym przedstawiciele samorządów zawodów medycznych.

§ 32

Do zadań Rady Społecznej należy:
1. Przedstawianie Radzie Powiatu wniosków i opinii w sprawach:
a) zmiany lub rozwiązania umowy o udzielenie publicznego zamówienia na świadczenia zdrowotne,
b) zbycia środka trwałego oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury
i sprzętu medycznego,
c) związanych z przekształceniem lub likwidacją zakładu, jego przebudową, rozszerzeniem lub ograniczeniem działalności,
d) przyznawania Kierownikowi Zakładu nagród,
e) rozwiązania stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej o zarządzanie publicznym zakładem opieki zdrowotnej z kierownikiem zakładu.
2. Przedstawianie Kierownikowi Zakładu wniosków i opinii w sprawach:
a) planu finansowego i inwestycyjnego,
b) rocznego sprawozdania z realizacji planu finansowego i inwestycyjnego,
c) kredytów bankowych lub dotacji,
d) podziału zysku.
3. Uchwalanie regulaminu swojej działalności oraz przedkładanie regulaminu do •zatwierdzenia Radzie Powiatu.
4. Uchwalanie statutu i zmian w statucie.
5. Zatwierdzanie regulaminu porządkowego Zakładu.
6. Dokonywanie okresowych analiz skarg i wniosków wnoszonych przez osoby korzystające
ze świadczeń Zakładu z wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu.
7. Wykonywanie innych zadań określonych w ustawie i statucie Zakładu.
8. Przedstawianie wniosków organowi finansującemu określony zakres działalności,
w którego imieniu Rada Społeczna wykonuje swoje zadania.


§ 33
Od uchwały Rady Społecznej Dyrektorowi Zakładu przysługuje odwołanie do Rady Powiatu Łęczyńskiego.

Rozdział VIII

Gospodarka finansowa

§ 34

Zakład prowadzony jest w formie samodzielnego Zakładu, pokrywającego z posiadanych środków i uzyskiwanych przychodów koszty działalności i zobowiązań z zastrzeżeniem art.35 c i 35 d ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r „o zakładach opieki zdrowotnej”.

§ 35

Zakład pracuje w oparciu o roczny plan finansowy zatwierdzony przez Dyrektora i po zaopiniowaniu przez Radę Społeczną.

§ 36

Zakład opieki zdrowotnej może uzyskiwać środki finansowe:
1. z odpłatnych świadczeń zdrowotnych udzielanych na podstawie umowy, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej;
2. na realizację programów zdrowotnych w rozumieniu przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych i programu Zintegrowane Ratownictwo Medyczne, w tym na niezbędne do ich wykonania wydatki inwestycyjne lub zakup specjalistycznych wyrobów medycznych, na podstawie umowy i w zakresie w niej określonych;
3. na realizację programów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej;
4. z wydzielonej działalności gospodarczej tj. najmu i dzierżawy;
5. z darowizn, zapisów, spadków oraz ofiarności publicznej, także pochodzenia zagranicznego z zastrzeżeniem art. 42 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej;
6. z odsetek od środków na rachunkach bankowych a’vista i terminowych oraz odsetek ustawowych za nieterminowe płatności;
7. na realizację innych zadań określonych odrębnymi przepisami.

§ 37

Zakład może otrzymywać dotacje budżetowe na:
1. Remonty inwestycje, w tym zakup aparatury i sprzętu medycznego;
2. Realizację zadań zakresie zapobiegania chorobom i urazom lub innym programów zdrowotnych i promocje zdrowia;
3. Pokrycie kosztów kształcenia i podnoszenia kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne;
4. Cele szczególne, przyznawane na podstawie odrębnych przepisów;
5. Dodatkowe zadania w sytuacji określonej w art. 67a ustawy o zakładach opieki zdrowotnej.

§ 38

1. Zakład sporządza na koniec każdego roku obrachunkowego bilans, rachunek zysków i strat oraz informację dodatkową na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
2. Zakład stosuje szczególne zasady rachunku kosztów z podziałem na ośrodki ich powstawania na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

§ 39

O podziale zysku decyduje Dyrektor po zasięgnięciu opinii Rady Społecznej.

§ 40

Wartość majątku Zakładu stanowią:
1. Fundusz założycielski, czyli wartość wydzielonej Zakładowi części mienia państwowego, lub komunalnego;
2. Fundusz zakładu, czyli wartość majątku Zakładu po odliczeniu funduszu założycielskiego.

Rozdział IX
Postanowienia końcowe

§ 41

Zakład podlega kontroli w zakresie określonym przez ustawę o zakładach opieki zdrowotnej.

§ 42

Zakład podlega wpisowi do rejestru Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej prowadzonego przez Wojewodę Lubelskiego. Zakład uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisania do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Lublinie.

§ 43

W sprawach nieuregulowanych w Statucie mają zastosowanie odpowiednie postanowienia Ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej ( jednolity tekst: Dz. U
z 2007r. nr.14 poz. 89) i przepisy wydane na jej podstawie oraz kodeks pracy, kodeks postępowania administracyjnego a także inne ogólnie obowiązujące akty prawne.

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w ŁęcznejDarmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2022 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stron krakówprojektowanie stron kraków