Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Regulamin odwiedzin

2022-08-10 20:47:43
Regulamin odwiedzin obowiązujący w
w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Łęcznej


1. Odwiedziny pacjentów przebywających w oddziałach szpitalnych odbywają się codziennie zgodnie z ustaleniami w poszczególnych oddziałach, w sposób nie zaburzający pracy oddziału, włączając w to czynności mające na celu utrzymanie porządku i higieny.

Godziny odwiedzin w poszczególnych oddziałach:
Oddział Urazowo-Ortopedyczny 10.00 – 19.00
Oddział Chirurgiczny 12.00 – 17.00
Oddział Chorób Wewnętrznych 12.00 – 19.00
Wschodnie Centrum Leczenia Oparzeń 13.00 – 19.00
Oddział Rehabilitacyjny 10.00 – 19.00
Oddział Gastroenterologiczny 12.00 – 19.00
Oddział Intensywnej Terapii 14.00 – 17.00
Oddział Geriatryczny i Medycyny Paliatywnej 12.00 – 19.00
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy 12.00 – 19.00

2. W uzasadnionych przypadkach odwiedziny mogą się odbywać również w innych godzinach niż ustalone na oddziałach szpitalnych, jednak za zgodą lekarza koordynującego lub lekarza dyżurującego.

3. Osoby odwiedzające i pacjentów podczas odwiedzin obowiązuje bezwzględnie zachowanie reżimu sanitarnego, tj. stosowanie maseczki zakrywającej nos i usta oraz dezynfekowanie rąk przed wejściem do oddziału.

4. Przed wykonaniem czynności pielęgnacyjnych przy odwiedzanym pacjencie osoba odwiedzająca uprzednio ( bezpośrednio przed kontaktem) obowiązana jest zdezynfekować ręce.

5. Jednoczasowo u 1 pacjenta może przebywać 1 osoba, jednak w szczególnych sytuacjach - 2 osoby.

6. Miejscem przeznaczonym do odwiedzin jest sala chorych, a w przypadku oddziałów ,które dysponują wydzielonymi częściami korytarza z miejscami siedzącymi – są także miejscami do odwiedzin.

7. Dyrektor Szpitala może ograniczyć lub wstrzymać odwiedziny w sytuacji zagrożenie epidemicznego, o czym pacjenci zostaną powiadomieni i stosownie ogłoszenie będzie wywieszone przy wejściu do oddziału.

8. Lekarz koordynujący może wyrazić zgodę na dodatkową opiekę pielęgnacyjną sprawowaną przez osobę bliską lub inną wskazaną przez chorego gdy:
• pacjent jest w stanie terminalnym
• pacjent jest po zabiegu operacyjnym
• pacjent jest pobudzony.

9. Udział rodziny lub opiekunów w opiece nad pacjentem może odbywać się po uzgodnieniu z lekarzem/pielęgniarką dyżurną w zakresie:
• karmienia lub pomocy przy spożywaniu posiłków
• utrzymania higieny ciała
• zmianie bielizny osobistej/pościelowej
• wsparcia emocjonalnego , poczucia bezpieczeństwa.

10. Sugeruje się ,aby osoby niepełnoletnie odwiedzały pacjentów wraz z osoba dorosłą , za zgodą Lekarza koordynującego lub lekarza dyżurnego.

11. Na terenie oddziałów szpitalnych obowiązuje zakaz wchodzenia do kuchenek oddziałowych

12. Podczas wizyt lekarskich, wykonywania zabiegów czy konsultacji osoby odwiedzające muszą opuścić salę.

13. Odwiedzający zobowiązani są do:
• zapoznania się z regulaminem i przestrzegania zasad odwiedzin
• dokładnego oczyszczenia obuwia ,w niektórych przypadkach włożenia odzieży ochronnej
• zachowania się w sposób kulturalny, taktowny oraz nieuciążliwy dla osoby odwiedzanej, innych chorych a także personelu
• zachowania ciszy i spokoju
• szanowania mienia szpitalnego a szczególnie przestrzegania zakazu manipulowania aparatura medyczną, urządzeniami, instalacjami. O wszelkich zauważonych nieprawidłowościach w ich działaniu należy powiadomić lekarza dyżurnego lub pielęgniarkę dyżurną
• korzystanie wyłączne z toalet znajdujących się w holach oddziałów
• zachowania czystości i porządku w pomieszczeniach szpitala, salach chorych, toaletach.

14. Osobom odwiedzającym pacjentów zabrania się:
• przynoszenia i przekazywania chorym leków, bez zgody i wiedzy lekarza
• siadania na łóżku chorego lub innych pacjentów
• wieszania na łóżkach odzieży
• spożywania alkoholu, palenia tytoniu, używania środków odurzających
• przynoszenia kwiatów, łatwo psującej się żywności,czajników elektrycznych, grzałek
• spożywania gorących napojów na salach chorych
• podłączania urządzeń elektrycznych i elektronicznych na salach chorych, z wyjątkiem uzasadnionych przypadków za zgodą pracowników oddziału
• przyprowadzania jakichkolwiek zwierząt
• przywłaszczania sobie cudzego mienia.

15. W Oddziale Intensywnej Terapii jak i Oddziale WCLO odwiedziny odbywają od 14.00 do 17.00 się codziennie za zgodą lekarza koordynującego lub dyżurującego. Osoby odwiedzające obowiązuje strój ochronny dostarczany przez pracowników Oddziałów oraz mycie i dezynfekcja rąk przed rozpoczęciem i na zakończenie odwiedzin.

16. Szpital dysponuje samoobsługową szatnią mieszczącą się na parterze budynku (przy windach na oddziały szpitalne).

17. Szpital stwarza możliwości ciągłego przebywania rodzica z dzieckiem, z wyjątkiem czasu w, którym prowadzone są czynności diagnostyczno-terapeutyczne. Niezależnie od tego personel medyczny może ograniczyć kontakty rodzica z dzieckiem, wynikające z innych przyczyn zaistniałych w oddziale.

18. Instrukcja postępowania z pacjentem w stanie terminalnym:
Stan terminalny jest to ostatni okres życia chorego (terminus-granica,kres), w którym badania diagnostyczne i leczenie przyczynowe często tracą na znaczeniu, z wyjątkiem sytuacji, w których nagłe pogorszenie stanu chorego może być wywołane przyczyną, której skorygowanie przyniesie istotne korzyści.

Postępowanie :
1. W miarę możliwości zapewnienie pacjentowi odrębnej sali
2. Umożliwienie pacjentowi całodobowej opieki ze strony rodziny
3. Zwalczanie wszechogarniającego bólu
4. Leczenie objawowe innych dolegliwości somatycznych
5. Pielęgnacja
6. Udzielanie niezwłocznych informacji o bieżącym stanie zdrowia pacjenta (informacji udziela ordynator lub lekarz dyżurny). W razie zgonu pacjenta ordynator lub lekarz dyżurny informuje osobę wskazaną przez pacjenta w historii choroby o zaistniałej sytuacji.

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie stron warszawatworzenie stron warszawa